ا یا لا ت متحده یک سکه و د وروی !

(سنگ شکن)

سا لها ست که بلبلا ن د یگر د ر ا فغا نستا ن نمی خوا ند . آ بشا را ن ا ز تر نم ا یستا د ه و

 چشمه سا را ن نمی جو شد . د یگر نغمه کبکا ن د ر کو هسا را ن طنین ا ندا ز نیست .

 گو یی طبیعت نیز با مرد م ا فغا نستا ن قهرکر ده ، بمبا ر د ما ن ، غر ش تو پها و تا نکها ،

کشتن و بستن و برد ن ، جنگ و ویرا ن گری ، قتل و غا رت ، مصیبت و سیه ر وزی  ،

گر یه و شیو ن و چو رو چپا و ل تنها ا فغا نستا ن را ا ز حا لت یک نوا ختش بیرو ن می

کند ، ولی همه چیز ا فغا نها را با خود برده ا ست .

قبل ا ز تصرف قند ها ر تو سط طا لبا ن د ر سا ل ( 1994 م ) ، سیا ست پا کستا ن و به

و یژه ( آی . ا س . آ ی ) با مشکلا ت جد ی موا جه بود . حکمتیا ر نتوا نسته بو د کا بل را

بگیرد . که ا ز ا ین نا حیه پا کستا ن و ا یا لا ت متحد ه د ر تشو یش بو د ند تا ا ینکه پروژه

طا لبا ن را سر عت دا ده آ نا ن را وا رد کا ر و زا ر و مید ا ن نبر د ا فغا نستا ن نموده تا

آ خیر ا مر خود د ست به لشکر کشی ز د .

( ما د لین ا لبرا یت ) و ز یر خا ر جه قبلی ا یا لا ت متحده موقع سفر د ر پا کستا ن  د ر

( 18 نوا مبر 1997 م ) طی گفتگوی با ژو ر نا لستی که ا ز وی برسیده بود :

( چرا ا یا لا ت متحده ، طا لبا ن را به ر سمیت نمی شنا سد ؟ )

ا لبرا یت ا برا ز دا شت :

< فکرمی کنم علت مخا لفت ما با طا لبا ن روشن ا ست . به د لیل عملکرد منفی آ نها د ر

را بطه با حقوق بشر، ر فتا ر آ ها نت آ میزو شرم آ و ر آ نها نسبت به زنا ن و کود کا ن

و بی ا حترا می آ نها نسبت به شا ن ا نسا ن ... که یا د آ و رگذ شته ا ست تا آ ینده . >

بلی ! د ر ظا هر چنین می گفتند . ز ما نیکه طا لبا ن کا بل را به تصر ف خو یش د ر آ و رد ند . قرا ر ا ظها ر مفسر – ا نگلیسی " نیم مک گر ک " :

( د و لت کلینتون د ر آ ن ز ما ن با شتا ب بی سا بقه ا ی به حما یت ا ز طا لبا ن پردا خت )

مقا ما ت ا یا لا ت متحده ا ز مذا کرا ت ا و لیه با ر هبرا ن طا لبا ن و حتی با ز گشا یی

 سفا رت آ مر یکا د ر کا بل پس ا زآ را م شد ن ا و ضا ع سخن می گفتند .

سا عا تی پس ا ز ا ینکه طا لبا ن  د ر سپتا مبر ( 1997 م ) کا بل را گر فتند ، سخن گوی

و زا ر ت خا ر جه آ مر یکا " گلین د یویس " گفت که :

( ا یا لا ت متحده د ر را بطه با قوا نین ا سلا می ا ی که طا لبا ن بر منا طق تحت کنترول

خود تحمیل می کنند ، هیچ چیز قا بل ملا حظه ا ی برا ی مخا لفت نمی بیند ) .

د و ماه بعد ، معا ون و ز یر خا ر جه آ مر یکا د ر آ مو ر آ سیا ی جنو بی < را بین

 را فا یل > سو ظن بین ا لمللی د ر با ره طا لبا ن  را مو رد تا هید قرا ر دا ده ، ا ما تا

کید کر د که ( طا لبا ن با ید به عنوا ن یک جنبش بو می که قد رت پا یدا ری را به نما یش گذا شته

ا ند ، به ر سمیت شنا خته شو ند ) .

چنین ا ظها را تی فقط ا ین با و ر فزا ینده د ر ا فغا نستا ن و خا ر ج ا ز آ ن را تقو یت کرد

که ا یا لا ت متحده و به و یژه سا ز ما ن " سیا " ضمن تبا نی با سا ز ما ن ا طلا عا ت

 ا ر تش پا کستا ن " آ ی . ا س . آ ی " با نی پیدا یش و رشد طا لبا ن بو ده ا ست .

د ر آ ن ز ما ن ا یا لا ت متحده د ر مو رد طا لبا ن فکر می کرد که :

-- به عنوا ن یک سد علیه منا فع ر و سیه و ا یرا ن د ر ا فغا نستا ن عمل خوا هند کرد .

-- نظمی را که طا لبا ن د ر قند ها ر بو جود آ و رده بود ممکن د ر با قی منا طق نیز بر

قرا ر خوا هند سا خت . ا ر د و گا هها ی ترو ر یسم را ا ز بین خوا هند برد .

--  راه را برای با ز گشت شاه سا بق ، ظا هرشاه هموا ر می کند .

یک ا ر تبا طی ضمنی برا ی متحد ا یا لات متحده آ مر یکا یعنی پا کستا ن فرا هم خوا هند

 آ ورد

تا ا ز روا بط تجا ری با جمهو ر یها ی جد ید آ سیا ی میا نه منا فع سر شا ر ببرد .

مهمتر ا ز همه ا ین که طا لبا

 ن د ر آ ن ز ما ن قو ل دا ده بو د ند د ر ها را برا ی سا خت

یک خط لو له عظیم نفت ا ز آ سیا ی مر کزی به ا فغا نستا ن و پا کستا ن با ز کنند .

ا نگیزه پنها ن آ مریکا برای تحمل طا لبا ن به قو ل < ا نتو نی د یو یز > بر پا کرد ن یک

شما یل مقد س به نا م طا لبا ن د ر ا فغا نستا ن ، عبا رت بود ا زطرح با زی یو نیکا ل .

ا ین مقا م می گو یند:

د ر حا لیکه سیا خود د رگیر یک عملیا ت جد ید د ر ا فغا نستا ن نشده بود ، مقا ما ت شرکت

یو نیکا ل د ر بسیا ری موا رد به ا ستنا د تحلیلگرا ن سا زما ن سیا قرا ر می گر فتند . و مسا له ا ی که به همین ا ندا زه ا همیت دا رد آ ن ا ست که یو نیکا ل و شر یکش د لتا هر عضو ا ز ا مریکا ییها ی د ر گیرعملیا ت ا فغا نها د ر طی سا لها ی مقا و مت را که د ر د ستر س بود به عنوا ن مشا وربه کا ر گر فتند .

سفیرسا بق ا یا لا ت متحده د ر پا کستا ن < روبرت ا و کلی > یکی ا ز ا ین تحلیلگرا ن

بود که مو رد مشو رت قر ا ر گر فت ، به یک مقا م سا بق هیا ت ا عزا می سر منشی

ملل متحد د ر ا فغا نستا ن " چا ر لز سا نتو ز " پستی بسیا ر ا سا س و پنها نی دا د ه شد

یعنی ا و مسو و ل تنظیم صو رت پر دا خت ها ی شر یک یو نیکا ل یعنی شر کت د لتا ی

عر بستا ن سعو دی گر د ید . < کا نکر> می گو ید :

( هیچ کس د ر ز ند گی ا مریکا نمیتوا ند تجا ر ت را یک نها د علیحده بد ا نند مگر ا ینکه

آ نرا به مثا به سنگ بنا ی قد ر ت و پیش شر ط ا سا سی کا ر دا نست ، که مصوونیت و

تدا و م آ ن بعد ا ز جنگها ی دا خلی هد ف مر کزی نظم سیا سی بوده ا ست ) .

< لوموند د پلوما تیک > می نو یسد که :

( همه نشا نه ها دا ل بر ا ین ا ست که سیا ست آ مر یکا بد و ن ا ینکه نشا ن بد هد قبل ا ز

هر چیزد ر جستجو ی عقب را ند ن تا ثیر ر و سیه د ر آ سیا ی میا نه بطور د را ز مد ت

و ا گر ممکن با شد برا ی همیشه ا ست . پشتبا نی ا ی که آ مریکا ا ر طا لبا ن و سیله کشور

پا کستا ن به عمل می آ و رد پر معنا ست و هد ف آ ن نزد یک شد ن به تر کمنستا ن ا ست .

مید ا نیم که قضیه ا ین ا ست که منا بع گا ز تر کمنستا ن به طر ف پا کستا ن ا ز طر یق مرز

ا فغا نستا ن کشیده شود . و د ر یک د ر جه کمترنفت بجا ی آ ن که خطو ط گا زی که قرا ر

بود ا ز طر یق ا یرا ن به ا قیا نو س هند بر ود حا ل ا ز طر یق ا فغا نستا ن و پا کستا ن می

گذ رد . مو ضوع قا بل تو جهی ا ست که د ر عین حا ل ا قتصا دی ، سیا سی و ا سترا تژیک

می با شد . آ مر یکا د ر ا ین ز مینه بسیا رسر ما یه گزا ری کرده ا ست . هم با بکا ربستن

ر و شها ی سیا سی و هم با ا عطا ی کمک نظا می پنها ن ا ما مستقیم ) .

مجله نیوزویک د ر سا ل ( 1999 م ) نو شت :

" د و لت کلینتو ن آ شکا را پرو ژه یو نیکا ل را به مثا به ا لتر نا تیفی د ر برا بر خونخوا ه

د یر ینش ا یرا ن که می خوا ست ا ین پا یپ لا ین را به خلیج عربی و صل کند . شا د با ش

گفته بو د" .

آ ررو یین مد یرعملیا ت پیشگیری د ر شو را ی  رو ا بط بین ا لمللی نیو یا ر ک می گوید :

( د ر حا لیکه ا یا لا ت متحده ا مر یکا شا ید بصو ر ت مستقیم د ر سا زما ند هی و کمک به

طا لبا ن سهم نگر فته با شد چنین به نظرمی ر سد که جنبش طا لبا ن منا فع ا سترا تژ یک و

ا قتصا د ی ا مر یکا را تا مین می کند ) .

مجله مبد ل ا یست می نو یسد :

( ا ین پروژه ا زفردا ی طرح ریزی شد نش چهره آ ن با زی بز رگ را بخود گر فته ا ست

که د رقرن < 19 م > جنگها ی ا قتصا دی ، سیا سی و نظا می ا مپر یا لستی ر ا د ر منطقه

گسترا نید ) . همین مجله د ر شما ره د یگر خو یش می نو یسد :

( فعا لیتهای ا ین شر کتها مذا کرا ت آ نها با ر ژیم طا لبا ن د ر کا بل د ر مو رد پا یپ لا ین

و همچنا ن د ید گا ه های آ نها د ر مو رد ا ستخرا ج ا نر ژی د ر ا فغا نستا ن تو سط حکو مت آ مریکا تشو یق می گر دد . هیج یک ا ز ا ین شر کتها پا یا ن جنگ دا خلی د ر ا فغا نستا ن را پیش شرطی برا ی آ غا ز پا یپ لا ین نمیدا ند ) .

وا شتگتن پو ست به تا ر یخ " 26 جو ن 1999 م " پر ده ا ز طرح سا ز ما ن

< سی . آ ی . ا ی > بر می دا رد :

( که هد ف آ ن ا یجا د یک منطقه آ زا د د ر شما ل عر ا ق بوده ا ست  تا بد ین تر تیب چلبی

ر یس کا نگره ملی ر ا که ا ز حما یت آ مر یکا بر خو ردا را ست بجای صدا م به قد رت –

بر سا ند ) . پا کستا ن ، عر بستا ن و ا یا لا ت متحده که د ر حما یت ا ز طا لبا ن و مجا هد ین شهر ت  دا شت ا ند ! و آ نچه د ر ا فغا نستا ن گذ شته همه نتیجه فعا لیتها ی جا سو سی

ا نا ن ا ست که د ر خرا بی ا فغا نستا ن و د ر چو ر و چپا و ل و د ر قتل و غا ر ت مستقیم و یا غیرمساثیم د ست دا ر ند ،  و هنو زنیزا ین با زی خطر نا ک با لشکرکشی آ مریکا قوت

بیشتر یا فته ا ست .  دپلماتهای آمریکایی و عوامل " سیا" همزمان با اشغال افغانستان

 تو سط طا لبا ن با ا ین تر کیب :

 " رابین رافا  یل" یکی از معاونین وزارت خارجه آمریکا .

 " سناتور براون " ، رئیس کمیته فرعی سنا در مسایل جنوب آسیا .

" ایندر فورت" ، معاون دیگری از وزارت خارجه آمریکا .

" بیل ریچار سون" نماینده آمریکا در سازمان ملل مخصوصآ پس از سلطه طالبان بر کابل ، مکررآ با این گروه در تماس مستقیم بوده و خط مشی آنها را تعیین می نمود ند .

حدود یک سال قبل از به و جو د آمدن طالبان 60 کماندوی آمریکایی وارد منطقه کوهستانی  واقع در نزدیکی مرز های افغانستان و پاکستان شدند ، در آن وقت هیچ منبع موثقی اطلاع نداشت که ا ینها به چه منظو ری وا رد ا ین منطقه شد ه ا ند ، بعد ا زظهو ر طا لبا ن مشخص شد که آ نا ن بر ای آ مو ز ش جنگ شهری و جنگ د ر شر ا یط ا فغا نستا ن وتعلیم و تر بیه ا فسرا ن پا کستا نی وا ر د ا ین منطقه شده ا ند .

ر و ز نا مه ا سپا نیوئ نو شته بود که آ مریکا طی چند ین سا ل ا خیر بیش ا ز

 < 3 ملیا رد دا لر> د ر ا ختیا ر طا لبا ن گذ ا شته ا ست .

شر کت آ مر یکا یی <T.S.E> هم قردا د ی < 250 ملیو ن دا لری > را برا ی تو سعه شبکه تلفون مو با یل با طا لبا ن قر و ن و سطا یی منعقد کر ده بود که بز ر گتر ین ر قم سر ما یه گذ ا ری آ مر یکا پس ا ز د و د هه د ر ا فغا نستا ن ا ست .

شر کت فو ق ا لذ کر هشتا د د ر صد و طا لبا ن بیست د ر صد آ نرا تا مین می کرد .

ا ین وا قعیت را نبا ید ا ز نظر د و ر دا شت که میزا ن آ سیبهای وا ر ده ا ز تو لید وتجا رت مو ا د مخد ربه ا منیت ومنا فع ملی آ مر یکا با آ سیبهای وا ر ده د ر ا ین زمینه به کشو ر های ا یرا ن و آ سیای مرکزی و روسیه قا بل مقا یسه نیست . ا گر حتی آ مر یکا ا ز

 تجا ر ت مو ا د مخد ر تو لید شده د ر ا فغا نستا ن لطمه ببیند ، یقینا ا ین ضر به و آ سیب بیشترا ز آ سیبهای که کشو ر های همجوا ر ا ز ا فغا نستا ن ا ز این پد یده خا نما نسو ز می بیند نخوا هد بود . با تو جه به همین ا صل می توا ن به را حتی ا ین نکته را حد س زد که آ مریکا د ر وا قع د ر پی  مبا ر زه وا قعی با تو لید و تجا ر ت موا د مخد ر د ر ا فغا نستا ن نیست و حتی ا دا مه ا ین و ضعیت را به د لیل تهد یدا ت نا شی ا ز آ ن علیه ا منیت کشو ر های مخا لفش به د یده مثبت می نگرد . کمپنی ها ی بز ر گ نفتی که سیا ستگذا ر ا صلی

 ر و سا ی جمهو ر آ مر یکا هستند و شر کت یو نیکا ل یکی ا ز آ نها ا ست ، که نظا میا ن و سا ز ما ن سیا را ما مو رکرده ا ند که کمک نظا می به پا کستا ن و حما یت ا ز طا لبا ن

را بد و ش بگیر ند . با خروج قوا ی شو روی ا ز ا فغا نستا ن ا مر یکا با مشو ره پا کستا ن گروه ها ی جها دی را به جا ن هم ا ندا خت و طا لبا ن را پرو با ل دا د تا جا ده صا ف کن شود به لشکر کشی آ مر یکا . ا فغا نستا ن همچون د و قر ن گذ شته با ز هم زیر سلطه و نفوذ ا نگلو سا کسو نها با قی بما ند . ا هد ا ف د یگر سیا ست آ مر یکا د ر ا فغا نستا ن

 ا ین ا ست که : کنترو ل ا و ضا ع پا کستا ن به د لیل شرا یط خا ص دا خلی و تنوع و

ا ختلا ف قو می پیو سته  مستعد  تحو لا ت سیا سی و غیر قا بل  پیش بینی ا ست .

ا سلا م آ با د با تنش و کشمکشهای قومی ، مذ هبی ، ترو ر یسم ، ا ستقلا ل طلبی ا قوا م مختلف که بد و ن کمک یک کشو ر خا ر جی قا د ر به ا دا مه حیا ت سیا سی نخوا هد بود .

به ا عتقا د بیشتر کا ر شنا سا ن سیا سی ، سر ما یه گذا ری ما دی ، تسلحیا تی و آ بروی

 آ مر یکا د ر ا فغا نستا ن و پا کستا ن بر هد فی ما ورای سلطه طا لبا ن ( حتی با مو جو د یت قوا ی آ مر یکا ) بهره بردا ر ی ا ز منا بع  آ سیا ی مر کزی و با ز یهای نفتی د و ر می ز ند . وا شنگتن بر نا مه و سیعی برا ی سا ختا ر سیا سی ، جغرا فیا یی کل منطفه شبه قا ره تدا ر ک د یده ا ست و چه بسا که د ر مر حله نها یی به نو عی تجز یه پا کستا ن – متحد

 د یر ین آ مر یکا منتهی گر د د .

د شمنت آ خر فنا ا ست ای عز یزا ن غم مخو ر

می گزرد ا یا م  فقری  بی  نو ا یا ن  غم مخو ر

گر چه ا کنو ن و طنت رادیدی ویرا ن کرده ا ند

می شود آ باد رو زی شهری و یرا ن غم مخو ر

حا د ثا  ت  نا گوا  رهمیشه د  رتقد یر ما ست

بعدی هرشب می ر سد صبح بها را ن غم مخو ر

عا  ملین  جر م قتل  صد هزا  را  ن  بی  گنا ه

می شو ند ا سیری د ست شیر مرد ا ن غم مخور

د ر ر و ند چرخ گر د و ن هر شبی  دا ر د سحر

با  ز می  گر د د  طلوع  فخر ا فغا ن غم مخو ر

ا جنبی گر ظلم  دا  ر د غم  مکن غصه  مخو ر

عنقریب است بازپرس خا کفرو شا ن غم مخور

مر د م آ  زا  د  ما  آ زا  د  گی  آ مو خته ا  ند

د ر سی با شد بهرا فغا ن ا ز نیا کا ن غم مخور

جا ن خود را می کنیم قر با ن وطن ا ین زما ن

لا  له  می  رو ید سر قبر  شهید ا ن غم  مخور

ما م میهن  را نگر د ر ز یر لب گو ید چنین :

می رو د ا زخا ک ما د شمن بگریان غم مخور

تو بر و شا عرد یگرتشو یش مکن خنده بز ن

می رسد اینجا سپاه سر به دا را ن غم  مخور

 

 

 

 


بالا

بعدی * بازگشت * قبلی