مصطفی اورکزی

ناروی

 

رخ جديد سياست پاکستان

انتخابات رياست جمهوری امريکا مصادف است با انتخابات رئيس دولت افغانستان توسط لويه جرگه. جورج دبليو بوش خواهان انتخاب دوباره در پست رياست جمهوری امريکاست ، ولی اوضاع بحرانی افغانستان و عراق پاينت پيروزی را از نزد جورج بوش بصورت روز افزون می ربايد. دستگيری صدام حسين توسط نيروهای نظامی امريکا به عنوان نشانه ختم جنگ در عراق اعلام شد. ولی اين تحول نه تنها سبب آرامش در عراق نگرديد بلکه اوضاع را بيش از پيش متشنج ساخت. با آنهم بدست آوردن صدام توانست تاثير شگرف در افکار عمومی بگذارد و انفجار های انتحاری و پلانيزه شده در شهرهای مختلف عراق به عنوان کوشش های نهايی طرفداران صدام با همکاری شبکه القاعده تلقی گردد. در افغانستان تمرکز سياست خارجی دولت جورج بوش که به انهدام و محو شبکه القاعده و حاميان آن ( طالبان ) معطوف گرديده بود هنوز بعد از مدت مديدی نتوانسته جامه يی عمل بپوشد. طالبان همچنان با حمايه يی مدارس دينی و دستگاههای مخفی استخباراتی پاکستان به خرابکاری در افغانستان می پردازند و شبکه القاعده هم بصورت مستقيم و يا غير مستقيم از اين حمايه مستفيد ميگردد. پاکستان می خواهد در مقطع حساس زمانی انتخابات رياست جمهوری درامريکا وافغانستان رول عمده را بازی نموده و بقايای القاعده و طالبان را از بين بردارد. خوش خدمتی غير مترقبه پاکستان ، که گويا جلو خلل طالبان در انتخابات رياست جمهوری افغانستان را می گيرد ، ميتواند ترازوی جورج بوش را در عرصه سياست خارجی نزد امريکائيان سنگين نمايد که البته اگر اقدام بی سابقه و غير منتظره پاکستان ، که اظهارات قبل پرويز مشرف حاوی نبود تحرک شبکه القاعده و گروه طالبان درمناطق مرزی بود ،  منجر به دستگيری اسامه بن لادن ، ايمن الظواهری و ملاعمر گردد. بايد جورج بوش انتظار غضب دوباره قدرت در انتخابات رياست جمهوری امريکا داشته باشد. اگر رقيب جناح حزب دموکرات ، که سياست مخالف با جنگ و قتل عساکر امريکايی در نقاط مختلف جهان در ميان مردم امريکا از محبوبيت کافی برخوردار گرديده ، چوکی رياست جمهوری را از نزد جورج بوش بربايد ، پاکستان همچنان جايگاه خويشرا به عنوان دوست خوب امريکا با اقدام اخيرش نگه خواهد داشت. همچنان اين يگانه پيشرفت سياست خارجی پاکستان نخواهد بود بلکه پيشرفت سياست داخلی آنهم بشمار می آيد چون پاکستان بصورت روزافزون به عنوان مبارزه با بقايای طالبان و شبکه القاعده در مناطق قبيله ای نزديک مرز افغانستان ميفزايد. آرايش نظامی پاکستان در نوار سرحدی باافغانستان ميتواند در پهلوی سرنگونی اعضای طالبان و شبکه القاعده ، سرکوب سران حزب پشتونخواه و سران قبايل که طرح ( آزاد پشتونخواه ) و در نهايت حذف سرحد ديورند و پيوستن به افغانستان را در سرمی پرورانند دربر داشته باشد.


بالا

بعدی * بازگشت * قبلی