فر و غ کریمی د ر سا ل 1350 خو رشید ی در کا بل به د نیا آ مد. در سال 1366 آ مو زش خود را در لیسة ملا لی به

پا یا ن ر سا نید و شا مل دا نشکد ة طب  د ا نشگا ه کابل گر د ید. پس ا ز پنج سا ل تحصیل نا گز یر شد که آ مو زشش را نیمه کا ره رها کند .

قر و غ کر یمی از سا ل 1375 بد ینسو د ر کشو ر ها لند بسر می بر د.  با شو هر و اطفالش د ر ین شهر ز ند گی می کند.

 

 

تنها ئی

 

 

تا رها شود فر یا د خا نه کر د ه د ر هستة بغض ها یم

چند در یا با ید بگر یم ؟

 

من از ابها م خطو طی وحشت دا رم

که حد و د مرا می سا زد

و هیچ گا هی نشنا ختم شا ن

 

من از د یوار های شفا ف سنگی وحشت دا رم

 و از اقتد ا ر حکو مت بیگا نگی

در فا صلة بین من و تو

عشق گوییا مغلو ب می شود

چه برزگ است د ا منت ، تنها ئی !

با نا تما می ها یم اندا زه اش می گیر مبالا

بعدی * بازگشت * قبلی