خا لده لهیب نیا زی

 

در سال 1344 در شهر کابل دیده به جهان گشود ، پس ا ز ختم دورة لیسه در لیسة ملالی ، شا مل

فا کو لتة حقو ق دا نشگاه کابل شد.

در سال 1364 از کشور را ترک گفته و  در آلما ن سکونت دا رد. دفتر اشعا رش بنا م « خا ک ، خرمن ، خا کستر » در سال 1999 در  فر انکفورت ا لمان بچا پ رسید.

 

د ست شنا گر

 

ا ی درد م ا نتطا ر د و د ست شفا گرت

آ ینده ا م خمو شی گو یا برا برت

با ری چرا تو رحمت با را ن نمی شوی

تا من چگو نه تفتة آ تش سرا سرت

تو رگ رگ کلا م مرا لمس می کنی

نا می چرا نمی رود ا ز من به د فترت

تا کی تما م تن همه د ل گرد مت که تا

بینی زنی ز عشق چرا غا ن با ورت

تو سنگی هزا ر ستیزی مرا د ریغ

من صافی هز ا ر سرورم به سا غرت

د ستا ن اعتما د مرا سرد می کنی

د ر انتظا ر جا دوی دست شفا گرت

 

...... هنوز

 

هنوز دهکده از بهت رگبار سرب و باروت بدر نیامده بود

که فرزندا نش را در سا حل کرا چی به شیخا ن عرب فروخته بود ند........

هنوز دهکده ف فرصت صبغة از حلقوم گر گرفته اش را بیا فته بود

که عصمت دختر کا نش را بر ضر یح قسا وت نذر کرده بودند

و هیچ کس

هیچکس نمی دانست

که زن دیوا نة نیمه جا ن

در ویرا ن ترین ا قصا ی دهکد ه

حرکت جنبن خشم و نفرت فردا ی ده را

 با ا نگشتا ن فا قه و انزجا ر

در بطن خویشتن د نبا ل می کند ......بالا

بعدی * بازگشت * قبلی