خزف وگهر

طعنه برخسته رهروان نزنید

بوسه بردست رهزنان نزنید

چون کمان کهنه شد، کمانش پیر

بهدف تیر ازآن کمان نزنید

تکیه برزندگان کنید ای قوم

تاج بر فرق مردگان نزنید

هیچگاهی خزف گهر نشود

خاک در چشم مردمان نزنید

چون خود ازهمرهان قافله اید

همرة دزد کاروان نزنید

باده با دوست درعیان چو خورید

لقمه با غیر در نهان نزنید

 

 

رازق فانی ـ کلیفورنیا
بالا

بعدی * بازگشت * قبلی