مبارزات و خدمات محمود طرزی در بخش مشروطه خواهان گنجانیده شده است

 

قو ة عقل

 

نوع ا نسا ن شر یف و بر تر شد،

بر همه ذی حیا ت ا فسر شد.

فیل و ا شتر فر س و وحش و طیو ر،

جمله ا ی ر ا مطیع و چا کر شد .

کر ة ا ر ض با همه مخلو ق ،

ز یر فر ما ن ا و مسخر شد .

ذی حیا ت و جما د و نو ع نبا ت ،

دا ئر ه گشت ، ا و چو محو ر شد .

د ر ا وا ئل چو پو ست می پوشید ،

رفته ـ رفته چنا ن تو ا نگر شد ،

که ز د یبا و ا طلس و مخمل ،

سا خت پو شا ک و زیب آ و ر شد .

گو شت می خو رد خا م ، گشت چنا ن ،

که طعا مش ز شیر و شکر شد .

عو ض جمله قو ت و قد ر ت ،

که د گر نو ع ر ا میسر شد .

بهر ا نسا ن که  بود نوع ضعیف ،

قوة عقل یا ر و یا و ر شد .

عقل ا و ر ا بر ا ی جمیعت ،

کر د ار شا د و حکم کستر شد.

more information


بالا

بعدی * بازگشت * قبلی