آ ر یا نا

 

قد یمتر ین نام افغا نستا ن که از عهد ا وستا هزار سال قبل از میلاد تا قرن پنجم میلا د ی در طول یکنیم هزار سال برین مملکت ا طلاق میشد ، نام آ ریا نا بود که مفهوم مسکن آ ر یا د ا شت. در اوستا این نام بشکل ایرینا ذ کر گردیده که در مقابل آن نام تور ینا قرار دا شت ، یعنی آ ر یا ئی های تو ر یا ئی ما ورای جیحون که در حا لت بد وی زند گی داشتند . در هر حال همین نام ا یرینا و آ ر یا نای افغا نستا ن بود که بعد ها در مملکت فا رس پارسه با تغیر اند کی ا یران قبول شد. خرا سا ن بعد از قرن سوم میلادی که در معنی مشرق و مطلع آفتا ب است پید ا شد ، و از قرن پنجم میلا د ی تا قرن نزدهم مسیحی در طی یکنیم هزار سال نام مملکت افغا نستا ن بشما ر میر فت. در قرن نز د هم کلمة خرا سا ن جای خود ش را به اسم افغا نستا ن گذ ا شت

افغا نستا ن در مسیر تا ریخ. غبار ج 1 ص 9

 

قبل از حملة کورش در قرن ششم قبل از میلاد ، در افغا نستا ن دولت مرکزی و جود ند ا شت.

در سا لهای 529 ـ535 قبل از میلا د ، کورش به سر زمین افغا نستا ن امروزی حمله کرد.

ا سکند ر مقد و نی در سا لها ی330ـ 327 قبل از میلا د لشکر کشی کرد

ا ولین دو لت مستقل افغا نها ، دو لت کوشانی ها بود که از 40 تا 220 میلا دی تشکیل گرد ید.

سا سا نی ها از 230 تا 365 میلا د ی

یفتلی ها از سا ل 455 تا 565 میلا د ی تا 644 میلا دی

حکومت سا سا نیا ن بار دوم از سال 644 تا سال

استیلای اعراب و مبار زا ت و قیا م های مر د م افغا نستا ن ، آغاز از قرن هفتم تا قرن نهم میلادی

کا بل شا ها ن از 650 تا 670 میلادی

حکو مت صفا ریا ن 900 میلا دی

حکومت سا ما نیا ن 999 میلا دی

حکومت غز نو یا ن 1150 میلا د ی

لشکر کشی چنگیز 1221 میلا دی

پا د شا هی تیمور لنگ 1405 میلادی

صفوی ها 1722 میلادی

ا بدالی ها 1763 میلادی

تشکیل سلطنت احمد شاه ابد ا لی در قند هار 1772 میلا د ی

احمد شاه ابدالی 1747 ـ1773 میلا دی

سلطنت تیمور شا ه1773 ـ1793 میلادی

حکمو مت زمان شاه 1793ـ 1801 میلادی

در آ غاز قرن 19 انگلیس ها بر هند راه یافتند و در سال 1838 ـ 1839میلا دی توانست تو سط شاه شجاع ابد الی معاهدات لا هور و قند هار را بر افغا نستان تحمیل نموده ولایات شرقی کشور را مجزا و قوای نظامی خود را در مملکت مسلط و ادارة کشور را تحت نظارت خود قرار دهد.

ورود سفیر انگلیس به کابل 1837 میلا د ی

ورود نما یند ة رو سیه به کا بل 1837

تشکیل اولین د و لت محمد زا ئی :

ا میر دوست محمد خا ن1834ـ1839 میلا دی

تجا وز دو لت انگلیس و مبا رزة مرد م افغا نستا ن بر ضد شا ن 1839ـ1842 میلادی

قیا م مر د م کابل20 نو مبر 1841

جنگ اول افغا ن و انگلیس1842ـ1838 میلا دی

حکو مت بار دوم امیر دوست محمد خا ن 1843 ـ1863 میلا دی

ا میر شیر علی خا ن 1863 ـ1878 میلا دی

آ غاز نشر جرید ة شمس النها ر1873 میلادی

جنگ دوم افغا ن و انگلیس 1878ـ1880 میلا دی

ا مضا ی معا هدة گند مک توسط محمد یعقو ب خا ن بتا ریخ 26 می 1879 میلا دی که بر اساس آن ولایات شرقی کشور جدا شده به هند بریتانوی تعلق گرفت.

تعرض نیرو های انگلیسی بر کابل 1879 میلادی

جنگ دوم افغا ن و انگلیس 1878ـ1880 میلا دی

جنگ میو ند 1880 میلادی

تعرض رو سیه به منطقة پنجد ه 1880 میلادی

شورش غلجا ئی ها 1888 ـ1886 میلادی

ا مضای معا هد ة د یو رند 12 نومبر 1893 میلادی

شورش هزاره جا ت 1894 ـ1891 میلادی

ا لحا ق نو رستا ن در سا ل 1896 میلادی ، این منطقه قبلا بنام کافرستان یاد میشد.

ا میر حبیب الله خا ن 1901ـ1919 میلادی

انتشار سرا ج الا خبار 1902 میلادی

تاسیس مکتب حبیبیه در کابل سال 1903 میلا دی

قیا م مردم پکتیا سال 1912 میلادی

قیام مردم قند هار سال 1912 میلا دی

کشته شدن امیر حبیب الله در کله گو ش 21 فبر ور ی 1919 میلا دی

شاه ا ما ن الله فبر ور ی 1919 تا جنو ر ی 1929 میلا دی

اعلان استقلال افغا نستا ن 13 اپر یل 1919 میلا دی

جنگ سوم افغا ن و انگلیس 4 می 1919 میلا دی

برسمیت شنا ختن استقلال افغا نستا ن 8 اگست 1919 و امضا قرار داد را ولپندی

ا مضای معا هدة دوستی بین افغا نستا ن و شوروی 28 فبرو ری 1921 میلا دی

اغتشا ش مردم پکتیا1924 میلا دی

برگزاری لویه جر گه و تصویب قا نون اسا سی 1928 میلا دی

قیا م حبیب الله کلکا نی د سمبر و جنوری 1929

حبیب ا لله کلکا نی جنو ری 1929 تا اکتوبر 1929

حکو مت محمد نا در شاه 16 اکتوبر 1929 تا 8 نو مبر 1933 میلادی

اعلان پا د شا هی نا در شاه 8 نو مبر 1933

ا مضا ی معا هد ة دو ستی با امر یکا 1936

عضو یت در سا ز ما ن ملل 1947

امضا ی معا هد ة دوستی با هند 1950

تا سیسس یک تعد اد جرا ید آ زا د 1951

استعفا ی شاه محمود خان از پو ست صد ار ت 1953

تعیین سر د ار محمد د اود بحیث صدر اعظم 1953

مسا فرت ریچار د نکسن معا ون رئیس جمهو ر امریکا به کابل 1954

مسا فرت بلگا نین و خر و شف به کابل 1955

مسا فرت ظاهر شاه به هند 1957

مسا فرت ظاهر شاه به پا کستا ن 1958

مسا فرت ایزنها ور رئیس جمهور امر یکا به کابل 1959

صدارت دا کتر محمد یو سف 1963

تجدید منا سبا ت با پا کستا ن 1963

تصو یب قا نون ا سا سی جدید 1964

مسا فرت ظا هر شاه به چین 1964

مسا فرت ظا هر شاه به فرا نسه 1965

آ غاز انتخا با ت شورا 1965

صدا رت محمد ها شم میو ند وال 1965

صدا رت نو احمد اعتما دی 1967

صدارت داکتر عبد الظا هر 1971

صدا رت محمد مو سی شفیق 1972

مسا فرت پود گر نی به کابل 1973

سقو ط سلطنت و تشکیل دولت جمهوری جولای 1973

انتشار قا نون اسا سی جمهوری 1977

انتخاب محمد د ا ود در مقام ریا ست جمهوری از طرف لویه جر گه 1977

کو د تای افسران مربوط به حزب دیمو کرا تیک خلق 27 اپریل 1978

انتخاب نور محمد تره کی بحیث رهبر جد ید د و لت 1978

انتخا ب حفیظ الله امین بحیث صد ر اعظم 1979

بر کنا ری تر ه کی و احراز مقا مش تو سط حفیظ الله امین 16 سپتمبر 1979

اعلا م خبر مرگ نور محد تره کی 10 اکتو بر 1979

لشکر کشی اتحاد شوروی 27 دسمبر 1979

سخنرا نی ببرک کار مل بحیث رئیس شورا ی انقلابی 27 دسمبر 1979

افتتاح پل دوستی پل حیر تا ن در با لای د ر یای آ مو 1982

ا مضا ی آ تش بس بین احمد شاه مسعود و شو ر و ی ها 1983

تحمیل موشک های ستینگر از طرف امریکا به مجا هد ین1986

استعفای ببرک کارمل و انتخا ب نجیب الله در مقام رهبری حزب حا کم 4 می 1986

انتخا ب حا جی محمد سمکنی ، شخصیت غیر حز بی بحیث رئیس شورای انقلابی 20 نومبر 1986

اعلام مشی مصا لحة ملی 1987

اعلام طرح خروج نیرو های شوری تو سط گر با چف 1988

تعیین حسن شرق بحیث صدر اعظم 1988

امضای موافقت نامة ژنیو که بمو جب آن راه خروج نیرو های شوروی میسر شد 1988

کودتای شهنواز تنی ، وزیر د فاع علیه نجیب ا لله 1990

تعیین فضل الحق خا لقیار به مقا م صد ا رت 1990

د ید ار هیا ت مجا هدین از مسکو 1991

قیام افسر ان شهر حیر تا ن 1992

اتحاد دوستم با احمد شاه مسعود 8 اپر یل 1992

سقوط کابل توسط مجا هد ین و ورود صبغت الله مجد دی به کا بل 28 اپریل 1992

انتخاب بر ها ن الین ربا نی بمقا م ریا ست دولت 30 دسمبر 1992

تعیین گلبدین حکمتیار بحیث صد را عظم 1993

ظهور گروه طالبان در قند هار 12 اکتوبر 1994

کشته شدن علی مزاری رهبر حزب وحد ت 8 مارچ 1995

تعیین ملا عمر بحیث امیر المومنین و اعلام جها د بر ضد ر با نی 4 اپریل 1996

سقوط کابل بدست طالبان 27 سپتمبر 1996

8 اکتو بر 2001 سا عت 9 شب ، اضلاع متحده بر 30 هدف نظامی طالبان در سر تا سر کشور حمله کرد.

در پی حملات شدید شبا روزی امریکا ، بتاریخ 13 نومبر کا بل سقوط کرده ، نیرو های ائتلاف شمال با حما یت امریکا داخل شهر کابل شد ند.

مطابق موا فقتنا مة بن حا مد کر زی بتاریخ 22 دسمبر 2001 زمام امور ادارة مو قت را در دست گرفت.


 • ظاهر شاه
 • سردار داود
 • تره کی
 • امين
 • کارمل
 • نجيب الله
 • مجا هد ين
 • مجد دی
 • ربانی
 • طالبان
 • حامد کرزی
 • کابل بعد از تجاوز شوروی
 • کابل در 1996
 • افغانستان در قرن بيست


 • بالا

  بعدی * بازگشت * قبلی