سومين سال دريچه روشنگر آريايی

سومین سال راه اندازی سایت آريایی را از صمیم قلب برای آقای عزیز جرئت اساس گذار و گرداننده  آن تبریک می گويم. در سه سال گذشته ما شاهد گراف بلند خوانندگان و هم چنان بازتاب مطالب داغ  ملی و جهانی درين سایت بوديم.

  امروز آريایی به يکی از با اعتبار ترين سایت ها در میان افغانها مبدل شده است. افزون بر آن بازتاب افکار و عقاید گوناگون صرف نظر از نژاد، جنس، مذهب  و تعلقات سازمانی سایت  آريایی را به تريبون همگان تبديل نموده است.فکر می شود همه این ها قبل از همه  محصول بينش باز و زحمات شباروزی آقای جرئت ميسر شده است.

به عقيده من در شرايطی که مسابقه تاثير گذاری بر اذهان مردم افغانستان توسط رسانه های خارجی  بويژه توسط راديوی های غربی بيش از هر وقت ديگر شدت گرفته است، نقش روشنگرانه  و وطنپرستانه سایت آريایی در دفاع از آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و افشای  توطئه های عريان و پنهان دشمنان افغانستان قابل ستايش است. هرچند این نقش در مقايسه به امکانات  گسترده رسانه های بازیگران خارجی خیلی محدود است و لی  با آنهم برخی  نشرات افغانی بیرون مرزی  از جمله سایت آريایی در دفاع از منافع ملی افغانستان اهميت استثنايی دارد.

انتظار می رود  با موازات دست رسی بیشتر مردم افغانستان بخصوص اهل قلم و دانش آموزان به خدمات انتر نتی در داخل کشور، اهمیت و تاثیر گذاری سایت های انترنتی از جمله  سایت آريایی افزايش بيابد. اين افزايش نه تنها وابسته به بازتاب واقعيت های جامعه افغانستان در سایت آريايی خواهد داشت  بلکه به کيفيت برنامه های متنوع جديد نيز رابطه خواهند داشت. بناً شگوفايی سايت آريایی در سالهای که پيش روست  نه تنها به زحمات و خدمات بيشتر  آقای جرئت نياز دارد بلکه به درجه همکاری دوستان و قلم بدستان  نيز بستگی دارد.

در خاتمه صحت، سلامی و موفقيت برای آقای عزيز جرئت در امرخدمت گذاری برای هم ميهنان  عزيز با استفاده ازسايت روشنگر آريایی  خواهانم.

هارون اميرزاده

لندن-14 فبروری 2005 

 

به بهانه سالگرد سايت آريايی

سرسخن : با داشتن اعتقاد خلل ناپذير بمقام انسان و انسانيت و اينکه می بينيم هر روز مرزها فروميريزند و با ايجاد اتحاديه های نو ظهور حصار ها از بين ميروند ، ذهنم متوجه اين مسئله می شود که امروز در قلب هندوکش بيدار و بابا و دامنه های البرز و هماليا ، در کشورهای اسلامی و غير اسلامی ، در آسيا ، افريقا ، امريکای لاتين و در گوشه گوشهً جهان مليون هااولاد آدم از قرنها بدينسو محروم از تمام نعمات مادی و معنوی حيات بسر ميبرند که انسان بياد زندگی قرون اوليه می افتد. و با وجود ادعای حقوق بشر از طرف کشور ها هيچ دست نوازشی از هيچ سو ، به سوی آنها دراز نشده و نمی شود.

کاش وجدان بشريت تکان بخورد و ازاين همه سرمايه که در راه جنگ و تسخير منابع طبيعی کشور ها و عيش و نوش بمصرف ميرسد قسمتی از آنرا برای رفاه و سعادت اين مردمان بدبخت  بدون تفاوت رنگ و بو ، مذهب و منطقه محض بنام انسانيت بمصرف برسانند. و ادعای کذايی شانرا بخاطر رعايت حقوق بشر به کرسی بنشانند. بطور مثال گاهی که در تلويزيون چشمم به مردم گرسنه و برهنه  جنوب سودان ( اين سکليت های متحرک ) می افتد مو بر اندامم راست می شود و ميبينيم که امريکا و ساير کشورهای سرمايه داری فقط در جهت منافع خود شان کار ميکنند و آن ادعا های بلند بالا جز دروغ ، ريا و فريب مردم جهان چيزی بيشتر نيست و نمی تواند باشد.

قصه برسر آريآيی است که کمی فراتر رفته و گفتيم که مرزها فرومی غلطد و حصار ها از بين ميرود و تصور می شود که روزی کشورهای جهان چنان به هم نزديک خواهند شد که مفهوم چهار ديواری  ای بنام وطن از خاطره ها کاسته خواهد گشت ولی نمی دانم دراين چه رمزی نهفته است که من سرزمين آريانای کهن را بعد از خدا دوست دارم و با کلمات آريانا ، آريايی ، آريا ، آريان ، آرين و از همين دست ... و نوابغی که اين خطهً مقدس در دامان پر گهرش در طول تاريخ پروريده و به جهان بشريت به ارمغان داده است عشق می ورزم و به آن می بالم.

بنابرين پيش از همه بخاطر ارج گذاری بنام « آريايی » گفتارم را با شعری از مرحوم علامه استاد صلاح الدين سلجوقی دانشمند ممتاز و گرامی وطن که جمال عبدالناصر فقيد از محضرش فيض می گرفت  که با اين نام رابطهً منطقی و ارگانيک دارد ، آذين می بندم و آنرا به مسدول سايت آريآيی اهدا ميکنم. 

کشور گزين ، خطهً برين ،

ملک راستين ، خاک آريان

مهد دانش و هنر فخر آسيا

.............

مرحوم پروفيسور اکادميسين دوکتور عبدالاحمد جاويد دانشمند و ادبيات شناس بی بديل معاصر افغانستان در صفحه 30 کتاب اوستا ، اثر بی نظير خودش می نويسد که :

«  اين قطعه ً پرمعنی و پر مغز که متاسفانه اکنون در دسترسم نيست بصورت تصنيف زيبا به آهنگ « کار من » و به آواز خواننده محبوب گل احمد شيفته در سال 1332  که خود متصدی نشرات راديو کابل بودم ضبط و منتشر شده است . متن ترانه در مجله « پشتون ژغ » همان سال طبع گرديده است . ترانهً ملی پاکستان نيز به اقتفای همين طرز و آهنگ درست شده

« کشور حسين .... پاک سرزمين .... »

اينجا بی مورد نخواهد بود از دست اندرکاران مطبوعات و راديو افغانستان و بالخاصه از محترم گل احمد شيفته خواهش بکنم تا اگر اين نوشته را می خوانند بخاطر تکميل شعر ناب مرحوم علامه سلجوقی بقيه ابيات را اگر در دسترس شان باشد و يا قادر به دريافت آن شوند جهت نشر بدسترس سايت آريايی قرار دهند و خدمتی به فرهنگ سرزمين خويش بنمايند. هرگاه اصل شعر بدست نيايد چه می شود شعرای ما در يک مسابقه ادبی اين شعر نغز را تکميل و جاويدانی کنند تا نسل های آينده از آن عندالموقع استفاده بعمل آرند. با تشکر

اينک ميروم به سراغ سايت آريايی

 

پيام انجمن افغان های مقيم يوتيبوری و حومه بمناسب سه ساله شدن سايت آريايی

مبارک باد!

سايت آريايی سه ساله شد

سايت آريايی سه سال قبل به حيث ستارهً در آسمان مطبوعات کشور طلوع کرد و در اندک زمانی به توجه مسئول آن محترم عزير جرأت راه خود را در دل و دماغ انديشمندان و قلم بدستان ، آنهايی که قلب های شان بخاطراعتلای افغانستان بسمل وار می طپد ، باز کرد و با کاروانی ازعناصر مترقی ، ملی ، علما ، دانشمندان ، محققين و شاعران يکجا شد و اينک با داشتن درحدود 4000 خواننده در روز ، دارد در عرصه ملی و بين المللی با سايت های مشهور برابری می کند.

پاليسی نشراتی سايت آريايی در عرصه های مختلف ، مبتنی بردفاع از آزادی ، استقلال ، وحدت ملی ، تساوی حقوق اقوام شريف ساکن کشور ، مبارزه با پديده های منفور و شوم برتری جويی ( فاشيزم ) ، بنياد گرايی ، تروريزم ، مواد مخدر ، پاسداری از مفاخر و ارزش های فرهنگی و در نهايت نيل به دموکراسی و رسيدن به جامعه مدنی است که مورد تاييد همگان بوده و ما هرروز مقالات بکر و دست اول را دراين عرصه در سايت مطالعه می کنيم که مردم ما را به حقوق ، وجايب و مکلفيت های شان متوجه ساخته و بسوی حقيقت سمت و سو ميدهد ، مردمی که در طول قرون متمادی زير چکمه های استبداد کوبيده شده ، درباريان و اشراف ، فيودالان خون آشام ، روحانيون متنفذ و بنياد گرا هست و بود شانرا بلعيده و آنهاپيوسته با فقر ، بی سوادی و امراض پنجه نرم کرده و هزاران قربانی از خود برجای مانده اند.

سايت آريايی با انجمن ما روابط دوستانه و حسنه داشته و ما را در طبع و نشر اعلانات ، نامه ها و مکاتيب ، فورمه ها وغيره ياری رسانيده و هم اخبار روز و مقالات با ارزش را برای نشر در راديو پيام افغانستان ( ارگان نشراتی انجمن ) بدسترس ما قرار داده و نيز نشرات اين راديو را در سراسر جهان بخصوص در سرزمين محبوب ما از طريق سايت پخش کرده و ميکند که کاريست بس درخور تقديرو ستايش.

بنده بحيث مسئول امور فرهنگی انجمن و مسئول راديو پيام افغانستان  درحاليکه از طرف خود ، رئيس ، هيئات اجرائيه و همه اعضای  انجمن از همکاری های دوستانه آقای جرأت ابراز امتنان و سپاس می کنم  برای شان وعده می دهم که چنانچه تا اکنون بحيث يک همکار افتخاری در نشر مضامين سايت آريايی در کنار شان بوده ام ، در آينده نيز با تمام نيرو و توان همکاری صميمانه و بی آلايشانه خود را که از عشق آتشينم به تاريخ و فرهنگ سرزمينم و رفاه و سعادت مردمم ( آنهائيکه سزاوار اند خاک پای شانرا سرمهً چشمم بکنم ) سرچشمه ميگيرد دريغ نورزم و در پهلوی شان باشم

در خاتمه موفقيت های روز افزون اين فرهنگی شيفته ترقی وطن را از بارگاه ايزد متعال نياز ميکنم و برای همه نويسندگان سايت آريايی تمنای سلامت ، بهروزی و موفقيت می نمايم.

بااحترام

خالق بقايی پاميرزاد

دوست گرامی آقای عزیز جرئت گرداننده مدبر سایت آریایی!

اجازه دهید تا بمناسبت سومین سالگرد نشرات آریایی مراتب بهترین تبریکات صمیمانه خود، هییت رهبری ، کلیه اعضای انجمن فرهنگی افغانهای اوکراین را به شما و همکاران محترم تان ابراز بدارم.

       شما به ندای وجدان و خرد عصر و تعهد میهنی ، موقف و جایگاه شایسته ای را در جهت اشاعه و مروج خط ملی احرازنموده اید که این موفقیت را بشما تبریک و تهنیت میگویم. همچنان آریایی بحیث مرکز با اعتبار و مستقل پخش آکاهی، پیام رسانی و معرفت گستری حریت اندیشان و متفکرین کشور مبدل گردیده و مبرا از تمام گرایشهای ایدیالوژیکی ، سمتی، قومی، مذهبی  و حکومتی بوده بمثابه یگانه تریبون اعتقادات ملی و مردمی معرفت ساز و فرهنگی درمقام شجاعانه تفکر و آزادی های دموکراتیک آثار و مقالات ارزشمندی  را نشر نموده که روز تا روز یه محبوبیت و جاذبه آن افزایش بعمل می آید و لاجرم با حفظ اصالت و پاکیزه گی اصول ژورنالستیکی زیر بار نفوذ اربابان زور و زر نرفته و نیز برای اثربخشی  قدرت بیان، خود را از چنبره ایدیالوژی های تنگ نظر، تحمیل گر و قشری رهانیده است. 

   نیکویی دیگر سایت آریایی  اینست که به افشای استعمار و توبیخ فاشیزم قومی بیشترین نقش را ایفا داشته است و به همچو مضامین اولویت قایل شده است و در آن برای متملقان و مداحان جای و جود نداشته  امیدوارم نشر حقیقت و افشای توطیه گران و تحریف گران حقیقت را وجهه همت خویش قرار بدهند تا رفع ظلم و بی عدالتی از ناآگاهان شود . د رفرجام همکاری و پشتیبانی این انجمن را  به شما و همکاران محترم تان ابراز نموده  وبرای شما ازخداوند موفقیت های مزید  استدعا مینمایم.

عبدالقدیر رسولی

رئیس انجمن افغانهای مقیم اکراین

 

دوست گرانقدر و دگر انديش جناب انجنير عزيزجرأت ، مسئول سايت آريايی !

سومين سال نشراتی سايت آريايی را که مصادف با بهار کشور سوئد است ، بشما و همکاران قلمی تان تبريک ميگويم. نشر بدون وقفهً اين سايت با مقالات متنوع و اغلب روشنگرانه در بخش اطلاعات هفتگی ، در سالی که گذشت ، يک بار ديگر عشق و دلگرمی و پشت کار شما را در امر ارايه اطلاعات سودمند خبری و علمی به مردم افغانستان و ساير علاقمندان به نمايش گذاشت و ازاين جهت جای شما را در حلقات روشنفکری مشخص تر بالا برده است.

تاجائيکه ديده می شود ، اين سايت هر هفته و هرماه از هفته و ماه گذشته اش بهتر و بهتر شده ميرود ، مخصوصا از آن زمانيکه مسايل تنش زای ملی ، زبانی و قومی در آن جان خود را به مقالات روشنگرانهً سپرده است، بيشتر از پيش دلچسپ شده است. در هر حال جامعهً با سواد ما و نسلهای جوان بيشتر نياز به آگاهی های خردگرايانه دارند و ناگفته روشن است که تا سطح دانش و خرد خود را بلند نبرند ، دست از تعصبات بيجای زبانی ، قومی ، سمتی ، عقيدتی و گروهی برنخواهند داشت و راه حل معضلات ملی را باز نخواهند شناخت. صواب آنست تا در سالی که پيشرواست ، در جهت ارتقای شعور اجتماعی ، روشنگرانه برخورد شود و با نشر واشاعهً مطالب تازه و گزارش های مستند و مقالات سودمند علمی اين راه دنبال گردد.

به اميد پيروزيهای بيشتر شما

کانديدای اکادميسين سيستانی

گوتنبرگ سوئد ، 15 فبروی 2005

 

دمبارکۍ  پيغام

ښاغلي جرآت صاحب !

 تاسو او دآريايي ويب پاڼي  مينه والو ته د دريمي کليزي  په مناسبت  دزړه له کومي مباره  کۍ او نيکي هيلي وړاندي کوم  .

پدي دريو کلونو کي په رښتياسره ستاسو دفرهنگي او وطني زيار له امله  دآريايي ويب پاڼي ډير لوستونکي علاقمندان  او قلمي همکاران پيداکړه .

آريايي ويب پاڼه دهيواد په دننه او له هيواد نه بهر يوه له وتلو او پيژندل شويو انترنټ پاڼو څخه ده اود هري ورځي په تيريدو سره يي لوستونکي او مينه وال  زياتيږي  .

دآريايي پاڼي ځانگړتوب پدي کي دۍ چي پدي پاڼه کي دهر ډول سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي  ، فرهنگي اوعلمي  څيړنو او معلوماتو په هکله نوي او په زړه پوري مطالب په خلاص لاس  خپريږي او زيات قلمي همکاران لري  .

که دا پاڼه ديو شمير نورو پاڼو سره  پر تله شي  دابه جوته  شي چي تر بلي هري  پاڼي زيات  دسياسي گوندونو، سازمانونو،حرکتونو،گروپونو، دهغوي دلويو او وړو غونډو راپورونه ،پريکړي،  ابلاغي،اعلاميي،دهغوي نظريات او اندونه په زياته  پيمانه  خپاره شوي  دي .  په تيرو دريو کلنو کي کي تاسوو توانيدلاست هيواد وال هره  ورځ په تازه خبرونو او دهفتي  په شروع  کي دنوو مقالو په خپره ولو  ونازوۍ . پدي ورستيو کي دآريايي پاڼه دشعر، ادب ، تنزونو او نورو ليکونو له پلوه هم  غښتلۍ شوي ده،پدي پاڼه کي دنوو کتابونو او علمي انځورونو په هکله پر خپل وخت او زمان د معلوماتو خپرول دستايني وړدي .

نه پوهيږم چي د کوم دليل پر اساس دا ويب پاڼه  د پښتو ژبي لږ قلمي همکاران لري  هيله مي داده چي په راتلونکي کال کي دا پا ڼه نه يوازي د ددري ژبو دعلاقي وړوي بلکي دخپلو قلمي  ملاتړو په مرسته پښتو ژبي هم   خپل  دعلاقي وړ مطلبونه اوليکني دآريايي  ويب پاڼي په مټ ولولي .

تر کومه ځايه چي ماته معلومه ده ښاغلي جرآت صاحب له دغي ستونزي څخه خلاص سړۍ بولم چي هغه دي دژبنې اړيکو پر اساس پخپله پاڼه کي ليکونو ته ځاي ورکړي ، زه پدي ټينگ باور  لرم چي جرآت صاحب او بل هر څوک پدي پوهيږي چي پښتو هم ددي ملک داکثريت ژبه ده ، نه يوازي پښتو بلکه زموږ دهيواد والو ټولو ژبو ته درناوۍ او دهغوي پرمختگ او غښتلتيا د هر واقعي روڼ اندي ملي دنده ده  ،اوبل دا چي دجرآت صاحب ددغه فرهنگي چوپړ موخه دخپلي ويب پاڼي دلاري دځينو خود غرضو او هغو چي دژبو په جنگ جگړو کي خپلي شومي سياسي گټي لټوي درقابت ميدان تودول ندي  . پدي باوريم چي هغه غواړي پخپل دغه  وطني چوپړ سره د افغان ولس ټولو دقلم خاوندانو ته بيله کوم  امتياز نه په هيواد کي ددموکراسي ،سولي ، اجتماعي عدالت ،د لويو او وړوقومونواو ژبو مقام ، برخه اودښځو دحقه حوقو څخه ددفاع په لار کي دا ويب پاڼه  دنظر او عقيدي  دڅرگندوني لمړنۍ ځاي وي . غواړم دهمدغه دمبارکۍ دپيغام نه په گټه پورته کولو سره دا ووايم چي پدي ورستيو کي د آريايي ويب پاڼه يوه اندازه دپښتو ژبي ويونکوپه  اند دبيگانگۍ  لور ته درومي او پښتو ژبي يوه لږ ددغي ويب پاڼي دځينو خپرو شوو مقالو  نه خفه دي . سره لدي چي پدي کار کي  محترم جرآت  صاحب کومه ملامتي نلري . دداشان ليکنو  پړه ددي ويب پاڼي پر ځينو قلمي همکارانو اچول کيږي .

زه دا واک او صلاحيت نلرم ددي ويب پاڼي د يو کلن فرهنگي چوپړ ارزونه وکړم  ، ښاغلي پنجشيري صاحب ددي پاڼي  دهميشني همکار په څير دآريايي دهر اړخيزه خدمتونو، خپرونو  او راتلونکي نشراتي کړنلاري په هکله پخپل پيغام کي مفصل او هر اړخيزه معلومات درنو لوستونکو ته وړاندي کړۍ دۍ . خوزه فعلا د محترم پنجشيري صاحب له يو مطلب سره موافق يم  هغه پخپل پيغام کي ليکي  :  په راتلونکي کال کي به دا پاڼه د ملي او مذهبي اقليتونو د حق غوښتني او نظرياتو د بيانولو ځاي وي او.. . .

 دا يو څرگند واقيعت دۍ چي قلمي همکاران کولاي شي يوه انترنت پاڼه ،مجله ،جريده ،ورځپاڼه اوداشان نوري خپروني په يو هيواد کښي داسي مشهوري کړي چي لوستونکي او يا اوريدونکي يي ټول ولس وي ، او يا يو معين قوم ،طايفه او ياکوم سياسي گوند او ډله . زموږ په جگړه ځپلي هيواد کي تاريخي  تجربوداثابته کړې هر هغه څه او تکل چي د هيواد د غوڅ اکثريت لپاره وي او په هغه کي قومي ،ژبني ،منطقوي  ، مذهبي او نورو تربگنيو ته لمن نه وي وهل شوي د پايښت او بقا امکانات يي ډير وي او هر هغه څه چي په ملي کچه د فرهنگي ، علمي  او سياسي چوپړ تر نا مه لاندي د  هيواد د قومونو ،ژبو او منطقو داوسيدونکو جنگول وي پايښت يي ډير لږدۍ  .  د انتر نټ ويب پاڼي ددغه امر نه  ځانگړي کيداي نشي . زه پدي باوريم چي افغانستان په دغه  هيوادکي دټولو اوسيدونکو قومونو ، دمختلفو ژبو ويونکو او مذهبو دپيروانو گډ سپيڅلۍ  کور دۍ . ددغه کور په خرابۍ يي ټول خراب او په آبادۍ يي ټول آباد دي ، ځکه پر ټولو فرض ده چي د افغانستان  پدغو ستونزمنو شرايطو کي د ملي يووالي او ملي پخلايني په گټه قلم وکاروي . زما هدف دا ندي چي ديو قوم او يا يوي ژبي او مذهب نه دي په هغه پوري تړلي دقلم خاوندان ملاتړ نه کوي او يا دي دهغه د پرمختگ لپاره کار نه کوي ، يوازي دي ټول ليکوال او سياست پوهان ديو قوم اويا يوي ژبي په چوپړ کښي وي ،ولي پر ځاي ئی بولم او دا دهيواد دټولو په گټه گڼم چي دقلم خاوندان ،سياست وال ،گوندونه ،مذهبي ډلي اونور  ټول خپل سياسي او قلمي فعاليت او ځواک  په هيواد کي د ورڼو قومونو دملي پخلايني ،د ويجاړ وطن دخرابيو دودانولو او افغان ولس پر زخمونو د مرحمو دپټيو دايښودلو په لار کي  پکار واچوي  .  د داسي څه دويلو او يا ليکلو څخه ډډه وکړي چي بل قوم اوژبه ويونکۍ پري خفه او يا دهغوي سپکاوۍ و شي ، ځکه داشان کړنه يوازي اختلاف ، دقومونو او ژبو تر منځ جگړي اود هيواد يو ځل بيا ورانوني  ته لمن وهل دي اوبس . د هر قوم ،ژبي او مذهب  پلويان دخپلو رواگټو څخه دفاع او ملاتړ پداسي کليمو، الفاظو او مفاهيموسره هم څرگندولاي شي چي ټول يي ملا تړ وکړې ، پس ضرورت يي نه بولم هميشه ددي پر ځاي چي د هيواد دابادۍ په هکله فکر بحث او مشوري وشي ځيني روڼ اندي او سياستوال پخپلو کي و داسي  مسائلو  ته لمن ووهې او  يو پر بل  په عبثو بهتانونو خپل گټور وخت او انرژي مصروف کړي  کوم چي ددغه شان هڅو او تکلونو پايله  هيواد او هيواد والو ته بيله ويرانۍ  هيڅ رنگه  گټه نلري .

پر ځاي يي بولم څرگنده کړم  اريايي   پداسي ويب  پاڼه بدلول چي نور نفرت ځيني ولري  دابه دښاغلي جرآت صاحب دفرهنگي  وطني چو پړ او ملي احساس سره ستره او بربنډه جفا وي .

هيله مند يم د آريايي غښتلي ويب پاڼي قلمي همکاران پخپلو ليکنو کي څو عمده ټکو ته ښه پاملرنه وکړي :

پخپلو ليکونو کي يو شمير محترم ليکوال زيار باسي ايراني فارسي لغتونه استعمال کړي . پر موږ ټولو ده چي دري  ژبه غښتلي کړو، زموږ دهيواد دري ژبي او سيدونکي  په فارسي اصطلاحاتو نه پوهيږي اودا زموږ دولس ژبه نده، او دري  فارسي هم نده . دفارسي ژبي رشد او رواجول د ايرانيانو دنده او مسؤليت دۍ نه د افغانانو چي له بده مرغه ايراني اخوندان پخپل ټول طاقت او ځواک غواړي پر موږ فارسي ومني او ددري ژبي  په اصطلاح په دوستۍ کي جرړيې وباسي . زه ديو افغان په توگه ددي کلک مخالف يم چي وايي  :  زما فرهنگي وطن ايران دۍ .

ځيني ښاغلي ليکوال پخپلو ليکنو کي پښتانه په يوه او بل شکل ټکوي او کله کله په کنايه کي ورته طالب ياقبيله سالاران او کله له سرحد او کمبلي نه پښي ډيري و غځوي فاشستبار او داسي نور القاب او نومونه ددوي په ادرس استعمالوي ، په يوه کليمه کي ويلاي شم چي لمړۍ له رېښې نه  ددغه شان سپکو نومونو  دهر چا لخوا او هر چا په آدرس چي وي داستعمال کلک مخالف يم  . ټول قومونه ، دمختلفو  ژبو ويونکي ،دبيلو بيلو عقيدو او مذهبونو پيروان  راته گران  اصيل افغانان  يي بولم او سخت درناوۍ يي کوم . ددغو قومو نو او ژبو وينکو د اکثريت نه په هيڅ سياسي رژيم کي چا دا پوښتنه نده کړيې چي تاسو په هيواد کي دملي مسلي د سياسي حل په هکله څه نظر لرۍ ؟ او څه غواړۍ ؟ هر څوک چي واک ته رسيدلۍ دا حق يي په هغه لمړۍ لهظه هير کړۍ دۍ ، پس دا به ډيره غټه جفا وي چي زموږ ځيني ليکوال  خپلو ليکنو  ته دبازار او ويونکو دپيداکولو پخاطر هغه څه ليکې چي هيواد وال يو دبل په مقابل کي اختلاف ، بدبينۍ او بي اتفاقيو ته هڅوي  .

زما په اند آريايي ويب پاڼه په  راتلونکۍ فرهنگي کال  کي بايد په هيواد کښي ددموکراسۍ ،سولي ،عدالت ، دمور او ماشوم   دحق،کونډو او يتيمونو ،بيوزلو ،بي کورو ،معلو لينو او معيوبينو دروا او مسلمو حقوقو ددفاع او په هيواد کي د جنگ سالارو او تنظيم سالارو او مذهبي افراطيونو د واک او سلطي دختمولو   او هيواد والو ته  دهغوي   دهغو تلاښونو دبر بنډولو په کلک  علمي سنگر بدل شي  کوم چي موخه يي په هيواد کي ددمو کراسۍ ،سولي ،قانوني حاکميت ،او ملي يووالي   له منځه وړل دي . د آريايي  قلمي همکاران بايد پخپلو قلمي انځورونو کي افغان ولس ملي يووالي او افغاني ورور گلوۍ ته راوبولي ، پخپلو ليکنو سره ټول هغه کسان بربنډ او رسوا کړي کوم  چي په مختلفو نومونو او شعارونو افغان ولس سره ليري کوي او هيواد وال  قومي،ژبني او مذهبي بي اتفاقيو او دښمنيو ته هڅوي ، او لا نور هم افغانان    دپرديو غلامان گرځوي .

آريايي ويب سايټ  بايد د ټولو افغانو روڼ اندو بيله دينه چي په کومه ژبه ليکنی کوي دسولي،دموکراسۍ، وطن او فغان کړيدلي ولس په گټه د نظريواوعقايدو دبيانولواوافغان ولس د گډو گټو ددفاع روښانه ډگر وي . دآرايايي ويب پاڼي   شهرت دهغه دقلمي همکارانو په سالمو او جوړونکو ليکنو لانور هم زياتيږي او دا پا  ڼه به  غښتلي او دټول افغان ولس لپاره دمنلو وړ وي  .

که څوک په رښتيا او حقيقت سره غښتلۍ افغانستان غواړي  نو قوت او غښتلتيا په يووالي کي پرته ده .

دا ډير مي ځکه وليکل چي ښاغلۍ جرآت صاحب راته گران دۍ او او زيات احترام ورته لرم علاقه نلرم دنوموړي دا خدمت د ځينو تنگ نظره او خود غرضه قلمي همکارانو د ناوړه او بيځايه ليکنو قرباني شي .

ښاغلۍ جرآت  صاحب يو ځل بيا تاسو گران دوست او په حقه سره بايد يادونه وکړم ستاسو پدغه فرهنگي چوپړ کي شريک ستاسو دمحترم فاميل فرد فرد غړي ته ستاسو ددغي وتلي ويب پاڼي دعلاقمند او قلمي همکار په توگه مبارکي وايم . تاسو ته دريابونه  دريابونه حوصله او غرونه غرونه همت او متانت غواړم  .

ستاسو دلازياتو برياليتوبونو په هيله .   

حبيب اله  غمخور  

سويډن   دمالمو ښار

   15.02.2005

د لمر رڼا ( وړانګه )

15.02.2005

دوست نهایت محترم انجنیرعزیز جرئت !

دوستان محترم دست اندر کاران سایت آریائی !

امید واریم آغاز سومین سال نشراتی سایت آریائی باز هم در خدمت اهل دانش و قلم ، در راه وحدت آنها ، در راه خدمت روشنفکران و وحدت آنها و در یک کلام در خدمت به مردم افغانستان و وحدت تمام ملیت های با هم برابر و برادر از هیچگونه مساعی دریغ ننموده و با موفقیت بیشتر دوشادوش سائر دست اندر کاران این راه وشیوه کار به پیش بروید . بگذار این شمع های کوچک افروخته شده امروز رهنمون راهی شوند که مردم به روشنی خورشید تابان برسند .ونباید گذاشت که این روشنی ها و لو کوچک هم باشند خاموش شوند . به امید پیش برد شان به سر منزل مقصود و سپردن آن به نسل آینده و بالنده .

 

انجمن دوستداران فرهنک آريانا

پيام تبريکی و شاد باش بمناسبت سومين سال آغاز فعاليت سايت آريايی

به اين وسيله انجمن دوستداران فرهنگ آريانا سومين سال تولد ضروری ، ميمون و مبارک سايت وزين آريايی را به بنيان گذار آن جناب عزيز جرأت شخصيت متعهد و فرهيخته ، همکاران محترم قلمی ، خوانندگان و علاقمندان صميمانه تبريک و تهنيت عرض می نماييم .

انجمن دوستداران فرهنگ آريانا بمثابه يکی از خوانندگان دايمی ، علاقمند و پشتيبان سايت آريايی طی مدت زمان فعاليت آن ، شاهد موفقيت و ارتقا حيثيت و جايگاه شايسته آن در ميان نشرات انترنتی مربوط به مسايل افغانستان بوده است . اين موفقيت بدون شک از اثر جسارت ، حوصله مندی ، آگاهی ، دقت ووسعت نظر گرداننده و همکاری خستگی ناپذير همکاران قلمی توانمند که پيوسته در ارتباط به رويداد های سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی وغيره مسايل حاد روز افغانستان با ابراز نظريات ، تحليل ها واکنش نشان داده ، بدست آمده است ، که آريايی را به منبع معتبر و قابل اعتماد معلوماتی تبديل نموده است.

انجمن دوستداران فرهنگ آريانا ضمن تقدير و ستايش از دستاوردها ، از خطوط نشراتی آريايی پشتيبانی نموده و بر ضرورت تداوم اين عمل خير و آگاهانه تاکيد مينمايد و صحت و سلامتی و موفقيت مزيد را در رونق و پرباری آن به آقای جرأت و قلم بدستان همکار و علاقمند آرزو می نمايد.

 

داکتر غلام دستگير رضايی

رئيس دوستداران فرهنگ آريانا

امرسفورت ـ هالند

 

 

داکتر وفا معصومی

 

سالگره آريايی

مبارک سال گردت آريــــــــــــــــــايی                         نه بينم رنــگ زردت آريايی

به رزم هفت خـــــــــوان فرق و دويی                         ثمر دادی نبـــــــردت آريايی

ببردی گــــــــــــوی سبقت از صداقت                         ز تک پيــــکار فردت آريايی

سه سالی کـــــــــــو به معنی سالها بود                         نمــــاد عشق و دردت آريايی

پرستيدی وطن چــــــــــــون قهرمانان                         ببردی تخت نـــــردت آريايی

زوضع نابه سامان در خراســـــــــــان                         گه شاد و گاه ، دردت آريايی

چـــــــــــو غواصی درين آشفته توفان                         نمودی عزم مــــردت آريايی

زبحـــــــــــــــــران سياست در ديارت                        زفصـل گرم و سردت آريايی

مبادا سال عمـــــــــــــــــر ترا کوتاهی                        گــــــره ها لاجوردت آريايی

به « جرأت » می سزد گفت شاد باشی                       ز صد گنج در نوردت آريايی

« وفا » گلدسته چينی زين گلستــــــان                        خوشــــا گلزار وردت آريايی

سالگرد يا سالگره يعنی ( سال جمع گره ) درگذشته ها ، برای تعيين عمر اشخاص رسمی که در گذشت هر سالی از عمر يک گره در رشته زياد تر ميزدند تا بدانند که  ، شخص مربوط چند ساله شده است و از همين سبب آنرا سال گره ناميده اند که بعدا آهسته آهسته تغيير تلفظ دريافته است..

 

 

 

بخش  اول

بخش  سوم


بالا
 
بازگشت