بخش  سوم


 

                سا لگر د آ ریا یی را گرا می میدا ریم

جنا ب محترم ، ( جرأ ت ) عز یز!

ا ز ز حما ت و کا ر د وا م د ا ر شما ، د ر پخش ا ند یشه ها ی  شخصیت ها ی د ل سو ز و مهر با ن و طن ما ، مضا مین و مقا لا ت تحلیلی ، سیا سی ، ا قتصا دی ، تا ریخی ، ا د بی و فلسفی ، و تلا ش ها ی خستگی نا پذ یر شما ، میخو ا هم که ا ظها ر سپا س و ا متنا ن نما یم. یا د آ و ری  مینما یم که شما ود یگر د و ستا ن که به ما نند خو د ت میا ند یشند ، ا ز ا دا مه همچو کا ر شر یفا نه خسته نمیشو ید . هر نو ع حر فها و جملا ت نا ر وا  به آ د رس تا ن ا گر  ا ستعما ل شو د ، شما ر ا ا زتعقیب کا ر ها ی فر هنگی، به منظو ر ر و شنا یی ا ذها ن عا مه با ز نمیدا رد ، کا ریکه ا فغا نستا ن د ر گذ شته ها ی خو د ، نظیر آ نرا ند یده ا ست . کیفیت و کا را یی مضا مین و مقا لا ت علمی ،  ا د بی ، تا ریخی ،  سیا سی ، ا جتما عی و فلسفی ، همکا را ن د ا یمی قلمی تا ن و دیگر دست ا ند ر کا را ن علم و معر فت ، ما یه سر و ر و خو شی شما گرد د  و خو ا نند گا ن محتر م ما هم ، به خلا قیت ها ی  هنر ی و فر هنگی شما نیا ز دا رند ، تا زمینه ها ی جلب و همکا را ن بشتر ی را آ ما د ه بگر دا نید .

شما آ ریا یی را در گهو ا ره علم  معر فت  پر و رش دا د ید ، بز ر گش سا ختید ، نیا ز مند ی ها ی ا و لیه که د ر نشو نمو ی آ ن کمک میکر د، با تما م شو ق و علا قه مند ی تهیه کر دید . آ نرا با صحا فت و دیزا ین مقبو ل و مر غو ب  ا ز چا پ بیر ون آ و ر دید و به ا ختیا ر خو ا نند گا ن محتر م  گذ ا شتید . کنو ن  ا زا ن حا لت بر آ مده  ا ست که با ز هم د ستا ن تو ا ن مند شما را  به نو ا زش خو د بخو ا هد . ا ز حا لت نا ز دا نگی بیرو ن آ مد ه ا ست ، میخوا هد که مستقلا نه  به حیا ت خو یش ا دا مه د هد و ممد کا ر ها ی شما و ا قع گردد . د ر غنا مند ی تفکر و ا ند یشه ها ی شما  و همو طنا ن محتر م ما ، ا ز منا بع تا زه  علمی ، فلسفی ، ا قتصا دی و سیا سی  د نیا ی معا صر ا ستفا ده بگیر د  و به حیث د ا ستا ن سرا و قصه گو ی خو ب  د رسر زا نو ی  هر ا د یب و نو یسند ه بنشیند  و تبا د له فر هنگی را قرا ر دا د نما ید ، و به حیث معلم و ر هنما ی خو ب نسل نو را ا ز تکر ا را شتبا ها ت   تا ریخی ، بر حذر دا رد  و برا ی هر نو یسنده محتر م ما  تو ضیحا ت د هد که  هر گا ه مطا لب و مقا لا ت، علمی ،ا نتقا دی ، تا ریخی و سیا سی و غیره را که د ر ا خبا ر و ، سا یت ها میخو ا نید، عکس ا لعمل  منفی نشا ن ند هید ، شما د ر جست و جو ی علت و ا نگیزه ها ، بر آ یید و را ه حل ها را به ا ختیا ر، مر دم و جا معه ، قرا ر دهید  { تشریحا ت عمو می ا ز و ضع ، تجزیه و تحلیل ا ز و ضع را با د ر نظر دا شت سو ا بق تا ریخی (( ا قتصا دی ، شنا خت ا ز جا معه ، فهمید ن حا لا ت رو ا نی  جا معه )) (( آ د م ر ا به سوی چا ره سا زی و سا ز ند گی هدا یت مید هد)) } عکس ا لعمل ها ی مشا به و تعقیب ا شتبا ها ت ا ست که  یک عد ه ا ز هم و طنا ن ما ، د را ز نا ی تا ریخ کشو ر ما را کثیف و پر مخا طره سا خته ا ند .

کلمه آ ریا یی ( آ ر یا نا ) برا ی هیچ کس نا آ شنا نیست ، همه کس به مفهو م آ ریا نا  پی می برند و میدا نند که ا ین و ا ژه سا بقه پنجهزا ر سا له دا رد ، ا ین وا ژه د لا لت به سر زمینی میکندکه مر دم آ ن مهما ن د و ست ومهما ن نوا ز و آ زا دی د و ست و آ زا دی  پر و را ند . د رین سر زمین ، را د مر دا ن عر صه علو م و فر هنگ زا ده شده ا ند . ا ز فیض و بر کت ا ند یشه ها ی نا ب  آ ن ها ، علو م و فلا سفه ، با ر و ر و با ر و رتر گر دیده ا ند

بنآ سا یت آ ریا یی خو د را د ر چنا ن مو قعیتی می یا بد که ، که به حیث آ ینه تما م نما، د ر پیش رو ی همه خو ا نند گا ن خو د را قرا ر مید هد ، هر ا نسا ن صا د ق و را ست کا ر خو د را درآ ن ، را ست کا ر و صا د ق می یا بد ، و خا ین به مر د م و ملت ، خو درا خا ین و خا ین تر می یا بد . هر گا ه د ر مقا بل آ ینه بخندی برا یت می خند د، ا گر گر یه کنی  تو را همرا هی میکند ، بنشینی ، به همرا یت می نشیند ، برو ی به همرا یت را ه می رو د ، یعنی که تو را نمی گذا رد خلا ف مسیرا نکشا فا ت ، را ه بر و ی ، اگر رفتی تو را ، میزند و می پرا ند .

 

سلام گرم به گرمی مطالب آریایی به دوست خوبم آقای جرئت! 

آریایی که از گریبان بی انتهای تلخکامی های غربت سر برافراشت ، کار بزرگی سیاسی فرهنگی را در پیش گرفت .

و سبب شد تا کاروانی از قلم ها و دماغ ها از جلگه های نور و چشمه ساران امید و آرزو  براه افتند .

سومین سالگشت  آریایی  به دوست گرانقدر محترم جرئت  ، تمامی همکاران و خواننده گان  قلمی آریایی مبارک و خجسته باد!

 با محبت بی پایان 

فرید سیاوش

 

              ا ین طفل سه شبه ، رهء صد سا له رفته ا ست!

        د و ست فا ضل و گرا می ، عزیز جرا ت !

 درود های گرم و صمیما نه بشما و همکا را ن قلمی تا ن .

شنید م که ار یا یی ، سه سا له شد. شر منده ا م که دیر تر ا ز د یگر همقلمان ودو ستدا را ن « اریا یی» پیا م شا د با ش خود را بمنا سبت سه سا لگی ا ن ، می فرستم. من فقیر همیشه ا ز قا فله ء زنده گی ، عقب ما نده ا م وبه نجوم وا صطر لا ب و سا لنا مه ها کمتر مرا جعه میکنم تا بدا نم که کدا م دو ست وبزرگوا ر بکدا م تار یخ بد نیا ا مده ودر کدا م تا ریخ وعصر، چه ا تفا ق مهمی رخ دا ده وچه کا ر مهم وبا ا ر شی صورت گرفته ا ست. وا ین، یکی ا ز نوا قص و کمبو دی های بر خی ا دمها ی خا کی ای مثل من ا ست !.

« اریا یی» طی سه سا ل کار فر هنگی، سیا سی وا جتما عی واد بی خود، کا ر صد سا له مبارزه درراه ا حیای فر هنگ وهنر وسیا ست را برای ا فغا نستا نی های مها جر وان هموطنا نی که در کشور ، اریا یی را میخوا نند، ا نجا م دا ده ا ست. شما مطمین با شید که « اریا یی » ، با فراز وفرود های روزگا ر وبا ا نهمه نیش کژ ا ند یشا ن بیما ر را که میخورد، تنها نیست. پشت « اریا یی » به کوهها ست، به یک ملت با فرهنگ وبا غرورا ست وراهش هم سفید وارما نهایش طلا یی !  شما ، عشقی که به فرهنگ پر با ر ومیهن عزیز خود دارید، بدون ا حسا س خستگی  ودر ما ده گی ، به پیش بروید .زیرا :

نا ز پرورد تنعم نبرد راه به جا ی           عا شقی ، شیوهء رندا ن بلا کش با شد  

                                                                                        ( حا فظ )

برایت مو فقیت های بیشتر ارزو می کنم .

                                                         د ستگیر نا یل

                                                 ها لند _ 18 فبروری 2005

**********

دوست نهايت گرامي و عزيز محترم جرات صاحب سومين سال نشراتي آريايي را براي شما و ديگر دست اندرکاران اين سايت زيبا تبريک عرض ميدارم
وقت و زمان آنقدر زود گذر است که انسان متوجه نميشود با گذشت هر ثانيه مدتي از عمر خود را از دست ميدهد خوب يادم است يک سال قبل از امروز دومين سال نشراتي آريايي را براي شما تبريک گفته بودم يک سال از عمر ما گذشت .متاسفانه در کشور عزيز ما افغانستان هنوز هم? نفاق,بي عدالتي و برتري جويي? بيداد ميزند و مردم ستمديده ,محروم و مظلوم روز بروز درين آتش سوخته و خاکستر ميشوند .سايت آريايي با سعي و کوشش شباروزي با همکاري تحليل گران ,قلم بدستان و اهل خبره اين کشور تلاش ورزيد تا حقايق ومسايل حاد و معاصر تاريخي کشور را به گوش مردم افغانستان و جهانيان برساند البته اين يک خدمت خارق العاده يي در چارچوب ميدايايي جهان و کشور بوده است نيرومندي و توانمندي شخص شما جرات عزيز قابل وصف و ستايش ميباشد و اميد وارم بدون وقفه و سکتگي اين مبارزه ادامه پيدا نمايد و از مبارزين واقعي و فرزندان اصلي که قلم را به خاطر استقرار صلح در کشور و بخاطر ايجاد يک وحدت واقعي ملي و حفظ تماميت ارضي بحرکت ميآورند همکاري شان را ادامه بدهند

موفقيت ,کامگاري و عافيت براي تان تمنا ميدارم

داکتر عبدالله رحيمي /جرمني

 


************************

هوالجمیل

پیــام تبریکیه بمناسبت سه ســـــــــــــاله شدن آریایی                  

 

 ســــــــــمیع رفیع

ســــــــتایش بیرون از اندازهء تفهـــــــــــــــیم  افـــــــــهام مر خـــــــــــدای را رسد که بادِ حدوث و امکان بذات اقدسش نمی تواند وزید و نیایش افـــــــــزون از احاطهء ترقیم اقلام مر قیومی را سزد که غبار تعطیل بوجود مقدسش نتواند رسید و عبارات جاه و جلالش از شعر شاعران و نبشه های نویسندگان  و اشارات لطف و کمالش از شرح شارحان مستغنی و درود لایتناهی از بارگاه الهی نثار نقد هردو عالم، سرمایهء ایجاد آدم صاحب الفضل و الکرم سرور انبیا محمد مصطفی ( صل الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه اجمعین).

 برادر بزرگوار و خادم فرهنگ جناب عزیز جرئت سلام و ارادت:

خدمات شایستهء شما را در عرصه های فرهنگی و بقیه موارد تحسین و تمجید نموده برای شما از خدای متعال قوت گرمروی بیشتر و افزونتر استدعا میکنم.

ممالك معظم دنيا جز بوسيلهء معارف و فرهنگ بزرگ نشده اند و تشكيلات صحيح گيتي، جز بر پايهء فرهنگ استوار نگشته و ضامن بقاي يك ملت غير از فرهنگ نيست.

آنچه ملت يونان را چندين قرن نگه داشت و نگذاشت آن ملت كوچك در معدهء امپراتوري عظيم عثماني هضم شود، فقط فرهنگ آن يعني آثار ارسطو، افلاطون و سقراط بود و آنچه نگذاشت ملت ما در امپراطوري عرب مستهلك گردد نيز همان فرهنگ قديم ما بود.

هـــنر بايد و گوهـــــــر نامـــــــــدار ... خّرد يار و فــــــرهنگ و آموزگار  ( فردوسی)

با عرض حرمت ..  ســـــــمیع رفیع  ..  جرمنی

 

فرزند فرهیخته وفدا کارکرانه های بی پهنای فرهنگ معا صر محترم عزیز« جرئت » سلام برشما ؛

 

طلوع آریايی که اشعه تابناک دنیای معرفت ،وتمدن علمی وبشری را در عرصه های  فرهنگی ، کلتوری ، سیا سی ،اجتماعی ، اقتصادی وتاریخی  از طریق عالیترین تکنا لوژی اطلاعاتی جهان در ما ورای قاره های گیتی ماطی جریان سه سال پخش نمود ،  بدون شک خدمات نهایت ارزشمندی را در مقاطع تاریخ علمی وفرهنگی اهل قلم وقلم بدستان کشور ما ایفا نموده است .

آریايی طی این دوران  پل ارتباطی بود که پیوند های زنده وروابط محکم ودوستانه فر هنگی  را میان نسل های کشور مان افغا نستان از کرانه ها تا کرانه ایجاد وبه یک تریبیون واقعا باز ودمو کرا تیک غرض مبا حثات  سیاسی واجتماعی عرض اندام نمود . آریايی طی دوران حیات پر بارش در چرخش حوادث دیار محبوب مان افغا نستان نقش ورسالت تا ریخی خود را به وجه حسن انجام داده وبا انعاس افکار ونظریات متعدد در فرا یند حوادث داغ وسر نوشت ساز کشور نقش موثری را به پایه اکمال رسانیده است.آریايی برای همه وبویژه برای همو طنان آواره وطن به  بهترین روزنه تجلی بخش اهداف دموکراتیک وترقیخواهانه  مبدل واز طریق دریچه  همین سایت است که میتوان به سهولت در دنیای تمدن علمی ، فرهنگی ،آموزشی واطلاعاتی  بشریت امروز گام نهاد .آریايی با پالیسی های بی ریا وروشنگرانه خود توانسته است تا حوادث تاریخی وحیاتی حال وگذشته کشوروجهان  را به همت قلم بدستان ، دانشمندان و اهل خرد بیان وبهترین شیوه کلتور گفتگو ومباحثات سیا سی واجتماعی  را میان خبرگان جامعه ما پیاده نموده وبه بهترین وبا اعتبار ترین مرجع نشراتی مبدل گردد 

اینجا نب در حا لیکه مجموع  دست آورد های سایت آریايی وشخص اقای جرئت را مورد تمجید وستایش قرار داده مو فقیت های مزید شانرا ذر این راستا آرزو می برم .

با تقدیم درود های آتشین

محمد عارف« غرفان»

لندن

 

مورخ  21 فبروری2005

سايت آريائي در  سه سا ل فعاليت فرهنگي و خبري خود بالاخره به يک تربيون بيان آزاد مبدل گشته است  که انعکاس دهنده ئ عقايد ونظريات مختلف ميباشد .رسيدن به چنين مو قعيت که حرکتي است به سوي آزادي و آزاد انديشي .من موقعيت فعلي سايت آريائي راچون يک رسانه وزين انترنيتي به دوست گرامي ام عزيز جرئت و تمامي قلم بدستان همکار با اين سايت از صميم قلب تبريک عرض مي کنم .
با محبت فراوان.
فضل الرحيم رحيم خبر نگار افغان مقيم بلجيم

*************************

جناب جرات صاحب سلام
زما نيکی هيلی او سلامونه ومنی ،هيله ده چی جوړ ، روغ او خوشحاله اوسي .
داريايي سايټ ددريمی کليزی په وياړ تاسواو ددغه سايت ټولو مينه والو ،لوستونکو او ليکوالو ته د زړه له کومي مبارکي وايم ، په قلم موبرکت ،سوکاله او نيکمرغه او. دافغانستان د فرهنګ اوادب د بډاينی په لاره کی تاسو او ټولو دوستانو ته د زياتوبرياوو هيله کوم . هيله ده چی په راتلونکی کی د خپل سايت له لاري دخپل وران وطن د بيا جوړولو اوترقی لپاره د لازياتوفرهنګی او خبری خدمتونو جوګه شی او دغه سايت پرته له هرډول تعصب،دشمنی اوتوپير ټولو هيوادوالوته ديوي سوکاله راتلونکی يوه باوري سرچينه وګرزی،افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی ،تول هيله من دي چی په دي وطن کی په سوله او امن کی ژوند وکړی ، جنګ او جګړو داوطن وران او ويجاو کړ ،پرځای او غوره بولم چی دخپلو خپرونواو ليکنو له لاري ټول افغانان د هيواد بيارغاونی او جوړونی ته وهڅوی،سولی ته يی راوبولی او هغو کسانو چی واقعاداوطن وران او ويجاړکړی اوزموژ د زرګونو هيوادوالو د شهادت سبب شويدی د خپل سايټ له لاری په زرغده سره هيوادوالو او نړی ته ور پيږنی
جناب جرات صاحب
زه ستاسو ښاغلی کار او زحمت ستايم ،تاسو دپرديسی په حالت کي د کمو مالی او تخنيکی امکاناتو په لرلو سره زموږ هيوادوال د زياتی شتمنی او معنويت خاوندان کړل ،اما ډير افغانان او هيواد وال شته چی زيات مالی اوتخنيکی امکانات لری مګر بيا هم دهيواد او هيوادوالو په وړاندی هيڅ ډول مسووليت نه احساسوی،يوازی دشتمنيو په ټولواو لوټولو بوخت دي او د خپل ژوند پايښت په نارامی اوبدامنی کی غوره بولی په پای کی بيا هم تاسوته داريايی سايټ ددريمی کليزی په وياړ خپلی نيکی هيلی وړاندي کوم ،دريم تلين مو مبارک اودخوشحالۍ او جشن ډيوي مو دتل لپاره روښانه .
په درنښت
حقمل

دوست دا نشمند و گرا می عزیز جرا ت !

با تقدیم ا حترا مات فائقه و یک جهان مرا تب تبریک و تهنیت بخا طر سو مین سا لگرد آ غاز نشرات مفید و ا رزشمند آ ریا ئی به جنا ب شما منحیث ا سا س گذا ر سا یت وزین آ ریا ئی موفقیت های مزید شما را در تو سعه و پیشرفت های هر چه گسترده تر ا ز پا رو پرا را ز با رگاه ا یزد متعا ل میخوا هم.

حقیقتا سا یت آ ریا ئی بیشترین و متنوع ترین مطا لبی را غرض ا ستفا ده و مطا لعه همو طنان ما در سرا سر جهان و در محیط دور ا ز وطن عرضه نموده که مطابق وبرا بر با همه ذوقها و سلیقه ها

میبا شد و تعدا د خوا نند گان آ ن بی نها بت زیا د ا ست.

 

من منحیث پرود یو سر و گردا ننده را دیوی با ختر در شهر لوند سوید ن یا د آ ور می شوم  طی

یکسا ل که ا ز آ غا ز نشرا ت را د یوی با ختر گذ شت بیشترین مطا لب را ا عم ا ز ا خبا ر

طنز مطا لب متنو ع تا ریخی  علمی  ا جتما عی  فر هنگی و سا یر مطا لب به د رد بخور

پرو گرا م را با ا ستقا ده ا ز همین سا یت ها و خا صتا ا ز سا یت آ ر یا ئی تهیه

و بد ست نشرسپرده ا م . روی ا ین ملحوظ لا زم میدا نم یکبا ر دیگر مرا تب

تشکرا ت عمیق خود را خد مت شما و سا ئر همقلمان

سا یت آ ریا ئی تقدیم کنم و آ رزومند مو فقیت

های بیشتر تا ن هستم .

با ا حترام

عبدا لغفور ا مینی

ا ز شهر لو ند

سویدن

*****************************

سه سالگی (سايت انتر نيتی) آريايی را به فرهنگی فرهيخته ای کشور آغای جرآت ودوستداران و همه ای خواننده گان آن  شاد باش ميگويم. درست آريايی زمانی بکار وفعاليت آغاز نمود که فکر ميشد  واقعا  افغانستان دارد اساس وبنياد  نوين خودرا بمثابه کشور- ملت پس از صدها سال کشمکش وخونريزی ومداخله های  بيرونی بنا گذارد. ولی رخداد های  سالهای اخير  نشان داد که  در بر آورده گرديدن اين مامول بزرگ  در پيش روی کشور ما هنوز هم موانع نهايت  سنگينی وجود دارد که به گذ شت زمان بيشترنيازديده ميشود.  و گمان ميرود که برداشتن اين موانع   به مبارزات دمو کرايتک جدی وخسته ناپذير سياسی و فرهنگی واجتماعی واقتصادی همه قشرهای آگاه و لايه های سالم جامعه افغانستان ضرورت بيشتر دارد.  بيشک که در اين راستا   آريايي  با نشر وعنوان کردن حياتی ترين مسايل توانست گامهای جسورانه وخبيرانه ای را درسرنوشت ساز ترين برهه تاريخ کشور که در پيش چشمان ما  الان رقم  زده ميشود بردارد که ميبردارد. 

  آريايي در اثر تلاش های دلسوزانه  وجسورانه ای آغای جرآت در اندک ترين مدت توانست  به مطمح ونظرگاه مطمئن و خلل ناپذير فرهنگيان وسياست شناسان وحد اقل کسانيکه به سرنوشت آينده کشور مينگرند ودلسوزی دارند مبدل گردد .

   اينجا بجاست که بخاطر بياورم که مولف کتاب (خاطرات يک معلم)  در پايان اين تا ليف خود چه خوش گفته است : زنده گی اقيانوس متلاطمی است که در کليه فصول ميغلطد و در کشاکش امواج اين اقيانوس تنها شناورانی به ساحل موفقيت ميرسند که ديده گان پرفروغ وبازوان موج شکن دارند ...

با درود وشاد باش بی پايان

امين متين.   شهر مسکو  

*******************

آريايي ته سلام

د آريايي سايت مسئول چلوونکي ښاغلي عزيز جرآت زما سلام اودرناوی ومنه!

له هرڅه مخکې تاسې ته ددغه سايت د دريمې کاليزې په وياړ مبارکي وايم ، او په خپله تاسې ته په دې دروند او ګټور کار کې لا زيات برياليتوب غواړم.

پوهيږم چې ددغه ښکلي سايت ستايل زما د قلم په وس کې نشته ، خو هومره وايم ، چې آريايي يو هغه سايت دی چې په رښتيا يې په عمل کې  د دموکراسۍ  د نورمونو او اصولو پر لاره قدم اوچت کړی دی او زموږ هېوادوال په پوره آزادۍ سره کولای شي چې خپل اندونه او افکار د قلم پر ژبه بيان او څرګند کړي ،کوم چې افغانان نن ورته سخته اړتيا لري. له بلې خوا افغانان چې لا تر اوسه پورې ددې هېواد د دښمانانو په لمسون په قومي او ژبني تفرقې او کرکه کې راګير دي ، دا ډول سياسي او اجتماعي منابع او سرچينې کولای شي د ملي  ورورګلوۍ اووحدت په لار کې ګټور نقش بازي کړي، او هغه چا ته اجازه ورنه کړي چې دغه شوم او ناروا هڅو ته لاس واچوي.

  په پای کې يو ځل بيا زما ښې هيلې ومنئ

      په درنښت

         هالند ٢٢/٢/٢٠٠٥

   عبدالولي منګل

 

 بنام  پرورد گار بزرگ(ج)

 

پیام تبریک به مناسبت سومین سالگرد نشراتی « آریائی »

                                                                                                                                                                                    من عصیان میکنم پس من هستم

                                            ,,  البر کامو ،،               

اگر چه بسیاری انگیزه های سیاسی ،  فکری و نیز انسانی اقتضا می کرد که این« پیام گونه  »  قبلآ و در همان  نخستین طلوع خورشید  سالگرد   « آریائی »  برشته ء تحریر در می آمد . اما نه شد که نه شد ! و اصولآ من که  با,, تعارفات ،، ساخته گی! ، از جنس تملُق و ریأ و تظاهر چندان میانه ای ندارم و در چنین روزگاری که با شعار های دلالان ,, دموکراسی ،، و جامعه ء مدنی آلوده شده و ,, دموکراسی ،، و ارزش های متعالی انسانی به حراج گذشته شده اند . « آریائی » که همانا تداعی کننده ء معنویت و ارزشهای ولائی اسلاف قدرتمند افغانستان کنونی ,, آریانای ،، کبیر است که نسل جوان ومعاصر کنونی با فشردن دستهای « ترکیده و سحیف اش » برای سومین سال  فال سرنوشت خود را میبینند ، ویکی از فرزندان دلیر میهن عزیز مان ,, آقای عزیز جرئت ،، که همچون کوهی در چهار راه سرنوشت ملت مان آن تابلوی عزیزی ,, آریائی ،،  را در دستهای مهربان خویش گرفته و زنان و مردان فقیر و جنگزده ء افغان با احترام به اندیشه های دیگران قلم فرسائی میکنند . جای آن دارد که به  مناسبت این رویداد بزرگ در تاریخ مطبوعات کشور مان به آن دانشمند بزرگوار مراتب تبریک ام را به عرض برسانم  و از پرور دگار بزرگ در راه اعتلای هر چه بیشترزندگی  انسانی و مدنی قدرت صبر وتحمل بیشتر ایشانرا  میطلبم . تا بار سنگین مسؤلیت های دشوار فرهنگی و اجتماعی را بیشتر بکشد و در این راه کار فرهنگی از پا در نیائید . تا این دریچه ای که براُفق بستهء نا امیدی مردم جنگزده ء مان  باز شده است  بسته نه شود  

با عرض حرمت و احترام

محمد امین ( فروتن ) هالند

 

يار ديرين و دوست نارنيم جناب عزيز جرئت!

سلام و خلوص فراوانم نثار تان باد. آرزومندم تا همواره صحتمند ، شاد و شاداب باشيد.

سومين سال نشرات سايت وزين آريايی ، را از صميم قلب تبريک می گويم و پيروزی های بيشتر و بيشتر تانرا آرزو ميبرم. بحيث دوستدار سايت آريايی مطمئنم که در سالی که پيشروست کما کان مطالب ارزشمندی بقلم توانا و نيرومند مبارز کهنسال راه سعادت  و ازادی انسان جناب اکادميسين دستگير پنجشيری و ديگر فرزانگان که با شما و مجله ای زيبای تان همسويی دارند ادامه می يابد و اين نشريهً مسئول و خواندنی در صف اولی ها قرار ميداشته باشد . آرزومندم تا صاحبنظران و کارشناسان عرصه های مختلف ، هنرمندان ، نويسندگان ، شاعران در گستره وسيع چون گذشته با قلم و قدم از تلاشهای ارزشمند شما پشتيبانی نموده  همکاری نمايند.

يکبار ديگر سالگرد سومين سال نشراتی آريايی را بشما و همکاران ارجمند و هموطنان مبارکباد گفته ، صحتمندی و موفقيت برايتان آرزو ميبرم.

ارادتمند

احمد شاه عبادی

22 فبروری 2005

اسمير ، هالند

دوست گرانقدر و فرهنگي فرهيخته جناب عزيز جرات!
سلام و احترام خدمت شما و ساير دست اندركاران سايت آريايي.

سومين سالگرد سايت آريايي را صميمانه خدمت تان تبريك عرض مي دارم. آريايي از جمله سايت هاي خوب انترنتي افغانها بشمار مي رود كه با تعقيب پاليسي بيطرفانه و اتخاذ موضعگيري شايسته در نشر مطالب ارسالي از شهرت نيك در ميان خوانندگان ، بويژه هموطنان افغان ما برخوردار است. امروز در هر گوشه اي كه صحبت از نشرات انترنتي بميان آيد ، نام سايت آريايي در زمره باند آوازه هاي اين گونه نشرات گرفته مي شود.
موفقيت هاي مزيد در پيشبرد اين مسووليت بزرگ برايتان تمنا مي نماييم.
همايون تاچ ، مدير مسوول نشريه "محبت" چاب لندن

 

بخش  اول

بخش  دوم


بالا
 
بازگشت