علي هوشمند آلمان

 

بنام خداوند بخشنده مهرباندموکراسي يک پروسه سياسي است وهويت قومي ندارد


پروسه دموکراسي که بعد از بيش از دودهه نابساماني هاي سياسي اجتماعي در کشور بلا کشيده ما در حال شکل گيري است .رويدادي اميد وار کننده براي جامعه جنگ زده ومتشنج ماست که بعد از حدود ۲۵ سال بي نظمي ها وبي قانوني ها واز بين رفتن تمام زير ساخت هاي نظام سياسي وحتي اجتماعي کشور. مارا به سوي يک نظم دولتي وجامعه قانون مند راهنمايي وهدايت مي کند.
ولي از آن جائي که افغانستان تجربه دموکراسي ندارد واز سوي ديگر در طول اين ۲۵ سال جامعه دچار يک دگرگوني اساسي شده وجنگ هاي تنظيمي واحتمالا سمتي وجناحي متاسفانه تاثير سوء خودش را بر روح وروان جامعه گذاشته ودر حال حاظر تشنج هاي آفريده شده از اين حوادث هنوز به طور کلي فروکش نکرده.به عينيت تبديل کردن همه افکار خوب وآرمان هاي يک دموکراسي واقعي با چالش ها وموانعي نيز روبرواست.
با توجه به اين که کشور ما کم و بيش از حاکميت هاي فردي خانداني واحتمالا قومي وسمتي نيز خاطره هاي تلخي دارد وخطر اين وجود دارد که با کوچک ترين سوء تفاهم ويا خداي نخواسته بر تري طلبي هاي قومي وگروهي جامعه دوباره به تشنج کشيده شود
بنا بر اين بر دست اندر کاران درجه اول ومقامات اصلي دولت وافراد وشخصيت هاي تاثير گذار کشور است که در راه پياده کردن وبه عينيت رساندن پروسه دموکراسي از حوصله مندي ومتانت سياسي کار بگيرند واز هرگونه عمل نسنجيده وشتاب آلود ويا خداي نکرده سمت گرايي ها جدا خود داري کنند.
که در غير اين صورت خداي نخواسته جامعه ما باز هم دچار مشکل خواهد شد.
نکته مهم در راه پياده کردن دموکراسي اين است که اين پروسه يک پروسه سياسي اجتماعي است وبه هيچ وجهه نمي تواند هويت قومي وسمتي داشته باشد.
اگر کساني تحت تاثير اين وسوسه هاي شيطاني قرار گيرند که از اين وضعيت به نفع اهداف قومي وسمتي وگروهي خود سوء اشتفاده کنند بايد متوجه اين نکته باشند که اين خود بزرگترين خيانت ملي است وبا اين کار خود بزرگترين ضربه را به وحدت ملي وروند دموکراسي واستقرار نظم در کشور وارد مي کنند ومردم ما اين خطاي بزرگ سياسي را هر گز نخواهند بخشيد. واين کار جامعه را نه تنها از بهران خارج نخواهد کرد بلکه مشکلي بر مشکلات موجود خواهد افزود ودر نتيجه اين فرصت بزرگ براي استقرار نظم وامنيت از دست خواهد رفت وجامعه باز هم دچار بحران وحوادث خواهد شد.
بنا بر اين آن چيزي که ما در اين مقطع حساس بايد جدا به آن توجه کنيم اين است/ که دموکراسي به هيچ وجهه نمي تواند هويت قومي وسمتي داشته باشد وهر کسي که بخواهد که با تفسير هاي خود ساخته وخود بزرگ بينانه خودرا محور دموکراسي بداند واين پروسه سياسي را از حالت طبيعي اش خارج سازدوبه سوي اهداف پست سمتي وگروهي بکشاند . بزرگترين ضربه را به روند دموکراتيزه شدن جامعه وارد آورده وباعث از دست رفتن فرصت ها براي به وجود آوردن يک نظام قانون مدار وقانون سالار در جامعه شده است.
در يک نظامي که واقعا بر اساس دموکراسي وقانون به وجود آمده باشد .هيچ جايي براي برتري طلبي هاي قومي سمتي زباني وگروهي نخواهد بود وهر کوششي در اين راستا به مثابه خيانت ملي تلقي خواهد شد.
در يک نظامي که بر اساس دموکراسي وانتخابات باشد هيچ جايي براي برتري طلبي هاي قوم مدارانه بر پايه انديشه هاي تماميت خواهانه وجود ندارد وهر باوري فاشيستي وبيمار گونه که بخواهد خود واحتمالا قوم خود را محور همه ار کان قدرت وديگران را پيروان صرف وبدون چون وچرا بداند خائن به وحدت ملي ومنافع اجتماعي اين کشور خواهد بود. وجامعه ما را دوباره در کشمکش هاي بيهوده خواهد کشاند واين به نفع هيچ کسي در اين کشور نيست.
آن چيزي که ما بيشتر از هر چيزي ديگر به آن نياز داريم همدلي ملي و وحدت واقعي ملي است بدون هيچ کونه برتري طلبي .تا جامعه ما از بحران طولاني ونفس گير خارج شود وبعد از يک نسل در بدري بي خانماني وجنگ هاي بيهوده بلاخره به سوي ثبات سياسي ووبر قراري نظم وثبات سياسي اجتماعي برويم وخود وجامعه ونسل هاي آينده خودرا از اين تباهي دوام دار برهانيم وبه سوي ضلح وثبات پيش برويم.
در وضعيت فعلي سردمداران کشور بايد متوجه اين نکته باشند که پروسه دموکراسي به هيچ وجه نبايد به بيراهه هاي بر تري طلبي هاي گوناگون کشانده شود واين فرصت طلايي براي استقرار صلح وثبات از دست برود هرکس در اين راه غفلت کند مسئول خواهد بود وگناهي نا بخشودني مرتکب خواهد شد
هر کس به نوبه خود آناني که مسئولين امور هستند بيشتر از هر کسي ديگر.
ولي همه آحاد جامعه بايد اين نکته را متوجه باشند بخصوص قلم به دستان وروشنفکران که افکار عمومي جامعه را در اختيار دارند.
بايد ما از حوادث تلخ ۲۵ سال اخير اين در س را گرفته باشيم که برتري طلبي ها ما را به اين جا رساند که فعلا در آن به سر ميبريم وراه برون رفت از بحران نيزدر اين است که قانون بر همه حاکم باشدونه يک فرد بر همه ويا يک قوم بر قومي ديگر.
اميد است که پروسه دموکراسي وقانون سالاري هر چه بيشتر در جامعه ما نهادينه شود وبه يک پروسه سياسي تبديل شود وهمه از موهبت هاي آن بهره مند شوند بدون هيچ تبعيض وامتيازي.


بالا
 
بازگشت