علي هوشمند آلمان

 

بنام خداوند بخشنده مهربان

دموکراسي لرزان توافق هاي پنهان:


قرار گزارشات حامد کرزاي رئيس دولت انتقالي طي روز هاي اخير ملاقات هايي با بعضي رهبران مجاهدين سابق داشته وبا آنها به بعضي توافقات در باره تشکيل دولت آينده وپشتيباني از کانديداي ايشان براي پست رياست دولت آينده نيز دست يافته است ودر مقابل بعضي مقامات مهم از جمله رياست پارلمان معاون اول رياست دولت ومقام قاضي القضات را براي بعضي رهبران مجاهدين وعده شده است.
اگر چنين توافقاتي صحت داشته باشدبراي مردم وافکار عمومي جامعه يک حادثه غير منتظره است چون اين شخص آقاي کرزاي بود که
چند ماه پيش با جديت وقاطعيت اعلان کرده بود که با هيچ کسي ائتلاف نخواهد کرد مخصوصا با مجاهدين وآنهايي که به اصطلاح مسئول جنگ هاي داخلي ده سال اخير بوده اند وهم چنين ايشان اشاراتي صريحي داشت به تجربه ناکام دولت هاي ائتلافي گدشته وفجايع ونا گواري هايي که از اين ناحيه بر ملت افغانستان تحميل شده است.
ولي سوال اين است که چه دليلي باعث شده رئيس دولت انتقالي دست به معامله وائتلاف بزند؟؟؟؟ وچه واقعيتي دست اندر کاران امور ومخصوصا آقاي کرزاي واطرافيان ايشانرا مجبور کرده که دست به چنين اقدامي که خلاف گفته هاي چند ماه پيش ايشان است بزنند.

ناظران امور ومردم عادي از خود مي پرسند چرا چيزي که تا چند ماه پيش از ديدرئيس دولت مذموم ومضر بود به يکباره چاره کار وراهگشاه تلقي مي شود؟؟؟ چرا کسي که خود به صراحت از ائتلاف ودولت هاي ائتلافي انتقاد کرده بودامروز حرف هاي چند ماه پيش خود را ناديده ميگيردوخود داوطلب ائتلاف با ديگران ميشود.
البته اين که ائتلاف خوب است يا بد اين سوال بي موردي است چون در عالم سياست وکشور داري هيچ کاري بدون ائتلاف و همکاري با ديگر جوانب دخيل در قضيه امکان پذير نيست وبراي اداره يک جامعه مخصوصا در يک جامعه چند قومي مانند افغانستان امکان ندارد که يک جانبه وخود محورانه بتوان به موفقيتي رسيدوجامعه را به سوي آرامش وقانونيت پيش برد.مخصوصا اگر کسي داعيه پيروي از پرنسيب هاي دموکراسي وتکيه بر آراي عمومي را داشته باشد.
و کشور وجامعه يي مانند افغانستان را که با مشکلات وپيامد هاي يک جنگ دراز مدت داخلي دست به گريبان است را رهبري کند.
حتي در کشور هايي که دموکراسي ريشه هاي عميق وپايدار دارد مانند اکثر کشور هاي اروپايي وبعضي کشور هاي آسيايي مانند هند/ وماليز ياهيچ حزبي قادر نيست به تنهايي اکثريت آراي عمومي را کسب کند و بعضي اوقات مجبور است براي کسب اکثريت با احزاب ديگر دست به ائتلاف بزند وروي تقسيم قدرت به طور علني وقانوني مذاکره ومباحثه داشته باشد تا هرکدام به اندازه وزن سياسي خود از شراکت در قدرت بهره مند شود وبر سر کار بيايد ودر يک سيستم دموکرات که آراء مردم نتيجه انتخابات را تعين ميکند ائتلاف با ديگران چيز غير عادي وغير مترقبه يي نيست.
ولي مهم نحوه ديد وشکل به وجود آمدن ائتلاف است؟؟؟؟؟
آيا ائتلاف از راه کاملا قانوني وبا شعار ها واهداف علني به وجود مي آيد ويا باروش هاي مخفي وپشت پرده وبه اصطلاح با روش هاي مافيايي.آيا معيار ائتلاف با ديگران ميزان ومقدار راي است که جناح هاي مختلف به دست مي آورند يا معيار چيزي ديگري است اگر معيار راي مردم باشد بايد صبر کرد تا انتخابات برگزار شودوبعد از اينکه حزب يا احزابي قدرتمند شکل گرفت وموفق به کسب راي مردم شددست به ائتلاف با آنان زد.
آيا هدف از ائتلاف حفظ وحدت ملي وتمرکزقوا روي بدست آوردن اهداف کلي وجمعي جامعه است تا از کشمکش هاي بي حاصل جلو گيري شود يا هدف فقط وفقط حفظ موقعيت وقدرت شخصي است.
اگر هدف از ائتلاف حفظ وحدت ملي واز بين بردن تضاد ها باشد چنين ائتلافي نه تنها لازم بلکه واجب است. وبراي چنين ائتلافي وروي کار آوردن يک دولت ملي که واقعا ممثل تمام اجزاي جامعه چند قومي ما باشدبايد به هر تلاشي دست زد تا چنين هدف مقدسي به دست آيد وبراي بدست آوردن چنين هدف مقدس وچنين ائتلافي هيچ پنهان کاري ومعامله گري هاي مخفي وپشت پرده لازم نيست.بلکه براي به وجود آوردن چنين ائتلافي بايد مردم وافکار عمومي جامعه را در جريان قرار داد وحتي در موارد لازم بايد از فشار افکار عمومي جامعه براي بدست آوردن چنين اهدافي بهره بردودست اندر کاران امور وشخص آقاي کرزي بايد متوجه اين نکته باشند که در صورت چنين کاري پشتيباني وحمايت مردم وروشنفکران را نيز کسب خواهند کرد چون از بين بردن تضاد ها وحفظ وحدت ملي وتقسيم عادلانه قدرت خواست فرد فرد ملت افغانستان است وهمه از آن پشتيباني خواهند کرد.
ولي در صورتي که هدف فقط نجات شخص وحفظ قدرت شخصي باشد ودر اين راه به معامله گري هاي مرسوم که در طول اين بيست سال براي مردم وجامعه ما جز فاجعه نيافريده مورد نظر وعمل قرار گيرد مطمئن باشيد که اين راه درستي براي حل مشکلات کشور نخواهد بودوجامعه وکشور را باز هم به سوي آينده وسرنوشت تاريک ونامعلوم پيش خواهد برد واميد هاي ايجاد شده را باز هم به ياس مبدل خواهد کرد.بنا بر اين در اين شرايط حساس وسرنوشت ساز که کشور ما بعد از دو دهه نا بساماني وجنگ به سوي استقرار ونظم به پيش ميرودلازم است تا در اين راه از همه توان ها واستعداد هاي ملي از اقوام وجناح هاي مختلف وبراي يک هدف مقدس استفاده شودتا اين نيرو ها به جاي تعارض در تفاهم با همديگر قرار گيرند ودر نتيجه ما وجامعه ما از اين کشمکش هاي بيهوده خلاص شويم ومانند هر کشور ديگري نيروهاي خودرا در راه سازندگي وآبادي ميهن به کار گيريم نه در راه ويراني وبر بادي. آن ومن مطمئن هستم در صورت اخلاص مند بودن طرف ها وبه کار بردن عقل ومنطق رسيدن به اين هدف آنچنان دور از دسترس نيست.
بنا بر اين اين که ائتلاف صورت گيرد در اين شکي نيست کشور کثير المليتي مانند افغانستان امکان ندارد توسط يک گروه ويا يک سمت اداره شود ويا يک جناح سياسي فکري همه قدرت را براي خودش انحصار کند اين تجربه ناکامي اش به اثبات رسيده ولازم نيست دوباره آنرا آزمايش کرد.
ولي آن چيزي که لازم است ودر برقراري آرامش در کشور ما نقش حياتي دارد نحوه اين ائتلاف است در اين مقطع حساس مهم است تا اگر ائتلافي صورت مي گيرد علني باشد واهداف خواسته هاي طرفين براي افکار عمومي جامعه روشن باشد تا مردم بدانند هدف از ائتلاف به وجود آمده چيست وچه عناصري در اين ائتلاف نقش هاي اساسي را به عهده دارند.
در چنين صورتي اين ائتلاف ديگر مافيايي نخواهد بود واز طرف افکار عمومي جامعه وحتي نخبه گان جامعه طرفداري خواهد شد ومقبوليت عامه را بدست خواهد آورد وچنين ائتلافي نه تنها مذموم نيست بلکه لازم وواجب است تا جامعه جنگ زده وزخمي ما باز هم بدام جنگ هاي قدرت طلبانه نيافتد وتجربه هاي ناکام وخونين گذشته باز هم تکرار نشود واز ما وجامعه ما قرباني نگيرد وباعث ويراني ودربدري بيشتر نگردد
براي اين که يک ائتلاف جامع وراهگشا به وجود آيد بايد چند نکته را در نظر گرفت در غير اينصورت اين ائتلاف هم مانند ائتلاف هاي گذشته کاري از پيش نخواهد بردوعاقبتش جز ناکامي وشکست نخواهد بودوما اميد وار هستيم که چنين نشود واين بار هدف از ائتلاف تشکيل يک دولت ملي ومتوازن باشد که همه مليت ها واقوام وجناح هاي مختلف سياسي خودرا در آن شريک بدانند وتنها در اين صورت است که مشکل پيچيده وبغرنج کشور ما حل خواهد شد. واين نکات قرار ذيل است.
۱ هد ف از ائتلاف حفظ وحدت ملي وتشکيل دولت ملي ومتوازن باشد که همه اقوام ومليت هاي کشور خودرا در چنين دولتي سهيم بدانند.
۲ اهداف چنين ائتلافي بايد در معرض ديد وداوري مردم قرار گيرد واز افکار عمومي جامعه براي به موفقيت رسيدن آن استفاده مطلوب شود.
۳ ائتلاف با جريان هاي موثر وريشه دار در متن جامعه انجام گيرد نه با افراد معامله گر وغير موثر که امتحان خودرا بار ها داده اند. وموثريت هر جريان سياسي را فقط راي مردم مي تواند تعين کند نه افراد واحزاب کليشه ئي که به نا حق نماينده اقوام ومليت ها نام گرفته وبر فرض که تا کنون چنين بوده از اين به بعد فقط راي مردم مي تواند ملاک قرار گيرد ونه هيچ چيزي ديگر ومعيار هاي فرضي ياد شده به هيچ وجه مشروعيت وقانونيت ندارد.
۴ هدف بزرگ واصلي از به وجود آوردن چنين ائتلافي به عينيت رساندن قانون اساسي کشور وپياده شدن آرمان هاي عدالت طلبانه تمام مردمان کشور باشد ونه به مقام ومنصب رسيدن چند فرد قدرت طلب ومعامله گر که اگر هدف به منصب رسيدن چند نفر باشد چنين ائتلافي مورد پذيرش وپشتيباني مردم قرار نخواهد گرفت ومانند ائتلاف هاي گذشته محکوم به شکست وفنا خواهد بود.
۵ هدف از ائتلاف تشکيل يک دولت واقعي ملي وجلوگيري از انقطاب واز هم پاشيدگي نظم جامعه باشد نه نجات اشخاص وافرادوحفظ وحدت ملي وجلوگيري از تفرقه بيشتر معيار عمل ونظر قرار گيرد ونه روزمره گي و راه حلهاي مقطعي وغير موثر.
۶ ائتلاف بايد باجريان هايي صورت گيرد که براي آينده کشور طرح وپروگرام عملي براي برون رفت از بحران فعلي را دارندونه با جريان ها وافرادي که جز حفظ مقام ومنصب هيچ برنامه يي براي حل مشکلات اين کشور ندارند.
در پايان قابل ياد آوري ميدانم که امروز تقسيم جامعه به مجاهد وغير مجاهد يک اشتباه استراتژيک خواهد بوددوران مقدس جهاد سالهاست به پايان رسيده ونبايد دوباره جامعه را به يک انقطاب ديگر مواجه ساخت امروز روزي است که همه بايد خودرا در معرض قضاوت افکار عمومي جامعه قرار دهند وراه حل ها وبرنامه هاي خودرا براي رفع مشکلات کشور عرضه کنند براي سازندگي کشوربه افرادمتخصص وکاردان وتحصيل کرده نياز است واين افراد به هيچ وجه نبايد از حق طبيعي انتخاب شدن وتاء ثير گذاري بر سرنوشت کشور محروم شوند البته اين به معناي اين نيست که مجاهدين حق انتخاب شدن نداشته باشند ولي ملاک بايد راي مردم باشد چون جهاد براي اداي فريضه ديني انجام گرفته نه براي کسب مقام ومنصب.
به اميد اينکه دست اندرکاران امور متوجه اهميت وحساسيت وضعيت فعلي کشور باشند وبراي حل مشکلات کشور چاره اساسي ودراز مدت وموثربيانديشند تا با همکاري وهم نظري همه افراد دلسوز وکاردان جامعه از اين بحران به سلامت عبور کنيم وکشور خود را به سوي آرامش وامنيت وعدالت وبرابري به پيش ببريم واز هرگونه خود محوري وروز مره گي بپرهيزيم.
به اميد آن که چنين شود. علي هوشمند آلمان ۲.۵.۲۰۰۴

 


بالا
 
بازگشت