بازسازی هرات باز سازی افغانستان است

  این چه شوریست که در دور قمر می بینم....................!

 

سلام های گرم گرم نثار شما عزیزان میهن باد امید که جور تیار و سرحال و از گزند زمان دور دور باشید.

هموطنان عزیز  و مهربان..... امید هوای پر عطر بهاران دل های نازک شماعزیزان را نوازش داده وپیام صلح و صفا و آشتی را چون شگوفهای بهاری برایتان به ارمغان آورده باشد.

  بیاید تا دست به دست هم داده ویرانه ایی خود چو گلزار کنیم و با یک آواز و یک دل  به نفاق و شقاق  پاسخ منفی دهیم تا در جهان ثبوت کنیم که ما یک ملت آزاده وبیدار  یک پارچه وتوان گرد هم آمدن را بیش از هر ملت دیگر داریم وعلرغم دسایس خصمانه بد خواهان پاکستانی ها آماده پذیرش صلح و آشتی هستیم و بدست آورد های تاریخی مردم قهرمان و تاریخ کشور باستانی  خودافتخار کنیم .

این وطن را چون تهفه  قیمت بها که از نیاکان به ما به میراث رسیده به اطفال خود بدون کم و کاست تسلیم کنیم.   اطفال خود را درس محبت وبرادری و ذیست باهمی  دهیم  .

 در هر مکان  ایکه هستیم مشکل مردم و وطن را مشکل خود دانسته و با جسم و جان خود آنرا احساس کنیم  و دمر ا غنیمت شمرده با افکار وامیال جدید و ابتکارات برازندهء خود راه های جدید بیرون رفتن از این حالت اضطرارو اضطراب را که بر وطن ومردم ما چون ابر سیه سایه افگنده جستوجوو میهن خود ر ا از شر این خواب ترسناک نفاق رهایی بخشیم.

در عمران و آبادی کشور سهم فعال گیریم  از ارائه  هر نوع نظریات نیک و هر نوع کمک ولواگر  کوچک هم باشد دربازسازی کشور دریغ نکنیم به یک دیگر دلسوز وغمخوار باشیم بغض و کینه توزی  را از خود دور کنیم .   ودر عوض نهال عشق و محبت و انسان دوستی را در قلب های خویش غرس کنیم و آگاهانه درامور تصمیم گیریم.

عزیزان میهن

سال جدید ارمغان های جدیدی را برای مردم و کشور با خود داشته و باوجود مشکلات فراوان سر و صداها باز هم سال نو،  بهار نو و امید های نو را باخود دارد که از آن جمله آغاز مجدد پلان برگشت مهاجرین به کاشانهء ویرانهء شان است.  طورایکه بزرگترین سرمایه یک کشور مردم آن است گر چه دوباره بازگشت بوطن در شرایط فعلی اندک مشکل به نظر میرسد اما باقبول این همه مصایب این خود ما افغان ها خواهیم بود که وطن خود را اعمار کنیم و این همهمه ایکه بلند گو های ایرانی و پاکستانی در مورد بازگشت مهاجرین به کشور ایجاد کرده اند برای همیش خاموش کنیم .عزیزان دیگرشمامحصور کمپ های ایرانی و قوانین ضد اسلامی وضد انسانی آنها  و یا دستخوش توهیین و تحقیر پولیس رشوت خور پاکستانی نخواهید بود. دیگر شما در آغوش پر محبت مادر افغانستان خود خواهید بود .

 

بلی هموطن

 سایه ایی بید یخ وکاسه دوغ ترش وطن شرینتر و لذ یز تر از شراب انتهور و بهشت های رویایی جهان است. اما  بدبختانه یک سلسله عناصر بی سر و پا  و طالب مشرب لباس افغانیت را در تن کرده و آتش نفاق را به نفع دژخیمان سوگند خوردهء کشور چون پاکستانی ها تحت عنوان این و آن دامن میزنند.

برادران و خواهران عزیز و مهربان، حال سخن از افغانستان مدرن   در بین است حق هیچ فردی تلف نخواهد شد چه رسد به حق قومی.  دیگرجای برای زور گویی نیست طور ایکه دیوار های انحصار فکری و قومی و قدرت طلبی از هم فرو پاشیده است. حال آنجا دیموکراسی  در حال جوانه زدن است خوشتر این که جهان متمدن نیز موقف شانرا در برابر افغانستان تغیر داده اند و پول شیر کودکان خود را برای عمران وطن ما ارسال میکنند که قابل نهایت قدر و تمجید است.

 متاسفانه در ارامترین  نقطه کشور که روند باز سازی به شدت  در مرحله اجرا قرار گرفته است مورد حملات حسودانه یک سالسله عناصر مریض راه قدرت که در زیر گلوی کرزی صاحب لانه کرده و نیات  مریض قدرت طلبی خود را پنهان نتوانسته و پیش از موقع نقاب از چهره های خویش جسورانه برداشتند .

.بلی هموطن به فکر این کوتاه فکران قرن بیست و یک هنوز هم تو لیاقت ارام بودن را نداری.   سرنوشت تو در دست تونبایست باشد . حتی اگر کفر اطلاق نگردد سرنوشت تو در دست قضا و قدر هم نباشد.  بایستی نقاب پوشان سیه دل در لباس اقایون  باسرنوشت تو بازی کنند و جنگ های داخلی پوچ و بی معنی را که هیچ نوع کیفیت و کمیت سیاسی و اجتماعی ندارد صرف برای بروز  و حل عقده ها شخصی و قومی خود در مسیر دایره وی بطور غیر منتهی قرار دهند  تا این ها بتوانند به ارامی اهداف پوچ  خود را بدست اورن و باز هم آرزو دارند که  قوم و قوم بازی  وسلطه گرایی کارت بازی  میدان  سیاسی وطن  شود.

بلی هموطن

از شروع حکومت جدید موقتی حلقه طلایی انتصابی کرزی صاحب با استفاده از پست های موقتی و هویت دوگانهء خود ها دست به تفرقه اندازی زور گویی و دست اندازی حق تلفی الی طرح ترور وطندوستان وطن   دست در کار اند.  بلی این اعمال و حرکات بیسوادانه شان لطمه مستقیم بر کیش سیاسی کرزی صاحب وارد کرده است.   حمله بر اسماعیل خان در حقیقت حمله بريک نظام در تاریخ کشور ثبت گردید.   کسی ایکه عمر خود را در میدان مبارزه وقف کرد و حال  در میدان عمران و بازسازی و هیچ نوع دست در توطعهء ویرانی کابل که مستقیما ذریعه ای اس ای طرحه ریزی   وذریعه گلبدین عملی شد نداشت. جز عشق خدا و مرد م اش  و وطن اش در دل چیز دیگر ندارد. حال بایستی جایش را به طالبان مدرن بدون قید و شرط  تسلیم دهد و تحت عناوین مختلفه عدم همکاری بادولت و یا همکاری نزدیک با ایران وی رادر انظار ملت و جهان میزنند.

 حالاگر پرسیده شود اهداف اسماعیل خان با دولت چه فرق دارند ؟   با توجه به نکات ذیر جواب خود را خواهند  یافت.

اهداف عمده دولت مرکزی فعلی چیست؟

تامین امنیت عامه

مبارزه با تروریزم ومبارزه با مواد مخدره

 تربیه پرسول و باز نمودن مکاتب و پوهنتونها

افتتاح مجدد رادیو و تلویزیون و سایر نشرات عامه

  تضعیف شدید قومندان ها محلی و سرکش

براه انداختن پوروژه های راه سازی ومیدان سازی و شهر سازی

ایجاد پارک های صنعتی تولیدی

   ایجاد پارک های تفریحی

اکمال پروژه های آبرسانی  و گاز طبعی

 تکمیل سیستم بدرفت شهری

 اکمال و توزیع برق برای همه

اکمال پروژه  تلیکمیونکشن.

ایجاد و تقویه روحیه همکاری بین اقوام کشور

اگر بازسازی همین است ........همه این پروژه ها در هرات در دست اجرا است.....  . پس دولت دگرچه میخواهد  الحق هر کس اینطور عمل کند بایستی به مرگ محکوم شود .کاش تمام رهبر ها این احساس نیک را در برابر مردم و میهن میداشتند و ما این قدر سرشکسته نمی بودیم و اطفال ما در بازار های پاکستان به عرب های بادیه نشین فروخته نمیشد و مادران ما در بازار های پشاور دست به گدایی نمیزدند. مورد تحقیر پاکستانی ها قرار نمیگرفتند ودستخوش صدها جرم وجنایات ضد بشری که قلم از ذکر ان عاجز است نمی شدند.

 در این شکی نیست که پروسه خلع سلاح هرچه تمامتر انجام بیپذیرد و هیچ کسی اردوی قومی و شخصی  نبایست داشته باشد همه حمایت از حکومت مرکزی نمایند. اما کرزی صاحب با وجود همه امکانات موجود و مشاورین جهانی نتوانسته اند که  پل های اعتماد رابین حکومت خود و اقوام و اعشایر کشور اعمار کنند.

شاغلی محترم کرزی صاحب

من هم از همان افغانستان هستم و یکی ازفارغان سال 1976 لیسه عالی حبیبیه،  جامعه خود را خوب میشناسم زبان دعوت مردم افغانستان به همکاری زبان لطف وملایمت است ملت ما ملت  مغرور طبعی است راه زور و  ترورو را هرگز قبول ندارند خصوصادر شرایط فعلی که مردم همه متوحش اند و به اسانی به کسی اعتماد نمیکنند و همه چیز خود را از دست داده اند .  کشیده گی های قومی ذریعه  دشمنان وطن به حد اعلی آن رسیده است ومشکل عظیم را در اعمار مجدد کشور ایجاد کرده است پس از این حقیقت  نمیتوان به آسانی انکار کرد . پروژه آشتی ملی بااهميتر از اعمار شاهرای کابل قندهاراست؛  چیزایکه تا حال کمترین توجه را به خود داشته. بایست سفر ها و دعودت ها مذاکرات جرگه های قومی بین سران مختلفه اقوام و قبایل کشور طور مکرر بلاوقفه  صورت گیرد تا راه مذاکره ومفاهمه بین مردم خوبتر باز و حقایق را بدانند و قانع شوند که مسول جرایم زمان طالبی قوم پشتون نیست بلکه یک تجاوز بیشرمانه پاکستانی ها بود وبس.  بعد از ایجاد تفاهم کلی امنیت جا نشین  بی اعتمادی خواهد شد واز همه مهمتر صحت ر وانی مردم مطرح است مردم ترس دیده شده اند و از کوچکترین نا ملایمی به وحشت شدید روانی دچار میشوند و از ایجاد سر و صدا و حمایت از آشوبگران جدا خوداری بایست شود.

  حال به مشکل میتوان اعتمادانها را خرید و یا جلب اعتماد کرد و اکثرا مردم به این عقیده اند که جنگ بالای کسب قدرت است نه خدمت به مردم ومملکت بناء هر کسی برای زنده ساختن هویت قومی خود در تلاش است و دیگر نمیخواهند تحت سلطه این قوم ویا ان قوم در آیند.

 در انتخاب پستهای حساس احتیاط تمام رابایست به خرچ داد چه از هر قوم باشند دایما معزیزن جامع وملیگرایان انتصاب شوند  نه قوم پرستان که با یک حرکت مردم را به ههمه اندازند.

   مردم همه حیرانند که چه کنند و از کی کمک بخواهند در این روز ها حتی از نفوذ امینست ها و دعوت گلبدین سخن در میان است کسانیکه هیچ  نوع اجندای انسانی  واسلامی و  اخلاقی و نه اجتماعی و یا سیاسی را  برای مردم نداشتند مگر به ترور و بد نام ساختن و فر وختن فرهنگ اصیل ما به پاکستانی ها و پراگنده ساختن فامیل ها و درز اندازی بین اقوام و قبایل کشور. 

 دیگر ملت ان ملت دیروز  نیست.   باز سازی هرات باستانی بازسازی افغانستان است و بازسازی افغانستان ارامی مردم کشور.     حلقه دوستان قوم پرست تان نبایست اذهان عامه را مغشوش ساخت  این ها حق اشغال پست های حساس را با هویت دوگانه خود ندارند کفایت میکند که ساختمان حکومت تان  مزاخ روی دسترخوانهای محافل سیاسی جهان شده است .

من فکر میکردم که ریس بانک مرکزی کدام اقتصاد دان باشند در حالیکه موصوف سیاستمدار اند و با سیاست های خام خود نظام کشوررا در یک چنین شرایط حساس باهم نظران خود  به پرتگاهی هلاکت نزدیک خواهند کرد  و روند بازسازی را عمدا تغیر جهت دهند ومن میشناسم  دوستان جوان و با احساس افغان را که در پوهنتون های امریکا تدریس اقتصاد  را به سطح دوکتورا میکنند اما نسبت نداشتن رابطه اصلاء به این نوع پست ها باوجود کمیت وکیفت واندوخته های علمی شان  دسترسی پیدانخواهند کردکه احدی صاحب کرده اند.

بایست کار به اهل کار سپرده شود. من متیقن ام باعزل شان از این پستها راهی دیار دومی خود میشوند این را به خاطر داشته باشید سنگ محک میدان عمل خواهد بود.این قماش مردم عقب امتیازات اند تا اینکه خدمت

 به مردم و حمایت از ارزشهای ملی پس بهتر است از روی احساس پاک وطن دوستی که داریداین عناصر مشکوک و مریض را  از خودور کنید. تا باشد مردم به فکر ارام به نیت خوب وارد صحنه عمل گردند.

 در جهان مدرن احزاب و با کاندیدهایشان قبل از انتخابات به وعده های پروژهای بزرگ اجتماعی دست میزنند تا راه  را برای خود هموار سازند وجلب اعتماد کننداما در کشور ما بر عکس قضیه واقع میشود البته من قصد اتهام شما را در این حادثه هرات ندارم اما در اذهان عامه این سوال است که اگر کرزی صاحب دست ندارند پس چرا این قماش مردمان از خود راضی  و تنگ نظر ابه پستهای حساس گماشه اند و چرا به اعتراض مردم توجه صورت نمگیرد.

 بهر حال در هرات یک سلسله موضوعات داغ قابل بحث  وجود دارد که از آن جمله مسایل اجتماعی خصوصاء حقوق زنان است اما شما هرات را مقایسه با کابل نکنید گر چه در این بخش خود شماهم با ملا های بیسواد در جنجال برخوردید.  اما فکر کنم این سوال وقت در بین است وبس باز هم ازبرکت بابای هرات مردم آن دیار آرام اند و اگر خود شما کدام نماینده اعزام کنید اول به همان پیمانه قواه بفرستید و ثانیاء کسی از وی فرمانبرداری هم نخواهد کرد و شهرت اسماعیل خان را به اسانی کسب نخواهد کرد ودر عوض بینظمی عمومی جا نیشین سباط در گوشهء حساس کشور خواهد شد . به خاطرایکه یگانه مصیبت ایکه این نابسامانی ها برای جامعه ومردم ما به ارمغان آ ورد اختلافات بزگ قومی است و این فاجعه میراث از گذشته های نه چندان دوراست که بین اقوام خط فاصل کشیده است واین موضوع درختم جهاد علرغم توقوعات مردم  به حد اعلی ان رسید  و نادیده گرفتن این امر اشتباهء بزرگ بیش نیست و بایست به این حقیقت تن در داد .  حال  تحمل و زحمت ذیاد واز خودگذریهای دلیرانه بکار است تا موضوع آشتی ملی را روحیه و جان تازه بخشید  و راه وحدت را در پیش گرفته تا در قطار ملل فرخنده جهان دوشادوش  بتوانیم موفقانه به پیش برویم.

راه دیگری هم  پایان دادن به  این غوغااست  که عبارت  از جذب مکمل اردوی هرات دراردوی ملی میباشد  و دولت براحتی میتواند خیال خود را  راحت  سازد و از لقمهء حاضر استفاده کند اگر پلان خلح سلاح واقعاء مطرحه است؟؟؟؟ نه چیدن یک توطعه.

 در این شکی نیست که تمام رهبران جهادی برخوردار از حمایت مردمی نیستند چه مربوط به هر حزب باشند در ابتدا اقلیت بودند و باز هم به اقلیت خواهند پیوست و افکار خشک مذهبی شان زیادترباعث تجرید شان از مردم خواهد شد. زیرا جامعه افغانستان جامعه مذهبی نیست مردم بیشتر به عنعنات خود تکیه دارند اما اسماعیل کدام رهبر مذهبی نیست بلکه به یک رهبر قومی شباهت دارد شاید نظریات مذهبی داشته باشند اما مردم ان دیار ذیادتر جنبه قومی و منطقوی وی را ارزش قایل اند.

  از پول های کمک جهانی نیز کدام  استفاده قابل ملاحظهء در عمران کشورصورت نگرفته است و همه ان حیف و میل معاش های صد و چهل هزار دلاری  بدون مالیات متخصیصن خارجی شده است. در حالیکه  متخصیصن کشور در اطراف و اکناف جهان پراگنده اند واکثرا روز ها را در دقیقه شماری فکر بازگشت به وطن خود سپری میکنند و چون همه این آواره گان حیین متواری شدن از وطن همه دار ومدار خویشرا درافغانستان از دست داده اند و توقوع حد اقل معیشت زندگی راکه عبارت از یک محل رهایش باشد در برابر همکاری با مردم و دولت خود دارند ولی تا الحال  هیچ نوع اقدام جدی از طرف حکومت  در مورد صورت نگرفته است  و حتی مقامات مسول گفته اند" ما نمیدانم چه تعداد از پرسونل فنی کشور در خارج اند و در کجا اند؟"

حالانکه در هر شهرهای بزرگ اروپا/ امریکا/ کانادا/ آسترلیا  کمیته های افغانها مقیم این کشورها وجود دارند و به اسانی متوانند با انها در تماس و شرایط باز گشت انها را فراهم سازند .اما  والی هرات با عاید محدود

 ماهانه توانسته پلان وسیع ساختمان مجدد را در دست اجرا قرار دهد. به مقایسه شما با ملییارد ها دالر  طورایکه گفته اند اعیان چه حاجت به بیان دارد.

 شهر نیمه ویرانه کابل به حال خود مانند موذیم جنگ باقی مانده است شایدآنهم به خاطر عدم موجودیت یک پلان موفق استفاده از این کمکها.   فکر کنم مبلغ شست دالر فی مهاجر حیین بازگشت بوطن کدام مشکل آنها را حل نمی کند  اگر همین مقدارپول ماکولات را  ضرب به تعداد مهاجرین برگشته به وطن گردد و برای ایشان بلاک های بیشمارکانکریتی تیپ مکرویان هااعمار خواهد شد.

با هشت ملیارد دالر میتوان هشت کشور مانند افغانستان را اساس گذاشت طورایکه حقالزحمه یک نفر خشت مال روزانه سه دالر است پس خود محاسبه کنید که دونیم هزار خشت در یک روز دربدل سه دالر و حال با هشت ملیاردالر روی کره زمین را خشت خواهد گرفت پس مود خانهای گلی برای همیش از افغانستان بایستی برداشته شود.

از جمله هشت میلیارد دالر چهار میلیارد ان  معاش متخصیصن است و یک مقدار دیگر نیز برای ترجمان های این متخصیصین تخصیص داده میشود و پول اضافی برای کرایه مناذل شان در حالیکه کرزی صاحب اگر  فیصدی لازم معاش یک متخصص خارجی را  برای یک متخصص داخلی قایل شوند و بقیه انرا مصرف ساختمان های رهایشی دولتی ساخته و به قیمت مناسب در دسترس این متخصیصن داخلی بگذارد  قسمت اعظم این مبلغ هنگفت دراعمار کشور به کار خواهد رفت.

حال حکومت ما کدام حکومت در خارج ازکشور اعلام نشده بلکه درافغنستان هستیم و تمام کمک ها مستقما به دولت افغانستان تحویل داده شود و این حکومت افغانستان است که در مصرف و استفاده ان صلاحیت عام وتام داشته باشد نه ملل متحد. ملل متحد ایکه تادیروز سرمه خورده بود و آواز نداشت و مردم مظلوم رادر زیر چکمه های طالبی رهاکرده بود.

گرچه در جرین جهاد  دست بازی   در مصرف کمکها صورت گرفته است که باعث عدم اعتماد مردم و منابع بینلمللی شده است اما دیگر ان قماش افراد دسترسی به این کمکها ندارند.دراخیر بایستی ذکر کرد که اسماعیل خان به مشاورین فنی ضروت دارد  تا به اقدامات ترس نشاندادن و دلسرد ساختن وی هرات اباد میشود و افغانستان آرام.

 

تبصره:

در این شکی نیست که محترم کرزی صاحب شما صاحب قلب طلایی و نیات نیک راجع به مردم و میهن ابای تان دارید و هیچ گاهی طرفدار هرج ومرج نیستید اما خوب ادم بودن شما معنی سوی استفاده  ازاخلاق نیک و بردباری تان را نمیدهد.   خوب است که شما چانس خدمت را به هر افغان  میدهید اینکه در امتحان موفق نمیشوند خود شان مسول اند نه شما. من موقف شما را خوب درک میکنم  دشمننان دال خورما آخرین نوع ظلم خود را درحق ما روا داشته اند و حال  به وقت کم و بی صبری نمیتوان کار رااز پیش برد. ومسولین امور دو مرتبه فکر کنند تصمیم ایکه  میگیرند و بدانند که مردم خسته از آشوبگری و زروگویی اند دیگر مردم حال وتوان گریه بیشتر را ندارند بیاید که دیگر یتیم و بیوه و معیوب را دراجتماع خلق نکنیم وطن ومردم ما دیگر تاب زخم خوردن و برداشت جراحت را ندارد. بیایید اشک یتمان را به خنده مبدل سازیم. مردم ما بقدر کافی اذیت شده اند و مرتکبین جرایم جنگ دیگر چانس دومی را ندارند.

 به امید روز های پرسرور و عاری از درد ها و غصه ها و غمها. ای....هموطن...!.

 

 

خدایا چنان کن که انجام کار

تو خوشنود باشی ومارستگار

 

 

حسینی      

مقیم  کانادا
بالا
 
بازگشت