م.ع معا شر

25/04/04

انگیزه ها وپیامد های تشکیل ولا یت پنجشیر

 

پنجشیر یکی از زیبا ترین دره های  افغا نستان است که با جلوه نمای های قلعه های زیبا وسر به فلک, جلگه های  سر سبز,  ابشاران غوغا بر انگیز ومردان سلحشور  وپرغرور اش جا یگاه ارزشمند را در دل تاریخ وجغرا فیای این مرز وبوم احراز نموده است. پنجشیر از لحاظ احراز موقعیت  استرا تیژیک و نظا می خویش  بسیار مهم پنداشته شده وفر ز ند ان جسور اش پیوسته این منطقه را به دژ تسخیر نا پذیر در برابر تجا وزات استعمار گران وکشور گشایان جهان مبدل نموده اند  بخصوص نبرد ها ومقا ومت اخیر وحیرت بر انگیز دلیر مردان پنج شیر در برابر نیروهای متجا وز پا کستان و نیرو های سفا ک  طا لبان والقا عده بیش از پیش در افزایش درجه اعتبار این منطقه ای با ستانی  ومردما ن آن  افزوده است.مر دمان پر غرو وحماسه ساز این مرز وبوم  پیوسته در تحولات سیاسی کشور ونبرد هایی استقلال طلبانه وضد استعماری وضد استبدادی   نقش بارزی را ایفا نموده اند  و کمتر قیام ها ونبرد های آزادی بخش ملی را میتوان دریافت که نقش همو طنان پنجشیری ما در ان محسوس نبا شد. نقش فرزندان دلیر پنجشیر در تشکیل نظام سیاسی دولت وتعین سرنوشت  حال وآینده مردمان افغانستان وتا مین تعادل لازم در وزنه  نیرو های مردم گرا از یکسو ونیرو های ستمگرا از سوی دیگر تا ثیرات لازمی بجا  می گذارد. وهر گاه مبارزات این عناصر مجرب وکار ازموده بنا بر موقعیت خاص سیاسی اش , در جا ده سالم  سیا سی سوق داده شده و هم گام با کاروان عظیم نیرو های ملی ومترقی برای تاسیس یک دولت فراگیر ملی  وتاسیس یک نظام مردم سالار سمت وسو بخشیده شود نقش تعین کننده را  در جهت تحقق یک آرمان بزرگ ملی ایفا خوا هند نمود. با صراحت با ید خا طر نشان ساخت که درد ورنج وستم های را که مردمان زجر دیده پنجشیر بخصوص طی سا لیا ن اخیر متحمل شده اند   ونقش قا بل ملاحظه ای  را که در سرکوب تروریزم والقاعده ونیرو های شریر طا لبان ایفا نموده اند  بدون شک ,مستحق استحصال حقوق حقه شان پنداشته شده  که ارتقای منطقه با ستانی پنجشیر در سطح ولا یت , جز از آن پنداشته میشود. اما تعارف این تحفه سخاوتمندانه  ونا بهنگام را درین شرایط پر تلا طم سیاسی نبا ید به تحقق آرزوی انحراف سیا سی و زدایش جوهر مبارزات داد خوا هانه ووطنپرستانه همو طنان پنجشیری ما  وصیقل کاری سیما های  عناصر حیله گرو عوام فریب وافراد فرصت طلب  و«پیشوایان»  تسلیم طلب  وعهد شکن منجر گردد.  آقای کرزی وشرکا تلاش مینمایند تا با روشهای ابلیسانه خود  دراین لحظه حساس وسر نوشت ساز پرا گندگی  وانقطاب سياسی وملی را در میان عناصر وطنپرست جا معه ایجاد وزمینه را برای تاسیس یک نظام  پو شالی   ضد ملی وضد اجتماعی که حا فظ منا فع استعمار واستبداد جهانی با شد ایجاد نماید.  این تعا رف در اوج سرا سیمگی روانی ودست پاچگی  آقای کرزی وتیم فاشیست  وی  جهت تنیدن دام جدید مکر وحیله  وبر هم زدن اتحاد وهمبستگی خود جوش ملی  صورت می گیرد.  این در حال ایست  که موج عظیمی از مبا رزات  سرا سری ملی برای تاسیس یک نظام ملی ومردمی, آ قای کرزی وشرکا را  در برا بر یک چلنج قویی وسر نوشت ساز قرار داده,  وموصوف خود در چاه کند ه شده ضد ملی خویش دست  و پنجه نرم می کند.  این در حال ایست که از مدت بیش از دونیم سال بدینسو تبلیغات کر کننده بیرون مرزی ودرون مرزی پیرامون کار کرد ها وعمل کرد های آقای« مارشال» فهیم ویونس قانونی وهمرا هان, از طرف تیم آقای کرزی تا فلک ها بلند گردیده است.  این حا تم بخشی  در حال ایست که اداره آقای مارشال فهیم تا کنون بیش ازتعداد سر مویش  اصلاح کاری«خانه تکانی » گردیده واین در حال ایست که صلاحیت جناب« وزیر» در سطح یک دلگی مشر وحتا پا ینتر از آن تقلیل داده شده وجناب مارشال هم با تمام شکیبای وشکسته نفسی ذلت بارو زایدلو صفی ر ویهمر فته از اقدامات شکنجه دهنده تیم   اظهار رضایت   نموده وگذشته از آن در برخی از توطئه  های ضد ملی وضد اجتماعی, اینجا وآنجا ,تیم را همراهی نموده و حتی همقطاران تحجر گرا ومتعصب  دیگر  خود   راهم با خود همراه نمو ده وآب را به آسیاب  طا لبان وپیشوایان سیا سی شان که در ارکان عالی دولت تکیه زده اند سرازیر مینماید, اما افسوس که با  تمامی این فدا کاری وخود گذری نتوانسته تا رضایت واعتماد تیم را کمائی نموده وخویشتن را از زیر عذاب ,شکنجه ومرگ تتدریجی نجات دهد. حتی مداحی های تبلیغاتی اخیر او به نفع کاندیدای ریاست جمههوری آقای کرزی, هنگام بر افرازی  جنده سخی شاه ولایت مآ ب نیز نتوانسته تا چیزی را در سطح اعتماد اش اضافه نموده واو را از تداوم اینقدر اصلاح کاری  نجات وصلاحیت هایش را باز ستا ند. اما همزمان می بینیم که در ما ورای وزارت های مالیه –داخله انکشاف دهات  وبانک ها  حتا یک مگس هم قدرت پرواز را نداشته وخدا میداند که در آنجا چه می گذرد وبه چه میزانی از دارای های عا مه تحت عنوان« شفا فیت وحسابدهی» غارت می گردد.  قا بل تو جه است که درشرایط پا یان دوره های کودتا ها وپا یان عصر قیام ها واقدامات آشوب گرانه وانکشاف پروسه باز سازی در کشور وسرازیزی  دریا های اسعار جوا مع جهانی در افغا نستان, نقش وزارت های امور مالی نسبت به وزارت دفاع بر جسته تر می گردد. بر عکس, همه اصلا حات معطوف  به وزارت  دفاع وشخص  مارشال است .این در حال ایست که به گفته مردمان عاقل هنوز «پیاز تیم آقای کرزی  بیخ نگرفته »ورنه در آنصورت برای  آقای ما رشال وهمرا هان,  مجال احراز موقف یک سر باز داو طلب هم در حریم حکومت ضدملی تیم باقی نخوا هد بود.اما جالب است که چگونه ارباب ستم دل بر دریا زده واین تحفه « طلای» را در این لحظه خطیر نثار همو طنان پنجشیری ما مینماید؟                                                                                                             

وا قعیت مسئله در  این است  که قطب بندی های شدیدی هنگام تد ویر لویه جرگه قانون اساسی کشور بوقوع پیوست ودر نتیجه  بلند پروازی های تیم وبازی های ضد ملی آقای کرزی دو خط درشت در صفبندی های نما یندگا  ن مر دم  بوقوع پیوست وحتی به شکل غیر منتظره یک جبهه قوی ونیرومند« مردم گرا » در برا بر تیم آقای کرزی عرض اندام نمود واین گروه با عبور از یک کوره راه بسیار پیچیده وتحمل فشار های سنگین با ترک مرشیدان  تسلیم طلب و ما دیات پرست خود  به طرف داری از یک نظام مردم  سالارشکل ریاست جمهوری پا رلمانی بوجودآمدوصفبندی های جدید سیاسی وملی , با در هم شکسته شدن مرز های سیاسی وایدو لوژیک میان گروه ها وسازمان ها  عرض اندام نمود.                                                                                   

این صفبندی ها چنان شدید بود وشدید شد که تحت عوامل بر خورد های  ملی گرایانه تیم , حتی قصاب مشهور کا بل آقای سیاف که در گذشته از جمله مجا هدین بسیار تند رو  وسازش نا پذیر به  حساب می آ مد یکجا با طرف داران شاه سابق,  وبرخی دیگر از عنا صر تسلیم طلب چون آقای مار شال وهمرا هان درخط دفاع  از آاقا ی کرزی وتیم او   قرار گرفته  وبه خا طر مصلحت های قومی  وحفظ مقام وکرسی, بعضأ حتی ,با مردم   , مریدان  وسنگر داران پیشین خود وداع نمودند ودر کنار کرزی وخلیل زاد سفیر امریکا که بر یک طرح  دیکتاور مآ بانه ضد ملی  مسوده قانون اساسی اصرار مینمودند  قرار گرفتند. در چنین جو جدید سیاسی نیرو های مخا لف کرزی  دست به یک  تشکل جدید سیا سی زده وصفوف ایشان روز بروز همه گیر وسیع وگسترده گردید . از سوی دیگر روشنفکران که خوش با ورانه در آغاز از طرح ضد ملی واستبدادی حاکمان جدید حما یت میکردند  با توجه به  بازی های عوام فریبانه وضد ملی تیم آقای کرز ی به مخا لفت ها ی شدید دست زده وتشکل های جدید سیاسی وسازمانی را بوجود اوردند . نا کامی تو طئه های دولت در ولایت  هرات وولا یت فاریاب , بر کناری استاد محقق   وموضع گیری های جسو رانه قا طع وسازش نا پذیر جنرال دوستم در برابر خود سری ها , شرارت وتو طئه گری های تیم  , وواژگون شدن سریع السیر مواضع ملی وسیاسی  آقای کرزی وشرکا,  تیم را قا نع ساخت که دیگر میدان را با خته اند   وبا چند عنصر تسلیم طلب واپور چونیست که از داشتن مرید هم محروم اند  نمیتوان کاری را پیش برده وبه سر منزل استبدادی واستعماری رسید  لذا  به یک بازی کمیدی دیگر باید  مبادرت نمود وگویا دوباره قلوب خنجر زده مردم را موقتا باید از خود ساخت وهم ما رشال وهمرا هان را که با روحیه تسلیم پذیری خود دیگر کاملا پایگاه سیاسی واعتبار ملی خود را در درون جامعه ودر محیط پنجشیر بخصوص میان  عناصر سیاسی وقشر آگاه جا معه   باخته اند عجا لتا  بتوان احیا نمو د وبه این بازی عوام فریبانه  آقای ما رشال را از زیر فشار جا نگداز مرد  مان پنجشیر  که در خط مقابل نیرو های تسلیم طلب وفر صت طلب  قرار دارند  نجات داده وتا ختم نهای سناریوی مرگ بار, از وجود او وکسان دیگر که  پا ی شان در تلک شیطان گیر افتیده اند وگیر می افتد استفاده کرد. البته  ضمنا درین جا یک نیرنگ محیلانه دیگر نیز قا بل توجه  پنداشته میشود وان اینکه برای  تطبیق  پروژه های دراز مدت باید این منطقه  تا ریخی   را که نقش  قا طع را برای سر کوب و تار ومار ساختن لشکر متجاوز پاکستان  ونیرهای وحشی وجنا یت کار طالبان, ایفا کرد   از پیکرولا یت پروان وولسوالی  های مربوط اش « شیبر- شیخ علی - سرخ پارسا - لولنج ولسوالی های  غوربند – جبل السراج – سالنگ- بگرام- مرکز ولایت پروان یعنی شهر چا ریکار- وسا حات تاریخی و دشمن شکن دند شمالی»  جدا نمود. وبا توجه به مسایل سایکو لوژی وروان شناسی اجتماعی وساختارهای محلی  جا معه  باید زمینه فعا لیت های سیاسی واجتماعی مردمان این منطقه را با توجه با سابقه سیاسی اش به مثابه مرکز فعا لیت های سیاسی سال های پیشین محدود نموده  وآن را فقط منحصر به  چهار چوب جغرافیای خود اش نمود . هرگاه روی دیگر سکه را در خصوص تا سیس ولا یت پنجشیر مورد بر رسی نقا دانه قرار دهیم , می بینیم   که  آهسته آهسته جنبه های دیگر از اقدامات  تفرقه افگنانه تیم نیز در زمینه افشا می گردد.   , البته  هم  درمقیاس ما ورای ولا یت پروان وهم  منا طق  صفحات شمال کشور وهمم در مقیاس  سایر منا طق افغا نستان در شرایط توفانی وسر نوشت ساز  زمان کنونی  جنبه های منفی  آن قا بل مشا هده می با شد. منظور آن است تا بیش از پیش به سر عت هر چه تمام به تعصبات ملی دامن زده وباز هم سروصدای کر کننده را مبنی  بر  حصول یک « امتیاز» مجدد دیگر از طرف همو طنان پنجشیری ما  , تحریکاتی را میان با شندگان سائر منا طق  کشور  براه بیندازند وزمینه محدود نمودن منافع بنیادی دراز مدت وتاریخی شان را در ساختار  حال و آ ینده نظام محدود گرداند.  چنانچه همین اکنون باز تاب آنرا میتوان از طریق وسایل اطلا عات  جمعی  با آنکه حق مسلم  این مردم  پنداشته میشود  در شکوه های سازمان یافته برخی از افراد حسود به درستی جستجو نمود. اما بر عکس تشکیل ولایات دیگر درین اوخر بدون کو چکترین سرو صدای  عملی گر دید وهیجگونه غو غای در کار نبود برعلاوه این اقدام میتواند رهگشای تحقق پلان های پیش بینی شده سران حکومت برای تاسیس وارتقای سایرواحد  های اداری بر خی   محلات به حیث یک امتیاز اضا فی خا رج از حقوق لازم ساکنان آن باشد.سوال که در ذهن خوا ننده محترم این متن خطور می نما ید  این خوا هد بود که چرا ارتقای سائر واحد های اداری کشور در سطوح ولا یات توجه  نویسند ه  این متن را جهت ارزیابی آن ا به خود معطوف نساخت؟ البته باید خا طر نشان نمود که ویژ ه گی های ملی ,   ساختار های بخصوص محلی, موقعیت جغرا فیه ای واهمیت استرا تیژیک آن , قدامت داشتن ظهور جر یانات سیاسی ونقش آن درشرایط کنونی  ,گر دانند گی نقش سیاسی حلقات معین سیا سی و روشنفکری وتا سیرات سیاسی ونظامی آن در چرخش حوادث سایر مناطق کشور, نقش وزرای پنجشیری تبار موجود کا بینه آقای کرزی وده ها عوامل زیربط دیگر ضرورت بررسی  تشکیل ولا یت پنجشیر را که در نحوه خود یک اقدام کا ملا سیاسی پنداشته می شود تایک اقدام حقوقی ومادی  , مطرح نمود,  و در نهایت همه جوانب  وپهلو های آن مبین یک بازی سیاسی  می با شد.                                                                                                                       

 اما به نظر نمی رسد که این بازی مضحک واین سخاوت« معنی دار» و غیر مترقبه در عزم  خلل نا پذیر  مر دمان ستم دید  ه پنجشیر  جهت ا نجام ما موریت شان برای تا سیس یک حکومت  وحدت ملی ووسیع البنیاد سیاسی یکجا با سائر نیروهای  سیا سی وملی  ,سازمان های وابسته به جبهه  سابق اتحاد شمال , گروه های وابسته به سازمان های روشنفکران ملی ووطن پرست,  ,هسته مقا ومت  مردم گرای لویه جرگه  وسایر  رهروان  راه آزادی ودمو کراسی خللی وارد نما ید. اما آنچه  که در خصوص  افراد تسلیم طلب  وعا قبت نیند یش  مطرح بحث است اوشان,برای حصول اعتماد مجدد وتسخیر قلوب مر دمان آزرده خاطر  وتا سیس جایگاه آینده ساز وهمیشگی , قبل از همه باید , در خط سیا سی ومردمی خود تجدید نظرنموده وراه وچاره اصلی را در یا بند. وبدین  وسیله  گره اصلی سیاسی را باز یافته وآنرا باز نمایند.                                                                  این جاست که دیگر هوشیا رانه وحساب شده  قضا یای حیاتی  کشور  وجا معه را باید با یک  آینده نگری عام وتام     به بر رسی گرفت  وخود را از اسارت فکری نجات وزنجیر های برده گی را شجا عانه  از پای خود قطع  واز عقب میله های زندان استبداد واستعمار دلا ورانه   بر آمده وجا یگاه آزادانه را  حتی  در موقف یک سر باز سربلند وآزاد در کنار مردم  خویش وکنار  آزا  د ه گان وهم رزمان پر غرور وحما سه ساز خود  احراز نموده وآنگاه چه زیبا خوا هد بود که یکجا با کاروان عظیمی از رهروان آزاد اندیش وسعادت گستر فصل نوینی را در دامان این خطه مرد خیز بگشایم واز زیر  تاسیر سایه های هول خود را نجات دهیم.آ قای کرزی با بازی های ابلیسانه خود میخواهد تا با استفاده از تجارب استعما ری قرون گذشته در کشور , در میان صفوف  مر دمان  محروم وستمدیده تا ریخ  تفرفه ایجاد وصفوف آنها را متلا شی گر داندو بتواند درفش استبداد واستعمار را با لای گور شهدای  قهرمان وطن در اهتزاز در آودره ویک نظام خود کا مه را در کشور مستقر سازد. حال ا  نجام چنین ما موریت در وجود وی کا ملا آفتابی وبر ملا شده است. یگا نه عنصر که میتواند پا سخ روشن وقنا عت بخشی را در  بر ابر  این تو طه بزرگ ارا ئه نما ید فقط همان همبستگی خلل نا پذیر ملی است وبس  واین  صد ا,  صدای  رسا ی تاریخ  است.    البته هر نوع غفلت وخوشباوری,  جز حکم مرگ ابدی چیزی دیگری را به ارمغان نخوا هد داشت. تحا یف  فر مانی, مقا مات والقاب های زود گزر تا زمان که متکی بر یک سیستم آسیب نا پذیر ومحکم استوار نگردد کاملا بی بنیاد خوا هد بود. لذا رسا لت خطیر  همو طنان پنجشیری ما که از تجا رب بزرگ مبا رزه بخصوص سال های اخیر بهره مند اند حکم  می کند  تا یک جا وبطور هما هنگ باسایر نیرو های ملی ووطنپرست در چهار چوب یک اتحاد طبیعی قوی وارگانیک, مبا رزات شجا عانه  خویش را علیه هر نوع  مظا هر بنیاد گرای طا لب گرای وتروریستی وایجاد یک نظام ملی ومردم سا لار که  متظمن منا فع کلیه مردمان این سر زمین  اعم از برادران پشتون تاجک ازبک  هزارره وسایر ملیت ها واقوام ساکن در کشور با شد پیش ببرند.     و یقینا  نسل  پر غرور    پنجشیر در این امر بزرگ وخطیر ملی راه خود را خواهند یافت ویکجا با کا    روان       همگانی , صلح وآزادی   براه پر افتخار خود ادامه  خوا هند داد. حوادث خونین وغم انگیز اخیر شمال و ولایت هرات می رساند که هیج یکی از عنا صر که با استقرار نظام استبدادی  وطا لبی در کشور موافق نباشد در سکوی قدرت حا کمیت آقای کرزی وشرکا  جای نخوا هنددا شت  وزنگ  حوا دث می رساند  که پهنای آن تا به آخرین فرد  مخا لف وموافق ادامه خوا هد داشت.وظیفه ما  پیوستن به یک کاروان آزادی بخش است نه با یک تیم آزادی کش وستم گر.این عصر ایست که در پر تو دست آورد های علمی وفنی وسطح تغیرات بزرگ اجتماعی در عرصه جهانی  ما همه شاهد فرو پاشی ساختار های استبدادی واستعمار ی وبطلان نسخه های فر مایشی  دوران استعار جدید وکهن می با شیم,لذا  ما هر کدام با ید جایگاه ارزنده را در قبال حوادث سر نوشت ساز کشور پیدا نما یم  نه اینکه ما نند تاریخ های غم انگیز سده ها ودهه های اخیر  منتظر ببا نیم که استبداد واستعمار چه بخشی از حقوق مسلم ملی ما را برای ما  روا می دارند ویا چه نوعی حکو مت ای را  سفا رش مینمایند. زمان آن فرا رسیده است  که ملت افغا نستان  خود , سر نوشت ساز باشند . دیروز که در نتیجه رشادت ملت قهرمان کشور عصر زمام داری مکنا تن به پا یان رسید  دور نیست که عصر زما مداری خلیل زاد هم به پا یان برسد وفرصت لازم برای تحکیم وحدت ملی  وایجاد عدالت اجتماعی , صلح واقعی وپا یدار وترقی کشور بوجود اید.  تفرقه جو ئی واختلا فات سیا سی که انگیزه های منطقی نداشته وبر اصل اختلا فات شخصی , سلیقه ای ودستوری استوار باشد, به هیج وجه در خدمت اتحاد وهمبستگی ملی وتا سیس یک نظام مردمی .به شمار نرفته وپای مسببین آ نرا به محکمه تاریخ خوا هد کشاند.                                                             

          واسلام     


بالا
 
بازگشت