چشمد ید ها یی ا ز سفر کا بل                                                                      د ستگیر نا یل

                                                      د ر کا بل چه میگذ رد؟

            

               شوق د یدا ر وطن، خا نوا ده ، مر د م صبور ، شکیبا و د ر د مند ؛ کا بل سو خته وویرا نه ، برج وبا ره های زخمی ، خا نه های ویرا ن شده وکو چه پسکوچه های غبا ر ا لود ، ا فسرده وما تم گرفته گاه گا هی د ر د ل ا د م جوا نه می زد. وبا همین شوق بود که د ر ماه ا پر یل سا ل روا ن به ا فغا نستا ن سفر کر د م ومد ت یک ماه ، د ر کا بل بو د م .

            سا عت هشت صبح 22 ا پر یل که د ر میدا ن هوا یی بین ا لمللی کا بل ا ز هوا پیما ا ر یا نا پا یین میشد یم، ا فسرا ن وسر با زا ن ا منیتی میدا ن هوا یی ، دور هوا پیما را حلقه زده بود ند وا ز مسا فرین تا زه وا رد که عموما به د یدا ر وطن وخا نوا ده ها ا مده بو د ند، پذ یرا یی می کر د ند. هر چند صبح کا بل ا فتا بی ورو شن بود ا ما فضاء غبا را لود ؛ گر فته ومیدا ن هوا یی زخمی ود لتنگ می نمود. با ا ین حا ل ، ا نچه که ا ز دورا ن طا لبا ن حکا یت می کر د ند ، وضع کا ملا بهبود یا فته بود ومسا فرا ن شا د و مطمین بنظر می رسید ند. ا فسری که پا سپورت هارا مهر دخولی می زد، ا ز من پر سید : « کا کا ! چند سا ل بعد به کا بل ا مد ی ؟ گفتم : 14 _ 15 سا ل بعد. ا و ، خنده معنی دا ری کرد وگفت : « خو ش ا مد ی ! »

     بیرون میدا ن که رفتم ، ا عضا ی خا نوا ده ا م بیصبرا نه منتظرم ا یستا ده بود ند وا ز شا دی ، ا شک می ریختند !

ا ه ! که د ید ن یا را ن قد یم وخو یشا وندا ن و دو ستا ن همد ل چقد ر لذ ت بخش وشا دی ا فر ین بود . شهر کا بل ، زخمی ، غبا ر ا لود و ا فسرده می نمود. صدا ی رفت وا مد مو تر ها ، بیرو با ر عا بر ین ، لشکر عظیم بیکا را ن د ر جا ده ها و کو چه ها ، زنا ن وکو د کا ن و سا لمند ا ن گدا د ر کو چه ها وجا ده ها ا د م را به حیرت ا ند ر می کر د .

نبود نظم ترا فیکی ، عد م رعا یت قا نو ن را نند گی وحضور دهها هزا ر مو تر تکسی وشخصی د ر شهر، ا ز د ید نی های شهر کا بل ا ست. ویرا نی جا ده ، کو ته سنگی ، کا ر ته ء سه وا فشا ر وسیلو و دهمزنگ که حا صل جنگها ی خو نین دورا ن حا کمیت مجا هدا ن ا ست ا ز یکسو و سا ختما نهای بلند منزل وچند طبقه ای بعضی ا شخا ص وافرا د فر ما ندها ن وتا جرا ن د ر شهر نو ، خیر خا نه ، قلعه فتح ا لله ، ششد ر ک ووزیر ا کبر خا ن ا ز شگفتی های ا ین شهر جنگ زده وما تم رسیده ا ست. تفا وتهای با ور نکر د نی ا ز ثر وت ا ند و زی ، غا رتگری وفسا د بر خی ا شخا ص ومقا ما ت دو لتی تا فقر ، بینوا یی وبد بختی ملت ا ز سوی د یگر دید نی و شنید نیست.

       دو لت ا نتقا لی ، با وصف بد ست اور د ن ملیا ر ها دا لر کمکهای کشور های خا رجی ، هنوز به تر میم سرکهای دا خل شهر ، تا سیسا ت صنعتی وتو لید ی کو چکترین ا قدا می ننمو ده ا ست.

  ا ز چها ر راهی صحت عا مه تا هو تل ا ر یا نا وا ز لیسه ا ما نی تا وزا رت معا دن وصنا یع وا ر گ

ریا ست جمهوری ، سیمهای خا ر دا ر ورا هبندا ن ا منیتی کشیده شده وعبور ومرور ا نس وجن وزنده جا ن ممنوع ا ست. د ر وسط ا ین سرک مقا بل سفا رت ا مریکا خط زیر زمینی کشیده شده که میگو یند تا میدا ن هوا یی یا جا های د یگر ا متدا د خوا هد یا فت . ر ییس دو لت ا نتقا لی ( حا مد کر زی ) وبر خی ا ز وزرا ی کا بینه که ا ز مقر شا ن به شهر ویا جلسا ت می بر ا یند ، با گا ر د ا منیتی ا مر یکا یی ، بد رقه میشوند. ترا فیک شهری راه را بروی عرا ده ها وعا برین می بند د وگا رد ا منیتی نیز د ر حا لیکه میله های تفنگ های شا نرا به روی شهر وندا ن کا بل نشا نه  می گیرند ، ا ز پیش چشم مر د م میگذ رند.

       ر ییس دو لت وکا بینه ا یکه 60 د ر صد نما ینده گا ن مر د م د ر لویه جر گه به مشرو عیت شا ن مهر تا یید  زده ا ند ، ا کنون با چنین بی ا عتما دی وبی با وری ا ز روی سینه مر د م گذشته وبه انها د هن کجی می نما یند . د را ر گ ریا ست جمهوری که زما نی صد ها فرد مسلح بنا م « گا رد ملی » وجود دا شت ، ا کنون ا ز گا ر د ملی خبری نیست ور ییس دو لت بو سیله نیرو های خا رجی  حفا ظت میشود. ا ر گی که رهبرا ن وشا هان زیا دی را به تا ج و تخت رسا نید و کلاه خسروی بر سر شا ن نها د وگا هی هم بخا ک سیه وذلت نشا ند .

       کا بل شهنا مه یی ، اکنو ن بد ست چند نفر جنگ سا لا ر ، فر ها ندها ن پر قد رت ورهبرا ن تنظیم ها ی بنیا د گرا وا حزا ب د ینی که یکبا ر ا ز ا ز مون ملت به نا کا می گذ شتند وجز خون و کشتا ر وویرا نی وفا جعه چیزی به مر د م ندا دند ، وا کنون با ز هم خود وا رث با لا ستحقا ق دو لتدا ری ورهبرا ن جها د ! و مقا ومت !! مید ا نند ، اداره میشود که خا نه های مر د م بید فا ع وملکیت عا مه را به زور تفنگ وپو ل با د ا ور جها د وموا د مخد ر غصب کرده وبه خود قصر ها وهو تل ها وسا ختما نهای مجلل ، سا خته ا ند وبا خون وسر نو شت ملت ، با زی ومعا مله میکنند.

و ای بسا که بسیا ری ا ز ملکیت های دو لتی را به خو یشا وندا ن ونز د یکا ن خود تو زیع دا رند که بخود دکا ن وخانه ابا د کنند .( منا طق خیر خا نه ، زور ا با د ، شاه شهید ، ود ره ء زیر قبر نا د ر خا ن و...)

      تپه ء شهدا وا قع د ر تپه نا د ر خا ن که د ر ا نجا هزا را ن فر زند د لیر وقهر ما ن وطن که د ر راه د فا ع ا ز و طن وصلح و مر د م خون خو د را ریخته وجا نها ی خود را قر با ن کر ده بودند، ا کنو ن به زمین هموا ر وجا ی با زی کو د کا ن مبد ل شده ؛ قبر ها ویرا ن وبیرقها وتوغها به زمین زده شده وبجا ی ا ن نقشه خا نه خط اندا زی شده و د ر زمین ا کثر ا ین قبر ها ا کنون سنگ ا یستا ده ء خا لی هم د یده نمیشود. د لیل ا ن وا ضح ا ست که ا ین قبر ها بقو ل انها مر بوط به ملحد ین وکا فرا ن بوده ا ست وبا ید ویرا ن کر ده شوند! ا یا ا ین ا قدا ما ت که ا زطرف دو لت جلو گیری صورت نمی گیرد، ا ها نت به اروا ح مر دگا ن وسنن د ینی وا ر زشهای ا خلا قی مر د م نیست ؟

      مر د م میگو یند که د ر دو منطقه مهم تا ریخی ( با لا حصا ر کا بل وشیر پور ) که سنگر گاه ضد ا ستعما ری بو دند ، ا مریکا یی ها تفر یح گا هها وهو تل سه ستا ره می سا زند تا نا م ونشا ن تاریخی ا ین ا ما کن را ا ز ذهن نسل ها ی ا ینده بزدا یند . وزیر د فا ع دو لت ا نتقا لی ( قسیم فهیم ) ، که ا ز بر کت جها د ! به ا ین منصب رسیده درعقب غا زی ستد یو م کا بل ، هشتا د را س ا سپ شخصی دا رد که یکنفر جنرا ل وظیفه نگهدا ری وسر پر ستی ا ن را بعهده دا رد. چند ین قصر وهو تل ودکا ن وسرا ی د ر شهر کا بل نیز گفته میشود که ا ز خیرا ت جها د ومقا ومت !! وقا چا ق موا د مخد ر ولا جورد به ا ین مجا هد ا سلا م ! ورکن مهم دو لت ، تعلق دارد. فر ما ندها ن محلی ا یکه تحت ا مر ا ین مجا هد ا سلا م میبا شند ، فعال ما یشا ء وغیر مسوول ا ند وا ز عوا ید ود ر ا مد قا چا ق خود به ا و ( عشر ) میدهند.

       وزا رت د فاع که زما نی یک ا ردو ی منظم ود فاعی ورزمی دو لتهای ا فغا نستا ن بود ، ا کنون بین تنظیمها ی جها دی تقسیم شده ونا م ا نرا گذا شته ا ند : ( ا ردو ی ملی با مشا رکت همه ا قوا م وملیت ها ) !!

       طی یک فر ما ن وزیر د فا ع ، بهتر ین کا در ها ی مسلکی وتحصیل یا فته های ا ر دو که جنرا ل ا صف دلا ور لوی د ر ستیز وزا رت د فا ع هم شا مل ا ین لست بود ، ا ز وظیفه سبکدو ش سا خته شد ند. وبر ای مصلحت ،  بر یا لی را هم پس ا ز ا نجا م وظا یف سپر ده شده وزر ا ندو ختن د ر ا ین لست ا ورده ا ند که ا کنون با جیب ها ی پراز  د ا لر به ها لند نزد خا نوا ده خود ا مده ا ست. وزا رت د فا ع ضمن یک ا قدا م ضد ملی خود حر بی پو هنتون وحر بی شونحی را که تا ریخ بیش ا ز نیم قرن د ر ا فغا نستا ن دار د ، وا ردو ی ا فغا نستا ن ا ز ا ین ریزرف تکمیل میگر د ید ، منحل اعلام کر ده ا ست ومحصلان وشا گر دا ن ا نرا به دا نشگاه کا بل ومکا تب معر فی نموده ا ند. د ر حا لیکه ا کثر ا ین محصلا ن یک یا دو سا ل بعد به ا رد و ی ا فغا نستا ن د ر رشته ها ی مختلف مسلکی معر فی وجا بجا با ید می شد ند.

        بر خی ا ز وزرا ء  کا بینه ء ا قا ی کرزی  در کنفرا نسها ومجا لس وزار ت  خا نه ها با زبا ن ا نگلیسی  سخنرانی میکنند که یکی ا ز بد عت ها وا ز خود بیگا نگی وزرا ی دو لت بشما ر می رود. وا ن نا شی ا ز ا نست که خود ر ییس دو لت د ر کنفرا نسهای بین ا لمللی  ودا خلی به زبا ن ا نگلیسی  گپ می زند . وا ضح ا ست که ا ین یک فضل فروشی ضد ملی ا ست . وزعیم هیچ کشوری  دیده نشده که غیر از زبا ن ملی  خود بزبا ن خا رجی صحبت نما ید.

     ا کثر وزرا ئ کا بینه ا فزون بر ا ینکه ا ز خود ملیشه ها دا رند، بهتر ین سا ختما نها ، قصر ها وخا نه های مجلل در کا بل سا خته ا ند وحتی بعضی ا نجو ها را د ر پس پر ده رهبری میکنند. در حا لیکه شهر کا بل ومو سسا ت تو لید ی تا  هنوز د ست نا خورده با قیما نده ، و پو لهای کمک شده به ا فغا نستا ن به جیب ا فرا د وا نجو ها میریزد ؛ ا ما وزیر ما لیه ، وزیر با ز سا زی و د افغا نستا ن با نک ا ز با ز سا زی سخن میگو یند . تیلفو ن های مبا یل که مخا برا ت  شهر کا بل را د ر قبضه خود گرفته ، بو سیله کمپنی های خا رجی  وعما ل ا جیر دا خلی  ا ن ما نند( عبید را مین) و د یگرا ن به قیمت بیش ا ز یکصد دا لر ا مریکا ی هر سیم کا رت تیلفون را به بازا ر عر ضه میکنند . حا ل ا نکه ا ین تیلفون ها

به قیمت بسیا ر نا زل به انها تما م میشود. وزا رت مخا برا ت تا هنوز به تر میم وتمد ید لین های تیلفونهای شهر ی ،ا قدا می نکرده ا ست. زیرا منفعت کمپنی های خا رجی  به ا و ا جا زه نمی دهد که کا ری به منفعت ملی  انجا م بدهد.

        خصو صی سا زی منا بع تو لیدی وتا سیسا ت ا قتصا دی نیز یک ا قدا م ضد ملی ا ست که رو ید ست گر فته شده ا ست . هزا را ن کا ر گر پا کستا نی و ایرا نی د ر کا بل مصرو ف کا ر ا ند . اما کا ر گرا ن ا فغا نی  ا ز بست سبکدوش وبه جمع بیکا را ن سو ق دا ده میشوند. فا بر یکه جنگلک کا بل ، سیلو ، نسا جی بگرا م ، گلبها ر ، قند بغلا ن وسمنت غوری همچنا ن غیر فعا ل با قیما نده ا ند وکا ر گرا ن ا ن د ر کو چه های کا بل به د ست فروشی وکا ر غیر تو لیدی وحتی گدا یی مصرو ف ا ند. د ر حا لیکه کا لا های پا کستا نی ، ا یرا نی ، چینی وتا یوا نی با زا ر کا بل را پر کر ده وخاک انها به زر، مبا دله میشود. جا لب ا ینست که ا نجو د ر کا بل ا ز خود ملیشه ها دارند ووزا رت دا خله نتوا نسته ا منیت

انها را تا مین نما ید.

      حضور هزا را ن زن ، کو د ک و افرا د معلول ومعیوب گدا د ر شهر کا بل ، خا طرا ت دو را ن حا کمیت خو نین و فا جعه با ر طا لبا ن را در ذهن هر ا نسا ن بیدا ر میکند که حتی حق خرید نا ن قا ق را هم ا ز مر د م گر فته بو د ند .

        رهبرا ن تنظیم ها ما نند : بر ها ن ا لدین ربا نی ، عبد الرب سیا ف ، پیر گیلا نی ، مجد د ی محسنی، خلیلی ومحقق د ر حا لیکه بهتر ین قصر ها وخا نه های مجلل وزیر ا کبر خا ن وشهر نو وخیر خا نه را یا خر یده ویا غصب کر د ه اند وتو سط ملیشه ها حفا ظت میشوند ، حکو مت ا قای کر زی را د ر محا صره گر فته ا ند ود ر تما م کنفرا نس ها  ومجا لس دو لتی ، سخن ا ول واخر را میگو یند . ا ینها که ا ز دورا ن خو ن با ر وننگین حا کمیت خود شر م ندا رند وا زتا ریخ د ر س عبر ت نگر فته ا ند ؛ با ز هم د ر ا ریکه ء قد رت وثر وت با د ا ور تکیه زده وبرا ی تقسیم قد رت ، مصلحت ا ند یشی و ریش جنبا نی میکنند تا بتوا نند پرو سه ء صلح ، د مو کرا سی وتجد د خوا هی را د ر ا فغا نستا ن یکبا ر د یگردر گلو خفه کنند. وا لبته ا قای کر زی مصلحت ودوا م قد رت خود را نیز د ر همین کا ر ها جستجومیکند .

   ا ین رهبرا ن ! که خود را  منجی ملت قلمدا د کر ده ا ند ، بیشر ما نه  با مو تر های لند کروزر وبا دیگا رد های مسلح د ر شهر کا بل گشت وگذا ر میکند وقد رت خود را برا ی ملت به نما یش می گذ ا رند.  اما وقا یع ا فشا ر وقتل و کشتا ر ها وویرا نی کا بل ومظلو می مر د م را یکبا ر هم بیا د نمی ا ورند. ونمی دا نند ا ن وقا یع ، لکه ء ننگی ا ست بر پیشانی ا ین معا مله گرا ن تا ریخ . هنگا م حضور ر ییس دو لت د ر مسا جد و اما کن مقد سه ، سگ های ا مریکا یی  در مساجد د ا خل شده ونما ز گزا را ن را بو میکشد . ا یا د ر دورا نها ی قبلی یک چنین بی حر متی  به مقد سا ت د ینی وا ما کن شده بود ؟ ورهبرا ن جها دی که خود را قهر ما ن ملی ومنجی  وطن عنوا ن کر ده ا ند ، و د و لتهای قبلی را ملحد وبیدین میگفتند ، تو جه کرده ا ند که به باور های درو نی وعقید تی مر د م چه میگذرد؟

       عبد ا لرب سیا ف که د ر د هه ء هشتا د خا ک کا بل را نجس ! میدا نست و دو لتهای وقت را ملحد وکا فر خطا ب میکرد، ا مروز حضور سگها ی ا مریکا یی  د ر مسا جد و ا ما کن مقد سه را چگو نه تو جیه میکند؟ مگر ا ین نیست که بخا طر رسید ن بقد رت ومقا م وثر وت ،ا ن را قد م مبا رک ونیک ! میدا ند . ا ین جا ست که وجد ا ن ها ی نا پا ک وغر قه د ر کثا فا ت ا ینگونه ا د مها به رو شنی با گذ شت زما ن ا شکا را میشود و ما هیت و ا صلیت ها به شنا سا یی گر فته میشود. فسا د ا دا ری ، رشوت وغصب دا را یی و ملکیت ها ی مر د م ، یک ا مر عا دی برا ی کا رکنا ن دو لت ا ست. محا کم ، ا دار ا ت دو لتی وشا ر وا لی  کا بل به د ستگا ه فسا د وچور ا ملا ک تبد یل شد ه ا ست. حتی ا نها ییکه ا ز غر ب برای ا صلا حا ت ا دا ری  رفته بو د ند ، د ر چور ورشوت ستا نی د ست با لا تر ا ز د یگرا ن دا رند  که حبیب ا لله ا صغری معا ون شا ر وا لی کا بل هم شا مل ا ین ا شخا ص بود. ا ین شخص طی

مد ت کا ر خود ما لک زمین وخا نه ها وثر وت بیحسا ب گر د یده ا ست. گفته میشود که ا قا ی ا صغری که غرض بر رسی ا ملا کش به حا رنوا لی معر فی شده است ، چون وابسته به باند فهيم است ، بجا ی حسا ب دهی به حیث سفیر د ر ا کرا ین پیشنها د  شده و منتظر ا گر یما ن خود ا ست.

          جا لب تو جه ا ینست که چا ر را هی مکرو ریا ن سو م، به نا م ( عبد ا لحق شهید ملت !! ) نا م گذا ری شده ا ست . عبد ا لحق که د ر تبا نی با ( سیا ) ودو سر ما یه دا ر وما مور عا لیرتبه ء ا مریکا یی به نا مهای ( جو زف ریچی و جیمز ریچی ) با جیب ها ی پر ا ز دا لر به ا فغا نستا ن ا مد تا نظا م طا لبا ن را سر نگو ن کند ، ا ما به دا م طا لبا ن ا فتا د وکشته شد. و بد یل ا ول پیش ا ز کر زی هم ا و بود. هر چند ( ما کفر لین ) مشا ور سا بق ا منیت ملی ا مریکا به کمک ( سیا ) هوا پیما ی بد و ن پیلوت برای نجا ت ا و د ر منطقه فر ستا د . ولی کا ر ا ز کا ر گذ شته بود وپلا ن ( سیا ) نا کا م ما ند. می بینیم که بنا م یک ا جنت چگونه جا ده ومحلی د ر شهر کابل ، شهری که هزا رها بار را کت های کور عبد الحق را تجر به کرده ، وصد ها شهر وند خود را شهید دا ده ، نا م گذا ری میشود.

      د ر عر صه ء سیا سی ، تیم ا قا ی کر زی و مشاورا ن بیرو نی ا ش دو با ره به فر ما ندها ن پر قد رت محلی و مهره های ا صلی قد رت مر کزی ، بنیا د گرا یا ن ا سلا می  ورهبرا ن تنظیم ها رجو ع میکنند وبندو بست ها وقو ل قرا ر های پنها ن وا شکا ر ، بخا طر رسید ن بقد رت د ر ا نتخا با ت قر یب ا لوقوع ا ز هیچ معا مله ای د ر یغ  نمی ورزد. طا لبا نی سا زی وجها دی سا زی دو لت ا ینده ء ا فغا نستا ن ، د ر ا لویت کا ر رییس دو لت د یده میشود وهر روز با ور های مر د م را نسبت به دو لت ، ضعیف وکمزور میسا زد. وزیر پلا ن گذ ا ری د ر روز تجلیل ا ز ا ول می ( روز بین ا لمللی کا ر گر ) گفت که ر ییس دو لت به ا و، هد ا یت ا مین ا رسلا ویک و زیر د یگر و ظیفه د ا ده ا ست تا د ر کا بینه حکو مت ا ینده ا فرا د و شخصیت های مسلکی ومتخصصین ا ور ده شوند . ا ین بدا ن معنا بود که کرزی پیش ا ز ا نتحا با ت خود را ر ییس جمهور ا ینده حسا ب کر ده  ا ست وحا جت به ا نتخا با ت ر یا ست جمهور ی نیست که ا ینقد ر ا فرا د وشخصیتها کا ند ید ا ست ود هل وکر نا ی د مو کرا سی  نوا خته میشود.  ا ما د ر پس پر ده د یده شد که هم نما ینده گا ن حز ب ا سلا می حکمتیا ر ، هم طا لبا ن و هم مجا هد ین شا مل د ر قد رت ، با کر زی د ر حا ل مذا کره وبند و بست شد ه ا ند تا قد رت را بین هم تقسیم کنند. د ر کا بل میگفتند که ریا ست ولسی جر گه ، مشرا نو جر گه  و ستره محکمه به ا ستا د ربا نی ، سیا ف ومجد د ی ا ز طرف کرزی ، وعده شده ا ست وارا ده ء مر د م  وا نتخا با ت پا ر لما نی  در ا ن نقشی نخوا هد دا شت.

      مذا کرا ت، وتوا فقا تی که با رهبرا ن تنظیم ها ، فر ما ندها ن پر قد رت محلی  دوا م دا رد ، بیا نگر ا نست که هم ا مریکا یی ها وهم دو لت کر زی با حما یت هما ن جنگ سا لا را ن دیروزی ، جا معه ء مد نی ودمو کرا سی را بدا ر ا ویزند وا فرا د شخصیت ها ی ملی و دیگر ا حزا ب وگرو هها را ا ز صحنه دور نما یند و ا فغا نستا ن را د ر یک بحرا ن عمیق ملی وسیا سی بکشا نند و زیر شعا ر های د فا ع ا ز ا ر زش های د ینی و اسلا می  وار جگذ ا ری به مقا م !!

مجا هدا ن ، ملت را دو با ره د ر چنگا ل ا ستبدا د د ینی نو ع طا لبا نی ومزدو ر فرو ببرندسوء ا ستفا ده کر د ن ا ز فقر مر د م ، با ور ها ی د ینی ا نها ومحر و میت های شا ن برای تحقق ا هدا ف شو م خو یش ، د شمنی با مر د م ، وطن و ا ر ما نهای ملی ا ست .

                  وزرا ی معا رف و تحصیلا ت عا لی ومسلکی دو لت ا نتقا لی  ، با د د ر گلو ا ندا خته با ا فتخا ر ا ز حضور پنج ملیون شا گر د ومحصل وهزا را ن نفر معلم و اا فغا نستا ن سخن میگو یند. اما طور یکه د یده میشود د ر دا نشگا هها ومکا تب  ا ستا د ا ن دا را ی تحصیلا  ت عا لی  ومعلما ن مسلکی به شما ر ا نگشتا ن د یده میشوند. زیرا معلما ن ا فغا نستا ن ، طی جنگهای دا خلی وپا د شا ه گر د شی ها ی خو نین ، بیشتر ین تلفا ت و قر با نیها  را دا ده ویا ا ز کشور بیرون را نده شده ا ند. وفقط کسا نیکه ا ز پا کستا ن با دا شتن ا سنا د جعلی فرا غت ا ز مدا رس بکا بل می ا یند ، بمحض ا نکه خود را مجا هد معر فی نما یند ، د ر دا نشگا ه ومکا تب شهر کا بل بد و ن ا ستثنا ء معر فی میشوند.

        وزا رت معا رف ، حتی ا فرا د نیمه سوا د را که وجهه ء جها د ی دا رند ، با گر فتن پو ل ، سند فرا غت صنف دوا ز دهم را مید هد تا بحیث معلم ، پذیرفته شوند. د ر دا نشگاه ومکا تب شهر کا بل ا صلا نظا م د ر سی ا بتدا یی هم وجو د ندا رد ومکا تب بطور جد ی به کمبود معلما ن موا جه ا ست. هزا را ن کود ک ونو جوا ن د ر شهر کا بل ، به گدا یی و د ست فرو شی ا جنا س مصر و ف ا ند وهیچ مر جعی برای جلب انها به مکا تب ا قدا م نمی نما ید . پس ا ین پنج ملیون شا گرد ومحصل ا ز کجا ا مده ا ند که مکا تب را پر کرده ا ند. د ر دورا ن حکومت دا کتر نجیب ا لله دو ملیون شا گرد ومحصل د ر سرا سر ا فغا نستا ن به کمبود جد ی معلم وا ستا د مو اجه بود . ا ینقد ر معلم و استا د که پنج ملیون را شا گرد را تد ریس نما ید ، ا زکجا ا مد ند ؟

      پرو گرا مهای د ر سی مکا تب ، با وصف حضو ر جا معه جها نی وا علا م جا معه ئ مد نی و کمک های دا خلی وخا رجی هنوز رنگ وبوی جها دی و طا لبی دارد ونیا ز مند ی های نظا م تعلیمی عصر ی  وجا معه ء مد نی را بر اورده نسا خته ا ست. چو ن مد یریت معا رف ا فغا نستا ن ، بد ست ا د م های مسلکی  قرا ر ندا رد. د ر حا لیکه معلما ن مکا تب ما هها معا ش اخذ نمی کنند وشا گر دا ن هنوز د ر زیر خیمه ها  د ر شهر کا بل ، د ر س میخوا نند و زیر معا رف ، جشن معا رف را ا ز پو ل معلما ن مکا تب ، پس ا ز تجلیل ا ز هشتم ثور، روز پیروزی مجا هدا ن سا زما ند هی میکند وبه ا ین وسیله خوا ست تا نما یش قد رت کرده با شد. کمک ها ییکه به نا م معا رف وا موزش اطفا ل به ا فغا نستا ن میشود ، راه ومدا رک مصر ف ا ن معلو م نیست . و نتیجتا میتوا ن گفت که ا ز معا رف د ر ا فغا نستا ن یک نا م ا ست ومیبا یستی ا ز حضور جا معه ء جها نی در راه شگو فا یی فر هنگ و ا موزش و پرورش ا ستفا ده ا عظمی صورت گیرد ، و ا ین چا نس طلا یی را ا ز د ست ندهد ، ا ستفاده نشده ا ست وبیم ا ن می رود که جها ن یکبا ر د یگر کشور ما را بفرا مو شی بسپا رند.

          را د یو تلویزیون هنوز هم د ر ا نحصا ر دکا ندا را ن د ین ا ست وکسی با لا تر ا ز نظا م شر یعت ، سخن گفته نمی توا ند. زن ها حق ندا رند ا زا دا نه سرود بخوا نند وبدو ن تر س ، به صفحه ء تلویزیو ن حا ضر شوند . چون به قو ل نظا می هنوز هم ( ا ز مها بت شمشیر کفر ، د ر حذ ر ا ند ). با پخش ا وا ز ا ولین زن در صفحه ء تلویزیو ن کا بل ، ستره محکمه و د یگر نها د ها ی د ینی عکس ا ل عمل های شد ید خود را نشا ن دا دند وهما نگونه که د ر لو یه جر گه ، د ین را ا ز خطر د مو کرا سی نجا ت دا د ند ، حا لا ا ز خطر ا زا د ی زنا ن میخوا هند نجا ت بد هند !!     ر ییس جد ید را دیو تلویزیو ن ( ا قا ی حضر تی ) که د ر د ستر خوا ن تجد د خوا هی نا ن ونمک خورده ا ست ، با ا ند کی ا ز ملا حظه کا ری و تر س ا ز حکم کفر ! گا ه گا هی ا وا ز زنا ن را ا ز حنجره ء تلویزیو ن ، بلند میکند.

       نشرا ت ومطبو عا ت که ا لبته بازا رش گر م  وچشمگیر ا ست ود ر کا بل وولا یا ت ا فغا نستا ن دهها و صدها روز نا مه ومجله دو لتی و غیر دو لتی چا پ ونشر میشوند وا ز کا ستی ها ونا توا نیها ی دو لت ا نتقا د هم میکنند . حکو مت ا قا ی کر زی فقط به همین ا قدا ما ت ، بعنوا ن نشا نه ا ی ا ز روند دمو کرا سی د ر ا فغا نستا ن میدا ن دا ده ا ست . وا نهم ا ز بر کت حضور نیر.و های بین ا لمللی د ر ا نکشور ا ست وگرنه ذا تا چنین حسن نیت را  به ا را ء مر د م نشا ن نمی دا د ند. اما ا ین ا نتقا د ها وازا د یها هم فقط د ر روی کا غذ وحر ف ا ست ؛ نه د ر عمل . زیرا صد ها مورد صر یح نقض قا نو ن وضد دموکرا تیک را مطبو عا ت ، به با د ا نتقا د گر فت و افشا ء کرد . ا ما کسی ومقا می به ا نها گو ش ندا د و ا ز تکرا ر ا ن جلو گیری بعمل نیا مد.

       بعنوا ن مثا ل : غصب دا را یی های عا مه وملکیت های دو لتی وتقسیم منطقه ء شیر پور بین وزرا ء ودیگر مقا ما ت بلند پا یه ء نظا می وجها د ی ، جهت سا ختن منا زل رها یشی ، فسا د ا دا ری ورشوه ستا نی ، قا چا ق موا د مخد ر وبسیا ر مسا یل د یگر ا ز طریق مطبو عا ت ا نتقا د شد . مگر صدا ی مطبو عا ت را کسی به پشیزی هم نخر ید. رشوت و فسا د ا دا ری د ر ادا را ت دو لتی ومحا کم ، بیدا د میکند. بعنوا ن مثا ل مسو ولین جنا یی  که قا چا قبرا ن موا د مخد ر وا ختطا ف کننده گا ن کو دکا ن را به محا کم جهت تعیین مجا زا ت می سپا رند ، با دا دن رشوت ، ازا د کر ده میشوند. در کا بل گفته میشود که یکی ا ز روسا ی محا کم شهر کا بل ، ا ز معاون رییس دولت ا قای شهرا نی ده هزا ر دا لر جهت اجرا ی کا ری رشوت خوا سته بود وا و مجبور شده ا ن پو ل را بپر دا زد !!    ا کثر روسا ومفتی های شهر کا بل وولا یات ، ا عضای سا بق طا لبا ن ومجا هد ینی ا ند که تحصیلا ت د ینی ندا رند . ا ما ا ز طرف ستره محکمه تعیین بست میشوند. ر ییس محکمه نا حیه ء نهم شهر کا بل به زبا ن  خود به من ا قرا ر کر د که د ر گذشته طا لب بوده ، حا لا هم ا ست و ا ز نظا م طا لبی د فا ع میکند. د ر تعیین بست وتقرر رو سا ی محا کم و د یگر مقا ما ت محا کم، د ر جه ء تحصیل شا یستگی و مسلک مطرح نیست ، فقط ا صل طالب

بو د ن وجها د ی بو د ن ؛ مطر ح ا ست.

        ا نجو ها ما نند حکو مت ، د ر دا خل حکومت ا قای کر زی عمل میکنند. اکثر وزرا ی کا بینه ، دا را ی انجو ها ا ند که رهبری ا نها را ا فرا د د یگری بعهده دا رند. وزیر جد ید پلا ن گذا ری گو یا بسیا ر سعی کرد فعا لیت بر خی ا ز ا نجو ها را متو قف سا زد ویا لا ا قل ا ز قد رت ا نها بکا هد . مگر د ر ا ین کا ر خود تو فیق چندا نی بد ست نیا ورد. چون هر ا نجو،  یک رکن مهم حکو مت را د ر عقب  بحیث حا می خود دا شت. ا ین ا نجو ها ، ا قتصا د مملکت را بد ست گر فته وسیا ست گذا ری ها ی دو لت کر زی را پی ریز ی میکنند. وا جا زه نمی دهند زیر بنا های ا قتصا دی کشور با ز سا زی شوند. چون کار گرا ن دا خلی ا شتغال یا فته وکا ر گرا ن خا رجی ، بیکا ر میما نند.

      بعنوا ن مثا ل : کمپنی های تیلفون های مبا یل د ر شهر کا بل ، با دا دن ملیو ن ها دا لر رشوت ، ما نع تمد ید وبا ز سا زی تیلفو ن های شهر ی د ر کا بل شده رو سا ء مد یرا ن ومقا ما ت بلند پا یه د یگر ، با تیلفون های مبا یل ، حل مشکل میکنند.

      ا نجو ها د ر ولا یا ت هم فعا ل ما یشا ء ا ند وبدو ن ا نکه وزا رت خا نه ها با خبر شوند ، د ست  به با ز سا زی ویا ا حیا ء مجد د مو سسا ت می زنند. هیچ وزیر کا بینه نمی دا ند ویا خبر نیست که د ر عر صه کا رش کدا م ا نجو کدا م کا ر ها وکجا ها را با ز سا زی ویا ا ز نو ا با د میکند. ا ز همینجا ا ست که ا نجو ها ما نند حکو مت ، د ر د ا خل حکو مت ا قا ی کر زی فعا ل ا ند وچر خ ا قتصا د وسیا ست کشور را رهبری میکنند. د ر وا قع میتوا ن گفت که : حکو مت ا قا ی کر زی ، حکو مت مر د م نه ؛ بلکه یک حکو مت تو سط ( ا نجو ها ) ا ست.

          ا ز کا د ر ها وتحصیلکرده ها همیشه تو سط حکومت د عوت بعمل می ا ید که به کشور خود برگر دند و د ر با ز سا زی ا فغا نستا ن جنگ زده ومخرو به ، سهم بگیرند. ا ما وقتی بدو ن وا بستگی ها و تعلقا ت قو می و تنظیمی وسا ز ما نی به ا فغا نستا ن برو ی ، میدا نی که یک نا ن چند فطیر میشود. د ر قد م نخست سا بقه ء کا ر ، حزب ، تنظیم وتعلقا ت قو می وسیا سی ا ز کوره برون ا ء ! من شخصا زرغونه ا را م ، هنر مند سا بقه دا ر تیا تر ا فغا نستا ن را که به هیچ حزب و سا زما نی تعلق ندا شت وفقط یک هنر پیشه بود ، د ر د فتر کا ر ا ستا د رهنورد زریا ب د ید م که ا ز ستره محکمه ووزا رت اطلا عات وفر هنگ شکا یت دا شت. ومیگفت که با وصف ا نکه قبا له ء شر عی هم دا رم ، ستره محکمه به عر ضم گو ش نمی دهد. خا نه ا هم مرا تحو یل نگر فت . ا خر من ، به وطن خود ا مده ا م ومیخوا هم کا ر کنم . ا گر بر خور د ها همینگونه با شد ، که با من دا رند ، هیچکس د ر ا ین وطن نمی ا ید. هما نطور که بسیا ری ها امده ا ند ود وباره بر گشته ا ند .

         ا ز چند ما ه به ا ینطرف تما م تو جه دو لت ا قا ی کر زی بجا ی با ز سا زی ا قتصا دی و سیا سی وفر هنگی ، و جلب ا عتما د مر د م ، د ر براه ا ندا ختن کمپا ین تبلیغا تی برای ریا ست جمهوری وپا ر لما ن ا ست. ا نتخا با تی که هم اکنون هیچگونه زمینه های عینی وذ هنی برای پذ یر ش مر د م ندا رد. بیش ا ز یکصد ملیون دا لر مصر ف برای کمپا ین ا نتخا با ت ریا ست جمهوری برای کشور فقیری چو ن ا فغا نستا ن که ا یا ا ین ا نتخا با ت عا دلا نه ومنصفا نه ا نجا م خوا هد گر فت یا نه ، پو ل هنگفتی ا ست وصد ها در د د یگر را مدا وا میکند. مسلما د ر کشوری که هنوز فر هنگ تفنگ با تما م قوت خود حکو مت میکند ، وگرو هها و تنظیم ها بیش ا ز پیش تا دندا ن مسلح شده ا ند ، و اعتما د عا شقا نه ء مر د م به دو لتی که پس ا ز سقو ط یک نظا م فا شیزم قبیله ای بوجو د ا مد ، هم هر روز کمتر شده می رود وبا همین د لیل د ر جنوب وشرق و شما ل جنگها بر له حکو مت مر کزی جر یا ن دا ر د و دو لت وقوا ی خا رجی هم بر ا تش ا ین اختلا فا ت هیزم پیش میکنند ا مکا ن بر گزا ری یک ا نتخا با ت ا قلا نسبی د مو کرا تیک وا زا د و منصفا نه میسر هست ؟

      ا گر ا ین ا مکا ن میسر شود ویا نشود ، وا نتخا با ت هم تد ویر یا بد ؛ بر نده ء ا ن ا ز قبل معلو م ا ست . قد رت ها ییکه ا ز بیرون ، ر ییس دو لت را د ر ا ین را ستا کمک میکنند وا ین پو ل گزا ف را برای تطبیق ا هدا ف ا سترا تژیک خود مصر ف میکنند ، با ید بر نده ء ا نتخا با ت را هم ا ز قبل ، مشخص کر ده با شند . د ر ا نصور ت ا ست که وا ژه های ا نتخا با ت ا زا د و د مو کر ا تیک و دمو کرا سی و ارا د ه ء مر د م ، فقط د ر حر ف ود ر روی کا غذ ، جملا ت رنگین وشا عرا نه وسمبو لیک خوا هند بود !!

______________________________________________ پا یا ن ، یا ر زنده وصحبت با قی  

 

 


بالا
 
بازگشت