طرح  پلتفورم   

                                                                                                  (    خط مشی- مرام  )                                                                                                                                               

                                           جبههء متحد ملی- دمو کراتیک افغانستان

                                  

ضرورت تاریخی  طرح. جبهه  م م دا

 

بعد از استعفای دکتر نجیب ا له ، فروپاشی  وانقطاب حزب وطن ومتحدین ان، آهنگ شتابنده یافت، شا خه های انشعابی حزب دموکراتیک خلق افغانستان( خلق) در 4ثور  1992م چهار روز قبل از انتقال قدرت  به صبغت اله حضرت، موفق به نشست اضطراری و انتشار سندی بنام "اعلامیه وحدت " شدند . به موجب این تصمیم جمعی  که از سوی هشت عضورهبری های مخالف ومختلف فرکسیون خلق درمنز لم به تصویب رسید .  باید تمامی آنان ،آلت اجرای مقاصد سیاسی - نظامی تنظیمهای بنیاد گرای ساخت پاکستان نمی شدند . اما اکثریت این رهبران، مانند رهبرا ن تنظیمها شوربختانه به قول وقرار خود وفاداری نشان ند ادند. به استنثنای رشید آرین- و این جانب دیگران همه  بید رنگ  با  خط مشی های مستقل ونامهای جداگانه به مبارزات سیاسی وسازمانی آغاز کردند.

-  قدرت سیاسی به صبغت اله مجددی نمایندهء تنظیمهای هفتگانه ء ساخت پاکستان وسپس به پر فیسور برهان ا لدین انتقال یافت.

کشمکشهای خونین میان تنظیمهای بنیاد گرا و بطورعمده ، میان استاد ربانی رییس جمهور ، حکمتیار صدراعظم ودیگر اعضای ایتلاف شورای هماهنگی آ غاز گردید.

طاعون طا لبان ، تروريزم بین المللی و مافیای مواد مخدر در قند هار ،هرات ودر گوشه گوشهء کشور شیوع یافت.

مهاجرتهای اجباری فرهنگیان ، تحصیلکرده گان وکار آکاهان رشته های مختلف علمی وفنی، به کشور های همسایه وسپس به همه قا ره های جهان رو به افزایش نهاد.

از ان تاریخ تا کنون نزدیک به دوازده سال ، میگذرد. طی این مدت زمان ، با درک ماهیت ضد ملی وضد دمو کراتیک طالبان ظلمت وبنیاد گرایان عربی وعجمی و شناخت پیوند محکم آنان با نفتخواران جهان ومیراثخوارن استعمار، در منطقه گامهای معینی به خاطر تسریع پروسهء اتحاد و وحدت نیرو های ملی و دموکراتیک جا معه وتشکیل جبهه متحد ملی درعمل ونظر بلند گردید. ازجمله این جانب نیز در جریان جنگهای غیر عادلانه تنظیمی و در شرایط بسیار دشوارامنیتی کابل ، در درمراسم غم وشادی توده ها ، اشتراک مستقیم  میکردم . به افشاگری طالبان ، القاعده وتجاوز "مثلث شیطانی" میپر داختم . مواضع جبهه ء متحد ملی مقاومت را داوطلبانه تقویت میکرد یم . با کار شفاهی وزنده گی روزمره طی چهارسال ، به روان ، زبان ونیاز های زنده گی  ودردهای استخوانسوز توده های مردم آشنایی لازم یافتیم . دیوار های بی اعتمادی  ومرز های کهن تعصبات کهن،  در سنگرهای مشترک مبارزه بخاطر آزادی میهن   روزتاروز ، فرومیر یخت  و درهم می شکست .

 باید بدون تعصب وتنگنظری وبا خوشبینی تاریخی یاد کرد که پس ازشکست ، طرد و تصفیهء طالبان مسلح ،القاعده  وبنیاد گرایان دو سوی مرز استعماری دیورند ، بویژه -   بعداز  ، تدویر  کنفرا نس  "بن". و تشکیل  لویه  جرگه های  طراز "خیمه سالاری"   حکومت انتقالی تشکیل شد، قانون اساسی، در فضای   بی اعتمادی، غالبا  بسود -تنظیمها ی ساخت پاکستان وسلطنت طلبان به تصویب رسید.

رو یهمرفته بخشی از خواستهای تاریخی واهدا ف  رو شنفکران، آزادیخوا هان ، سازمانهاو احزاب  سیاسی ، حرکتها ، نهضتها ، جنبشها ی ملی اسلامی  وتمامی نیروهای ملی دموکراتیک وترقیخوا ه وطن ، قانونیت دمکراتیک ومشروعیت یافت. این همان ارزشهای دمو کراتیکی اند    که  هزاران فرزند فرهیخته و جسور وطن   به شیوه های مخفی یا علنی ،  مسالمت آمیز یا قهرآمیز،  طی یک قرن، برای تحقق آنها بپای دار رفته اند، لقمه ء تو پ ، تیرباران و زندانی  شده اند  .  اکنون نیز در خارج وداخل بخاطر تحقق ارمانهای سر  کو فتهء آنان، دهها حزب  جوانه زده است ودر آیندهء نه چندان دور،این سازمانها  نهضتها ، گروهها و احزاب سیاسی در حال تفاهم ، بیرق آرمانهای هزاران شهید نامدار و گمنام، میهن عزیزرا در گوشه گوشه ء افغانستان بلند  خو اهند کرد و" حماسهء نا تمام" قربا نیان راه آزادی، دموکراسی ، صلح ، ترقی و برابری حقوق مردم را ، شانه به شانه وبازو به بازوی  سازمانهای ملی ودموکراتیک وطن تحقق خواهند بخشید.

خلا صه  پس از کنفرانس "بن"  بخشی از خواستها و اهداف سیاسی، ،اقتصاد ی ملی  وبین المللی ، فرهنگی  و اجتماعی  نیرو های ملی- دموکراتیک ، ترقیخواه ومردمگرای جامعه ، هرچند نا کا فی اما تحقق یا فته است .

بگونه ء مثال  طی مدت نز دیک به سه سال ، جنگهای بین تنظیمها بطورعمده قطع گردید. اسیران جنگی مبادله شد. کار جمع آوری اسلحه آغاز یافت. به باز سازی راهها وشاهراهها توجه استثنایی صورت گرفت. حکو مت انتقالی اسلامی تشکیل گردید اردوی منظم ملی ، پولیس وو زارت امنیت پایه گذاری شد . نقش نهاد های امنیتی روزتاروز فعال  شده رفت. قا نون اساسی تد وین ، طرح ، تصویب و نفاذ یافت. قا نون مطبوعات ، قا نون احزاب سیاسی وقانون انتخابات  مرا حل قانونی خودرا به کندی طی کرد. تا کنون بیست وسه حزب سیاسی راجستر،  تشکیل و به فعالیتها ی پرسر وصدای خود در اینجا وآنجا آغاز نهاده اند.

وسایل اطلا عات جمعی بیش از هر زمان دیگر وبه آهنگ شتابنده  انکشاف یافت دستگاههای رادیو  تلویزیون از انحصار دولت برای نخستین بار آزادشد . مطبوعات علی رغم نبود و سایل لازم طبع و نشر وکار شنا سان طبع ، صدا ی مردم کشور رابه گوش اقشار ولایه های با سواد جامعه میر سانند ودر تقویت سواد سیاسی  ونهضت سواد وارتقای سطح آگا هی اجتماعی و ملی مردم،   نقش فعا ل خودرا  ایفا میکنند.

با شادمانی باید گفت که جامعه جهانی  به نظام آمو زشی وپر ورشی کشورما ، بیش از هر نهاد دیگر توجه داشته اند ، در دوران "جهاد"  بیش ازهر موء سسه ء دیگر فر مان ویرانی وآتش افروزی مکاتب را به وسیله ء" دگر وال یوسف" ( مسوول سازماندهی راهروان بی هدف و مردم فریفتهء، درپاکستان )  صادر میکردند .  معلمان وفرزندان فرهیختهء مردم زرمت وجدران را زنده زنده در تنورهای سرخ آویخته وبا خواندن سرود  "گرم شه لا گرم شه ای مقدسه لمره" عقول وقلوب چشمه های نور وپاسدارن روشنایی را، نشانهء تیر تب آلود افزار های بی شعورسلا طین کشورهای خاور میانهء  عربی میکر دند. مگر شادم  که  دولتمردان با  فرهنگ دیار ما، اینک هزاران  مکتب، دبستان مدرسه ولیسه را  آبادمیکنند  و زمینه های آموزش وپرورش فرزندان تمامی مردم افغانستان را بزبا نهای  مادری ایشان فراهم می آورند.

افتخار دیگر این دورهء  کوتاه  حیات سیاسی  کشور ، همانا  این  گامهای مسرت بخش فر هنگی آموزشی وپرورشی است که  در بلخ بامی در شهر تاریخی هرات در قندهار ، کاپیسا  ، خوست و بامیان و شاید  ودیگرولایات بنیاد دانشگاهها ومراکز تحصیلات عا لی نهاد ه میشود  وبرای نوسازی افغانستان نو، گامهای  دوراندیشانه وعا قلا نه و آینده نگرانه  بلند میشود . سازمانهای اجتما عی وصنفی ، برای دفاع از حقوق اصناف اقشار ولایه های مختلف اجتما عی تاسیس گردید . به فعالیتهای اجتماعی و صنفی چشمگیری پرداخت.         

تا جاییکه از رسانه های گرو هی برون مرزی شنیده میشود ،  سازمان سر تاسری زنان افغانستان ووزارت امورزنان، در جریان ثبت رأ ی زنان برای مبارزات انتخاباتی نقش فعا لی داشته اند  وبه همین دلیل روشن ، تعدادی ازفعالان ، زنان ودختران  پیشگام ، افتخار خصو مت  نا پا کیزه مغزان  وخشک اندیشان را کسب کرده اند.

از سینما گر بر جسته د یار خویش صدیق برمک  باید با سپاس فرا وان یاد کرد که  مو ضوع و گوهر فلم پر آوازهء "اسامه" را، درشرایط دشوار سیطرهء" پشماگند بردوشان " تاریخ معاصر،ازعمق زنده گی پر از رنج و عذاب  زنان تحقیر شدهء وفداکار کشور به چنگ اورد و  با بیان وتصویر  روشن و  صادقانهء  هنری، آموزشی ، پرورشی ، تاریخی ، وانتقادی ، شگفتی، ستایش و  همدردی جامعه ء جهانی را نسبت به زنان  ظلم  دیدهء ، تحقیر شده  وفدا کار   کشور عزیز  بر انگیخت.  جلب ملیارد ها دالر امریکایی ، به خاطر وبهانه ء تحکیم زیر بنای  ا قتصاد ملی و باز سازی کشور ،ایجاد بانکها ونظام  نوین  مالی و پولی وگسترش وتقویت مناسبات بین المللی افغانستان بویژه بهبود مناسبات سیاسی ، تجارتی وفرهنگی افغانستان باهمسایه گان وکشورهای منطقه همه و همه فهرست ناقص دست آورد های  کنفرانس "بن"  تحت نظارت  ملل متحد و "جامعه ئ جهانی"  میباشد.

هر گاه ازین امکانات جامعه جهانی واقعا ، به نفع گسترش وتقویت پایه های اقتصادی واجتماعی نظام  ، به اشتراک فعال کار شناسان رشته های مختلف علمی و فنی  کشور وبه سود رشد مستقل ملی وتامین وحدت ملی ، استفاده  دلسوزانه صورت میگرفت بدون  ترس از اشتباه  دست آوردهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ملی وبین المللی دولت انتقالی  دهها بار افزون تر می بود. 

   اکنون  رهبرا ن مالی ، پولی ، پلانگذاری ، قوای مسلح  ، بازسازی ، اعضای انتخابی و انتصابی لویه جرگه ، انجو ها ، قراردادیها همه  همه یکدل ویک زبان ا عتراض  و  فر یاد میکنند  که "شفا فیت  " وجود ندارد حسابها پاک نیست . به قول مردم مظلوم دوران امیر عبدالرحمان خان  " دزد هم میگوید خدا  وقافله سالاران هم  میگوید خدا ج"  به بر کت مأموران امر ونهی ملا عمر مجا هد، منصور حلاجی هم ، نه مانده است که حرف وسخن حق را بر زبان آ ورد .آنچه که از یکربع قرن جهاد بجامانده همانا   "زبان سرخ منصور" دیارما است. امید وارم که  " سر سبز" او را  این" زبان سرخ"- روزی به فتوای حضرت صبغت اله یا استاد سیاف ، به دار بالا نتواند.  بهر حال نیروهائیکه میتواند  وباید" شفافیت "را  قانونیت دموکراتیک بخشد و  دزدان دارایی مردم را به ارادهء آزاد مردم ، به پای میز محا کمه بکشاند شورای ملی منتخب مردم و حاکمیت ملی مردم است. اینک جامعه ء ما برای نخستین بار د ر تاریخ به زیر  نظارت  سازمان ملل متحد ونما ینده گان احزاب سیاسی، برای انتخابات ر یاست جمهوری وپار لمانی فعا لیتهای  چشمگیری را آغاز وهای وهو  را به مقیاس ملی وجهانی بپا کرده است.

 اما در حال حاضر در برابر چندین درجن حزب سیاسی وسازمانهای اجتماعی وشخصیتهای مستقل ملی ،اجتماعی وفر هنگی  این مساله ء مبرم  مطرح میشود که آیا  به صورت مستقل و پراگنده  دموکراسی را از نو  مشق  میکنند ویا از تجارب تاریخی  کشورهای دمکراتیک خا ور زمین یا سوسیال دموکراسی اروپا  بدون ضیا ع بیهو ده وقت  وزمان، استفاده  عاقلانه به عمل می آورند؟.

به با ورم  احزا ب سیاسی نو خاسته  ونهضتها  وجنبشهای ملی ودمکراتیک در حال ترصد وانتظاردر وضع کنونی ،  میتوانند وباید بدون " استخار ه" (1) بسوی اتحادهای مشروط ، موء قت ، دایمی وتشکیل جبهه های متحد ملی در نهایت بسوی  وحدت سیاسی ،سا زمانی و رهبری گامهای مشخصی بلند کنندو بعد از حل و فصل  اصولی ودموکراتیک اختلاف نظر ها ، در فضای اعتماد کامل ، راه هدفهای روشن آزادی ، دمو کراسی ، ترقی ، صلح ، تساوی حقوق مردم، بویژه راه دشوار برابری حقوق  زنان با مردان را ،  با شتابی  بالا تر از تصور جا معهء  جهانی هموار نمایند وبه  پرسشهای محتر م مجید اسکندری یکی از بنیاد گذارن فر هیخته ء کنگره ملی و همکار قلمی سایت آریایی پاسخ سازنده ، خلاق و"شفاف" ارایه نمایند.

در روشنی این حقایق تاریخی وبه پاسخ طرحهای مهذبانه ء مجید اسکندری ، اینک با اغتنام  ازین فر صت مساعد تاریخی ، طرح برنامه ء عمل  جبههء متحدملی دمکراتیک وپلتفورم (  مرام-  خط  مشی )  دوران  انتخابات  ریاست   جمهوری واهداف دولت ملی ودمو کراتیک افغانستان نو را  جهت ارزیا بی ، نقد وغنی سازی به پیشگاه تمامی   احزاب سیاسی ، نهضتها ی ملی مردمی  وشخصیتهای روشن بین ملی ،  مذهبی - وفرهنگی  کشور مطرح میکنم.

 

                                                 طرح

                                       جبهه ء متحد ملی -دمو کراتیک

    اول: وضع ملی

  از تأسیس  جنبش مشرو طیت در افغانستان ، قریب صدسال میگذرد. طی این مدت مشروطیت اول ،مشروطیت دوم ، جوانان افغان ، جنبش ویش زلمیان،  نهضت - محصلان دانشگاه  کابل،  حزب  خلق  دکترعبد الرحمان  محمودی ، جمعیت  وطن  میرغلام محمد غبار،  نهضت ملی - دموکراتیک دههء اخیر سلطنت محمد ظاهر شاه و جنبش ملی دموکراتیک دههء نود تا کنون پنج بار ، زیر ضربات سنگین و پاشان کنندهء  و  اپسگر ایان داخلی  ،استبداد استعماری ، میراثخواران استعمار واستکبار جهانی قرار گرفته وسر کوب شده اند  .

 هرچند طنین آرمانهای دموکراتیک ، ملی، ترقیخواهانه و آزاد ی طلبانهء این نیرو ها موءقتا خاموش گردید وپنجه ها ی خون آلود افرا ط کاران راست و"چپ"  وشاهان وامیران ، گلوی پیشگامان جنبش مشروطیت و نهضتهای ملی دموکراتیک و پیشرو کشور را بشدت فشرد ، کشت ودر زندانها خفه کرد. مگر نه کشتار خو نین وطنپرستان ، نه زنجیر وزولانه ، نه دار وزندان ، نه فشارها وشکنجه های جسمانی و روانی ، نه مهاجرتهای اجباری و تبعید و نه لجاجت سکون پرستان، هیچیکی بطور قطع ، مانع مارش درنگ ناپذیر تاریخ ، زند گی ، کار وپیکار مردم آزاده ء میهن عزیز ما شده نتوانست. امر عادلانه ایکه مبارزات سازمان یافتهء سیاسی و اجتماعی برای آن، طی یکقرن صورت گرفته هنوز از میان نرفته است. به بیان روشن تر و مشخص تر وطن قوی تر از مرگ ، زخمی ، بیمار و مستعد به تکامل ما زنده است . وطنپرستان واقعی ، صا حبان اصیل آب وخاک وطن ، نیرو های رشد یا بنده و محرکهء تحولات ملی ودموکراتیک  جامعه زنده اند. اهداف وو ظا یف  شریفانهء آزادی ، دموکراسی ، ترقی صلح وعدالت اجتماعی وملی ، باز سازی ونو سازی ، در برابر تمام  اقشار وطبقات تحول طلب ، در مقابل همه قبایل ،گروههای قومی ، ودر مقابل پیروان همه مذاهب ،ادیان وطریقه ها قرار دارد.با شناخت  اینهمه وظایف و اهداف والای انسانی  در روشنی تجارب مبارزات دمو کراتیک ،قانونی ،علنی ، پار لمانی ، مسالمت آمیز قهر آمیز ، کشمکشهای خو نین ، قیامهای مسلحا نه ، کودتا ها ومقاومت عادلانهء ملی اینک برنامهء عمل  و پلتفورم ( خط مشی- مرام )  مبارزهء  جبهه ء متحد ملی را

برای مرحله ء دوران باز سازی ونو سازی افغانستان  تنظیم و به پیشگاه احزاب سیاسی نوبنیاد ،سازمانهای اجتماعی ،اتحادیه های صنفی جنبشهای ملی ، نهضتهای ملی - دموکراتیک و ترقیخواه افغانستان مستعد به تکامل مطرح و پیشنهاد میکنم.

لازم به تذکراست که این برنامه ء عمل را در سال 1994م به هنگام شیو ع طاعون طالبان ظلمت تنظیم ، درشهر کابل ، هرات دیگر ولایات تکثیر و در سال 1999م به ضمیمهء جلد دوم زوال حاکمیت ح دخ ا سه سال پیش از برنامهء حزب دموکرات درپشا ور طبع و نشر کرده بوده ام .اتفا قا بخشی ازان اهداف  هرچند خام ، ونیم بند مگر تحقق یا فته است . در مقطع کنونی به طرح مکرر انها  ضرورتی احساس نه میشود.

اما در وضع مشخص کنونی جبهه ء متحد ملی - دموکراتیک میتواند وباید بر پایه ء اتحادداو طلبانه  و آگا هانه ء احزا ب ملی ودموکراتیک ، سازمانهای اجتماعی  -اتحادیه های صنفی ، انجمنها وکا نونهای فرهنگی،  جنبشها، نهضتهای ملی و میهنی شخصیتهای مستقل ومتنفذین رو شن بین مذهبی، ملی ، اجتماعی وفر هنگی تشکیل گردد و زمینهء  اشتراک فعال و آ گا هانهء همهء  زنان و مردان طرفدا ر آزادی دموکراسی، ترقی ، صلح  وبرابری حقوقی تمامی گروههای قومی افغانستان،  درصفوف آن مهیا شود.

در جبهه ء متحد ملی اعضای جمعی وانفرادی از حق عضویت و فعا لیت آ زا دانه برخوردارمی گردد. تصامیم رهبری  جبههء متحد ملی دموکراتیک ، بر اساس موازین دموکراسی به اکثریت آاراء اتخاذمیشود.

 به نظر من  در شرایط کنونی " جبههء متحد ملی- دمو کراتیک افغانستان "   میتواند از ما هیت اجتماعی ملی وسیاسی نیروهای محرکهء تکامل بدرستی  نماینده گی کند. و اکثریت جامعه را بخاطر  طرد ودفع مداخلات خارجی ، دفاع از تمامیت -ارضی ،انجام انتخابات آزاد و دموکراتیک ریاست جمهوری وپار لمانی ، تحکیم مبانی دموکراسی ، نظام پارلمانی یا فدرالی واستقرار دولت جمهوری مستقل ،متحد ،دموکراتیک وغیر منسلک  به جنبش آورد.

 

اهداف جبههء متحد ملی

 دوم : اهداف سیاسی.

الف : سیاست داخلی:

جبهه متحد ملی دموکراتیک ، از تشکیل دولت جمهوری مستقل ، متحد ،دموکراتیک  و از استقلال ملی ، تما میت ارضی و ناوا بسته گی افغانستان دفاع میکند.

- در جمهوری افغانستان ، حاکمیت ملی به مردم تعلق میگیرد . این حاکمیت توسط انتخابات آزاد ، سری ، مستقیم ، عمومی و عادلانه و تاسیس شورای ملی ،تعمیل میشود.

دین مبین اسلام ، دین رسمی مردم کشور است.  پیروان سایرادیان ومذاهب ساکن کشورنیز  ،عبادات ، مراسم دینی ومذهبی وسنن فر هنگی  خو درا  آزادانه بر گزار  میکنند.

جبهه ءمتحد ملی- دموکراتیک ، به این باور است که: نظام اجتماعی  کشور مابرمبنای اصول دموکراسی: سیستم چند ین حزبی ، نظام پا رلمانی یا ادارهء دولتی فدرالی ، آزادی بیان ومطبوعات ،آزادی فعالیت  احزاب سیاسی وانتخابا ت آزاد  استقرارواستحکام مییابد.

جبهه متحد ملی دموکراتیک ، از الغای مناسبات قبیله سالاری ، زمینداری -اربابی و ازتأسیس شرکتهای تعاونی زراعتی، اصلاح شبکه های ابیاری، آبادی اراضی بکر وبایر، پرورش تکثیر حیوانات،ایجاد صنایع ، ساختمان راهها و شاهراهها ودستگاههای تولید نیروی برق وپایه گذاری نظام مستقل اقتصادی  ، مالی ، بانکی حمایت میکند . وتقویت زیربنای اقتصاد ملی را عامل عمدهء رشد مستقل ملی ، ترقی اجتماعی ، وتحکیم پایه های وحدت ملی و دولت ملی افغانستان نوین میپندارد.

اردوی منظم ملی افغانستان ، پاسدار صلح ،امنیت، مدافع استقلال ملی ، تمامیت ارضی، وحدت ملی، ادامه دهنده ء سنن مبارزات عادلانه ئ ملی دمو کراتیک وجنگها وقیامهای آزادیخواهانهءضد استعماری وضد استبدادی خلق کشور ما میباشد.

جبهه متحد ملی - دموکراتیک......ارتقای قابلیت دفاعی کشور ، حفظ اعتبار ،حیثیت وبهبود وضع مادی و معنوی منسوبین معلولین ،بازمانده گان شهیدان وباز نشسته گان قوای مسلح غیرحزبی وغیر تنظیمی را وظیفه اساسی قوما ندان اعلای قوای مسلح  وزیران وفرماندهان وزارتهای قوای مسلح میپندارد .  سالاران وسپهسالارانی که سربازان، افسران ومنسوبین قوای مسلح را  خوار میشمارند و در صفوف فشرده ء انان تفرقه  افگنی میکنند، درمیدانهای جنگ وهمچنین در عرصهء سیاست داخلی وبین المللی هیچگاه پیروزی چشمگیری بدست نخواهند آورد.

 

        سپهدار  کو     نا  شمرده   سپاه         ستا ره  شما رد   همی  گرد  ما ه

       تو بشناس کاندر تنش نیست خون        شد از جنگ  جنگ آ وران او زبون

    (  شا هنامهء فردوسی)

 

 جبههء متحد ملی - دموکراتیک ، به امید تامین استقلال ملی وصلح و امنتیت پا یه دار کشور و منطقه در راه وحدت و تقویت  صفوف   اردوی منظم ملی وقوای مسلح مردم افغانستان ، نقش فعال ملی ومیهنی ایفا میکند.

جبهه متحد ملی دمو کراتیک  به این باوراست که برای تشکیل قوهء قضاییهءغیر تنظیمی ومستقل وتنظیم امور قضایی و محاکماتی، باید بر مبنای احکام دین اسلام ، اصول دموکراسی  وارزشهای اعلامیه جهانی حقوق بشر ، گامهای موثربلند کند.   

 جبههء متحدملی- دموکراتیک درراه تشکیل دولت جمهوری مستقل ملی دموکراتیک مبارزه میکند . این دولت بر پایه منافع همه طبقات واقشار ملی ودموکراتیک ، تمامی قبایل وگروههای خورد وکلان قومی وپیروان کلیه ادیان ومذاهب در قلمرو افغانستان واحد وتجزیه نا پذیر، استقرار میابد .

 

ب " مسأ له ملی" ومناسبات بین گروههای قومی واقلیتهای ملی:

 

-    در وضع کنونی بیش از بیست اقلیت ملی ومذهبی وگروه قومی ، در دل ودامان افغانستان کار ، زند گی وبرای آزادی ، دموکراسی ، صلح ،ترقی وتسا وی حقوق اجتماعی ، ملی وسیاسی خود ، مبارزه و مقاومت عادلانه ء مسالمت آمیز میکنند.

 اقلیتهای ملی نورستانی ، پشه یی ، بلوچ ، ترکمن ، ازبک ،هزاره ، تاجیک ، پشتون ودیگران وارثان بر حق سنن  نبرد های عادلانه ء مردمان آزادی  دوست آریانا، خراسان قرون وسطا و افغانستان معاصر اند .

مردمان این سر زمین باستانی ،هریکی زبانها ، ادیان ، مذاهب ، فرهنگهای پر از شگفتی مادی ومعنوی وهنری را پرورش داده ، در غنامندی تمدن بشر نقش فعال داشته اند و با احساس درد ها وافتخارات مشترک ، میهن خودرا پاسداری میکرده اند.

بنابرین تاریخ این سرزمین ، تاریخ دفاع از آب خاک ،آزادی ،عدالت(داد) روشنایی وصلح بوده است.

این گروههای قومی واقلیتهای ملی و مذهبی بویژه دهقانان پیشه وران ، فرهنگیان و نماینده گان فرهیخته وعاقل آنان ، در سراسر این دورانهای پر از فراز و فرود وچرخشهای تند تاریخی ، نیرو های  محرکهء اساسی تکامل جامعه بوده اند.

- همبستگی برادرانه ، دوستی ریشه دار ، سنن پر افتخار مبارزات آزادیخواهی، ثروت سرشار وزوال ناپذیر مردم افغانستان  ومیراثهای مشترک نیاکان میهنپرست این سرزمین تاریخی میباشد.

- مردمان آزادی دوست افغانستان، هر چند برای نیل به آزادی تأمین حاکمیت ملی واستقرار دولت ملی- دموکراتیک قربانیهای فراوان داده اند ، اما به علت دخالت و مداخلهء استعمار ، استبداد استعماری ، میراثخواارن منطقه ای ومحلی استعار کهنه بویژه به علت حضور ونفوذ پیچ ومهره های ابر قدرتها، هنوز هم گریبان خودرا از چنگال خونین سیطره جویان قبیله ها ، سلطلنت طلبان گونه گون ، بنیادگرایان وطالبان  ونما یندگان دوپهلوی نفتخواران جهان رها ، نتوانسته اند وشور بختانه کشمکشها ی سیاسی و معاملات پشت پرده  برا ی حفظ وکسب قدرت سیاسی به همان شیوه های منسوخ وکهن قرون 19 و20 میلا دی  به مقیاس ملی وبین المللی به اشکال پیچیده تر وبا پیچ ومهره های زرنگ تر جر یان دارد. این نیرو های دو پهلوویکسر و دهها زبان  ، سوگمندانه در آ غاز سدهء بیست ویکم ، با استفادهء تنگنظراته از بیسوادی وجهل موءقت طالبان ودهشت افگنان ، گرا یشهای ناسالم خصومت ملی،استثنا طلبی ملی، سیطره جویی ملی و  تبعیضهای  جنسی ، نژادی، زبانی،محلی ومنطقه ای را  برانگیخته وشور بختانه مانع  واقعی تأمین برابری حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گروههای قومی واقلیتهای ملی وطن واحد ما افغاتستان میشوند.

برخلاف نیرو های طرفدار دموکراسی آزادی صلح ، ترقی وبرابری حقوق ملل ومردمان افغانستان وجهان ، در پیشا پیش آنان "جبهه ءمتحد ملی وموکراتیک " به این فکر ذکر واندیشه اند که دولت دمو کراتیک افغانستان نوین بر مبنای ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی ،اصول آزمون شده ء  دموکراسی، ارزشهای اعلامیهء جهانی حقوق بشروحق تعیین سر نوشت ملل ومردمان میتواند وباید گامهای مشخص و"شفاف" بر دارد.

درتشکیلات ملکی واداری افغانستان " دوران قبيله سالاری"  وفیو دالی ، با در نظر داشتتن ویژه گیهای نفوس، فر هنگ، زبان ، ساحه ، درجهء رشد، شرایط اقلیمی و جغرافیا یی ودیگر معیار های معقول  تاریخی، تجدید نظر اساسی صورت بگیرد.

 - در شوراهای محلی ، ولسوالی ، ولایتی وشا روالیها ، نماینده گان انتخابی مردم ، بیدرنگ و بدون هر گونه قیود بیرو کراتیک وتنگ نظری راه یابند . و برای نخستین بار در تاریخ پایه های اجتماعی یک دولت ملی ودموکراتیک را در افغانستان  از طریق انتخابات  سری مستقیم ودمو کراتیک ، ایجاد،  تقویت وگسترش بخشند.

به اقلیتهای ملی ، مذهبی وادارهء محلی وولایات و شهرها ، درچهار چوب دولت جمهوری افغانستان واحد و ادارهء متمرکز ، صلاحیتهای گستر ده ء ا د اری و حقوقی داده شود . وقیود بیروکراتیک دست و پاگیر وغیر ضروری مرکز، به حد اقل کاهش یابد. بمردم حق داده شودنمايندگان شايسته و مورد احترام شانرا درسايهً قانون ، خور برگزينند.

  -  امتیازات غیر قانون  و ناروای محلی ، قومی ، لسانی ، مذهبی و نا برابریهای حقوقی  وفرمان های خصومت آفرین امیرا ن وابسته به استعمار بریتانیای کبیر بیدرنگ واما عا دلانه و عاملانه، بسود تقویت دوستی برادرانهء مردم کشورملغا شود.

- به تمام مردم افغانستان"  شناسنامه  ء  " شهروندی تو زیع گردد .

 -  تمامی   شهر وندان کشور بدون تبعیض وامتیاز محلی وقو می ، از امتیاز و افتخار  خدمت زیر   بیرق   ملی ودفاع از استقلال ملی، تمامیت ارضی وحاکمیت ملی بدون هیچگو نه تبعیض محلی و قبیله ای ، برخوردار وخلع سلاح شوند.

به مقصد محو نا همگونی و نا برابری در سطوح رشداقتصادی  ،اجتماع و فر هنگی منا طق جداگانه ء کشور تدابیر ضروری و قانونی اتخاذ گردد.

- برای حل دمو کراتیک زبان یا زبانها ی رسمی دولت، به آرا ی عمومی شهروندان افغانستان مرا جعه ء دموکراتیک سری ومستقیم صورت بگیرد. وزمینهء آموزش  بزبان مادری فرزندان همه اقلیتهای ملی کشور به آهنگ شتابنده تأمین گردد.

- به مقا صد حفظ ورشد  ، زبانها، میراثهای فرهنگی ،ادبی وهنری مردم افغانستان به کار گرد آوری وحفظ فلکلور، ادبیات شفاهی، سنن ، رسوم وروایات تمامی اقلیتهای وگروههای  های  قومی و قبایل از سوی مرکز زبانهای اکادمی علوم ا  فغانستا ن، توجه ویژه، جدی واستثنایی  به عمل آید.

- در نهایت برای  انجام صحیح و بی خطای این اهداف ملی واجتماعی ، باید زمینهء سر شماری نفوس افغانستان تحت نظر و به همکاری سازمان ملل متحد و زير نظارت نمايندگان باصلاحيت همه اقوام کشور مساعد ، آغازوانجام شود.

- حل هرچه شتابنده تر مسأ له کو چنده گان وبا دیه نشینان افغانستان واسکان داوطلبانه ء کو چیان وطن باید در مر کز توجه دولت و شورایملی قرار گیرد.

- باید پس از انجام سر شماری نفوس ، به قبا یل کوچنده وتمامی بادیه نشینان وطن، بیدرنگ شنا سنامهء شهر وندی وسپس زمین توزیع گردد وز مینه ء اشتراک فعال کوچندگان وطن ، درعر صهء پرورش مواشی ، زراعت ، کوپرا تیفهای مالداری، تجارت، ترانسپورت ، فرهنگ ومعارف نو ، ودراداره وسیا ست   فراهم گردد.

- تمامی احزاب سیاسی داخل جبهه  ملی دمکراتیک میتوانند وباید ، با نیروی بیشترازین هدف شریفانهء ملی ، دینی ، میهنی  دفاع عادلانه کنند. تا خلق سر گردان و   کوچندهء وطن ، صاحب زمین ،آب " کور، کالی، دودی"، گور گورستان وزندگی مدنی شوند.

- به پروسهء رشد مستقل ملی ، تکامل ملت و دولت ملی افغانستان داوطلبانه و اگاهانه پیوند گسست نا پذیر یابند ونقش فعال خودرا در بازسازی ونو سازی کشور ایفانمایند.

- داوطلبانه عسکری کنند .از مرزهای کشور خود ،آب وخاک خود ، دفاع عادلا نه پر افتخار نمایند.

ما لیه بدهند وسر انجام از قید وبند طبیعت قها ر، حقارت، سرگردانی و رنجهای تاریخی با آهنکی هرچه پر شتاب تر ، رهایی یابند.

- به اساس قراداد مورخ 1893م دولت امیرعبد الرحمان خان با دولت استعماری انگلیس ، خط استعماری دیورند بر مردم افغانستان تحمیل شد به موجب این قرارداد اسارت آور بلوچستان وپشتونخوا دو بازوی پر توان وطن، از پیکر افغانستان واحد جداگردید .

بعد از تجزیه واستقلال نیم قارهء هند به کشور های هندوستان وپاکستان (1947م) حکومات شاهی افغانستان به علت وابستگی تاریخی خود با محافل استعماری انگليس ، از حق تعیین سرنوشت ملل ومردمان بلوچ وپشتونخوادفاع وپشتیبانی فعال نتوانستند .

درسال 1993م صد سال تمام از قراردادخط استعماری " دیورند "سپری شد . میراثخوارن استعمار کهنه ، باز هم با مشتعل ساختن آتش جنگهای غیر عادلانه و ناروا بین رهبران تنظیمهای ساخت پاکستان و تشدید تشنج در منطقه ، بویژه با بسیچ وصدور طالبان ، دخالت و مداخلهء ناهنجار در قلمرو افغانستان ، مانع تامین حق خودارادیت پشتونها وبلوچهای آنسوی خط غیر قانونی  دیورند شدند .  جبههء متحد ملی- دموکراتیک افغانستان با درک این واقعیتهای تلخ تاریخ وبه اساس ارزشهای اعلامیهء حقوق بشر و احترام به موازین قبول شدهء بین المللی ،اصول همزیستی مسالمت آمیز  اصل تساوی حقوق ملل ومردمان ، عدم استعمال قوه برای حل منازعات بین المللی وعدم مداخله در امور کشور ها ، طرفدار حل وفصل عادلانه و صلح آمیز همه مسایل مورد اختلاف با همسایگان  ازجمله با دولت پاکستان و مدافع جدی  همکاریهای اقتصادی تجارتی وفرهنگی  میان دولتهای همسایه کشورهای آسیای میانه وهمه ء ملل ومردمان منطقه وجهان میباشد.

 

ج:   روابط بین المللی

 

 جبههء متحد ملی، با شناخت منافع حیاتی دراز مدت و موقعیت جغرافیایی کشور درعرصهء مناسبات بین المللی به این پندار وباور است که: دولت جمهوری افغانستان درین عرصه ، مشی مستقل ملی ، صلحجویانه ، نا وا بستگی  و قضاوت آزاد را تعقیب و در راه بر قراری مناسبات سالم بین المللی ، گامهای استوار بلند کند.

در مناسبت بین المللی ، اصل تساوی حقوق ،عدم استعمال قوه برای حل منازعات وعدم مداخله در امور کشورها را ، جدا مراعات کند.

- با همسایگان ، کشور های عضو نهضت عدم انسلاک  ،اتحا دیه ء اروپا، شانگهای و تمامی دولتهای صلحدوست جهان ، روابط دوستانه ، برقرار کند.

- درجنبش عدم انسلاک ، کنفرانس کشورهای اسلامی ، بویژه در سازمان نوبنیاد "ایکو"  فعالانه اشتراک ونقش سازندهء ومرکزی  خودرا ایفا نماید.

 منشور ملل متحد،اعلامیه ءجهانی حقوق بشر وموازین قبول شدهء بین المللی را رعایت و از خلع سلا ح عام و تام تحت نظارت کامل بین المللی حما یت کند.

-  در جنبش جهانی، بخاطر صلح وامنیت بین المللی آ سیا ، فعالانه اشتراک ورزد.

تقویت مناسبات همکاری اقتصادی و تجارتی با همسایگان ، کشورهای اسلامی ، منطقه وجهان رادر مرکز توجه قرار دهد.

- در زمینه انسداد  قا چاق مواد مخدر ، با کشور ها وسازمانهای  مما ثل بین المللی فعالانه  همکاری متقابل نماید.

- زمینهء تقویت وگسترش مناسبات بین احزاب سیاسی ، سازمانهای اجتماعی ، انجمنهای فرهنگی  افغانستان را  با احزاب سیاسی ، سازمان های اجتماعی  و اتحادِيه های صنفی ،انجمنهای فرهنگی ودیگر سازمانهای بین المللی مماثل از مجاری دیپلوماتیک مساعد کند.

علیه همه پیمانهای تجاوز کار نظامی ،اتحادیه های اقتصادی وسیاسی که اغراض شوم نو استعماری داشته باشد مبارزه ء ملی و عادلانه نماید.

 

چهارم:اهداف اقتصادی

 

 جبهه متحد ملی -دموکراتیک به مقصد انکشاف سریع اقتصادی ،تجارتی ،افزایش صادرات ورشد نیروهای تولیدی جامعه مبارزه میکند .                        ـ برای لغو ورفع انحصار دولت از اقتصاد و بازار ، موضوعات مشخص وضروری را طر ح وپیشنهاد قانونی میکند .

- از تشبثات آزاد سرمایه داران ملی ،ایجاد و رشدصنایع ملی و فراهم شدن تسهیلات قانونی برای صاحبان صنایع ملی حمایت مینماید.

- تقویت همه بخشهای اقتصادملی ، از جمله بخش خصوصی ، کوپراتیفی ،مختلط و بخش دولتی  اقتصاد ملی را  بسود بازسازی ونو سازی جامعه ارزیابی میکند .

-از همکاری اقتصاد ی و مساعدتهای مالی  بیقید و شرط خارجی ،بانکها ،سازمانهای خیریهء بین المللی و سازمانهای غیر دولتی به مقصد رفع ویرانيهای جنگ واعمار مجدد کشور پشتیبانی قانونی بعمل می آورند .

- از ایجاد وتقویت جنبش کوپراتیفی بویژه در عرصهء زراعت دفاع میکند .

-میکانیزه شدن زراعت ، استفادهء اقتصادی از ا راضی بکر وبایر ،منابع آبی ،جنگلها و حیوانات را برای پیشرفت و توسعه اقتصاد ملی ضرورت مرحله باسازی ونوسازی میپندارد

- از ارتقای سطح  زنده گی دهقانان ،مالدارن ،کوچیان سرگردان و تمام بادیه نشینان کشور واز باز گشت آبرو مندانه و اسکان مجدد مها جران بوطن ،دفاع قاطع میکند .

- از رشد پر شتاب صنایع ملی ،صنایع دستی ،پیشه وری ،انکشاف صادرات بویژه صادرات قالی و قره قل پشتیبانی جدی میکند .

- تو سعه وسایل ترانسپورتی ،احیای شبکه های برق ،مخابرات ومواصلات را ازمبرترین اهداف انکشاف مرحله ء باز سازی ارزیابی مینماید.

- جبهه ءم م دا. جدا به این باور است که : بار سنگین مالیات غیرمستقیم از شانهء مردم فقیر   کشور بیدرنگ برداشته شود .مالیات مستقیم ا فزایش یابد.از اموال لوکس وتجملی ماليات مترقی اخذ گردد. از ورود اجناس بی کيفيت که به ضرر اقتصاد و سلامتی مردم ما تمام می شود ، بخصوص از پاکستان خود داری بعمل آيد.

به حفظ و پاکیزه گی محیط زیست و پاک کردن ماینها ومهمات منفلق ناشده توجه فوری مبذول گردد .

از منابع وثروتهای سر شار طبیعی و معادن، بر اساس آخرین تجارب علمی و دست آوردهای تخنیک معا صر استفادهء صرفه جویانه و علمی صورت بگیرد.

- جبهه ء م م د برای تحکیم پایه های استقلال ملی ،ارتقای سطح رفاه مردم ، ایجاد دستگاه های فلز سازی ذوب آهن ،استخراج و انتقال گاز ،معادن تولید انرژی ،احداث راههای آهن ،توسعه خطوط مواصلاتی و ترانسپورتی ،احداث صنایع سبک استهلاکی را یک   ضرورت مبرم  و حیاتی میپندارد. وبرای ادا رهء سالم وپیشرفتهء اقتصاد ملی،انکشاف سیستم پلانگذاری را، مو ءثر  وسود مند ارزیابی میکند.

- جبههء م م د ،با درک این ضرورتهای مبرم و ترقی آفرین اقتصادی ،در تمام این استقامتها، مبارزهءملی  مینماید و در زمینه های مختلف رشد وتوسعه اقتصاد ملی  طرهای مشخص خودرا به مقامات حاکمه میسپارد.

 

پنجم : اهداف اجتماعی

 

 جبهه ء متحد ملی -دموکراتیک ، به منظور ارتقای سطح حیات و بهبود رفاه مادی ومعنوی مردم ، در نظر و عمل ازین طرحهای اجتماعی دفاع میکند که:

- از معلولین و معیوبین جنگ ، مواظبت دایمی و جدی صورت بگیرد .

- برای رفاه مادی ومعنوی  با ز ماند ه گان  شهیدان ، قربانیان جنگ ، باز نشسته گان کار مندان شایسته ء علم، هنر وفرهنگ ،خانواده های بی سر پرست و بیوه زنان تسهیلات لازم قانونی فرا هم شودوبه وضع بهداشت و صحت مردم ،احیای مجدد بیمارستانها ، ساختمان مراکز صحی ،توسعهء موءسسات  حمایه ء طفل ومادر ،توجه هر جانبه معطوف  گردد.

- به زنان باردار ، قبل و بعد از ولا دت یکسال مرخصی با معاش داده شود.

- علیه  کشت،  تولید، پروسس ، خرید ، فروش استعمال و ترافیک مواد مخدر ه مبارزه قاطع وبی تزلزل  آغاز و جسورانه  انجام یابد .

- علیه بیرو کراسی  فساد اداری ،فحشا، میگساری ، رشوه ستانی ، احتکار ،اختلاس ،آدم ربایی ، گروگان گیری ، طیاره ربایی ، رهزنی ، رهبندی ،با جگیری تـرو ریزم ، دهشت افگنی ، مصادره وغصب جایداد های اشخاص ،غارت دارایی های عامه وسایر جرا یم ومنکرات بشدت مبارزه قانونی وقاطع صورت بگیرد. وعلیه کنجکاویها واحکام  بیمزهء طر از طالبی  ،  در زمینه ء زنده گی شخصی، حقوق و آزا دیهای دموکراتیک مردم طبق قانون اساسی ،ارزشهای اعلامیه حقوق بشر ودیگر قوانین مملکتی، برخورد قاطع وعا دلانه انجام شود.

- آینده کشور به جوانان تعلق دارد جبههء م م دا با درک این حقیقت درخشان، آموزش وپرورش وطندوستانه نسل جوان  بویژه پنجصد هزار طفل یتیم و بی سر پرست را جزء اهداف تأخیر نا پذیر مبارزهء خود مشناسد.

- به زنان مستعد به کار ، حق شرکت فعال در حیات اجتماعی ،فرهنگی ، سیاسی ،اقتصادی و اداری بدون هر گونه تعصب ، تبعیض و تحجر قرون وسطایی مساعد گردد.

- حق کار برای تمام افراد مستعد به کار ، حق استراحت ،ورزش ،سیر وسفر ،مصوونیت مسکن ، مصوونیت مخابرات ، حق تقاعد ، بیمهء های صحی ،اجتماعی ، حق تعیین حد اقل  دستمزد ،حق تشکیل اتحادیه های مسلکی وصنفی برای ، دهقانان ،زنان ،جوانان ، روشنفکران مبتکر ، حق تشکیل احزاب سیاسی ، محاکم ملی ،حق اعتصاب و تظاهرات مسالمت آمیز ، حق قرار داد های جمعی برای کار گران وکار- مندان وتمام شهروندان کشور تأمين گردد.

- و در نهایت تأمین حقوق اساسی و آزادیهای دموکراتیک مردم،  تطبیق قانون اساسی وارزشهای  اعلامیه جهانی حقوق بشر،اساسی ترین اهداف اجتماعی جبههء م م دا. میباشد . جبههء  م م د  برای نیل به این حقوق اساسی مردم افغا نستان به مبارزات مسا لمت آمیز و اصولی خود ،ازطریق وضع قوانین دموکراتیک ومقررات دولت ، بدون ترس از غاصبان این  ارزشهای انسانی ،به نفع توده های مردم افغانستان مستقل ودموکراتیک اد امه میدهند وبدون ترس از اشتباه روزی پیروز میشوند.

 

ششم: اهد ا ف فرهنگی

 

جبههء متحد ملی -دموکراتیک جدا به این با ور است که برای انکشاف معارف متوازن وعصری ،احیای تعلیم وتربیت ملی ، توسعهء موءسسات تحصیلات عالی ومسلکی ،تقویت جنبش سواد وسواد آموزی وبرای پژو هشهای علمی محققان و دانشمندان رشته های مختلف علمی وفنی کشور ،باید زمینه های مساعد فراهم شود .

- به احیا و انکشاف موزیمهای تاریخی ، فرهنگی ،مطبوعات ، وسایل اطلاعات جمعی ،انجمنها ، کانونهای فرهنگی ، وکورسهای آموزشی توجه مبذول گردد.

- از دستبرد به میراثهای فرهنگی ومعنوی مردم بویژه از حفریات خودسرانهء آثار تاریخی  وباستانی مردم  افغانستان  جلوگیری به عمل آید.

- آثار با ارزش علمی ،آفریده های ادبی و هنری دانشمندان وروشنفکران مبتکر کشور نشر شود واز پیشگامان علم ،هنر و فر هنگ قدر شناسی و مواظبت دایمی صورت بگیرد.

- موءسسات ونهادهای ابتدایی ومتوسط مجانی و اجباری ،برای پسران ودختران بدون هیچگونه تبعیض احیا گردد ومکاتب عالی ومسلکی دولتی و بخش خصوصی،در شهر ها وولایات کشورتوسعه یا بد.

پرورش کادرهای علمی وفنی ، در مرکز توجه وزراتهای تعلیم وتربیت ،تحصیلات عالی ومسلکی ،ارکانهای قوای مسلح ،اکادمی علوم جمهوری افغانستان و دیگر مراکز تعلیمی ،فنی و تخنیکی افغانستان قرا گیرد ودر نصاب تعلیمی این مراکز آموزشی و پرورشی ،متناسب  به نیاز های نسل رشد یابنده ء قرن بیست ویکم ،بیدرنگ تجدید نظر اساسی وکیفی به عمل آید.

- از دست آوردهای علوم و تکنالوژی معاصر ،به مقصد ساختمان مجدد ،بازسازی و نو سازی افغانستان ویرا ن شده ، بدون هرگونه تعصب و تحجر قرون وسطایی بسود انقلاب علمی ،فنی وفرهنگی کشور بهره برداری عاقلانه صورت به گیرد.

- برای تربیت بدنی و ذهنی نسل جوان کشور ،میدانهاوکلوپهای ورزشی ،کتبخانه ها قراأتخانه ها ،اتاقهای کنفرانس ودیگر تسهیلات لازم عصری فراهم شود.

- اصول عا لی اخلاقی ، بویژه احترام به گوهر معارف اسلامی ، سنن پسندیدهء ملی ، وفاداری به ارمانهای صلح ،آزادی ، دموکراسی ، ترقی وعدالت اجتماعی وملی ، عشق به وطن ،احترام به مقام والای انسان ، بویژه به انسان زحمتکش و کار دوستی ،در صفوف شاگردان ، محصلان ونسل جوان افغانستان ، تبلیغ گسترده شود.

- کینه ء مقدس علیه شعله افروزان جنگ ، آشتی ناپذیری با دشمنان مردم وطن ،نفرت عادلانه با استبداد، استعمار سیطره جویی ملی وسیاسی ،نابرابری حقوقی بهره کشی ،طفیلیگری ،زن ستیزی ومردسالاری ، بی عدالتی در نسلهای رویندهء امروز وفردای افغانستان ایجاد وپرورش یابد .

 

نتیجه وپیشنهاد اصولی :

 

از مطالعه ء انتقاد ی مقایسه، وارزیابی  برنامه های احزاب سیاسی قانونی ورا جستر شده کنونی کشور ،به این  نتایج ميتوان رسيد که اکثریت این احزاب وسازما نها ونهضتها  ی  ملی -دموکراتیک نو خاسته ودرحال ترصد، انتظار وتفاهم، از اوضاع ملی بین المللی کشور، شناخت ،درک ، تحلیل سیاسی ،اهداف ستراتیژیک وبرنامه های همگون ومشابه با همدیگر دارند.وهمچنین ، در بارهء اندیشه های  آزادی ،دموکراسی، صلح ،عدالت اجتماعی ،ملی  وتساوی  حقوقی زنان با مردان، نظرات آنان نزدیک  ،مشابه یا همگون با همدیگرمیباشد. اما اختلا ف  نظرها ی اصولی د ر  مورد  شکل وماهیت  دولت به اشکال  مختلف  و مخالف زیرین کاملا مشخص  ، به نظر میرسد.

- تعدادی از احزاب سیاسی ، از دولت جمهوری اسلامی  طراز دولت اخوندی ایران  پشتیبانی پر حرارت میکنند.

- تعدادی از احزاب سیاسی ملیگرا، میانه رو وسلطنت طلبان، ازجمهوری ریاستی ومتمر کز فاقد پایه های اجتماعی وملی- دموکراتیک ودارای گرا- یشهای سیطره جویانهء قبیله ای وقومی سنتی،زیر شعار" وحدت ملی"ئ  تک پایه ای وبا تمرکز طراز عبدا لر حمانی یا داوود خانی ،  دفاع پر هيجان میکنند.

- جنبش ملی -اسلامی ، کنگرهء ملی وشماری از گروهها وسازمانهاو شخصیتهای ملی اجتماعی و فر هنگی   بسته به گروههای قومی  افغانستان واحد، ازدولت متمرکز فدرالی دارا ی پایه های اجتماعی وملی دموکراتیک، پشتیبانی میکنند . بنیاد این طرح را در افغانستان ، محمد طاهر بدخشی نهاد ه بوده  و در راه این ارمان وحقوق  داد خواهانه ، با هزاران رزمنده  دیگر سر و جان باخته اند.

مگر گردش تند زمین وزمان دلا لت میکند که سلاطین ، امیرا ن ، شاهان  نظامیگران هر قدرهم قهار وجباربو ده اند ، دربرابر خواست ملیارد ها  انسان روی زمین یکی پی دیگر ، زانومیزنند  وان روزها، ما ههاوسا لیان، چندا ن دور نخواهد بود که غاصبان حقوق قانونی ومشروع  مردم افغانستان نیز، از طریق انتخا بات آزاد سری وعادلانه ، از انحصار قدرت، به فر مان آمرانه ء تاریخ، داوطلبانه، عقب نشینی  کنند وگروهها و اقلیتهای تحقیر شده ء کشور ما نیز، بر مقدرات تاریخی خود حا کم شوند و در سرزمین سوخته، واحد وتجزیه ناپذیر ما دیگر ، نه ظالمی زندگی کند ونه مظلومی. وهمه شهروند ان برادران  برابر حقوق  همدیگر باشند .

- تعدادی از احزاب سیاسی  ونهضتهای ملی نو خاسته ودر حال ترصد وتفاهم از جمهوری پارلمانی دفاع میکنند .  این بخش ترکیب ملی واجتماعی ومذهبی همگون ندارد . آ گا هانه و با درک وشناخت قانونمندی تکامل تاریخ ، به چنین نظامی گرایش نیرومند سیاسی د ارند.

از خلال این گرایشهای سیاسی این نتیجه ء امید بخش بدست می آید که علی رغم تعدد کنونی احزاب سیاسی ونهضتها ی ملی  دموکراتیک درحال تفا هم ، نا همگونی ها ی سیاسی ومرزهای غیر قا بل عبوری، جز در بارهء نگرش  رهبران طالبان ، بخشی ازتنظیمهای بنیاد گرا وتعداد انگشت شماری از فاشست مشربان سنتی،  به نظر نه میرسد.

 در رو شنی این واقعیتهای سرسخت تاریخی میتوان با خوشبینی تاریخی ، پیشبینی کرد که: دوران صدور انقلاب ، ضد انقلاب، انحصار قدرت ،غصب قدرت از طریق نظامی ، فرماندهی شخصی، گروهی، محلی ، سازمانی، کیش شخصیت ، عامل نفوذ خارجی ، دخا لت و مداخلهء تجاوز کارانهء بیگانه گان، دوران امر ونهی قدرتهای تک حزبی وتک  صدایی به نقطهء پا یان خود روزتا روز ، به مقیاس ملی منطقه ای وبین المللی نز دیک ونز دیکتر شده میروند.

پیشنهاد :

       در روشنی این گرایشهای مشخص ، تحولات و تندپیچهای نوین تاریخی ، در افغانستان ، منطقه وجهان، این ضرورتها ،اهداف ووظا یف مبرم ، در برابر همه احزاب نو خاسته ءسیاسی،  سازمانها ونهضتها ی در حال تفا هم  وشخصیتهای با نفوذ ملی ،اجتماعی وفرهنگی ، بیش از هر زمان دیگری قرار گرفته است که نخست ومقدم بر همه ، به پراگندگی سازمانی ، سیاسی ، ورهبری خودغلبه نمایند. وبه رویارویی نظامی ، برای کسب وحفظ قدر ت نا مشروع ونامردمی  وضد  - دمو کراتیک بیدرنگ خا تمه بخشند . احزابیکه باهم برنامه وگرایش همگون نزدیک ومشابه  دارند ،اختلا ف نظرات سیاسی خودرا از طریق ائتلاف،اتحاد و جبهه ودر جریان زند ه گی وعمل مبارزه  میتوانند وباید حل وفصل وزمینهء وحدت عام وتام سیاسی ، سازمانی ورهبری خودرا مساعد نما یند.

به نظرم تمامی احزاب سیاسی ، سازمانها ، نهضتهای در حال تفاهم  میتوانند بدور همین چهار گرایش مشخص و"اهرم " (2) متحد شوند . به اشتبا هات گذشته اعتراف وازاشتباهات  خود انتقاد نمایند ، درموضع حزب یا جبهه دلخواه  ومورد نظر خویش قرار گیرند ودر مبارزات قانونی مسالمت آمیز   وتحول طلبانه اشتراک  کنند.

 با پلتفورم(خط مشی) واهداف ملی دموکرتیک ومیهنپرستانهء ، بسوی حوزه های ا نتخا باتی بروند وبا چنین وسایل   موءثر وراهها ی آزمون شده تاریخی ، زمینه ء اشتراک فعال توده هارا  ، درحیات سیاسی ،انتقال  حاکمیت ملی و استقراردولت  جمهوری مساعد کنند و در نهایت،  رسالت پر افتخاروتاریخی خودرا  به سود رشد مستقل ملی وساختمان افغانستان مستقل ، متحد ، دمو کراتیک واحد وتجزیه ناپذیر ما ایفا نمایند.

 به  امید پیروزی اندیشه های آزادی ،دموکراسی،صلح ،تر قی و برابری حقوق ملل ومردما ن  افغانستان مستقل متحد ودموکراتیک

 

 اکادمیسین دستگیر پنجشیری

ایالت واشنگتن - امریکا

26جولای 2004میلادی

 

 (1)  استخاره -    ع . طلب خیر کردن ،نیکویی جستن،فال نیک زدن، تفأ  ل با قرآن یا سبحه برای اقدام بکاری

.(2)  اهرم-ا.آ (بفتح  همزه وضم را)  بیرم،میلهءآهنی ضخیمکه بوسیلهء  آ ن چیزهای سنگین را در   روی زمین حرکت میدهند............

               (فرهنگ عمید )


بالا
 
بازگشت