نبشته پولاد از هالند

USA

مارابه  خیر توانتظاری نیست

شرت را ازسرمادورکن

 

خبرها وتبصره های سیاسی درین اواخر میرساند که امریکای جلو گسیخته و هاردرنظردارد تاسیسات هسته ئی ایران را مورد حمله قرار داده وبمباردمان کند.  به این اساس احتجاج شدید خود را برعلیه اضلاع متحده امریکا بخصوص بوش این ماجرا جوی قرن بیست ویکم ابراز میدارم و تقا ضا دارم هر آنکسیکه با من درین احتجاج همراه است تادیر نشده اظهارنظر و احتجاج خود را ظاهر سازد.

رسانه های گروهی روشن ساخته اند که بوش باز هم دسته گلی را میخواهد به آب دهد وآن نارام ساختن بیشترشرقمیانه ، افغانستان و آسیا در مجموع است.

درعین حالیکه گل های سر سبد امریکا  که از نسل کشی گرفته تا هر نوع جنایت دیگر را به پشتیبانی اضلاع متحده در منطقه انجام داده و درحال انجام دادن هستند،  به سلاح ذروی به کمک مستقیم و غیر مستقیم همین اضلاع متحده دست  یافته اند تقویه پشتبانی و تحریک میشوند و کشور های دیگری درمعرض تهدید به بمباردمان ، روزگوئی و تعرض هستند.

کشور اسرائیل که  همین حالا به اساس معلومات  رسانه های گروهی دارای دوصد بم سرکلاهک داراتومی است و با  سابقه منحوس وتمام نسل کشی و جنایاتی که انجام میدهد به پشتیانی اضلاع متحده حتی محکمه بین المللی به گل روی شارون جنایت کار لغو و ازبین برده میشود.  نسل کشی های فلسطینی ها که بدست همین جنایت کاردرکمپهای صبرا و شطیلا صورت گرفت، ویرانی خانه های  فلسطینی ها ، ترور های این تروریستهای بزرگ جهان(بوش و شا- رون)از سران گروه حماس نشان میدهد که اضلاع متحده امریکا به بزرکترین کشور دکتاتوروتروریست جهان مبدل شده است.

شعارهای پیاده کردن دموکراسی و تعقیب تروریستی بهانه ئی بیش نیست و باید تا دیر نشده است جهانیان این اعمال امریکا را مورد نکوهش و اعتراض قرار دهند . در غیر آن  جهان به بردگی کشانده خواهد شد. من بدین باورم که : (شارون تروریست) نماینده مردم اسرائیل نیست و ما برعلیه اسرائيل ومردم یهود نبوده و نیستیم بخصوص آن يهودانی که بشری و علمی میاندیشند. چنین مردمی دربین اسرائیلیان کم نیست و به فیصدی نظربه بسیاری ازجوامع بشری اکثریت را دارا هستند.  شعارغرق کردن اسرائیلیان دربحر ومحو اسرائیلیان به همان اندازه مشمئز کننده است که وجود شارون واعمالش دربین یهودیان متمدن.

حکومت دست نشانده بوش وبلر درعراق با هر دهل وسرنائی که باشد غیر قانونی و مشمئز کننده است. عينا" مانند حکومت کرزی درکابل. اما بین حکومت کرزی و حکومت عراق فرق بسیاری وحود دارد.

صدام مرد خود خواه و جابری است و باید محاکمه شود اما نه بدست حنایت کاران ، آنهم جنایت کارانی که بیشتر ازاو مرتکب خیانت و فریبکاری شده اند. تعرض به خاک عراق هیچگونه صبغه قانونی بین المللی ندارد و هرگونه تغیرات در وجود عساکر بوش - بلر غیر قانونی و ساخته وپرداخته همین دوشحص زورگو ومتخلف است. درحالیکه درافغان- ستان چنین نیست. مداخله در افغانستان صبغه بین المللی داشت و برعلیه دشمن صادرشده (که این خودنیرنگ دیگری بوده وهست) تصمیم مشترک جهانی را باخود داشته و دارد. با این مداخله فردفرد مردم افغانستان موافق ، هم نظر ودر عین حال خوش و راضی بوده وهستند. حتی رئیس دولت که صریحا" دست نشانده بوش است مورد تائید زياد افغان هاو ازجمله مورد تائید من نویسنده نیز است. این بدان معنی نیست که او درافغانستان موفق و با منافع افغانستان سازگاری دارد، بلکه او از همه کسان دور و پیشش دارای امتیاز است. درقحط الرجالی اوقهرمان رجل سیاسی افغانستان است.

زیباری با صراحت نشان داد که اززبان بوش وبلر حرف میزند. او که زبان حکومت دست نشانده غیر قانونی بوش است عبنا" فرمان بوش را که درین دوسال گوش مردم جهان را میآزارد سرداده است که: حکومت عراق از حانب سوریه و ایران تهدید میشود. جناب زیبباری  ! فکر نکن چیز جدیدی راکشف کرده ئی . این دیده درائی را بادارت رامسفلد دوسال است که نخشار میکند. مردم جهان دیگر میدانند که مقصود ازین سر و صداها چیست. مردم جهان میدانند که تو بلند گوی چه کسی هستی. این حکومتی که تو سخنگویش هستی از طرف کدام مردم عراق انتخاب شده است. فرق بین صدام مرحوم (مرده سیاست) وحکومت مربوط تو که خودت با سرو صدا وبا نمایندگی ازان آواز بلند کرده ئی بسیارزیاد است. مردم عراق همان دکتاتور ظالم و فعال مایشاء را که هزاران عراقی بیگناه را بخاک روانه کرد چنین برعلیه بپانه خاستند چنانیکه برعلیه تو وبادارانت برخاسته اند. این درخوبی و دوست داشتن مردم عراق از صدام نبوده ونیست. بلکه این در آن نهفته است که او یک عرب ناسیونالیست و یک عراقی بود و اگر درباطن شکل دیگری داشته درظاهر دست  نشانده نه بوده وعراقی ها اورا بیگانه نمیشمردند. بنابران او از یک قانویت نیم بند و کاذب برخورداربود، درحالیکه حکومت تو محروم از همین مقدارکوچک دربین عراقی ها میباشد.

سرو صدا ها میرساند که بوش دردم مرگ سیاسی خود میخواهد گل دیگری را به آب دهد. این خواب کنجاره ئی همان مغشوش کردن رسوائی امریکا و اسرائیل است درمود عاری ساختن شرق میانه از وجود سلاح هسته ئی. درحالیکه اسرائیل دارای دوصد سرکلا ه گک هسته ئی باشد امریکا اخلاقا" چطور بخود حق میدهد تا کشور های دیگر را به بهانه عاری نگه داشته از قدرت هسته ئی مورد تجاوز قرار دهد؟

ازین خوابهای کنجاره ئی معلوم میشود که همه تصامیم د بلیو بوش مانند تصامیم جورج بوش خواب منافع تیل وساختن کمپنی بیشتر تیل مربوط خاندان بوش است درجهان. با این ارمان به گور خواهی رفت و این ارمان خاندانت را رسوا خواهد کرد.

دوبار آخند های ایرانی به جهان و غیر مستقیم به امریکا و اسرائیل اخطار داده اند که هیچگونه تعرضی برعلیه منافع خود را بی جواب نخواهند ماند. یعنی نه حکومت اریل شارون تروریست ، نه عراق دست نشانده وحتی حکومت نیم بند دارای پشتیبانی مردمی افغان ها نیز ازین گزند در امان نخواهد ماند. با این آشوب دیو بندی ها و زرقاوی ها جان خواهند گرفت. (ازاسامه یاد نمیکنم زیرا این دسته و این نام ها ساخته و پرداخته خود امریکا است باید امریکا بداند که مردم جهان از سازمان القاعده متنفرند اما نه بنام سازمان القاعده، بلکه به اساس دست نشاندگی و دام فریب کاری های حکومات اصلاع متحده امریکا.) آنانیکه تا هنوز با این چنین سازمانها همکاری دارند یا خود درین زهر شریک اند و یا اینکه تا هنوز عقل شان قد نداده است تا این طائفه مکار و دو رو را بشناسند.

با این مختصر به نوشتن خود چنین خاتمه میدهم که : بوش و خاندانش در صدد آنند تا آخرین نا آرامی را درمنطقه به  وجود آرند تا درآینده نشان دهند که این کشور ها خود بخود نا آرام اند و همه کار روائی های فلمی و دور از عقل و منطق خاندان بوش بجا بوده است. بنا بران لازم است چنین شعار داده شود که:

اضلاع متحده امریکا! ما را هیچوفت و حالا  هم از خیر و کمک شما امیدی نیست. لطفا" چهره منحوس تانراگم کنید وبیش ازین درین منطقه پر آشوب ، آشوب دیگر برپا نکنید و ساده اینکه شــــــــــــــــــــــــر نه رسا نـــــــیــــــد.

 

 


بالا
 
بازگشت