نامه سر گشاده استاد( صباح ) به روشنفکران گرامی ، هموطنان عزیز و وطنداران مهاجر من.

 

 ( دومین نامه )

خداوندا ! به ان اشک یتیمی

که مادر را به پیشش سر بریدند

به آن فریاد طفلان جگر سوز

که بی مادر به هر جا نب دویدند

به آن روشن دل خوب  و گرامی

 به گفتارش حما سه آفریدن 

 

افتخار به ان قلم و زبان که بیداد را بی پرده بیان و بیداد گران را بی پرده نشان دادند ، به همو طنا نش و به جهانیان ، افتخار به رنگ آن قلمی که با نوای خود نوای یتیم ما رادر برابر د ید جهانیان قرار داد ، افتخار به قلم و اهل قلمی که سوز و گداز محیط غربت و ایا م فرقت ما را بیان کرد ، افتخار به قلمی که جریان جد ل حق و باطل را نمو دار ساخت و آن همه سوز و آه آوارگان مظلوم و خانواده های رنجور و اواره را نقش کرد و این نقش حقیقت را به جهانیان ظا هر وآ شکا را نمو د ، و خوشا به ان قلم و اهل قلم که قصه برخورد نیکی را با بدی رحمت را با وحشت و داد را به بیداد رقم زد و  اکنون جریان وحشت و بر بر یت سلا ح را رقم می زند . افتخار به قلم و ا ند یشه ر و شنفکری، که قصه کشتن و بستن بی گنا ها ن را افسانه روز گار ساخت ، افسانه و جاویدانه در لوح تاریخ زمان .

قلم ما که روز گار درازی نقش وحشت و بیداد سلا ح را در خاک ما رقم می زد ، و امروز رسالت دیگر یافته است ، رسالت وحدت و یکد لی ها غلبه نهابرستمگر ها .

 در ین مقطع خاص زمان این گاه که چرخ روز گار به سر خرویی مر د م محتا ج ا فغا نستا ن و شرمساری سلا ح و سلا حدا را ن دور میخورد باز هم قلم است که راه مان را بسوی پیروزی ها می نمایاند .

قلم ما اکنون نقش واقعیت هاست ، واقعیت های از سوز و گداز جامعه ، سوز و گدازی که از ده سال جدال ، جنگ و خو نر یزی در سینه او گره خورده بود ، اینک این گره ها باز میشود و ملت ما با پای پیروزی راهی وطن خوا هد شد ، وطنی که برای آن زرمیده ، برای آن جنگیده و برای آن سر نهاده است. اینک باز موقع آن میرسد که قلم ما ساز هستی را در شهر ها و روستا های خاکتوده ها ی کشو رما ساز کند ، در دره های هندوکش ، در کرانه های آمو و هریوا در کابل و زابل در قندهار و ننگرهار در بلخ و بخدی ، در باغ پیروزی غزنه ، در پای منار های جام به تصو یر بکشد .

 

طعم و لزت آرامش را کسی خوبتر احساس می کند که بعد از عبور از فراز و نشیب ها و قبول زحمتها و رنجها و مشکلات متعد د به ان رسیده باشد ! نه ناز پروردگانی که در آسایش به دنیاآ مد ند و در عیش و عربده زیستند و در اوجنای خلسه بر انگیز مستی سقوط کر د ند .  حرفم ، گفتنی هایم و درد ها ی دلم با تو است ای رنجد ید وطن!

 برای تو میگویم!

درد های نهائی ام را بتو می نویسم !

و به خاطر تومی سوزم!

اینهمه مشقت وسیه روزی را بخاطر تو میکشم!

بلی!

از تو گفته بودم ، از تو حمایت نموده بودم و حق و حقوق ترا خواسته بودم.

حق تو مهاجر دور از وطن و دور از خانه و زاد گاهت را !

دست از طلب  ندارم  تا کام من  برآ ید

 یا جان رسد به جانان یا جان زتن برآ ید .

اگر لحظه از غم تو غافل شوم و در عالم خیال بر بال آرزو مندی و غم شریکی ، لحظه به لحظه  دقیقه به دقیقه ، ساعت  به ساعت ، روز به روز و هفته به هفته ماه به ماه خاستن و افتیدن و تکاپو، تا رضایت ترا نبینم زندگی بر من حرام است ، پس بیا با من همنوا شو تا حقوق خویشرا بگیریم و مرا که بخاطر تو میخواهند بکشند دستانم را بگیر ید و مرا یاری و مدد نماید.

 روشنفکر عالیقد ر ، هموطن گرامی و وطندار آواره من !

بیاید بپرسیم ؟ که جناب آقای کرزی ، رادیود ر ی صدای آمریکا و ادارات بین المللی حقوق انسان که نوا های اننسان دوستانه و( به ظاهر) افغان پرستانه شما گوش فلک را کر نموده بود ، چرا در مقابل خواست و  تقاضای روشنفکر آواره که هر آن به مرگ تهدید می نمایند سکو ت معنی داری را پیشه کرده اید، علت معلوم و واضع است ، نمیخوا هید دل تفنگ داری را از خود برنجانید تا اهداف و پلان های بعد ی شما صد مه نبیند و مصلحت اندیشی را بخون بی گناهی مقدم میشمارید . نشنیده اید که گفته اند :

  خون نا حق  دست از دا من قا تل بر نداشت

 د یده باشید لکه های  دامن  قصاب  را.                 با تقد یم د رو د ها ی بی پا یا ن ا ستا د ( صبا ح ) شا عر و مو رخ

 

بچشمم قطره اشکی بجاماند

امید آخرم دست دعاماند

نهال آرزو هایم به غربت

یکی زخم تبر بافی چرا ماند؟

 

     ******

بچشمان اشک غم دارم دل تنگ

ز بی مهری زنامردی زنیرنگ

به شهر غربت و گوشه سکوت

هر آن با قاتلان دارم سر جنگ

 

     ******

خدا یا سینه ام شهر جنون شد

از این بیگانهگیها غرق خون شد

سعادت های تو ( صباح) به غربت

به تنهای  فتاده  سرنگون  شد .


 
 

صد ای گر یه ما د ر !

یک عمری با رغر بت را کشید ن

به د شت نا مرا دی ها د و ید ن

میا ن گر یه ها د ر خوا ب رفتن

زخوا ب غر بت یکد م پر ید ن

به نا کا می ا زا ین د نیا گذ شتن

همه عمرا زند ا مت لب گذ ید ن

به  کنج  بی کسی  تنها   نشستن

ا جل را پیش چشم خو یش د ید ن

بسی سختست و زینها جا نگزا تر

صد ا ی  گر یه  ما د ر  شنید ن .

تقا ضنا مه ا ینجا نب ا ستا د ( صبا ح ) شا عر و مو رخ .

برا د رمحترم جنا ب حا مد خان ( کر زی) ریس ا دا ره ا نتقا لی

 ا سلامی ا فغا نستا ن .

جلا لتما ب گرا می کوفی عنا ن  سرمنشی سا زما ن ملل متحد .

به ا دا را ت محترم :

ا دا ره بین ا لمللی حقوق بشر، ا دا ره مستبقل حقو ق بشر

ا فغا نستا ن ، د فترسرمنشی ملل متحد د ر کا بل ، کمیته بین ا لمللی صلیب سرخ...

صمیما نه ترین د رو د ها ی گرم و آ تشین مرا ا زگوشه مخفگاه تنگ و تا ریک د یا رهجرت د رشهرکرا چی پا کستا ن پذ یرفته منت گذا رید .

جنا با ن !

تا ا کنون سی ا ثرم که شا مل پژو هش ها ی ا د بی ، تا ریحی ، فرهنگی وشعری بو د به طبع ر سید ه ا ست .

د ه ا ثر د یگر م که عمد تآ مسا یل تا ریخی وتا لا ن ها ی قو می را

 د ربرمی گیرد آ ما ده چا پ بو ده که ر وی بعضی مشکلا ت

 مو جوده تا فعلآ ا قبا ل چا پ پیدا نکرده ا ند.

د ر ر و زنا مه ها ، جرا ید و سا یتها ی ا نترنتی تعدا د بیشما را زنو شته ها یم قبلآ به نشرر سیده ا ست . ( سا یت ها ی : آ ر یا یی ، حقیقت ، پیما ن ملی ، کلکین ، جنبش ، صدا ی مر د م،  سپیده د م،

آ زا دی ...  به نا م ا صلی و یا مستعار) .

قبل ا زتد و یرلو یه جر گه تصو یب قا نو ن ا سا سی مصا حبه دا شتم با

 را د یو د ری صدا ی آ مر یکا .

د را ین گفتگو تذ کر دا دم  که :

تقریبآ د رشهربند ری کرا چی پنج تا شش صد هزا رمها جرسکونت

دا رند ، و لی با تا سف و ا ند وه فرا وا ن که نما یند گا ن ا ین مها جر ین نه د رلویه جرگه ا صطرا ری ، نه د رشو را ی قا نو ن ا سا سی ونه د رلو یه جر گه کنونی نما یند گا ن ا نتصا بی ویا ا نتخا بی ندا رند

د فا ترد یپلو ما تیک و زا رت ا مو ر خا رجه نیزد را ین شهرا حسا س ا فغا نی ندا شته و تقر یبآ با مها جر ین بیگا نه ا ند، آ نها د رمرا سم ها ی سا ل نو، عید وبرا ت ، تجلیل ا ز ر و زها ی ملی و تا ر یخی شر کت نمی نما یند به ا ین بها نه که ا منیت ما را چگونه تا مین می کنید ؟

د را ین مصا حبه تذ کردا د م که :

د رشرا یط مو جو ده قوا ی ا ئتلا ف بین ا لمللی د ر ا فغا نستا ن به مثا به تا مین کننده گا ن ا منیت و آ را مش و ز ند ه گی صلح آ میزبه مر د م تلقی می گر د د . نبو د ا ین قوا یکبا ر د یگرا فغا نستا ن را بطر ف کشمکش و چو رو چپا ول سو ق خوا هد کرد .

با پخش ا ین مصا حبه ا زطریق را  د یو د ری صدا ی آ مر یکا با تهد ید

 ها ی گونا گون بر خو ر د م .

یا د دا شت ها وا وا مرمتعد دی به د فتر( ...) موا صلت و خوا ها ن بر خو رد جدی با من شده بو د ند .

تا ا ینکه د رهشت ما رچ گر و پ ا ز تر و ر یستا ن و ظیفه می گیرند که

 آ خرین با ربا من تصفیه حسا ب نما یند ، نا گز یرخا نه را ترک و د رمحل نا معلو م ز ند گی دا رم .

آ قا یا ن عزیز!

با لا خره حوصله ا م بسر ر سید پس ا زا ینکه تعدا د ا فرا د معین مرا به قتل تهد ید نمو ده ا ند ، ا کنو ن با ید گفتنی ها یم را با شماد ر جر یا ن بگذا ر م .

ا ینرا نیزمی دا نم که تر و ریستا ن غیرت آ نرا ندا رند تا ا ز رو برو سینه

 ا م را هد ف گلو له خو یش قرا ربد هند . بلکه می خوا هندا زعقب خنجربزنند و یا د را ین شهر که پو ل همه چیزپندا شته می شو د ، د ست به ا قدا م د یگری بزنند ...

آ قا یا ن گرا می !

مرد م ا فغا نستا ن بد ست ا ینها وا رد ا شد تر ین بحرا ن حیا ت ومما ت ز ند گی شا ن شد ند . کشتا رها ی و حشیا نه و ظلم ونا روا  بجا ن ، نا موس و کرا مت ا نسا ن روا دا شته شد که در گفتا ر نیا ید، هو س و آ تش قد رت طلبی ، تحمیل گری ، تعصب گری ، قتل و جنا یت گری ، ا نحصا ر گری ، عصیا نگری ،تا را ج گری ، بیگا نه پرستی ، بی عفتی ، و طن خرا بی ، د زدی، ر هز نی ، بی فرهنگی ، گنجینه ر با  ئ ، چپا و ل گری ، وآ د م

کشی به ا وج خو د ر سید .

مر د م مظلو م و طن مو رد گرو گا ن گیری و سو دا با زی های ا جا نب و دست پرو ر دگا ن آ نها قرا رگرفت ، کشو ر را بحیث میدا ن ا ئتلا ف های ز ود گذ رو نا پا یدا رگروهای د رآ و رد که ر وزچند د رآ غوش گر م یکد یگر قرا رمی گرفت . ا مر و زهم رکا ب ا ین وفردا هم کنا رگروه د یگری می شد ند.

آ د م غرق د رشگفتی می شو د هنگا میکه ملل متحد را مشا هده می کند ا فغا نستا ن را سر زمین مر د م آ ن ندا نسته بجای نما یند گا ن وا قعی کشو ر با چهره های شنا حته شده مسلح وقا تل و آ د م کش د را ینجا و آ نجا مذا کره و د یا لوگهای فرما یشی و فر سا یشی بی نتیجه را برا ی صلح ا فغا نستا ن ترتیب می د هند .

بها را ن فصل خو ب ز ند گا نست

شگفتن  های  د و ر ا ن  جو ا نست

شهید ا  ن  و طن  د ر خا ک  خفتند

گل سر خ ا ز قیا م شا ن  نشا نست

.....

پیا م  نو بها  را ن  پر ا مید  ا ست

بر ا ی ز ند ه گا نی یک نو ید ا ست

به هر د شت که می بینی گل سر خ

د ر فش جا و  دا ن  یک شهید ا ست

.....

ز ما ن  حیله  و  نیر نگ  بگذ شت

سکو ت دا نش و فر هنگ بگذ شت

بخو ا ن شا عر سر ود ز ند ه گی را

غر یو  بد  سر شت  جنگ  بگذ شت .

ا ین سطرها که د ر قا لب تقا ضا نا مه د ر صفحه کا غذ به نگا رش گر فته شد ه ا گر پا ر چه ا د بی و شعر نیست ، فر یا د و د رد ا نسا نی ا ست که تحت عنوا ن تقا ضا نا مه ا را یه می گر د د.

که نخست ا ند یشه ا نسا نی را جو لا نگا ه خو د سا خته و ا زظلم و جنا یت شکوه ها دا رد.

 علتها ی ا یجا د حا د ثه ها را به ا نسا نها و جها ن بشر یت بر سا ند ، تا همه به ا ین با و ر

 بر سند که ا یجا د ا ین مصیبت و تیره ر و زی ا مر خو د به خود نبو ده ، جنا یت کا را ن و

قا تلا ن بی مر و ت می خوا هند ا نسا نی را قر با ن هو سها ی پر ز ر ق و بر ق خو یش

سا خته با ا نجا م ا ین عمل بر با قی لبها مهر سکو ت بز نند .

ا ین تقا ضا نا مه را نمیشو د گفت که تو به و یا تسلیم نا مه ا ست تا د شمنا ن ا زآ ن لذ ت ببر ند، بر سیا ق زا هدا نه هم ا ستوا ر نیست که زا هدی را خو ش آ ید و عا بدی را نا پسند ا فتد د رخلا ل ا ین نا مه مدح کسی هم نشده که د هن پر جو هر شو د ، بخا طر د ر جه و مقا م نیز چیزی بنگا ر ش گر فته نشده که ز یب لو حه ها ، ا خبا ر و کا رت ها گر د د .

جنا ب آ قا ی ( کر زی ) !

د ر ا دا ره شما هزا را ن جر م و جنا یت صو رت می گیر د ، عا ملین و مجر مین ا ین حوا دث

را چرا به چنگ قا نو ن نمیسپا ر ید ؟ تا چه ز ما ن سکو ت و مصلحت ا ند یشی را پیشه می سا زید ؟ ا ینرا نیک می دا نم که مشکلا ت و پرا بلم ها ی متعد دی دا ر ید ، و لی ا ین بر خو رد و

خو د گذ ری با گذ شت هر رو ز و سعت بی سا بقه پیدا می کند خیلی ممکن ا ست که فر دا نتوا نید جلو آ نرا بگر ید و ذ هنیت ها را د ر مقا بل خو یش که هنو ز و قت دا ر ید خد شه دا ر نسا ز ید ؟

شا ید د ر ذ هن شما ا ین تصو ر قو ت بگیرد که من ا ز مر گ تر سیده ا م ، می خوا هم ا ز شما

مد د بخوا هم . خو د ا ین را می دا نید ، بلی ! چو ن ا فغا نم و ا ین حق مسلم من ا ست که شما را به یا ری و همکا ری خو د فرا بخوا نم .  ا ما گا هی ا ز ا ین تصمیم منصرف می شو م ز یرا شما د ر مو قعیت قرا ر ندا رید که بتوا نید ا ز ر و شنفکری حما یت بعمل آ و رید . د ر ر و ز رو شن و د رمقا بل د یده گا ن ادا ره و قا نو ن شما ، حا جی عبد ا لقد یر معا و ن و دا کتر عبد ا لر حمن و زیر هوا نو رد ی و تو ر یزم کا بینه تا ن به جا و د ا نگا ن پیو ست . لطفآ بفر ما ید چه ا جرا ت صو رت گر فت ؟

 جوا ب وا ضع ا ست که ( هیچ )

جنا ب کر زی !

قسمیکه شما خود مطلع هستید چالش ها و فریبهای زیادی در سر راه تان از طرف گروه ها ی کرسی طلب و فسا د پیشه قرا رد ا رد .

   قد رت مدا را ن مسلح و تحمیلی ایکه، نه تنها منافع ملی را تامین نمیکند، بلکه کشور را در زیر چکمه های فر ما نرو ا ی مستبدا نه خو یش  قرار داده و آزادی و استقلال سیاسی جامعه را نیز قربانی خواستهای قدرت طلبی خود و باداران خویش می نمایند.

طی ا ین مد ت  که ا ز حا کمیت  شما می گذ ر د ر وی بعضی د لا یل معین   به عوض افراد کار شناس و حقوق دان، اشخاص مصلحتی جای آنها را پر نمود. این اشخاص و شخصیت ها، نه تنها خد ما ت صا د قا نه و و طنپر ستا نه ا نجا م ند ا د ند  بلکه با دسیسه های از پیش تعین شده حا کمیت مرد می را   موردِ  معامله و سو دا با زی   قرار دادند.

آنچه امروز به مشاهده می رسد،  تلاشهای است که آگاهانه، پلانیزه شده و سیستماتیک از جانب توطئه گران قد رت طلب به ا جرا گذا شته می شو د. تهدید، تحمیل و معامله گری وضاحت داشته و دارد.

تو قع دا ر م که همه د ست ا ند ر کا را ن ا دا ره ا نتقا لی فضای آ لو ده ا ز تعصب و تنگ نظری را ا زمقا بل د ید ه گا ن شا ن زدوده  و خواست هر ر و شنفکر و طن را به عنوان خواستِ بخشی از مردم مورد احترام قرار دهند؛ در غیر آن تحمیل گری و ا نتقا م ستا نی آیندهء خوبی بدنبال نداشته و خشم و بی اعتمادی مردم نسبت به آیندهء نظام از امکان بعید نخواهد بود!

ر و شنفکر عزیز و قلم بد ست محترم !

د رد یا رغر بت و تبعید ، بها ر را به ستا یش می نشینیم ، آ ری، بها ر را . و تو شا ید ، تو ای

 ر و شنفکر من ، تو ای آ وا ره من ، بر من بخندی ، شا ید گیج شوی ، شا ید بپرسی برا ی

 کی ؟ کدا م بها ر ؟

آ ری ! برای تو ، برا ی من، برای ما ، هما ن بها ری را که ندا ریم و با ید می دا شتیم ، و لی

د یگرا ن که بها ری دا رند و با بها ر شا ن و طنی ،  گلستا نی و چمنستا نی و د شت و د منی .

بگذا ر برا ین ها و به خا طر ا ینها که ا زنوع من  و تو هستند ، با د رد و ا ند وه فرا وا ن لحظه یی بخند یم و شا د با شیم و مقد م بها ر را گر ا می بدا ریم . ا گر چند که همه چیزرا – و طن را،

گلستا ن را ، د شت و د من را و لب های خنده را ا ز من و تو گر فته ا ند ، هر چند که یک لحظه

شا د بو د ن و خند ید ن -  و لو به جبر و تظا هر -  برا ی من و تو خیلی د شوا ر ا ست ، و لی

ما و توبا لب های ا شک آ لو ده می خند یم ، صرف برا ی آ نا ن و به خا طرآ نا ن که بها ر

 دا رند و سلا ح و ز و ر . زر ...

هر چند که من و تو همنوع کسی د ر د زد ی ، قتل و غا رت نشده ا یم ، هر چند د یگرا ن که د ر

ما تم من و تو ا شکی -  حتی ا شکی به ظا هر و برا ی یک لحظه – آ ری ، برا ی یک لحظه  و برای تسلی نر یخته ا ست ، هر چند که نما یش مصیبت با ر من و تو برای آ نا نی که من و تو

همنو عش می خوا نیم و با لب ها ی د رد و داغ به ا ستقبا ل بها رش می شتا بیم ،  شا ید منظره

بو ده ا ست جا لب و د ید نی . و لی ا ین بز رگی و عظمت من و تو ست ، ا گر چنین نبو د یم ،

بز رگی ا زآ ن کسی د یگری بو د، ا زآ ن کسی د یگری غیر ا ز من و تو ،  بز رگی من و تو ا ز

ا یثا ر و بو دن برا ی د یگرا ن و ا ز خو د گذ شتن  آ غا ز می شو د ، ز هی تو و ز هی من و زهی آ ن مکتبی که برا ی من و تو ا یثا ر را آ مو خته ا ست و عظمت را .

آ ری همو طن ر و شند ل و قلم بد ست !

تو هر کجا که هستی ،  ا گر ا مر و ز ا ین ا یثا ر و عظمت من و تو نبو د . من و تو هم ما نند

 د یگرا ن بها ری دا شتیم ، ا ما بها ری د ر ذ لت و بها ری د رر سوا ی ... شا ید آ د م

 می کشتیم ، جنا یت می آ فر ید یم ، خا نه و ز ند گی مر د م را تصرف می شد یم ، ز مین هموطن خو یشرا غصب می کر د یم ، به نا مو س کسی تجا .. . می کر د یم    و ...

که آ ن بها ر نبو د ، بل نشا نه یی بو د ا ز نبو دن و ا ز حقیر ز یستن ، ا ز ننگ و بد نا می

و د ر مر دا ب و رکو د به سر بر د ن . خو ب ا ست که چنین بها ری ندا ر یم و ا گر می دا شتیم

هیچ چیزی ندا شتیم و آ نچه که دا شتیم همه ا ش ننگ بو د ، ننگ و حسر ت حقیر ز یستن و ...

و لی حا لا که بها ر ندا ر یم همه چیز دا ر یم ، آ ری همه چیز ، غیر ا ز بها ر د ر ننگ ز یستن .

ر و شنفکر عز یز !

ا ین پیا م ا ز یک ر و شنفکر همو طنت ا ست که بد ستت می ر سد ، ا مید وا ر م تا آ نجا که

 ا مکا ن دا رد د ر نشر و پخش آ ن تو جه نمو ده و ظیفه ا نسا نی خو یشرا ا نجا م دا ده منت

گذ ا رید . با د ر ود ها ی گر م و صمیما نه .

                           <  ا ستا د ( صبا ح ) شا عر و مو ر خ >

            

ر فتی به هجر ت خدا نگهد ا ر تو با د

چشم همه بر د ید ه خو نبا ر تو با د

ر فتی به  سفر د ر شهر ا جا نب

گو یم د عا که خد ا مد د گا رتو با د

                               ...

ر فتی به سفرتو ز ود بیا ی

د ر خا نه بیگا نه تو د یرنپا ی

ا ز بس جفا دیدی د ر خا نه و یرا ن

یقین کنم که تو د یگر با ز نیا ی  .


بالا
 
بازگشت