شکا یت نا مه ا ستا د ( صبا ح ) ا زآ غوش

 غر بت وخا نه بیگا نه!       (سومین نامه)

( تو منا ل بر تا بو ت فر ز ند خو د ا ی ما د ر م

عنقر یب ا ست د شمنا ن را پا یه ا ی دا ر میبر ند )

 بجای تهنیت بها ری وسرود نورو زی - پیا م وتقا ضا نا مه

 ا ز هم میهنان شکسته د ل وروشنفکرا ن آ زا ده :

<  با ا برا ز سپا س ا زسا یت ها ی مشعل ، آ ر یا یی ، جوا نا ن و طن ، را د یو هزا ره گی ... که د ر پخش و نشر نا مه ها ی من ا ز هیچگو نه سعی و تلا ش د ر یغ نکر د ه ا ند ، ا ز خدا و ند بز رگ برا ی شا ن تو فیق مز ید د ر راه خد مت به ا نسا ن ستم د ید ه و و طن و یرا نه را تمنا دا ر م  . مسو و لین و صا حب ا متیا زا ن ا ین نشر یه ها نه تنها د را نتشا ر نا مه ها ی من همت گما شته ا ند  ، بلکه با بز ر گوا ری و خرد مندی ا ز فا میل ستم د ید من نیز وا ر سی و د لجو ی بزرگ منشا نه نمو د ه ا ند .  بو د ند و هستند کسا نیکه قبل ا ز ا ین مصیبت ، صدا ها ی به ظا هر د و ستا نه شا ن  و قت و نا و قت بگو شم طنین دا شت و هر آ ن آ ما د ه خد متگذ ا ری و خو د گذ ری بو د ند و لی با تا سف و ا ند و ه فرا وا ن نه تنها یا د ی ا ز من نکر د ند بلکه با غیبت و عیب چینی مزا حمت نیز به ا طفا ل بی گنا ه و بی د فا ع ا م را ر وا د ا شتند .

د ا نشمند ا ن گرا می !

ر و ز به ) مد یر مسو و ل سا یت مشعل .   --

-- عز یز ( جرئت ) مد یر مسو و ل سا یت آ ر یا یی ،

جو ا نا ن آ گا ه ، آ یند ه سا زا ن پر ا فتخا ر ، ا مید و چر ا غ ر و شن مر د م عز یز --

ا فغا نستا ن و نو نها لا ن عر صه ها ی د ا نش و فر هنگ ، صا حب ا متیا ز و گر دا نند گا ن

سا یت قشنگ و جذ ا ب --  جو ا نا ن و طن .

     --  برا د ر گر ا می ، د و ست نا ز نین ، جو ا ن با ا حسا س و یا ر ر و ز ها ی د شوا ر عصمت نظر ی گر د ا نند ه سا یت ر ا د یو هزا ر ه گی .

بیا ید بگو یم که : ا فتخا ر به آ ن دا نشمند ، شا عر ، نو یسند ه ، سیا ست مد ا ر ، دا کتر ،

 فلسفه دا ن ، ا نجینر ، ا ستا د ، هنر مند ... که د ر مسیر شرا فت و مسلک و هنر خو د با مسولیت و د قیقا نه گا م بر دا شته غرا یز نفسی ، هو سها ی پر ز ر ق و بر ق و خو د خو ا هی ظا هری خو د را سر کو ب و را م ، سعا د ت خو د را د ر سعا د ت مر د م وو طن جستجونما یند که ا ین خصا یل به جا و د ا نه بو د ن و ما ند گا ر بو د نش نقش تعیین کنند ه دا ر د .

د و ستا ن ر و ز ها ی د شو ا ر من !

 

شا ید عد ه تصو ر کنند که ا ین همه شو ر و نوا بخا طر آ ن خو ا هد بو د ن تا ز مینه پنا هند گی و یا بیر و ن شد ن به ا ر و پا و آ مر یکا را مسا عد سا ز م . به شما ا ز صمیم قلب ا طمینا ن مید هم که چنین تصمیم را به هیچو جه ند ا ر م .

 

ا گر می خو ا ستم طی ا ین د ه سا ل ا قد ا  می میکر د م  ،  ا کنو ن به پا کستا ن نبو د م ، ا ینها همه د سیسه و نیر نگ ها ی د شمنا ن ا ست تا ا ز ا ینطر یق تو جه ها را بطرف د یگری

 معطو ف بدا ر ند . من خا کتو د ه ها ی کشو ر م را و ز ند گی دا خل و طن را به آ سما ن

 خر ا شها ی نیو یا ر ک بر ا بر نخو ا هم کر د . ا ز ا ین زا و یه یکبا ر د یگر به شما قو ل

 مید هم .

د ر آ خر ین تحلیل ، ا ز زحمت کشی و قد ر شنا سی ها ی تا ن د نیا ی سپا س نمو د ه ،

می گو یم : ا ین همه تلا شها ی شما را به د ید ه قد ر نگر یسته و د رآ خر ین تحلیل ا گر ز ند ه

ما ند م پلا نها ی نا جوا نمر دا نه د شمنا ن سو گند خو رد ه مر د م ز جر کشید ه و طن را د ر

مقا بل د ید خوا نند گا ن نشر یه ها ی ز یبا  شما قر ا ر خو ا هم د ا د . بگذ ا ر آ نو قت سیا ه

د لا ن بی مر و ت مرا بی ر حما نه به قتل بر سا نند و من نیزبا و ر کنید با گذ شت هر ر و ز به مر گ آ ما د ه می شو م .  د عا ی خیر من و ا طفا ل بی گنا ه من بد ر قه را ه شما با د

به آ هی د ر گلو بشکسته سو گند

به سو زسینه ها ی خسته سوگند

به ا شک ما د رکزدا غ فر ز ند

فر و ریز د برخ پیوسته سو گند

               ....

به پیری خسته جا ن ر نجکشید ه

که پشتش ا ز تهی د ستی خمید ه

به آ ن  طفل   یتم و بی   پنا هی

که  لبخند   محبت  را   ند ید ه

               ....

قسم   بر عا شقا ن  با  و فا ی

نبا شد  بر  نها د ش  بیو فا ی

قسم  بر د ختر کز  را ه   پریز

شیکبا ی  کند  د ر  پا ر سا ی

              ....

و طن شیر ین تر ا ز جا نم شیر ین ا ست

پس  ا ز  ما د ر   برا یم   نا ز نین  ا ست . 

                

 

 

 

زما نی د ر بها را ن همه با قلب ما لا ما ل ا زعشق به وطن وآ سو ده ا زگر یه وا شک ما د را ن و بیوه ز نا ن

 برر وی بها را ن و شگو فه های فرو ر د ین خند ه می زد ند .

طفلا ن سرشا را زعشق وزند ه گی سربه صحرا می ز دند ، به ر وی ( پرنیان هفت ر نگ ) پا می گذا شتند، ا زلا له ها گلد سته می سا ختند، سرود ز ند ه گی سا زمی کرد ند ، د ر د ل د شت ها ، د ر دا ما ن تپه ها، د رمیا ن وا دی ها و د ر کنا ررو د با رها ، ز یبا ر و یا ن پا کنها  د آ را سته با همه زیبا یی ها، برخم زنده گی می خند ید ند، و پیش سیما ی زیبا ی شا ن گلها ی خوشروی و طن سرفرود می آ و رد ند ، آ نا ن چو ن آ هو ا ن ر مید ه ، ما نند غزا لا ن خوش خط و خا ل و مثل کبک ها می خرا مید ند .

ز ند ه گی نوا ی د یگر، جها ن ر نگ د یگر وا نسا ن ها هوا ی د یگر دا شت . همه د ل ها سوز بو د و همه سوزها ، سو زعشق وز نده گی ، ز نده گی د و را ز  برد گی و فا رغ ا زآ لود گی . ا ما با  د ریغ و د رد که

ا سلحه ها ، ا نسا نها ی قا تل و و حشی و مرگ و نا بودی همه را ا زمر د م مظلو م و بی گنا ه وطن به

یکبا ره گی گر فت ، سا ز ز ند ه گی خا موش گشت و سو ز ز یستن و شو ق آ را ستن را به نا بو دی و نیستی دعوت کرد و همه چیز را با خو دبرد و کشت !!!

خو ن  ز چشم ا بر  می با رد  به کهسا را ن همه

 از چه مید ا رند و مر د م پا س ا غیا را ن همه 

د ا ستا ن  کا ر وا ن  و  د زد  می  آ ید  به  یا د

میز نند ا ز مرد می  د م مر د م آ زا را ن  همه

فکر آ را مش کرا با شد که  ا کنو ن گشته جمع

بر  سر  مر د ه  میهن   تیز  منقا   را  ن  همه

حا فظ  نا مو س  میهن گشته  مشتی نا  به  کا ر

پیره یی  ا مو ا ل  مر د م  گشته  طرا را ن همه

خبره گا ن علم و د ا نش  نیززمید ا ن  رفته ا ند

بر سر گنج  طر ب  خو ا بید ه  شهما ر ا ن همه

د ر بسا ط عد ل و تقوا  گشته  ر ند ا ن جا یگیر

بر  فر ا ز  منبر  حق  ر فته  غد  ا  را  ن  همه 

کس نمی پر سد چرا ا ین بو م و بر و یرا نه گشت

کس  نمی  گو ید  کجا  شد  جمعی معما را ن  همه

ا ز چه  ا فگند ند  طو ق  بند ه گی  آ زا د ه گا ن

ا زچه تن دا د ند  ود رخوا ری  سبکبا را ن همه

ا ز چه  می میر د گلا ب  و لا له د ر لب تشنگی

ا ز چه می با ر د به فرق خا ر و خس بارا ن همه

مرغکا ن خوش ا لحا ن آ شیا ن رها کرد ند، خو برو یا ن پا ک با ز ا زد شت و چمن دا من چید ند، گلها ی

 بها ری پر پر شد، سبزه ها ز رد گشت ، چهره مر غزا ر پژ مرده شد و جو یبا ر خشکید، جا ی و فا ی خوبریا ن را جفا ی ا هریمنا ن گرفت ، ا هریمنا ن بیگا نه پرست ، د ر همه جا صد ا ی نو حه بلند شد ، ا ز همه جا صد ای گریه بر خا ست . د یو بد سر شت جنگ و پیا م آ و را ن مرگ و نا بو دی بر چمنزا ر و طن پا گذ ا شته بود ، عشق مرد ، چمن مرد ، بلبل هزا ر دا ستا ن ا ز قصه گفتن با ز ما ند .

د ر و طن طبل و حشت و ریا را نو ا ختند وا ز و حشت آ نها فر شته ر حمت ر مید ، ا لهه عشق د وری گذ ید، جای کبکا ن خوش خرا م را زا غ و زغن گرفت . جا ی حکا یت ( نا ی ) مو لا نا آ ن فر زا نه فرز ند بلخ گزین را عر بده تفنگ و تفنگد ا را ن گرفت . جا ی د یوا ن عشا ق د لبا خته را د یوا ن عشا ق سر با خته گرفت ،

 بجا ی تو صیف عطر د ل ا نگیز گل ا زعطر د لا ویز خو ن شهید ا ن بی گنا ه و طن ز مز مه سر زبا نها شد ، ز یبا ر و یا ن د یگربرای چید ن گل ها نرفتند ، بلکه پا رچه ها ی ر نگین سا ختند و د ر توغ شهد ای خود  آ ویختند و یا د ر میا ن لبا س خا ک آ لو ده و ژ و لیده د ر د ل صحر ای سو زا ن تا نا وقت ها ی شب بیا شهید ا ن بی گنا ه و بی د فا ع خو یش ستا ره شما ری کر د ند و ا زغیرت آ ه شا ن را کسی نشنید .

( بلی !

همو طن مهر با ن من --  د را وا خیربرج جوزای سا ل هفتا د یک د ریک ر و ز تا سی هزا ر مزا یل برفرق مر د م مظلو م کا بل فرو د آ مد . ا ز پنجا ه تا هفتا د پنج هزا را نسا ن قر با نی

جنگها ی قد رت طلبا نه ، قدرت پر ستا ن گر د ید . تما م دا رو ندا ر کشو ر به یغما بر ده شد .)

 

آنجا که د ر د ل د شت ها و د ر دل شب ها نو ای نا ی چو پا ن بچه ها و سینه چا کا ن قصه عشق پا ک سرمی دادند، صد ای مر می خفا شا ن با لا شده آ نجا که د ربها را ن گل گشت جوا نا نی نیکو و خو برو یا ن ما هرو بو د، و یرا نه گشت .  نو حه د لسو ختگا ن جا ی نا له د لبا ختگا ن را گرفت ، شیو ن ما د را ن فرز ند مرده ، جا ی را زو نیا زها ی عا شقا نه را گرفت ، د شت ها ی که ا زآ ن جوا نا ن ما لا له می چید ند ، ا زخو ن جوانا ن لا له زا رشد ، نفس د ر سینه خفه گشت و آ ر ز وها د ر د ل مرد .

جا ی نیا ز ها ی د لدا د گا ن را ، نوا ی جا نبا زا ن گرفت ، جا ی غز ل ها ی د لسو ز را مر ثیه ها ی جا نسو زگرفت .

د ر ده سا ل ، ده سا ل تما م یک پا ر چه عشق ز مزمه نشد ، یک نگا ه عا شقا نه رد و بد ل نشد و یک قصه پرسوزعا شقا نه سر ز با نها نیفتا د ، تو گو یی ا لهه عشق مر ده و عشا ق سوگوا ر ا ند . جا ی د یوا ن غزل

ها را د فتر چه ها ی خو نین ا شعا رحما سه ها گرفت .  عشق سو را ن را بعه ها فرا مو ش و عشق جا ن سوزملا لی ها و نا هید ها سر ز با نها ا فتا د . ا ین ا ست تحفه جنگ و جنگ آ و را ن .

مسا فر  ا ی   مسا فر  ا ی   مسا فر

ز ملک  خو د  شد م  آ وا ره  آ خر

د رین د شت ها ی غربت بی وطن من

به مید ا ن بی و طن که  ما ند م آ خر

                   ...

ا لا   کا بل   ا لا   و یرا نه    من

ا لا  ا ی  قصه  و  ا فسا نه   من

ترا ا ند ر حضو رم چو ر کر د ند

چه  شد  آ ن غیر ت  مر د ا نه  من

                   ...

شب و ر و ز م گذ شت ا ینجا به خوا ری

ز  ا حوا لم   خبر  د ا ری    ند ا ر ی

برا ی د ید ن  و با ز گشت  به  کشو ر

همه  عمر م گذ شت به ر و  ز شما ری

                   ...

مها جر   تا  شد م خا کم   بسر  شد

پی یک  لقمه  نا ن شا م و سحر شد

صبا ح یک غم دا شت غم و طن بود

به ا و ا فز و ده  غمها ی د یگر شد .

تقد یم به مر د م و طن که پیو سته خو شی شا ن سعا د ت من و غم شا ن ما تم من بو ده ا ست .

به گر ا می مر د م مظلو می که د را ثر بید ا د گری و و یرا نگری ا جنبی و ا جنبی پر ستا ن خا نه و کا شا نه شا ن به آ تش کشا ند ه شد و نا له ها یشا ن د ر نیمه شبها ی ظلما نی تا بیکرا نه ها پیچید و طنین آ ن ما تمها تا هنو ز ر وا ن و ا ند یشه ا م را می کا و د .

 

عظمت مر د م نا ز نین من چو ن عظمت و شکو ه آ سما ن ا ستحکا م و جلا ل شا ن چو ن ا ستحکا م و جلا ل کوه ، پا کی و صفا ی شا ن همچو ن پا کی و صفا ی

مهتا ب و قهر و خشم شا ن به مثا به طوفا ن ا قیا نو س  بیکرا ن ا ست .

       همو طن گرا می و ر و شنفکر عا لقد ر !

تر و ر یستا ن تصمیم دا ر ند تا با گلو له حسا ب خو یشرا با من که صر ف وا قعیت گفته ا م تصفیه  نما یند ، ا گر د رآ خر ین تحلیل به ا ین عمل ننگین خو یش مو فق نشد ند با پیشکش نمو د ن پو ل به نیر و ها ی ا منیتی کشو ر میز با ن د ر مر ز مرا ا ز ا یشا ن بصو ر ت محر ما نه تحو یل گر فته به حسا بم بر سند .

ا ز شما برا د را نه  و صمیما نه و بطو ر عا جل تقا ضا دا ر م تا صد ا ی کمک و همیا ری خو یشرا هر چه ر سا تر بلند نمو ده د ر د مرا به گو ش ز ما مد ا را ن کنو نی ا فغا نستا ن و نها د ها ی حقو قی ر سا ند ه ا زا ینطر یق خد متی را به ر و شنفکر آ وا ره و همو طن بیچا ره خو د ا نجا م دا ده ا ز یکطر ف مرا ا ز ا ین مصیبت نجا ت مید هید و ا ز جا نب د یگر د سیسه ها ی بعد ی قا تلا ن را که یقینآ فر د ا گلو ی ر و شنفکر د یگری را خو ا هند فشر د کو تا ه سا زید  . سکو ت د ر مقا بل ا ین و حشیا ن آ د م کش به مفهو م آ ن خو ا هد بو د که د ر آ یند ه به هیچ ا نسا ن و طن ر حم نخوا هند کر د .

ا مید وا ر م به تقا ضا ی من جوا ب مثبت گفته  و ظیفه و طنی و ا فغا نی خو یشرا ا نجا  م د ا ده منت گذ ا ر ید .

                                                              

                                                                                         با ا حترا م فا یقه

                                                                         ا ستا د ( صبا ح ) شا عرو مو ر خ


بالا
 
بازگشت