-« سیا ف » و« ا مین » ، دو روی یک سکه !

                                                                                                                                                           سهرا ب ا ز ها لند                                                                                                                                                         

        د ر سا یت های ا نتر نتی « ا ریا یی » و « جنبش » ، ا علا میه ای را ا ز نا م تنظیم ا تحا د ا سلا می

ا فغا نستا ن که عبد ا لر ب سیا ف رهبر ا نست ، خوا ند م که سخت د ر شگفتی شد م ! د ر ا ین اعلا میه ،

عبد ا للطیف پد را م رو شنفکر ، جا معه شنا س ، نو یسنده و شا عر شنا خته شد ه ء نسل نو ا فغا نستا ن

که جوا ن تر ین کا ند یدا ی ریا ست جمهوری د ر ا نتخا با ت ا ینده ء کشور ا ست ، به حیث شخص ملحد !

سمت پر ست وا جیر بیگا نگا ن ؟ ! معر فی شده  و ا ز مجا هدا ن ! خو ا سته شده ا ز هوا دا ری  به ا و

بپر هیزند وبه تبلیغا ت ا نها گو ش ند هند .

              پیش ا ز بر رسی ا ین مو ضوع نخست با ید شنا خت که سیا ف کیست ، کجا ییست وچه قهرما نی

ها یی  کر ده ا ست ؟ عبد ا لر ب سیا ف ا ز قو م خرو تی وبا شنده ء پغما ن کا بل  ویکی ا ز بد نا م تر ین

شخصیتها ی جها د ی وسیا ه تر ین وجنا یت کا ر تر ین چهره های ا ستخبا را ت عر بی ، پا کستا نی و

ا مر یکا یی د ر نیم قر ن ا خیر ا فغا نستا ن ا ست که ا ز بر کت ا نها صا حب د م و د ستگا ه و ثر وت شده

و د ر وها بی بو د نش نیز کتا بها میتوا ن نو شت که ا ظهر من ا لشمس ا ست .

      عبد ا لر ب سیا ف ، ا ز زند ا ن مستبد تر ین شخصیت سیا سی تا ریخ معا صر ا فغا نستا ن ( حفیظ الله

ا مین ) که صد ها ملا مجا هد سا ده د ل ومعتقد، رو شنفکر و دگر ا ند یش د ر زندا ن ها ، شکنجه گاهها

و پو لیگو نها ی ا ختا پوتی ا و جا ن با ختند و تیر بار ا نها ی شبهای سیاه را تجر به کر د ند  ، جا ن   به

 سلا مت بر د و نخوا ست که شها د ت ، نصیب ا و هم گر د د :

 . ( تر ک د نیا به مر د م ا مو زند          خو یشتن ، سیم وغله ا ندو زند )

     ا لبته زنده ما ند ن سیا ف تصا دفی نبود . چون مشتر کا ت فرا وا نی بین ا مین و سیا ف وجود دا شت.

  عصبیت ها ی زبا نی وقو می وسیا سی و ملی ، مشتر کا ت زبا نی ، قو می ، محلی ، همر یشه گی  ها

و بسیا ر د یگر. جا لب ا ینست سیا ف که ا مد ن عسا کر  رو سی بخا ک ا فغا نستا ن را تجا وز میدا نست

و علیه ا ن گو یا به جها د بر خا ست ، ا تفا قا با دا خل شد ن  عسا کر رو سی به ا فغا نستا ن ، ا ز زندا ن

ا زا د گر د ید که با ید مر هون ا حسا ن ا نها با شد.

      میگو یند سیا ف با یک پتو به پا کستا ن رفته بود . اما و قتی بند و بست ها وقو ل وقرا ر ها با ضیاا لحق

و استخبا را ت پا کستا ن وسعو د ی ها بسته شد وکمکها به مجا هد ین سرا زیر گر د ید ، سیا ف ، بلیونها

دا لر و ا سلحه و امکا نا ت لو ژستیکی  بد ست ا ورد و ثر وت با د  ا ور را نصیب شد . پس ا ز پیرو زی

ا نقلا ب ا سلا می سیا ف به کا بل ا مد . هر چند که خود ریا ست پذ یر نبود ، ا ما بر ای رو سا ی  دو لت

ا سلا می  فتا وی میدا د و هیچ کا ری بد و ن مشورت های ا صلا حی ! و جنگ طلبا نه ء ا و صو رت نمی

گر فت و قسم خو رده بود تا جو ی خون ا ز ملت هزا ره جا ری نسا زد و کا بل را به و یرا نه تبد یل نکند ارام

ننشیند و د ر جنگ ها ی میا ن گر و هی  و تفو ق طلبی ها د ر منا طق :

ا فشا ر وسیلو ود همزنگ و چندا ول ، چنا ن کرد که نیت کر ده بود . که گفته ا ند : ( ا نما الا عما ل

با النیا ت ) وچنا ن د ستا ن نا پا ک خو د را بخون زنا ن و د خترا ن وجوا نا ن ملیت ها ی ( غیر !! ) ،

ر نگین کر د که تا تا ریخ با قیست ، نا م سیا ف ذ یل جنا یت کا را ن تا ریخ د ر ج خوا هد ما ند .

 مو لا نا چه نیکو گفته : ( ا ی بسا ا بلیس ا د م رو که هست      پس به هر د ستی نبا ید دا د ، د ست )

    رو شنفکر کشی ، ا تها م به د یگر ا ند یشا ن و شخصیت های ملی ، ترور و د هشت ا فکنی و معا مله

ها ی ضد ملی ؛ یکی ا ز صفا تی ا ست که سیا ف  دا رد. یکی ا ز ا ین ا تها ما ت نا روا ، بیشر ما نه

و خا ینا نه ، به لطیف پد را م شخصیت ملی ، فر هنگی و سیا سی  ا ست که د ر ا ین تا زگی ها که مسا له

 انتخا با ت ریا ست جمهوری د ر پیش رو ست ، می با شد . انها ییکه با سا بقه ء سیا سی ،  فر هنگی

پد را م ا شنا یی دا رند، بخو بی میدا نند که ا و، جنگ سا لا ر نیست ، ر ییس کدا م تنظیم و حزبی که د ر

ا فغا نستا ن مر تکب جنا یا ت بشر ی شد ه با شد ؛ نیست . بلکه فقط یک رو شنفکر و شخصیت ملی و

فر هنگی ا ست و ا ز ا نجا که حلقا تی ما نند سیا ف تحمل چنین ا شخا ص را د ر پرو سه ء ا نتخا با ت

ندا رند ، ا ز نا م د ین و با ور ها ی درو نی مر د م ا ستفا ده سو ء کر ده د ست به چنین ا تها ما ت می زنند .

بر ای جنا ب سیا ف و د یگر سنگر دا را ن شهید پر ور ش! که شها د ت را بد یگرا ن ؛ و سعا د ت را برای

خود ا ر زو میکنند ، با ید خا طر رسا ن کر د که مر د م ا فغا نستا ن ، د یگر ا ن ملت سا ده و بیخبر نیستند

که به حر فها ی مفت  شما د کا ندا را ن د ین ، گو ش بد هند . ا گر چنین میبود ، د ر بر ابر توا فقا ت  و

سا زشها ی د ر پس پر ده ء شما با ا قا ی کر زی ، ا ینهمه عکس ا لعملها و مخا لفت نشا ن نمی دا د ند .

 

       مگر همین سیا ف نبو د که د ر لو یه جر گه ، ملا لی جو یا را به لحا ف ا ر تدا د پیچا نید و مهر

سکو ت بر لبها یش زد و صدا ی زن را د ر تا ریخ معا صر و طن ما د ر گلو خفه کر د ؟ و هم ا و نبود که

یکجا با شیخ ا صف محسنی د ر لو یه جر گه د ین را ا ز خطر !! د مو کرا سی نجا ت دا د و خو د ش به

( غند ی خیر ) نشست ؟ وهم ا و نبود که د یروز عسا کر شور وی را متجا وز می دا نست و ا مروز ،

سخنگوی ومد ا فع یک متجا وز د یگر شد ه ا ست ؟ !

     وزیر ما لیه ء دو لت ا نتقا لی ( غنی ا حمد زی ) د ر یک جلسه شورا ی و زیرا ن  ضمن ا را یه ء

معلو ما ت  د ر با ره ء بو د جه دو لت وعوا ید گمر کی وما لی  گفت که : رهیرا ن تنظیمها وسر ا ن

جها دی ، پو لها یی را که ا ز کشور ها وسا زما نها بنا م جها د وکمک به مر د م ا فغا نستا ن گر فته

بو دند ، با ید به ملت حسا ب بد هند . بقو ل معرو ف ( حسا ب که پا ک ا ست ، ا ز محا سبه چه با ک

ا ست ) . حسا ب ا قا ی سیا ف و کسا نی ما نند ا و پا ک و ا ظهر من ا لشمس ا ست . ا ن پو لها د ر

با نکها ی خا رج ، د ر سا ختن قصر ها ی مر مر ین ، د ر دو بی ، حیا ت ا با د ، پشا ور وکا بل بمصرف

رسیده وبا قیما نده بو سیله ء تا جرا ن ملی !! و فر ما ند ها ن محلی به دو را ن ا ندا خته شده ا ست.

    گفته میشود که قا چا ق وتو لید موا د مخد ر د ر ا فغا نستا ن ، ا ز بر کت همین د ا لر ها ی

کمک شده وبا د ا ور که ا قتصا د، محصولا ت زرا عتی و تو لیدا ت صنعتی و د یگرمنا بع تو لید ی               ا فغا نستا ن را صد مه پذ یر سا خته ، صو رت میگیرد .

ا ین وظیفه ء دو لت ا ست که چگو نه ا ین پو لها را به حسا ب ودا را یی ملت ، با ز گر دا ند. د ر غیر

 ا ن ، چا ق ها چا قتر ، وبینوا یا ن ، لا غر تر وبینوا تر خوا هند شد.

      ا ز فر یب وا عظا ن جلوه گر د ر محرا ب ها ومحتسب ها ی ا مر بمعروف و نهی ا ز منکر حضرت خواجه ء شیرا ز حا فظ چند ین قر ن قبل هشدا ر دا ده و گفته بود :

 

       وا عظا ن کین جلوه د ر محرا ب ومنبر میکنند        چون بخلوت میروند، ان کار دیگرمیکنند

       مشکلی دا رم زدا نشمند مجلس با ز پر س              تو به فر ما یا ن  چرا خود تو به کمترمیکنند؟                                                              

________________________________________________ وا لسلا م وا لا حترا م  
بالا
 
بازگشت