روسیه پاسخی خواهد داد!

 

نویسنده:  رومان بریل

 

 

سازمان امنیت و همکاری  اروپا  موسسه است که کشور های غرب  از طریق ان رژیم های سیاسی را برقرار میکنند که برایشان منافع بار آورد. چنین اظهارات خشنی را وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف اخیرا  ابراز نموده است . اتهاماتی را که اخیرا کشورهای غربی پیرامون مداخلات روسیه در روند انتخابات ریاست جمهوری اکراین نموده اند نماینگر این سیاست است

 

اوضاعی که در اطراف انتخابا ت ریاست جمهور ی اکراین ایجاد شده، مناسبات روسیه را با کشورهای غربی حادتر ساخته است. در تمام جلسات و کانفرانسهای بین المللی که در دوره قبل از انتخابات ریاست جمهوری اکراین دایر شده ، نماینده گان اتحادیه اروپا و امریکا از فرصت ها استفاده نموده و روسیه را به  شیوه های نامطلوب به تاثیر گداری در اوضاع اکراین محکوم نموده اند.  انتقادات بیشتر متوجه شخص پوتین ریس جمهور روسیه بوده است . پیام تبریکیه پیش از وقت پوتین عنوانی یانیکوویچ ، مبیین علاقمندی جدی روسیه در نتیجه مشخص انتخابات ریاست جمهوری اکراین میباشد که کشور های غربی این عمل را با سایر اقداماتی که روسیه در پروسه انتخابات در پیش گرفته بود به باد انتقاد گرفتند.

 

پوتین در وهله نخست تلاش نمود تا اظهارات خود را توجهه مناسب نماید اما پس از جلسه سران اتحادیه اروپا  و روسیه  بتاریخ 25 نوامبر موضعگیری جدی را اتخاذ کرد. پوتین در جریان سفر خود بتاریخ 5 دسامبر به هند از دکتاتوری در مسایل جهانی صحبت نمود او چنین گفت :

 «диктатуре в международных делах… которая перекраивает современную цивилизацию по казарменным принципам однополярного мира ...»

" دکتاتوری  موجود که  اموربین المللی  را احتوا و  مدنیت معاصر را به اصول قشله نظامی جهان یک قطبی  کشانده است " چند روز بعدتر ، پوتین در سفر خود درترکیه غرب را محکوم نمود که تحت عنوان دموکراسی در کشورهای روبه انکشاف نظام های دست نشانده سیاسی خود را مستقر میکند.

 

دلایل معقول:

همه نارضایتی های پوتین نسبت به سیاست غرب در جلسه هفته قبل وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری  اروپا  در بلغاریا از طرف سرگی لاورف وزیر خارجه روسیه  انعکاس یافت -  او نه تنها اختلافات سیاسی را بین روسیه و اتحادیه اروپا روی قضیه انتخابات اکراین کاهش نداد بلکه این اختلاف را عمیق تر ساخته گفت که غرب سیاست تخریب آمیز را از طریق سازمان امنیت و همکاری اروپا در جهت تجزیه دولتها و مردم دنبال میکند . او برای حاضرین در جلسه از نقش همین سازمان  در گرجستان یادآوری نموده  گفت که این موسسه است که در امور کشورها مداخله میکند و سیاست دورویه گری را پیش میبرد.

اما کسی که از فرصت استقاده کرده و به این اتهامات پاسخ داد کولن پاول وزیر خارجه امریکا بود او گفت :

«Некоторые страны утверждают, что работа ОБСЕ на местах является вмешательством во внутренние дела, что ОБСЕ исповедует «двойные стандарты» и что ОБСЕ сконцентрировала свои усилия на деятельности в бывших советских республиках, исходя из неких политических соображений. Я категорически с этим не согласен»,

 

" بعضی از کشورها فکر میکند که فعالیت سازمان امینت و همکاری  اروپا در محلات، مداخله در امور کشورها میباشد. گویا که  این سازمان سیاست دو رویه یی را دنبال کرده  و آنرا در کشورهای شوروی سابق متمرکز مینماید،  که ناشی از پندار های ناقص شان است و من با شیوه ارزیابی آنها کاملا موافق نیستم "

او همچنان علاوه کرد که :

что весь демократический мир очень озабочен некоторыми событиями в России, особенно теми, которые «затрагивают свободу прессы и верховенство закона».

" دنیای آزاد از بعضی رویدادهای روسیه تشویش دارد و بخصوص آزادی مطبوعات و اولویت قانون انگشت میگدارند."

تنش سیاسی که در جلسه پدیدار گشت تا ختم آن هم کاهش نیافت و بدون اعلامیه مشترک محض به یک نتیجه گیری اکتفا کرد. که نمایانگر ناکامی جلسه وزرای خارجه بود.

 

در آستانه رفورم :

شایان یادآوریست که در حقیقت برهم خوردن جلسه سران سازمان امنیت و همکاری اروپا که ازطرف هیئت روسیه سازماندهی شده بود طنین عظیمی انداخت و بعضی از نماینده گان سایر کشور ها آشکارا به حمایت  نمایندگان روسیه برآمدند و پیشنهاد ات روسیه را بی اساس ندانستند.

تمام سیل انتقادات را سرگی لاوروف متوجه این امر ساخت که زمان آن فرا  رسیده است تا سازمان امنیت و همکاری اروپا  در معرض رفورم بنیادی  قرار گیرد. آیده رفورم که در این ارگان از دیر زمانی زمزمه میشد تنها توسط هییت روسیه بود که ضرورت رفورم را در  آن موسسه  مطرح ساخت و نماینده سلاوینا دمیتری روپل از ان علنا حمایت نمود. سلاوانیا در سال آینده میزبان جلسه سران سازمان امنیت  و همکاری اروپا میباشد و از جانب دیگر سلاوانیا  عضو اتحادیه اروپا بوده  و عضویت سازمان نظامی ناتو را هم دارد. در حالیکه بالغاریا که میزبان جلسه امساله بود عضویت اتحادیه اروپا را ندارد و از اینرو سلاوانیا میتواند آزادانه موضوع موثریت سازمان امنیت و همکاری اروپا را طرح کند. باید گفت که پیشنهاد روسیه و سلاوانیا را سایر کشور های شوروی سابق پشتیبانی نمودند.

 

شروع رفورم مستلزم تجدید نظر روی سیستم تمویل مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا میباشد و در این رابطه لاوروف اشاره کرد که روسیه بودجه سال آینده سازمان را حمایت نمیکند و ممکن از پرداخت عضویت سالانه اجتناب ورزد . جانب روسیه در اوضاع موجود سالانه مبلغ هفده ملیون یورو عضویت خود را به سازمان می پردازد. بودجه سازمان امنیت  و همکاری اروپا سالانه به 179ملییون ایرو بالغ میشود روسیه از سیستم پرداخت بودجه توسط کشورهای عضو راضی نیست زیرا به عقیده روسها که در پرداخت، امکانات اقتصادی کشورها در نظر گرفته نشده است و کشور های ضعیف همان مقداری را می پردازند که کشورهای قدرت مند اقتصادی مانند امریکا تادیه میکنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جلسه صوفیه پیشنهاد کرد که اصل واقعی  قابلیت پرداخت دولت ها باید بر مبنای میتودولوژی سازمان ملل متحد، در عمل تطبیق شود وی با آنکه روی اصل رفورم سازمان مذکور اصرار ورزید و هم چنان شک و تردید خود را در بارده  فعالیت عینی آن آشکارا اظهار داشت.

به یک نگاه کلی ، فکر میشود که روسیه کانالهای ارتباطی را تنگتر  سازد که غربیها د ر انتخابات آکراین از آن استفاده سوء نموده است و سیل انتقادات را به آدرس کرملن وارد میسازد.علاوه برآن بین روسیه و سازمان امنیت  و همکاری اروپا حسابدهی دیرینه هم وجود دارد  و در جریان ده سال اخیر هیج سازمان بین المللی به پیمانه این سازمان علیه روسیه تاخت و تاز نکرده است. و در همین راستا سازمان امنیت و همکاری اروپا با شورای اسامبله پارلمان اروپا مسابقه دارد.

در جلسه صوفیه مطالب آتی به تصویب نرسید:

Ø       اعلامیه سیاسی نهایی

Ø       اعلامیه خاص نسبت به اوضاع اکراین

Ø       موافقه نهایی روی ملداوی

Ø       مواقفت روی اجرای تحلیل قانون انتخابات کشورهای اشتراک کننده

 

ترجمه از دیپلوم انجنیر تاج محمد ایثار

عضوهیئت رهبری انجمن فرهنگی افغانهای مقیم اکراین

 

 

 

*******************************************************************************

 

 

پیروزی اپوزیسیون – راه حل نامطلوبی برای اکراین است !

 

نوشته : الکساندر دوگین

در حالیکه داد گاه عالی اکراین  شکایات یوشنکو را پیرامون تخلفات  در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری  اکراین بررسی  میکرد ، اما یوشنکو غرق تجلیل  پیروزی خود بود . سوال اساسی در اینجاست که آیا اکراین از پیروزی اپوزیسیون مفادی خواهد برد و اگر این پبروزی به واقعیت بگراید؟

از دور اول انتخابات ریاست جمهوری هویدا بود که اکراین ممکن است بدو کمپ مخالف که علیه یکدیگر از ستیزه جویی استفاده کنند،  جدا خواهد گشت و این جدایی را جنگهای داخلی با مرز جغرافیایی ،  مشخص خواهد ساخت .  

اکراین بمثابه یک دولت عرض وجود نموده که راه انکشاف ان اهمیت جیوپلیتیک دارد و همین مسیر انکشاف آینده اکراین ، جامعه را تقسیم نموده است.

بعضی از اکراینیها راه انکاشاف سریع آینده خود را در نزدیکی با غرب می بینند و در حالیکه دیگران آینده را در  اتحاد نزدیک با روسیه مشاهده میکنند. در این حالت فقط اتخاذ یک سیاست عاقلانه و متوازن از طرف برنده انتخابات میتواند وحدت کشور را حفظ کند.  البته کوچما ریس جمهور موجود چنین سیاستی را آمیخته با مانورهای ماهرانه بین واشنگتن و ماسکو اتخاذ کرد.  زمانی زیادی را در بر خواهد گرفت تا هردو بخش اکراین را در یک واحد کل متحد ساخت .

آغای یوشنکو در آغار  بمثابه یک سیاست مدار افراطی غربگرا در اکراین روی صحنه سیاسی  تبارزنمود (مناطق غرب اکراین مانند ایوان فرانکو، لووف و سایر محلات و شهر ها را به حیث پایگاه خود تبدیل نمود) و در خارج این اتکا ( ایالات متحده امریکا و ناتو )  قرار داشت . اکراینیهای که یوشنکو بالای انها تکیه نموده بود بدون قید و شرط ساسیت چندین جانبه کوچما را محکوم کرده  و غرب  را انتخاب نمودند گرایشات متمایل به روس شرق نشینان اکراین ، جزیره کریمیا و ساکنین روسی تبار را دفن نمودند.

 یوشنکو این سناریو را خیلی ها جنجال برانگیز و پر از مناقشه می داند و حتی اگاه است که  درصورت پیروزی،  انتخابات ریاست جمهوری به یک پدیده دردناک تبدیل خواهد شد  از قرینه چنین بر می آید که او آماده حکمروایی بالای نیم اکراین یعنی نصف غربی آن  هم است .  او به خواست های خود ادامه میدهد و میخواهد که روند انتخابات را به یک قیام توده یی که  توام  با منازعات گسترده داخلی باشد  تبدیل کند.

یانیکوویچ که با این واقعیت های تلخ روبرو گشت نتوانست سیاست چندین جانبه کوچما را بحیث الگوی برای خود برگزیند. کرملین زمانیکه اظهارات ضد روسی یوشنکو را شنید ناگزیر گشت تا در پروسه انتخابات مداخله کند و از کاندیدی که مورد قبولش است جانب داری نماید. بدین ترتیب یانیکوویچ خلاف میلش به گرایشات طرفداری روسیه و مناطق شرق اکراین کشانیده شد. اینهم به حیث یگانه امیدش خواهد بود اگر یانیکوویچ بحیث ریس جمهورنصف بخش شرقی اکراین عمل کند

از زمانیکه یوشنکو مورد حمایت غرب قرار گرفته است درزی بمیان امده که نطام آسیب پذیر اکراین را سخت تحت تاثیر قرار داده  که این سناریو به اهداف غرب سازگاری دارد و بخصوص ایالات متحده امریکا که میخواهد بروسل را علیه ماسکو تحریک کند. هدف امریکا تضعیف ساختن مخالفین جیوپلیتیک ان میباشد. هرگاه این دو رقیب همدست شوند بخصوص در بخش انرزی ، پرابلمهای زیادی برای امریکا بوجود خواهند اورد.  

روسیه نمیتواند در حاشیه حوادث اکراین قرار گیرد و مجبور است از یانیکوویچ پشتیبانی کند. با حمایت از یانیکوویچ در حقیقت از منافع ملی خود که قرنها باهم  گره خورده است دفاع میکند 

آغای یوشنکو هم تصمیم تسلیم شدن را ندارد روش خودکامی را که او انتخاب کرده است و درخواستی که توده های انقلابی میکند و همین طور عمل او نشان میدهد که او به ان ادامه خواهد داد. مواضع سیاسی انقدر بلند پروازانه است که بدشواری مبتوان راه حل صلح آمیز آنرا پیش بینی نمود. 

اما ریاست جمهوری یوشنکو یک روزی را هم آرام نخواهد داشت ولوکه قسمت شرق اکراین قیام فوری ضد انرا سازمان دهی نکند ( احضارات بسیج سازی ان خیلی ضعیف تر نسبت به غرب اکراین است) اما فردای و یا پس فردای علیه سیاست یوشنکو به پا خواهند  خاست و روسیه ناگزیر است بمنظور تمامیت ارضی و حفظ وحدت و همپارچگی مردم اکراین مداخله کند و یا حد اقل مناطقی را دفاع کند که گرایشات روسی دارند.

 

ترجمه :

داکتر کریمی

عضو هییت رهبری انجمن افغانهای اکراین

 


بالا
 
بازگشت