په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون

   فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         


اعلامیه فارو پیرامون

 ۱۴ نومبر ۲۰۱۷

 

پیشنهاد څارنوال ICC مبنی بر آمادگی شرایط رسیدگی به قضایای جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی در افغانستان

 

خانم فاتو بنسودا څارنوال محکمۀ جزایی بین المللی یا آی سی سی، به تأریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۷ طی اعلامیه ای، ایضاح نمود که شرایط برای رسیدگی به قضایای جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی در افغانستان آماده می باشد  و اگر مقامات عالی آی سی سی پیشنهاد او را بپذیرند، او امکانات لازم رسیدگی را برای تعقیب این قضایا در اختیار خواهد داشت.

فارو از این پیشنهاد خانم بن سوتا عمیقاً استقبال نموده و آرزومند است، پیشنهاد شان از سوی مقامات صالح آی سی سی مورد قبول و تأئید قرار گیرد.

څارنوالی آی سی سی بر طبق گفتۀ خانم بنسوتا، بر اساس گزارش ها، مدارک روشن در اختیار دارد که از سال ۲۰۰۳ تا اکنون به صورت گسترده  جرایم از نوعی جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی در افغانستان ارتکاب یافته که نیاز اشد به رسیدگی دارند تا حقوق قربانیان این جنایات با تحقق عدالت تأمین گردد.

طوری که گزارش های ارگان های بیطرف حقوق بشری مربوط به سازمان ملل متحد و گزارشگران حرفه یی  نظارت بر رعایت و تطبیق حقوق بشرشورای حقوق بشر، اسناد خبری رسانه ها و محل و باشندگان محل ارتکاب جرایم متذکره، شاهدان عینی و قربانیان آن جنایات، اعم از مقتولان و مجروعان و معیوبان، منحیث مدارک و اسباب اثباتی جرم مبین اند؛ در طی سال های مورد رسیدگی جنایات وسیع از جانب مخالفان مسلح دولت شامل طالبان، داعش، القاعده و دیگر گروپ های مسلح افراطی، از یک سو، قوا و قطعات نظامی جامعۀ جهانی، قطعات عسکری ناتو، قوا و عساکر ایالات متحدۀ امریکا از جانب دیگر و بعضاً توسط قوای مسلح خود دولت افغانستان به وقوع پیوسته است، که در اثر آن هزاران انسان حیات شان را از دست داده و یا توانایی ادامۀ حیات عادی را به سبب مجروع و معیوب شدن از دست داده اند، هزاران انسان دیگر محل زندگی و امکانات تأمین و ادامۀ حیات عادی خویش را به اثر وقوع جنایات نامبرده، دگر در اختیار ندارند.

کمیتۀ حقوق بشر فارو توجه وعلاقه به رسیدگی جنایات بزرگ ضد بشری در افغانستان را به فال نیک گرفته و در اجرا و پیشبرد این هدف، مؤفقیت کامل آی سی سی را تمنی می نماید، زیرا آغاز چنین رسیدگی ها، بالاخره راه را به سوی تعقیب و رسیدگی آن جنایات علیه بشریت، جنایات جینوساید، جنایات جنگی وسایر انواع جنایاتی که در گذشته یعنی قبل از سال ۲۰۰۳ در افغانستان ارتکاب یافته است، باز کرده و فرصت های مناسبی را برای تحقق حقوق قربانیان آن جنایات فراهم می نماید.

کمیتۀ هماهنگی عدالت انتقالی، انجمن اجتماعی دادخواهان افغان و یکعده انجمن های اجتماعی دیګر نیز با صدور یادداشت های از این پیشنهاد مدعی العموم آی سی سی پشتیبانی کامل به عمل آوردند.

اما توضیح باید نمود که جرایم ارتکابی از نوعی نامبرده که قبل از سال ۲۰۰۳ به وقوع پیوسته است نسبت به جرایم ارتکابی بعد از سال ۲۰۰۳ به مراتب وسیع، گسترده، شنیع و وخیم بوده و هم از لحاظ کمی به صد ها ویا هزاران مرتبه بیشتر می باشد

از اپریل ۱۹۷۸ (کودتای فاجعه بار ثور) تا ۲۰۰۳ در افغانستان هزاران انسان، برناحق به زندان انداخته شده، هزاران انسان بدون ارتکاب جرم و بدون اجرای محاکمۀ معیاری و عادلانه اعدام گردیده، صد ها انسان شکنجه شده، هزاران انسان در زیر بمباردمان های روسها جان و زندگی شان را از دست داده، میلیون ها انسان به دلیل وحشت و بربر یت دولت های حاکم و نیرو های اشغالگر ناگزیر به ترک وطن و خانه و کاشانۀ شان شده، بعد با سقوط دولت وقت، به اثر جنگ ها و زد و خورد ها میان تنظیم، ها هزاران انسان بیگناه دیگر کشته و زخمی گردیده، شهر ها ویران و راکتباران شده و به تعداد زیاد انسان ها به شمول کودکان اعم از زن و مرد مورد تجاوز قرارگرفته است واین تنظیم ها با کشتار ها ی وسیع مخالفان خود از ساختن زندان های تنظیمی و شکنجه نمودن انسان ها دریغ نه ورزیده اند. در دوران حاکمیت سیاه طالب ها تمام حقوق اساسی انسان ها حذف و ممنوع شده و کشتار های دسته جمعی از نوعی جینوساید نیز به عمل آمده است.

به این ترتیب در سال های قبل از ۲۰۰۳ در افغانستان به میلیون ها انسان قربانی جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، کشتاره ای دسته جمعی از نوعی جینوساید و انواع دیگر جرایمی که در ردیف جنایات بزرگ ضد بشری دسته بندی گردیده اند به وقوع پیوسته و ارتکاب یافته است.

که وقوع وارتکاب آن جنایات در گزارش ها، راپور ها و سایر اسناد مربوط مراجع بین المللی نیز ثبت می باشد.            

کمیتۀ حقوق بشر فارو متیقن است که تذکر څارنوال آی سی سی مبنی بر رسیدگی نه کردن جنایات ماقبل سال ۲۰۰۳ به مفهوم "غیر قابل رسیدگی" آن جرایم نمی باشد. یعنی آن جنایات ارتکاب یافته طی سال های ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۳ م صرف با درنظر داشت صلاحیت رسیدگی قضایی معمول آن محکمۀ بین المللی، توسط ایشان رسیدگی نه خواهند شد، نه به دلیل آن که آن جنایات مثلاً تحت مرور زمان بیایند، زیرا جرایمی از این دست بر اساس میثاق سال ۱۹۶۸ که در ۱۱ نوامبر ۱۹۷۰ مرعی الاجرا گردید، جنایات جنگی و جنایات ضد بشری "مرور زمان ناپذیر" اعلام و تثبیت گردیدند. پس کدام دلیل دیگری که سبب فسخ رسیدگی و تعقیب آن جنایات گردند، وجود ندارد.

و اما چه بهتر می شد اگر څارنوال گرامی آن محکمۀ عالی جهانی، پیرامون رهنمود یا رهنمایی های در مورد رسیدگی به جنایات قبل از سال ۲۰۰۳ در افغانستان نیز اشاراتی می نمودند، چرا که مردم افغانستان به دلیل این که عده ای از متهمین ارتکاب به  جنایات متذکره فعلاً در آن کشور در پست های مهم دولتی حضور دارند و یا تعداد دیگر شان در حال حضور یافتن در چنین پست های هستند. این امر سبب آن گردیده تا توقع رسیدگی و تعقیب آن جرایم توسط محاکم ملی افغانستان ضعیف باشد.

پس راه دیگری که باقی می ماند تشکیل محاکم یا محکمۀ خاص بین المللی جزایی جهت رسیدگی به همچو جنایات برای افغانستان می باشد که مماثل آن قبلاً محاکم رسیدگی به قضایای "یوگوسلاویا" و "راوندا" خواهد بود.

مردم ستمدیده و مظلوم افغانستان همیشه از مراجع قضایی بین المللی آرزو و توقع تحقق عدالت انسانی را داشته و دارد و این توقع زمانی به صورت کامل برآورده خواهد شد  که  در کنار رسیدگی جرایم ا رتکابی بعد از سال ۲۰۰۳، سرنوشت رسیدگی جنایات قبل از سال ۲۰۰۳ با ارائۀ رهنمود نیز روشن گردد تا  تعقیب و رسیدگی وقایع  تمام ادوار ۴۰ سال اخیر که شامل قضایای جنایات علیه بشریت، جنایات از نوع جینو ساید و جنایات جنگی می باشد و به صورت گسترده در افغانستان به وقوع پیوسته است، رویدست گرفته شده و عملاً به اجرا درآید.

 

 

 

کمیتهٔ حقوق بشر فدراسیون سازمانهای

پناهندگان افغان در اروپا (فارو)

 

 

Address of conference :                                                                                                                                

Valkenpad 5

 

2317 AN  Leiden, The Netherland


 

 


FAROE, Post Box 707,   2300 AS,   Leiden,     www.afghandiaspora.org,    

faroe_af@hotmail.com

 


بالا
 
بازگشت