خوشه چین

 

رهنمایی سالم

چطوراست؟ اگربخواهی دریک اداره که زود رشد می کند وجای پای درمیان مردم دارد.بارعایت دقیق از سنتهای پسندیدۀ راهی به پیش رفت را انتخاب مینماید. ایجاد گری مینمایند وخلاقیت به خرچ میدهد.اگرمیخواهی که دردنیاو آخرت ازنام نیک برخوردارباشی راه عیاری وکاکگی درپیش بگی. متوجه باشی که دروغ بخشیده نمیشود. 

مردم شهر

مردم شهربخندید بجوشید برفصـــید

برقصیدوبرقصید وبخندیدوبرقصــید

 غروب بازارکهنه فرارسیـــد،ازپی

ازپی تاریکی به استقبال نوررقصید

برقصید وبگویید که ما خلق خداییم

ازاشک یتیم وتــــف نفــرت درکثافت

سیلاب بسازید چتلی بربایید وبرقصید

نسل جوان

میدان جنگ ازخود ادبیات دارد.

مرا به گناه نگیرید.

نسل جوان داخل درمیدان،شما خودرهبریت سیاسی مستقلانه رادردست بگیرید. شما مردان باغرور وبا عزت هستید.وعیاران وکاکه های جدید وناموس پرست امروز هستید.به این شخصیت های برخاسته اززیر لنگ آی اس آی پاکستان ارزش قایل نشوید.خودرا بیرون بکشید خدمت کردن وخود را شهید ساختن برای این مفعولین زیب ندارد. 

بخش ناقص

انسان دارای دوگردۀ چپ وراست است.اگریکی ازین گرده بنا برنواقص کشیده میشود.آن انسان معیوب است.ویا یک چشم،ویاجوانه گاو مست را خسی میسازند. آن گاوباقی میماند که صرف قلبه کند.ولی گاوی باقی نمی ماند که نسل جدید گاوازان ببار بیاورند.بلی گاوخصلت خراب دارد هرگاه جلوش ازدستت خطا بخورد.آغازبه خوردن مواد غایته میکند.

بعضن ازشخصیت های سیاسی((چپ وراست))درداخل کشورمان چنان خسی سیاسی شده اند که صرف(بان بزنند)قلبه کنند بی ادبی قلمی معاف(ریخ بزنند))کل پاده را مردار بکنند.

یک مثال زندۀ جانانه:زنبوررا اطفال زمانی کرک میشوند((پیر))بادست می گیرند درتناب .همرایش بازی کی کنند.میگویند اینه طیاره گک من.

اطفال دو طایفه را سنگ باران می کنند.

اول: دیوانۀ بازاری را

دوم:سگ ظالم جنگی را که درمیدان خوابیده باشد.وازمود افتیده باشد دندانهای جنگی تکیده باشد.صرف صدای رسایش باقی مانده باشد.سنگ باران اطفال میشود.

انکشاف تکامل پیش رفت ترقی تحول،عمومن درموجودیت هستی تضادها درحالت تعادل درموازنۀ مساوی صورت میگیرد،که آن را به نام مصالحه باید قلم داد کرد.

درحالات مبارزه درراه صلح یکی ازعناصر جانب مقابل((گل بدین))نه کل جریان حزب اسلامی،ویا اشخاص کاملن منفورجامعه چون ریگی میان برنج قرارگیرد.

خداوند

خداوند بخاطربعضی بنده هایش درافغانستان خجالت میکشد.بنده های که خودرا پیشروومبلغین دین محمدی پیغمراسلام معرفی کرده اند.خداوند متعال ازین گونه بنده هایش میشرمد به خاطری که اینهاره خلیفۀ روی زمین معرفی کردم.اینها دشمنی را با بندگانم خودم((زن))فرشتۀ روی زمین مادرپیغمبران مادر فیلسوفان مادر بشریت کرۀ زمین را به حیث انسان نمی شناسند.اینها درنقش اژدها کروکدیل حیوانات وحشی جنگل مزدوران یهود ونصارا دست به فاجعۀ انسانی میزنند. درشمالی روح عیاران(میرمسجدی خان،میربچه خان وجلندرخان وعیاران فران ازهمه عمده(روح احمد شاه مسعود،امیر حبیب الله خادم دین رسو ل الله ازانانی میشرمد که هویت مان را فروختند)).میگویند که اینها درجملۀ نامرد ترین ها محاسبه کنید. همین طور جوانمردان کل کشور.

موقف وطن پرستان

وتووطن پرست مبارزانقلابی سربازمادروطن خود هستی ازسیستم باهم مرتبط اعضای وجودت باید بیاموزی که چه وظیفه داری؟.

وطن مادرهست به حیث مغز،بینی به حیث حایل دوطرف حایل چشمان جدا ازهمدیگر،همرزمان می بینند،تشخیص می کنند خوب وبدرا،اشک مشترک میریزند،سوراخهای بینی جدا ازهمدیگردرتشخیص بو عکس العمل مشترک انجام میدهند.گوشها بیگانه ازهمدیگرمگردرتعین ارزشها همکارغیابی یک بادیگر ((آوازمهیب وخطرناک))عضویت را واداربه عکس العمل میسازد.هرحصۀ وجود درتماس با اشیای مادی پیادم دهندۀ خوب به مغزاست.زبان طبعیتش تشخیص ذایقۀ خوب وبد است.

نه اینکه بالایش عربی مانده اند انگلیسی مانده چینایی مانده روسی مانده شده فارسی مانده شده است ودری.

بلکه قرارداد اجتماعی است به منظور افهام وتفیم ورفع ضرورت های مشترک ایجاد گردیده است.

دین ومذهب وزبان تابع به شرایط زمان ومکان است.

خدا واحد ولاشریک

دندانها درداخل دهان هریک درکنارهم موقعیت ثابت دارند.برای خوردوخمیر

ساختن غذا.

وتووطن پرست مبارزانقلابی سربازمادروطن خود هستی ازسیستم باهم مرتبط اعضای وجودت باید بیاموزی که چه وظیفه داری؟.

جهان متضاد اقتصادی

جهان متضاد اقتصادی روی(کود سبز) برای حاصل فراوان سرمایه گذارای کرده اند.پارو بالای پاروشکل میگیرد بنام مرکزتجمع پارو.

اما روشن  وارد درمیدان چون لاله های سرخ دارای(اوکسیجن وآب حیات)+ دارای(آفتاب) گرما ومحبت،سازندگان بهاربادستان پاک چرا خودرا نمی شناسید.

نوحه سرایم

نوحه سرایم سرایم وسرایم وسرایم

خواننده میخواند:

 که خدا هست خدا هست خدا هست

من مینویسم بندۀ خدا:

  انسان هست انسان هست انسان هست

انسان درهمـــه جا که هست انسان هست

 درهمــه جـــــادردرودیــواربنـــو یسید

بنویسید که هزاره وازبـــــک ترک من

انسان هست انسان هست وانسان هست

شیطان لعین درلباس، بنیاد گرا :

 دشمن:

 انسان هست انسان هست انسان هست

آنان که با این مکتب گرویده است

حیوان است حیوان هست حیوان هست

آزادی وآگاهی فرض به هرافغان است

 

دزد  

بیایید که دزدرا پیدا کنیم.

دزد هم میگوید دزد صاحب خانه میگوید دزد.

کرزی،اشرف غنی،وگل بدین ووووهم میگوید دزد.

عبد الشکور«خوشه چین»هم میگوید دزد.

مراجعه می کنیم به مردم غریب بیچاره که کی دزداست.

عبد الشکور«خوشه چین» دزد نیست.

 میگویدکه اشرف غنی دزد است.نشخوارکردنش ازهمان صدای امریکا معلوم میشد.

کرزی دزد است بخاطری خون شاه شجاع،عبدالرحمن خان ونادرخان درخونش مشترک است.

ذات ماهی خطا نیایی.

گل بدین هم دزد است وهم قاتل وهم ویرانگر وحشت آفرین.قانونی داکترعبدالله وخلیلی ومحقق شریک جرم دزدان اند.

اینها فعلن درموقعیتی قرار گرفته اند که جنگ قومی ومذهبی را خوانه به خانه سرایت بدهند.تاجکان آماده گردیده اند که علاج واقعه قبل ازوقوع دست به کوچ اجباری ناقلین را کوچ اجباری دهند.

عاقبت مسئله رسالت مندان را درمیدان میکشاند که جبهه دفاع میهنی را شکل دهند.جبهه منحیث نهاد پرمسولیت وظیفۀ فردای خودرا میداند.

درغیرآن خون ملیونها افغان درگردن شما است.

جگرم خون میشود.

سرخ است یا سیا

جگرم خون میشودبه گاو قلبه ای که صاحبش(امپریالیزم)سالهای متمادی کاه ورشقه وشبدروکنجاره میدهد.ازش برای پاره کردن زمین کارمیگیرد.گاوی که درجوانی مست بود وجنگی وکارا،امپریالیزم ازینکه سالها ی دوام دار،سرمایه گذاری کرده است.درآخرین لحظات ازش کار میگیرد.زمانی ازپا می افتد دیده نمی تواند.علی الفورگاوچاق ومست جنگی را که لاغرشده به قصاب میفروشد.گوشتش به ارزان میخرند.

می فهمید که رنگ ازین گاو چه رقم است؟سرخ است یا سیا.

صبح به خیر

هنگام  سپیده  دم  خـروس   سحری

دانی که چرا همی کند   نوحـه گری

یعنی  که   نمودند  در  آیـینه  صبح

کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

«عیار»نوحه گری می کند

چهاردهه عمرت گذشت درجنگ بیگانه هنوزپایانش معلوم نیست. انقلابی ،اخوان ،مجاهد،طالب،دموکرات،مدافع حقوق بشر همه برای تو دروغ گفتند((تودۀ بی دفاع وبی خبر)).همه ای اینها ازشرم شما ازخدا نمی ترسند درشب تاریک اعمال ناجایزانجام میدهند درعیش ونوش غرق ازکاروتلاش وفعالیت برای پیشرفت وزمینه ساز برای پیدا کردن لقمه درمخیله وجود ندارد.

شعرازشاه شجاع است:

صبح دمید و روز شد یار شبینه خانه رفت

صبح دمید و روز شد یار به این بهانه رفت

یار به این بهانه رفت

یار به این بهانه رفت

مرغ سحر تو گم شوی یار به این بهانه رفت

یار به این بهانه رفت

یار به این بهانه رفت 

شب که پس از هزار روز آن بت رشک مهر و ماه

شیشه بدست قدح به جیب آمده بود عذرخواه

مرغ سحر تو گم شوی یار به این بهانه رفت

صبح دمید و روز شد یار به این بهانه رفت

مرغ سحر تو گم شوی یار به این بهانه رفت

یار به این بهانه رفت

یار به این بهانه رفت

یار به این بهانه رفت

 

روشنایی

مردمم درآتش تولید عین وغین میسوزند

جنگ قچ هاست ملت بین دوقچ میسوزند

وعده  همه دربادهوابود،دروغ بود ودروغ

مظلوم درحسرت روشنایی اریکین میسوزند

چراغ

عیارچراغ است چراغ است چــراغ است

تاریکی محوه خودش داغ است داغ است

نه که چراغ است چــــراغ است چراغ است

میوۀ شرین درخت هــــرباغ است باغ است

عیارنیست بخیل ازش گیرمیوه وچراغ است

بازار،رامیکنی تــو دارای وفــورازنعمـــــــات

جهان روشن شده،چراغ ازپی چـــراغ است

دستان فردا

دستان فردا به سوی ما درازمیشوند که تحفۀ ازحقیقت ذهنی را برای شان توضح بدهیم نشود که ازفشاردادن دست دوستی عاجزبیاییم اگر درچانته چیزی نداشته باشیم.پس خواست درصورتی امکان دست میدهد که خودرا حقیقت راستین بسازیم آنچه که میگوییم باید باشیم منتظربه کسی نباشیم خود باید شویم.

چنان چه زمرد درمیان هزاران تن سنگ وخاک وگل آنقدرخودرا سخت وسفت محکم میجوشانند.که ازداخل چهارازراف خودرا میسایاند.خود بیرون میشود.این وترکیب شکیب شکست ناپذیربرایش جلایش می بخشد وقیمت ارزش اورا بلند می برد.

عیاران برخلاف سیاست گذاران بدون برنامۀ خود آگاهی ملی صفت خاصی را برای داشتن وطن آزاد توقع دارن.

فردای امروزبرای سرسازمان بخشیدن خود به سمت آرامش،بدیل میخواهد.بدیل به هزاران موجود است.

درسراسر کشور،دربین اقوام دربین مذاهب ازشمال تابه جنوب ازشرق تابه غرب

درهرجایی که هستید با شخصیت دارای اوصاف انسانی نه سیاهی لشکر(دانۀ زمرد) قیمت ترازهزاران تن (سنگ وگل)ارتباط قایم نمایید که وقت موعود با یک ویسل جمع آیند.برای اشغال.به حیث بدیل.    

 سندان وچکش

چکش وسندان هردوازیک نسل ونصـــب اند

دراتحاد همکاری باهم بهترین وسیله وسبب اند

درفعل وانفعال ضربه ومقاومت سازندگی دارند

تغیروشکل میدهند درکورۀ وجدان،دب دب اند

ازضربۀ چکش برفرق سندان میشنوی درکوره

نزدماویرانگرازگل بدین تا سیاف عبدالرب اند

آنانکه که شمال وجنوب وزبان پیشه کرده اند

برای تان معنی میکنم بی شرم و بی ادب اند

دستان سیاه ازآستین سرخ

گناه این بود که رشوت نمی خوریم ازهرکس به اندازۀ استعدادش برای هرکس به اندازۀ نیازش.شعاراست که تنها سلطان جنگل ،منفی ((شاهان سه صد ساله))این لاش خوران انگلیس  وجهان سرمایه.

پس سلطان جنگل ازین کارمستثنی است.

ازهرکس به به اندازۀ استعدادش ازهرکس به اندازۀ نیازش.این قاموس تنها در دایرت العارف عیاران نوین انقلابی یافت میشود.این شعارشعارانقلابیون پیش رو عصر بود.دیروز حریف به حیث تخنیک حمله برحریف کارگرفت.

 پهلوان حریفش را درمیدان((افغانستان))به چال خودش خواباند.بازی هنوزبه پایان نرسیده بازیها با استفاد ازتخنیک های چندین مجهوله عربی که سرین وسینه میلرزانند.درافغانستان طووپیچ میدهند قرص مینند با نغمۀ قطغنی گاهی دکلان میروند وگاهی ایرغه.بعضی اوقات  افراد را بدون ارایۀ سند((بیریش معرفی میکنند)).درین فضای هیا هوی کنون بستر رقابت شکل ومضمون خودرا به سرعت غیر قابل پیش بینی تغی میدهد.

آقا گل بدین حکمت یار فراوان به خالق خود خدمت کرد فراوان خدمت کرد.فراوان انسان کشت فراوان متاجرا ایجاد کرد آن چنانکه بادارش میخواست.حق دارد که با تزیع دست آوردهای انکار ناپذیر بالای  بادارش نازکند وکرشمه ولی((منافع دوست همیشگی ندارد)).

وطن دوستان  شعرا ونویسندگان درمجموع اهل خبره،توده ها درخت هستند. عیاران ((خار محافظ گل))وشما گلهای رنگارن باغ انسانیت.آفتاب معرفت برشما میتابد وشما رنگ روشن میگیرید،بلبلان ازبلندای شاخه های شما ((شجاعت مردانگی دلیری ودلریایی ودلبری))سرمیدهد.

آینده ازشماست وشما تعمیر کنندگان آینده.

 هرگاه

هرگاه پیش قراولان احزاب سیاسی به این حرف عیاران نوین انقلابی صحه گذاشتند که ماانسان هستیم.انسان یعنی آزاد وآگاه مستقل،دروازه به رخ شیطان بسته است.پس با این تعریف سیاست مداران معاش بگیرازبیگانه را نباید انسان شمارید.

مخالفت

عیاران نوین انقلابی به اجیرشدن افغانها به حیث سربازان جنگی کشورهای شدیدن مخالفت خودرا اعلان میدارند.

همین اکنون مردم درحا جنگ به نفع بیگانه کشته میشوند.ولی مردم  ما را در داخل به مرض پشتون وتاجک شیعه وسونی درگیر ساخته اند. 

همین اکنون مردم ما درحا جنگ به نفع بیگانه کشته میشوند.ولی ما درداخل به مرض پشتون وتاجک شیعه وسونی درگیر ساخته اند. 

عیاران تکرارناپذیر

عیاران افغانستان شمول

عیاران ازهرملیت ومذهب

رفقای سال 1340کهن سال موسفید

کریمش ازخوگیانی

خلیلش ازهرات

نصرالدینش ازلوگر

داودش ازپنجشیر

عزیزش ازپغمان

بدیع الزمانش ازتخار

مجیدش ازلغمان

اشرفش ازارغندی

غوثش ازقلعۀ ملک

شکورش ازچهاریکار

درقید حیات اند

رفتگان آخرت را خدا ببخشد.

فعلن جوانا تازه نفس بااراده متین صادق مؤمن،با وجدان  شخصیت های برگزیده دانشمندان درسطح اکادمیک ،ازگوشه وکنار،بی شمار به حیث حایل.بین سیاست های شمال وجنوب وپشتو فارسی،چپ وراست وسیلۀ ارتباط به منظور اتحاد ویک پارچگی کشورواحدمستقل وتجزیه ناپذیرهچ به دورارمان واحد ومشترک همه افغانها(صلح)به منظوراحترام به مقام انسان بیست وپنج ثورسال 1345 شمسی مصادف به 15 جوزای،روزعیاران است این روزرا عیاران درهرکجایی که هستند به اسم((آب ونمک))تجلیل می کنند غم هارا استرس غمگینی ناشی از جنگ های صادراتی وفرسایشی بی وطنی وشرایط ایجاد شده این روزجسته وفرهنگ بلند بالای((آریانای کبیر کهن وخراسان پهناور وافغانستان نوین ))را تجلیل مینمایند.

هرعیاردرهرجایی که اقامت دارید.با پوشید لباس های پاک چون ایام عید این روز را به ارواح راد مردان تاریخ ،امیرابو مسلم خراسانی ،یعقوب لیث صفار،سمک عیار،امیر حبیب الله کلکانی وسایر شخصیت های پاک نفس با دیانت که خاطر مستقل جان باخته اند.ازین روزتجلیل بعمل آورید.

 

 

 


بالا
 
بازگشت