محمد الله وطندوست

 

رییس جمهور متفکر ما جدیدآ مراکز فساد را کشف نموده است؟!

رییس جمهور متفکر افغانستان بعد از سه سال تسلط در ارگ بالاخره به کشف بزرگی نائیل گردید. جناب شان دریافتند که وزارت داخله فاسدترین ارگان امنیتی و وزارت خارجه قوم گرا ترین وزارت در کابینه شان است؟!

واقعا کشف چنین پدیده ها از عهده هر کس ساخته نیست . تنها دکتور علوم اجتماعی ,استاد پوهنتون های امریکایی و متفکر دوم جهان می تواند به چنین کشف سترگ نائیل گردد. ذهی افتخار به چنین رییس جمهور؟!

سوال اینجاست که آیا فساد تنها در وزارت داخله  و قوم گرایی صرف در وزارت خارجه محدود و منوط است ,یا سر تا پای دولت را فساد فراگرفته است؟

آیا مکاتب تخیلی , معلمین تخیلی ,سربازان تخیلی ,اختلاس رسوا کننده در وزارت شهر سازی ,قرار داد ها ی ضد ملی معادن با زور مندان ,عقد قرار داد های لوژستیکی در وزارت دفاع ,استفاده غیر انسانی از معاش معلولین و شهدا و صد ها مورد دیگر از فساد گسترده  و دستگاه فاسد نماینده گی نمی کند؟

طبق معلوماتی که در این روز ها در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده زیاد ترین کارمندان عالی رتبه وزلرت خارجه را نزدیکان رییس جمهور و هم تباران شان تشکیل می دهدکه واقعا از اوج قوم گرایی حکایت می کند. به گفته معاون اول رییس جمهور کسی که از قبیله خاص رییس جمهور است آدم مطلوب و خوب است و کسی که در عین حال از منطقه خاص است خوب ترین و لایق ترین و قابل اعتماد ترین شخص به جناب رییس حمهور محسوب می گردد که  موصوف به جرم چنین اظهارات ,خلاف تمام نورم ها و قوانین به حاشیه رانده شده و از صلاحیت های مندرج در قانون  اساسی محروم گردیده است.

آیا  رییس جمهور یکبار فکر کرده است و ظیفه بلند پایه ترین شخص کشور صرف تشخیص و اعلان فساد است ویا وظیفه دارد که قاطعانه علیه آن مبارزه نموده فساد پیشه گان را از دستگاه دولت دور و به مراجع عدلی و قضائی بسپارد؟

آیا رییس جمهور یکبار با خود اندیشیده است که چگونه کسی را که مبتکر مکاتب تخیلی و معلمین تخیلی در کشور شناخته شده بود  و شخص رییس جمهور به فساد پیشگی وی صحه گذاشته بود ,منحیث وزیر دولت تعین نموده است؟

معلوم است که رییس جمهور با معرفی دو وزارت منحیث مراکز فساد اهداف خاصی را دنبال می کند. از یک طرف می خواهد به حریف دیرینه و شریک اقتدارش ,رییس اجرائیه زهر چشمی نشان دهد و از جانبی به متحد جدیدش امیر حزب اسلامی ,چراغ سبزی نشان داده  دو وزارت کلیدی را در معرض معامله قرار دهد. در حالیکه هیچگونه علاقمندی و تعلقیت با وزیران داخله و خارجه  ندارم و وجود فساد آنهم گسترده و قوم گرایی افراطی را به این وزارت ها مسلم می دانم اما چنین روش مبارزه با فساد را از جانب شخص اول کشور عوام فریبی آشکار و فریب محض می دانم.

جناب رییس جمهور با چنین ژست هانه تنها علیه فساد کوچکترین اقدامی نمی ورزد ,بلکه فساد گسترده در  ارگ ریاست جمهوری و معاملات ننگین خرید و فروش کرسی ها را از جانب نزدیک ترین وابستگانش از نظر ها پنهان می نماید. در غیر آن چگونه خرید و فروش کرسی های ولایات ,قوماندانی های امنیه و ریاست های گمرک را نادیده می گیرد و افشاگری های اتحادیه اروپا را در مورد ارتقای افسران  و کسب رتبه های جنرالی را نا شنیده تلقی می کند. آیا بیاد ندارد نماینده اتحادیه اروپا در کابل چندی قبل مدعی شد که کسب رتبه جنرالی به بکس پول و جیب پر از دالر متقاضی وابسته است نه به لیاقت , شایستگی و کار آیی افسران؟

آیا رییس جمهور تمامیت خواهی که می خواهد کشور را به سیستم قبیلوی اداره نموده  نزدیکان و وفاداران خود را در همه امور حاکم نماید ,می تواند اعتماد مردم را کسب و از قضاوت تاریخ گریز نماید؟

 به نظر می رسد متفکر دوم ما که در جوانی نیز به درایتش شک و تردید های وجود داشت ,در تاریخ بحیث بی کفایت ترین ودر عین حال مستبد ترین و منفور ترین چهره ثبت خواهد شد و کار روائی ها واظهاراتش سال های طولانی نقل مجالس خواهد بود.

 


بالا
 
بازگشت