سنجر غفاری

 

جستجوی اکسیراز ترکیب مهره های ناکام

بحران وحدت ملی ، در حکومت وحدت ملی  !

واقعیت این است که مردم افغانستان دربرابریک آزمون دشوارتاریخ قرار گرفته اند، انتخاب سرنوشت ملی وزعامت،تشکیل نظام سیاسی باقاعده وسیع آن، پایان بخشیدن به سناریوی برادرکشی ، تصمیم گیری برای ملت شدن، انتخاب یک استراتیژی قابل اطمینان ملت ، با جامعه بین المللی ، خارج شدن ازاهداف جیوپولتیک، قدرت های منطقه و جهان که سرنخ ناداری های متذکره رادراختیاردارند  !      این تقصیرمردم  ما نیست ،  تصمیم طبعیت این شد تا افغانستان درجغرافیای منطقه با داشتن موقعیت جیواستراتیژیک اش برای سایرکشورهای منطقه همانند قلب حایز اهمیت خاص باشد، اما لازمه ای حیات طبیعی و بشری هم چنین نیست، تا کشورهای همسایه ، منطقه و جهان ، مردم و جغرافیای افغانستان را به پلیگون آزمایش اهداف استراتیژیکی شان در منطقه علیه همدیگرمورد استفاده قرار بدهند، این است واقعیت آغاز و ادامه ای جستجوی اکسیربا خون فرزندان مردم کشورما بوسیله مهره های استخدام شده وموظف اهداف بیگانه « بنام رهبران سیاسی، تنظیمی ، جهادی،طالبی وداعش، قومی، مذهبی و قبیلوی ».

 حقیقت تلخ وبنیاد اساسی تحریری فوق را مردم افغانستان باگذشت سالیان تحمیل این رهبران و مهره های تحت حمایت و پرتاب شده دستگاه استخباراتی کشور های دینفع در جغرافیای منطقه امروزتشخیص دارند، اما یقین شان براین است تا چگونه متحد گردند، تا پایان خصومت و کدورت ملی را دریابند که بزرگترین مانع رسیدن به این ارمان سترگ همین رهبران فوق الذکربوده و میباشد. اکنون بیش ازهرزمان دیگری فرزندان واقعی مردم افغانستان باهم اتحاد ملی دارند، تحمیل درد ورنج های طاقت فرسآ ودور از تصورملی عامل بیداری مردم ما درسراسرکشور گردیده ، باوجود مهاجرت تعداد عظیمی از سرمایه های معنوی مردم ما شامل روشنفکران وروحانیون ملی،رهبران و شخصیت های بانفوذ وموثر درهمه عرصه های رشد اجتماعی ،سیاسی، اقتصادی ونظامی ، کادرهای جوان ونسل بالنده، درداخل کشور، همدوش با بزرگان ، موسفیدان، سران قوم و قبیله، منورین جامعه افغانی ، روحانیون کرام ، دیواربزرگی ار اطمینان ومقاومت را علیه اهداف پلید وشوم فروخته شده گان ، این مهره های استخبارات بیگانه سد واقع شده اند، متحمل سنگین ترین خسارات معنوی ومادی جنگ شده اند، اما اساسات وحدت ملی رادرمیان اقوام مختلف کشور حفظ نگهداشته اند که مایه افتخارملی مردم افغانستان بودند، هیتند و ماندگارخواهند بود، چونکه این افتخارازخودگذری، جانبازی وقربانی را در مقابل اهداف غیراز اجدادپاکیزه سرشت و آزادمنش شان به ارث گرفته اند.

 از همه نخست فرض ملی وهمگانی مردم افغانستان این است ، تا انتخاب یک پارتنیرخوب برای عقب زدن اهداف بیرونی ها ، شامل همسایگان ناسپاس ، قدرتهای آزموده شده منطقوی ، قدرت های جهانی ایکه هر یک مهره های مخرب وپلید، کلید درب ودربانی در کشور مادارند، آزموده شده وناکام هستند، واجب نیست دیگر دنبال شان رفت و فریب خورد.

 دوم: اینکه پایان بدون قید وشرط ،وسیله قرار دادن  دشمنان وحدت همگانی ما از احساسات اسلامی وملی مردم  ،که به شعاردفاع ازاسلام ، وطن وناموس کشوروسیله و افزار این رهبران گردیده، استراتیژی اهداف غیر رادر کشورما وعلیه فرزندان ما پیش گرفته اند، اعلان بداریم و قبول کنیم که دشمن مکارو دین ستیز، ماران آستین رابرای ادامه بازی و رسیدن به اهداف شان در اختیار دارند!    این ماران آستین، اشکارآ  به بهانه آزادی کشور ،از موجودیت فقر سوادواقتصاد، درتشدید تضادو چند دستگی میان روحانیون و روشنفکران کشورموظف هستند و کامیاب ، باید این طلسم را شکستاند.

سوم :روشنفکران ای که در خارج ازکشور قرار دارند، خویش راموظف این امر ملی بدانند تا در ایجاد اتحاد بزرگ علمی ، عقیدتی  ،  جهت دفاع ازاهداف ملی و تحکیم پیوند های اتنیکی گام های جدی وعملی بردارند، دیگر به سخن گویان خواسته و ناخواسته رهبران  آزموده شده و نابکار تاریخ گذشته و امروز کشور ما، این  استعمال شده گان ناکام و خونین اجانب ،مبدل نشوند ، به این اعمال پایان بخشند، خود را از اسیران  تفکر، علمیت وعقیده تفکیک نمایند .

 چهارم : نقش بنیادی ومکلفیت های اسلامی و ایمانی ، عقیدتی ومذهبی ، افغانی وملی روحانیون کشوردر شرایط موجوده ای کنونی که آسیاب دشمن با خون فرزندان مسلمان مردم کشور شان در گردش بوده و گره خورده با منافع غیرمیباشد،تند روان مسلح ، اجیران دست بیگانگان، زشت ترین اعمال ضد اسلامی رابنام شریعت و دین اسلام برمسلمانان روا میدارند، این روحانیون سکوت اختیار نموده ،  یکعده ایشان در تبلیغات عامل تحریک احساسات مذهبی مردم به نفع دشمنان آرامش ملی می گردند، همه میدانیم که اذیت و آزاد، کشتارمسلمانان به عناوین مختلف در کشور ما به اصل عقیده و ایده ، جهاد و دفاع از دین و مقدسات مبدل گردیده است ، همانند انتحاری در مساجد و تکایا، مکاتب و ادارات عامل المنفعه ، راه گیری ، اختطاف مسلحانه  مسافران ، ذبح انسانها همه ای این جنایات بنام جهاد و اسلام برمسلمانان تطبیق وعملی میگردد، چرا روحانیون خاموش وماهیت کتلیست رابه خویش گرفته اند،  این روحانیون فراموش نموده اند که جهاد اکبر علیه این آفت بشری از نام اسلام بزرگ فرض عین برای ایشان است ، حدیث مبارک محمدی این است « علمآ وارثین انبیآ هستند » . هموطن گرامی :اگر دقت صورت بگیرد این چهار اصل متذکره عواملیست که بیگانگان استعداد شان رابرای غافل نگهداری ملت مابوسیله اجیران تحت حمایت شان ، مهره های نابکار و استعمال شده شان برمردم و کشورما تطبیق نموده وتنور این مصیبت هنوز که هنوز است گرم نگهداشته میشود.    ضرورت زمان از هریک ما تقاضآ این را دارد تا به مالکین این مهره ها هشداربدهیم که صبروتحمل ملی به پایانش رسیده است، تغیرو تکامل حیات بشری ، عصرانترنت وتکنالوژی مدرن  درانکشاف ذهن و شعور انسانهای کشورما اثرات شگرفی رابوجود آورده ، انچه دیروز تحت عنوان جهاد و آزادی ، برادرکشی ومنفعت جويی صورت پذیرفت ، امروز چنان اش پذیرش ندارد، خونریزی و چپاول ملی ، زمان اش راپایان یافته می بیند، دشوار است تا به خاطر رسیدن به اهداف دور و نزدیک تان در جغرافیای ما به دنبال اکسیر، به قربانی  فرزندان مردم کشور ما  به وسیله این مهره های استعمال شده و تاریخ گذشته اتکآ نمود ، وقتی  کشورما به دهلیز استراتیژی اهداف بلند بشری وبهره برداری اقتصادی به نفع شما در منطقه مبدل میگردد ، تا اتحاد روشنفکر، روحانی ومنورین کشور را تآمین داشته ،سران قوم وقبیله باهم درتضاد قرارنگیرند، فصل استفاده ازانواع بنیادگرایی درکشور ما را پایان یافته محاسبه نمائید، در جستجوی نابودی و شکست بازی کاذب ، تروریست پروری و اسلام ستیزی ، که یگانه الترناتیف پایان بخشیدن به بحران موجوده درکشورما است ، گام های سترگ عملی بردارید، تمامآ هسته های تروریستان در کشورما ومنطقه را نابود نمائید ،  وقتی به این ارمان  سترگ نیروهای ترقی پسند گامهای عملی برداشتید ، واقعآ که به اصل دیموکراسی ، احترام به حقوق بشری ، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان حرمت نمودید، اینجاست که ملت ما انتخاب مینمائید، داشتن پارتنربین المللی وقدرت حمایوی اش رادر مقابل اهداف شوم همسایه ها، قدرت های منطقه وجهان . هر قدرتی که درنجات مردم و فرندان ما این اصل را امر جدی پنداشت ، اکسیرمنطقه را در اختیارخواهد داشت .   سنجر غفاری   

 

 

 


بالا
 
بازگشت