خوشه چین

 

زن ناقص العقل نیست

 

زن ناقص العقل نیست مجاهد، طالب ،القاعده وداعش ناقص العقل هستند که حضوربیگانه را درکشورمهیا ساختند.

 همه آنچیزیکه انسان برش نیازدارد وبه همرایش سروکاردارد ازان دورنگه داشته شده است.

مناسباتی که دررشد وتکامل ذهن کمک میکند.

خیلی زنهای است درجهان که زمینه ها برای شان مساعد گردیده است دران قسمت نسبت به مردان سبقت جسته اند.

بیایید که مطلب(هدف) خویش را چه ازلحاظ ماهیت ازلحاظ ادبیات از لحاظ ارزش خیلی شیرین ودوست داشتنی بسازیم.

طالب ودولت دوسر یک سوته

نامش کلتک چوب درمیان کوته

برای تهدید وتنبه ازش کارگیرند

این طرزتفکررا،از مافیا آموخته

چرا؟

حرف علت نام کردند واو ،الف،یارا.

هرکه را دردی رسد ناچار گوید.

وای وای وای ؟؟؟

چرا چرا چرا؟؟؟

این تعداد سلاح ازکجا؟به منظور چی ؟ازکجا؟برای کی؟بخاطرچی؟

منبع تولید زراعت مارا تخریب کردی که گندم کشت نکنم درخت میوه نشانم گاو گوسفند تربیه نکنم پخته وپنبه نکارم گرسنه بمانم.

طرف تو مراجعه کنم دربدل اخذ سلاح برایم پیسه بدهی که برادرخوده بکشم.

اگراین قدر فکرکرده میتوانم فابربکه برق مه خراب کردی تلوبزیون نبینم اخبار نشنوم پروگرام های تعلیمی وتربیتی نبینم.

مکتبم را توسط خودم دردادی وحریق ساختی که ازسواد محروم بمانم.

ولی خودت را ازهمه امکانات با بهره ساختی.

اول می پرسیم ازروح ربانی چرا ؟چرااااااااولی فرزندان خودت تاسطح دوکتورا وخودت ازنان وظیفه تابه سطح ملیونر درانگلستان وامریکا.چرا؟

آمدیم به طرف آقای حکمت یار چرا این قدرکشتار وتخریب وویرانی.فرزندانت (دختروپسر)درسطوح بالایی تعلیم وتربیه.وفعلن معادل به رییس جمهورکشور تحت حمایه اجانب دارای ابا وقباچرا؟

همین گونه آقای سیاف حقانی محقق ودیگران وفعلن اندکی با تغیر شکل دربین کوچه (سنگ جنگی)طالب ومجاهد هردو ساخت یک دست.دراختبار تگنوکرات.

وای وای وای چرا چرا چرا؟؟؟؟؟؟ادامه دارد.

درک ما ازین است که مردم ما به عناوین مختلف(مجاهد طالب داعش تکنوکرات کافر ملحد کشته شود)ازسرزمین بی سکنه صاحب مدعا استفاده می برد.

پشک بخرید پشک بخرید پشک پشک پشک پششششششششک که موشهای داخل کندوی تان را بخورد.

پشک بخرید که موش های داخل آسیاب را بخورند.

این موشهای ویران گر هرطرف نقب زده اند آب رو ابجاد کرده اند .هم آب درخانه می آی وهم شمال خنک.

یک پیشنهاد

همه آنانی را که قاتل میشمارندش به لحاظ خدا دیگر به حیث شخصیت معرفی اش نکنید.نه فرهنگ است نه اخلاق آدمی ونه شرف.دردایرت المعارف آدمیت وانسانیت نمی گنجد.

اوعیار(مورچه)است که 12باربه زمین میخورد بازبرمیخزد دفعه 13هم دانه گندم را دربالای بام انتقال میدهد.

حج

آنان که ازفقرا منحیث طبقه پست بدشان می آیند حج میروند تا آزوقه ترورستان کم نگردد.

ورنه حج درخانه هرفقیراست.

جاسوس 

جاسوس را بشناسید.بی ناموس را بشناسید.آدم چاپلوس پشت دست بوس را بشناسید.اینها دشمن انسان وانسانیت هستند.ازهرچیزخود تیرهستند. تن می فروشند.وطن می فروشند من نمیدانم که چگونه مردم به دنبال ازینها روان هستند اینها انسان هستند ویا خیل مگس.

محروم

اشرف غنی سخت اشتــباه کرد

بااشتباه خود خوده تــباه کــرد

دروقت انتخابات وعدۀ سرخرمن

درارگ بی وزن وقافیه صدا کرد

آینده خویش رامد نظرنگــرفت

حرامی گفت خوده محروم صبا کرد

انسان شناختن مظهراخلاق است

پشت قبیلۀ اسماعیل(یون)اقتدا کرد 

کج

بی خبرازانیم که کــــج میـرویم

تصفیۀ حساب اعمال است چغل

غلط کرده به دنبال چج میرویم

آیین

هموطنان عزیز من عاشق خلق هستم 

مست وبی خبرغرق تابه حلق هستــم

دیدم شعری درپاییـــن ازدوران آییــن

به شما آدرس دهم نگویید دلق هستم

 بخوانید

سرمست به میخانه گذرکردم دوش

پیری دیدم مست سبو يي بردوش

گفتم زخـــدا شرم نــــداری ای پیر

گفتا که کرم ازخداست مـــی نوش

خیام  

کابل مرکزافغانستان 

شمالی بزرگ قوی ترین ضلع باثبات وحافظ شهرکابل ازگزند نا ملایمات وحوادث درحال وقوع.

شمالی بزرگ،پنجشیر،پروان کاپیسا،کوهدامن.

به عیاران نوین انقلابی 

به عیاران نوین انقلابی توصیه میگردد.دربرخورد همیش باقلب مالامال ازدل وجان بامحبت به جانب مقابل بروید.درمقابل زورگویان خمیده رفتن بادهن کج مایۀ شرم است.اما خمیدن ازدست ضعیف گرفتن شیوۀ مردی است.

احمق ترین ولوده ترین آدم ها کسانی هستند که حزب را صرف به منظور گرفتن قدرت سیاسی میسازند.

 

روزی

 

مارزخمی جشن مورچه

برای کشتنش نه برچه

روزی دهنده خدات

می خورندش پرچه پرچه

ای کاش گفتن بیان ازتنبلی است.

تنبل گفت زمستان علتش صندلی است.

شل گفت عذرمن بپذیر دارم مطلبی.

کله ها رفتند علتش فقر کلی است

گاورا باید کشت.سرگین گم میشود.سرگین که نبود قانغوزک چیزی برای لولاندن نمی یابد.هرجاییکه گذرگاوشده است آنجا سرگین گذاشته است.قانغوذ ک ها در جان هم افتیده اند.

بوکسر همیش یک نقطه را زیر ضربه پیهم میگیرد.

بدینگونه حریف را برزمین میزند.

عیاران چنان بوکسرماهرقوی اند که حریف را ازیک نقطه زیر ضربات پیوسته قرارداده برزمین میزنند.

چرا اشرف غنی میگوییم اشرف غنی میگوییم واشرف غنی.

اشرف غنی یکی ازناکام ترین دانشمند جهان که معرفی اش کرده بودند.

او به حیث رییس جمهور(مسول)سی وپنج ملیون انسان افغانستان عرض اندام کرد.

ارهمان نقطه آغازکرد که درگذشته های کشورما مروج بود اختلاف بیانداز حکومت کن راه وحدت ملی درچوکات قوم برتررا مدنظر گرفت.ازکارهای اصلی (مبارزه علیه فساد)عقب ماند.نه اینکه علیه فساد مبارزه نکرد فساد دربالای فساد افزود عاقبت که این فساد جدید سرش را خواهد خورد.

بهترعرض اندام

عیاران نوین انقلابی با الهام ازاندیشه های پیش روعصروادامه دهندگان راه (ح،د،خ،ا)وحزب وطن درشرایط نوین بهترازگذشته عرض اندام مینمایند.این باربهترازگذشته که مرهم از،خصوصیات عیاری وجوان مردی برخلاف گذشته غیروابسته متکی به خود آگاهی ملی.

فلنگی 

فلنگی ره به مه بده ولاگه خوبخوری بروگم شو یک دفعه این همینطورآمدی برت چال انداختم،طالعت برکرد،قطعه ات را دوطوس یک ماتکه خواندم.گفتم که چال برو رخ ندی ،کم حوصله شدی بازهم گفتم که رخ نتی رخ دادی جانب مقابل تام دوطوس یک ماتکه بود دررخ باختی تمامی زحمات شباروزی ات برباد رفت.

کنون بازدرپهلویم آمدی که فلنگی ره جمع کنی بازدرمیدان داخل شوی تکرار اشتباه گناه نابخشیدنی ولاگه خو بخوری توارزش درپهلو نشستن را نداری چه رسد به اینکه فلنگی جمع کنی.

چیچک

درافغانستان یکی ازپی دیگر ازجانب مسولین وقت به گونه مرض چیچک عمل صورت گرفته است که نتیجه اش همین اکنون دارای جامعه ای چیچکی هستیم

منظره گل به رخ معشوق میماند دلهارا می برد

برگش سبز است رنگ دالر هو ش هارا می برد 

دانه اش مقوی عقل است جوانان را گردهم جمع

بدین حساب ازت مال ودارایی هاچه که زنهارا میبرد

عیاران نوین انقلابی 

درتشکیلات خود یک شعبه ایجاد مینمایند بنام گروه مردان زدنی.

اوبرادر

اوبرادر بیا که هرسه بشویم یکجـــا

روزدرگذراست توکجا اوکجا من کجا

رسالت باقی می ماند ما ملامت تاریخ

همه ما میرویم ازجهان هریک جدا جدا

دموکرات 

احزاب پیش روعصر(دموکرات)که معنی آزاد یخواهی وآزادی طلبی را میدهد.عمدتن درشرایط امروزی تحت سایۀ ایالات متحدۀ امریکا قدوبرشکل وقواره میخواهند که داشته باشند.دارای برنامه ومشی سیاسی درازمدت وکوتاه مدت را دارابوده درعین زمان دوستان نزدیک ودوری هم ازلحاظ اندیشه وتفکردارند که دربسیاری موارد،

دموکراتدرمقابل دشمن مشترک عقب ماندگی اجتماعی فقر وبیچارگی باهم کنارمی آیند وجبهه میسازند. بدبختانه که جامعه درآن حد ازشعورسیاسی خویش نرسیده است که جبهه را بسازند.فقط همه با الهام ازگذشته تکیه بریکی ازکشورهای بیرونی فیشن ودرشن می کنند.که دیگرزمانش سپری شده است.  

غنی است دزد ازبیگانه میگیرد مزد

این مه نیستم همه می گویند دزد دزد

قانون میگه مردم میگه خدا میگه

غنی است دزد برسرحاکـــمیت دزد 

همه چیزداریم

بیغم باشی که به مانند کچالو ازین خاک می کشمت

همه چیزداریم اما دهن خوردن نداریم،زمین داریم کوه داریم،دشت داریم دره داریم،دریا داریم،جنگل داریم،دریا های خروشان داریم،همه را در زمین افتاده داریم،چشمی برای دیدن نداریم،دستی برای برداشتن نداریم وپایی برای بردن نداریم.حرفی برای گفتن نداریم.برعکس همه را داشتیم ازما گرفتند کشتند وبردند چورکردند فاقد همه چیزساختند درفقرنگاه ما کردند که خود برسرما حاکم شوند.

یعنی که همه را ازما دزدیدند درگذشته دزدیده بودند فعلن باغنی (وسیله)دزدی کرده اند.

غنی وسیلۀ دزدی است تکنوکرانتها آمدند وسیلۀ دزدی بودند.نادرخان وسیلۀ دزدی بود شاشجاع وسیلۀ دزدی بود دوست محمد خان وعبدالر حمن خان دردرجه دوم،روحانیت پایه های حمایتی دزدان ملی وبین المللی بودند وهستند.

فرهنگ حکومت داری این دزدان تحقیرشمردن اقوام برترشمردن قومی علیه قوم دیگری افتراق ایجاد کردن ها وتسخیر ملکیت ها ی اقوام دیگر

ارگ گفت:ایتلافها وحرکت های سیاسی منطق قانونی ندارند.

ازجو جو روید ازگندم گندم.این نظام خودش با هویت خیانت کاری وتقلب شکل گرفته است.

پس شرعی نیست.

دعوای من.

دعوای تو.

من وطن آباد میخواهم برای خوش بختی تو تو با عزت باشی با شرف باشی وطرف احترام ملی وبین المللی.

تو وطن برباد میخواهی.مردم را بد بخت می سازی زندگی در اسارت بی عزتی وبی حیثیتی برای تو لذت بخش است.

بیایید که دقیق محاسبه کنیم 

این همه حلوا خورک های سرقبرها.

هیچ کس کسی نشد.

امین جا گزین برای خود نیافت.

ترکی بی رقیب ازجهان رفت.

بریالی کارمل نشد.وبریالی بدیل نیافت.

ارموقف داکترنجیب خیانت به حیثیت مادراست.

احمد شاه مسعود به تاریخ پیوست هیچ برادرش واطرافیانش مسعود نیستند ونشدند به جزسو استفاده ازنامش،ملیونرشدن( او برای برای ملیونر شدن مبارزه نکرده بود).وبدنام ساختنش وزمینه ساختن برای دشنام دادنش کاری نکرده اند.

مگروطن سرجایش باقی است مردمیخواهد برای آزادی اش.

نام عیار

خیل سربه داران

نام عیاره به بد نگیر که به خاکسترمبدل میشی،خصلت عیار،صداقت همدردی است نه عذرخواهی وگدایی اما استعمال کلمۀ منحوس را به آدرس خود نمی پذیرد.خودش سارنوال است خودش قاضی است خودش حاکم.

سرکار

سرکار کارهمیش کارخوده می کند

سرکارحتی شیطنت خوارخوده می کند

دالرچون علف سبزبه گوسفند لذت دارد

دربازارمعامله فروش ازمادرخوده میکند  

ازتعریف های قبل ازوقت بپرهیزید تاکه ثبوت دردست نداشته باشید.

اگرتو امروز ازمردی هایش حرف میزنی ازنامردیهای دیروزش هم بگو!

به من گفتند.

به من گفتند که زیاد ننویس کمتر بنویس.

بلی!ازسطح پامیر فراوان آب جاری میشود.گنجشک به ضرورت خودش آب مینوشد.وسایر زنده جانها به اندازه احتباج خود.زمینهای بکروبایر طبق نبازمندی شان استفاده میکنند.

اززمانی که شهره شد نام عیاران.

ازفضای آبی،وجدان به باریدن گرفت چون باران.

جوانان روییدند شدند هم قطاران.

شکستانده شد طلسم غداران.

12کلمه ای مهم:

پندارنیک،گفتارنیک،کردارنیک.

مغزسرد،قلب گرم،دستان پاک

آزادی،آگاهی،آبادی.

شهامت ،صداقت،وفاداری.

بشکن

بشکن بشکن طلسم غدار بشکن

اوصافی کنر،گربز تابه سیدخیل چهاریکاربشکن.

قدمی رنجه بفرما خود بشناس.

لغمان، بگرام تگاب کندزو ومزاربشکن.

چه میکنی ؟

وجدان باد میکنم دردست شمال میدهم به سمت جنوب ببرد.تاکه مردم را حرامی نگویند.

وجدان را چون نمک دردریاهای سلسله هندوکش می اندازم تا زمینهای بی وجدانی ازان آبباری گردند.ودرختان شرافت گل وبرگ بکشند.

ثانی

میسازم شهنامه ای ثانی میسازم 

ازکوشانی تابه کلکانی میسازم.

آغازازمهر ومحبت وصداقت میدانی.

اینه ازما وشما تعهد یک نشانی میسازم.

عیاران نوین انقلابی

همانگونه که تکتیک زنده دارند.

جهان بینی بلند مدت برنده دارند.

آگاهی +آزادی=بینش 

حرکت تغیر تحول =سازنده دارند

قاتلان

آهنگ خلق وگریه یتیم تولید می کند بادوباران.

سیلابش میبرد تیکه داران جباران غداران.

دومصرع فوق خوش آید تورا ومرا.

نفرت می برند ارخواندن قاتلان وستمگران.

مات شدی مات ازبخارا تاسومنات.

بین کشت اسپین آمدی چراغ من خاموش کردی.

احتیاج به اریکین آمدی.

آن که دیروز مرا می کشت 

امروزمیکنمش پشت

تاکه خود گوید کس نخارد به جزناخن انگشت.

مغرور

گفتم که عیارهستی رند وچالاک بیدارهستی 

بهترازسیاست بازان معا مله داران هوشیارهستی.

کنون میدان برد با تو هست حریف را شکست میدهی.

 درپیروزی مغرورنشوی چون وچپ وراست میانه.

داو دشنام ندهی به حریف شکست خورده.

شکست خورده را ببوس محبت کن اوازتو میشود.

میدان

برخیززجایت ایکاش دردرا دوا نکرد.

خودت رهبرشو مرده پرستیدن دوا نکرد.

تاکه خود درمیدان داخل نشوی.

امید واهی دشمنه لنگ به هوا نکرد.

سرگین

سرمایه درکشورما حیوان صفت ووحشیانه عمل مینماید.

نظام موجودرا به مثابه سرگین باید شناخت.

بهترین عبادت به دربار خدا انجام دادن کارنیک است.

نه توبه کردن ازگناه.

کج

جمع وجوش وخروش درمیان دیگ بی سرپوش.

حاجی قدیرچون بلبل میخواند درباغ کله گوش 

عطا درمزار چکش دردست کجه راست میکند.

شوربای پرازخس وخاشاک نباشد قابل به نوش

سرپوش

دیگ ما بی سرپوش است

مابه دیگ،سرپوش میخواهیم.

سرپوش اصل نه پاکستانی.

ساخت آهنگری کابل باشد.

نوع آهن ازکوره کاوه باشد.

سنگزار

برای من اشاره شد که باران اندوه کم بباران که مبدل به سیلاب میشود کوه ودشت ودامن کاملن خام این سیلاب خاک اصلی را باخود میبردوزمین مبدل به سنگ زار.

خدا نبخشد

خدانبخشد ریگان وبریژنف راهردودرافغانستان افغان بچه تازه ازسلمانی خانه ببرون شده بود.

هردو بریژنف وریگان با این کل بچه شوخی داشتند.بریژنف باسلی میزد که مه اینجا نهال میشانم ربگان میگفت که من این نهال را می کنم.

برئژنف تق میکوبید که من ابنجا رخنه میگیرم.

ریگان تق مبکوبید که من این رخنه را می کنم.

این تق وپق های دوام دار کل بچه افغان را به هلاکت رسانبد.

خدا وپیغمبر

خدا خالق است وپیغمبر فرستاده او برای شما کتاب کامل را به امانت گذاشت که مطابق به آن عمل کنید.

شیره وعصاره همه وهمه چنین است که درخیر وصلح وبرادری زندگی کنید.

دروغ نگویید غیبت نکنید.دزدی نکنید به مال ببت المال دست برد نزنید.قتل نکنید.

پس بدین حساب ازمذهب ایجاد بازار خرید وفروش بی احترامی به دین مبین اسلام است.

شجاعت:حرکت برای بدست آوردن وتسخیرکردن وتغیردادن کاری که(برای بعضیها ناممکن است).

عیاران نوین انقلابی!

شماتوان متحد ساختن مردم خودرابرمحور(انسان)است را دارید.

داکترهوشیمن ازانگلستان تصمیم آزاد سازی کشور خودرا گرفت.

صدرماوتوسنگ ازآلمان با چهارنفر رفقای خود تصمیم گرفت که باید چین را ازین حالت فلاکت بار نجات داد.

آنچه که گفته بودند انجام دادند.

این احزاب

این احزاب که جلسه دایر می کنند قابل افتخارنیست،آنانی که توصیف ازجلسات می کنند کمترازبیمارنیست.هیچ یکی ازین احزاب نگفتند که کشورما دراشغال است.دردروغ ومخالفت با امریکا کمتر از حکمتیار نیست.

درافغانستان احزاب وقتی حزب میشوند که کشورآزاد باشد،حاکمیت قانون موجود باشد.

دارای اهداف استراتیژی وتاکتیک به منظورارتقا وپیشرفت کشورجامعه ومردم خود باشد.

درزندگی اجتماعی(برده ها درجملۀ حیوانات{ملکیت}محاسبه گشته خرید وفروش میشوند.

کشوری که تحت اشغال قرار داشته باشد امرونهی ازبیرون برایش صادرگردد درشرایط قرن(21)بردۀ بیش نیست یعنی که دررأس حاکمیت برده حکم میراند اتباعش ازبرده تبعیت مینمایند.

 

عیاران باید

عیاران نوین انقلابی باید رشتۀ سیاست واداره را دراختیارداشته باشند.برای انجام امورمی باید انسانهای متعقل باوجدان باهمت مدبروهوشیارداشته باشند.شب مصاحبۀ اکلیل را شنیدم اما هیچ گاهی ازصداقت ووجدان پاکی خدمت خلق به زبان نیاودرند.فقط گلۀ شان ازهم کاسۀ شان بود.  

فرق

فرق بین من وتوهمیــن است

ازآسمان فرق تابه زمـــین است

 برخاسته ایم ازبسترتودۀ مــردم

خصلت بازاری معامله چنین است

سرمایه

ماغرق دربحـــرتفکرخیــــلی چقر

تومفت خوراستی میزنی خـــور

ازگوشۀ بام سرمایه پهره میدهی

ازره که میگذریم میزنی غرررر 

 اظهر

اید یالیزم وماتریالیزم دواندیشۀ متضاد

دشمن طبعی هم دیگراصــــل مــادر زاد

یک جانب تودۀ ایران ودیگر قصرکرملن

جانب دیگر(اظهر)معصومۀ قم واسلام آباد

فرمان بران ازماسکاووقصرسفیدمقابل هم

هوای سردویرف وباران طوفان کردند برباد

کشورم این زادگاه اندیشه های متضاد را

شرق وغرب را،ازجنوب تابـــه خــان آباد

هیچ ارزش ندادند به فرهنگ بومی وملی

این ویران گران،فرهنگ کی خسروکی قباد

اصلن این هردودزد بودند ودزد،دزد خر

باهم مصروف درجنگ ونبرد،کش وتکر

خراصلی جومیخوردند درسعودی وقطــر

تکنوکرات دزدماهرازشان گرفت متاع را

این علف خوران کا غذ سبز کاغذ ودالر

مجاهد وطالب بنام بودند دراصل(زی)  

برلب آب خورکهنـــه این اندیشه لروبر

گویند که چپی های ما نزول خورشدند.

ازین خاطر فرسوده بیکاره آماده به گورشدند.

این قشر روشن فکر مرتجع خراب تر ازدشمن

آله دست بیگانه به مانند سیخ تنور شدند

دعوت دادن

درسلک عیاری تابع سازی مروج نیست

 دعوت دادن به عیاری کاردرست نیست عیاران چون قطرات باران همدیگرخودرا درهمگرایی می یابند،جریان وسیلان متداوم آب درمسیرحرکت بحری را میسازند جهان زنده جانهای بحری را بسازند.   

تابع سازی

با سیاست تابع سازی ازدر(حیوانیت) نمیتوانی حاکمیت نمایی(قدرت وجذبۀ اخلاق ازفضای عیاران به باریدن می گیرد).سرانجام به انسانیت سرتعظیم فرود می آوری.

این نظام 

این نظام ازمانیست،نظام شیطانی است.نظام مرداربیگانه است گندیده وفرسوده است،خلاف عرف وعادات کرکتر واخلاق جامعه ما عمل میکند.ازین نظام همان گونه ازکنارآب دورمیشوید،تاکه بوی گندش درتن تان نشیند ازین نظام دوری جویید به مراتب ازکنارآب گندیده تراست.بد ترازمرض کولرا است.  

 

 

 


بالا
 
بازگشت