خوشه چین

 

اگرزورشمشیر نبود

 

ادیان همیش آغازش دعوت بوده است اما بعد منحیث وسیله برای سرکوب غرض حصول منافع اقتصادی بکارگرفته شده است.درشرایط امروز وسیلۀ جزتهدید جانب مقابل برای بدست آوردن سرشار منابع نفت طلا وگازاست

اگرزورشمشیر نبود،کسی پسوند نام فرزند خودرا(غلام وعبدال)نمی گذاشت.خون ها جاری شده بود،کله ها بریده شده زنها به کنیزی گرفته شده بود وجوانان به غلامی،مال داراییهای مردم به غنیمت گرفته شده بود

عیاران نوین انقلابی

برای عیاران نوین انقلابی وظیفه میدهم که سپه سالارآزادگان خودرا بسازند.همه به دورش جمع شوند بامشت گره خورده دردهن فاشیزم بکوبند.

بگویند که درعصرکمپیوتر،انترنیت ودیگیتال،جایی برای قوم پرستی خود بزرگ بینی وجود ندارد به غیرازشعار(انسان درخدمت انسان)درپرتو بینش ودانش.

راه ما

راه نیک مردان است نه آن راه که مهرکرده به قرآن است،راه ما را یعقوب لیث صفار،خادم دین رسول الله امیرابومسلم خراسان است.راه ما راآوردن نوردرتاریکی برای انسان است.اگرمیروی باما داگزدامیدان است

ذره ذره جمع میشویم،کمک کمک کمکی تبدیل به کیفیت تغیریکدم میشویم

باعث خوشبختی آزادگان،وغربا برای فاشیزم ماتم میشویم.  

خفگی معاف

اگرخفه هم شوی پروایته ندارم،غمت به ؟؟؟قلندرسیاست بازان(مردها) ما خصلت زنانه دارند.اما زنهای هستند که مردانه سخن میگویند قدم میزنند قلم میزنند.

اینها همیش سرگله درپیش میگیرند تابه سازندگی اینها همیش ازخود توصیف کرده اند تااینکه به دیگران ارزش قایل شوند.اینها مبارزان وفعالان سازنده نیستند اینها کوشش می کنند که تیمی داشته با شند کدام کشوری اینهارا کمک کنند برسرقدرت بیایندمزدوری به بیگانه نمایند دیگران را بگویند.دزد،رهزن،احمق،جوالی،نداف،سقاو،چوب شکن جوالی،رنگریزووووووغیره.

کوه سالنگ گفت: اواحمق مه چرااین قدربلند هستم محکم وشکست ناپذیر؟

مازره به زره باهم جمع وترکییب شده ایم،سنگ وخاک وگل وریگ فرق نمی کند،که کی چی است وکی است؟؟هرکدام ما ذاتن ارزش مابه تنهایی تعین ضرورت شد زمرد ازمیان ملیون تن خاک بیرون میشود ولی درمیان توده خود است.

ماجمع تودۀ خاک وخاشاک آب باران را درخود ذخیره میکنیم به مانند بانگ فصل وباب تعین ازلای چشمه ساران آب را بوقت وزمانش تقسیم میکنیم تاکه مزارع وباغ ها تحت آبیاری درآیند.

بنا ان اگرانسان مبارزهستی انسانیت خوده ازبین نبربرای اینکه صاحب وطن شوی اول وطنت را ازطریق ایجاد جبهۀ میهن پرستانه آباد بکن وبعد برای ساختن  احزاب جداگانه دست به عمل شوید.رفتن درزیر ادارۀ اشغالردرحکم پذیرفتن بردگی (حیوان) ریسمان درگردن بسته است.    

بیایید

بیایید که سرچتلیها تف نکنیم،چراکه تف کردن،غلظت چتلی را زیاد میسازد،چتلیهارا باید که پاک کنیم،توسط صابون بشوییم،توسط آب بشوییم،توسط منطق بشوییم،بشوییم باتدبیر بشوییم،با توضح محبت بشوییم،باسنگ پای بشوییم.

پاک کردن ازخود آغازمیشود.ملاهستی،شیخ هستی صوفی هستی بااعمال نیکویت دیگران را مشوق شو،دروغ نگو،فرییب نده.معلم هستی،معلمانه رفتاربکن.وطن دوست هستی درفکرخود نباش منافع عامه را نسبت به خود ترجیح بده.

تلاش

خو،خو،چطورشد که تابه اینجا رسیدی؟ازاشتباهات خود آموختم،درگذشته خودرا غرق نکردم،درانتظارکسی ننشستم،که کی میرود همراه من؟،به دیگران چشم امید نبستم،ازجا برخاستم،هرکه بامن داوطلب شد،به حساب وصل دراصل،درهم آمیختیم،مشترکن تلاش به خرچ دادیم،تاکه به اینجا رسیدیم.

دشمـــن دانا بلندت مــــی کند

برزمینت می زند نادان دوست

حرف را چون مغزپسته بدان

نباید جوید ش همره پوست 

انشتین

شما به روح انشتین احترام دارید یابه زنده ای اشرف غنی شریفانه جواب  بدهید.اگرازمه می پرسید هزارمرتبه به موقف علمی انشتین ارج میگذارم ولی  ازاشرف غنی تنفرم می آید.چراکه به مقام علمی صدیق افغان بی احترامی کرده است.صدیق افغان فیلسوف ریاضی بین المللی پذیرفته شده جهان است

می کشند

به ایالات متحده. امریکا بگویید این آدمک های را که درافغانستان نصب کرده اید مردم خودرا می کشند آیا این دستوررا ازشما میگیرند؟

صنف پنج

من صنف پنج مکتب بودم (12)ساله بعد ازرخصتی مکتب بین قریه ومکتب فاصله زیاد بود گرسنه شده بودم درسرراه باغ یک نفر معتبربود.ازراه پرچال درباغ داخل شدم به اندازه شکم خود انگور دزدی کردم.بعد ارانکه سیرشدم جگرم خون بود که چرا دست به گناه زدم.؟اما معتبران تاکه سیر میشوند دست به دزدی میزنند

حریم

درحریم عیاران که داخل میشوی با همان لباس کهنه ات نیا واگر می آیی شسته بیا.

ماسکاوازازواشنکتن شکایت داشت

طرفین درروشنایی پرییسترویکه به نتیجه رسیده بودیم که ازتمامی وابستگان خود تیرمیشویم روی منافع جهانی به موافقه میرسیم.ما درتعهدات خود ثابت قدم ماندیم مگرشما خلاف معیارهای قبول ومفردات پروتوکول جانبین عمل کردی.به ارزش های کمونیزم پشت پازدیم.برخلاف شما وابستگان خودرا چنان رشد وتکامل بخشیده اید که برسر زمین وتری هم خبرنیستند.

او اطفالک های سیاسی شما هیچ وقت توبه نمی کنید.همیش درپوقانه گکهای تان زیاد پف می کنید وبعد پوقانه تان میترقد وگریان میکنید.

به اندازه ظرفیت پوقانه ای تان پف کنید.

عباران نوین انقلابی یکی ازوظیفه ای تاخیرنا پذیر خود میدانند مقاله میدهند پیشنهاد میکنند به فعالان سیاسی داخل وکشورهای آسیایی که آسیا باید برای آسیاییها باقی بماند .آسیاییها باید باحفظ منافع مشترک به حیث شهروندان آسیایی همه درکنارهم زنده گی آبرومندانه را انتخاب رشد وتکامل ببخشند.

وطن حیثیت مادررا دارد.

امریکا ازحامد کرزی تقاضا کردند میشود تحت عنوان دفاع ازحریم هوایی وزمینی تان وطن(مادرت)راطورصیغه درقید نکاح خود درآورم.

حامد کرزی مخالفت نشان داد.وظیفه را اشرف غنی به عهده گرفت که اگر مرا به کرسی قدرت برسانی این کاررا مه می کنم همانا بود که این کارجنبه عملی را به خود یک حکومت بنام امید وفتح ساختند.اشرف غنی را برسر آن شاندند.درهنگام نکاح مادر حضرت صبعت الله مجددی خطبه خواند وحنیف اتمر ثبت نکاح خط نمود.

 

دختری که ازخانه پدررفت به خانه شوهر درآن خانه مبدل به ننگ وناموس میشود مجبورمیشود که ازتمامی داروندار شوهر حمایت وحفاظت بکند.

اشرف غنی و تیم کاری اش عروسان نکاح شده ای سیاسی هستند برای امریکا وناموس وننگ امریکا هستند.احمق ها را لازم آید که بپذیرند اینها افغان هستند.

ابرستم 

کمربند سبز درمقابل تازی سرخ

ابرستم برسر مسلمان شخ باران مرمی می باراند.دعای مادران چسپیده است که اطفال نارو خودرا دعای بد میکردند که الهی گوله بی خبربخوری دعای شان به دربار خدا مستجاب گردیده است.این شخ باران ظلمت سیاه سایه انداخته سراسر جنوب آسیا آسیای مرکزی وشرق میانه را به جای رعد وبرق دوجبهه سردو گرم فیر راکت پرواز انواع طیاره های جنگی برفراز سوریه، یمن ، عراق ،افغانستان وپاکستان بنگله دیش ومیان مار،ترکیه وووو.بیان گراین مطلب است نشاید که امپراطوری (1400)ساله جهان اسلام را جهان غرب به طرف افول وانحلال سوق دهند.

تازی سرخ به زانو افتید دیگرضرورتی برای کمر سبزدیده نمیشود.

درین میدان بازی.

محمد عمر دوزنگه درزنگ می زنه زنگه

پوشیده کرتی وپطلون خال خالی پلنگه

میخوانه نوازنده قربانت شوم او طالب

نمان که آمد احمد شاه بگیرتو سنگه

بزن بکش ویران کو روزی را قطع کو

زن وسیاسرسرگردان خواهروهم ینگه

تاک بکن درخت ببر بندوانهار بپران

به تو میدهم دالروکلدار وهم تنگه

آفرین برو بگیرکوهستان وگلبهار

ازین طرف چهاریکار متک وسالنگه

ترت دیدی زدن منطقه عیار خیزه

گریزه ببین می افته و می خیزه

درین جنگ وجدل من خون میدهم 

سر انجام مهاجم آرد خوده می بیزه

امپراطوری سکندر مقدونی از بین رفت بازور سر نیزه آمده بود.امپراطورترکان عثمانی با شمشیر شکل گرفت ازبین رفت.

.امپراتوری چنگیز ازبین رفت بازور سرنیزه آمده بود کشت وجویهای خون جاری شد باقی نماند.امپراطوری بربتانیای کبیر ازبین رفت بازور تفنگ وباروت آمده بود.امپراطوری اتحاد شوروی ازبین رفت بازور تفنگ ولشکرسرخ گسترش یافت.

کنون جهان غرب در فکراین است که به نیروی رزمی بنباد اخوان المسلمین نیازی نیست.باید که ازمیان برداشته شود نشود که این نیروی بالفعل جنگی با حفظ تعریف مارکس خود را درجمع قشر زحمت کشان حساب این دوجبه متضاد با هم درترکیب (تز انتی تز)سنتز را بوجود آورند.

مانند 

هاید روجن +اوکسیجن=آب آب ماده حیاتی تمامی طبقات محروم می گردد.

ننگ

دختری که ازخانه پدررفت به خانه شوهر درآن خانه مبدل به ننگ وناموس میشود مجبورمیشود که ازتمامی داروندارشوهرحمایت وحفاظت بکند.

عروس

اشرف غنی و تیم کاری اش عروسان نکاح شده ای سیاسی هستند برای امریکا وناموس وننگ امریکا هستند.احمق ها را لازم آید که بپذیرند اینها افغان هستند.

وطن حیثیت مادررا دارد.

امریکا ییهاازحامد کرزی تقاضا کردند میشود تحت عنوان دفاع ازحریم هوایی وزمینی تان وطن(مادرت)راطورصیغه درقید نکاح خود درآوریم.

حامد کرزی مخالفت نشان داد.وظیفه را اشرف غنی به عهده گرفت که اگر مرا به کرسی قدرت برسانی این کاررا مه می کنم همانا بود که این کارجنبه عملی را به خود گرفت.یک حکومت بنام امید وفتح ساختند.اشرف غنی را برسر آن شاندند.درهنگام نکاح "مادر" حضرت صبعت الله مجددی خطبه خواند وحنیف اتمر«حق مهر»را ثبت نکاح خط نمود.

پف

او طفلک های سیاسی شما هیچ وقت توبه نمی کنید.همیش درپوقانه گکهای تان زیاد پف می کنید وبعد پوقانه تان میترقد وگریان میکنید.

به اندازه ظرفیت پوقانه ای تان پف کنید.

ماسکاوازازواشنکتن شکایت داشت

طرفین درروشنایی پرییسترویکه به نتیجه رسیده بودیم که ازتمامی وابستگان خود تیرمیشویم روی منافع جهانی به موافقه میرسیم.ما درتعهدات خود ثابت قدم ماندیم مگرشما خلاف معیارهای قبول شده ومفردات پروتوکول جانبین عمل کردی.به ارزش های کمونیزم پشت پازدیم.برخلاف شما وابستگان خودرا چنان رشد وتکامل بخشیده اید که برسر زمین وتری هم خبرنیستند.

ناکام ترین

ناکام ترین وبی استعداد ترین گروه وحلقات درکشورمان خانواده ای جنبش چپ سیاسی کشورما است.

ازشان امید ها قطع شده است تنها کاری که می کنند فقط دست به بد اخلاقی سیاسی میزنند.

اعلام

امریکا ناکام میماند به طرف عقب گام میماند.درتایخ کشورم بدنام میماند.باعقب گشت امریکا تفنگداران اعلام میماند.خون را باخون نباید شست شعاری است که ازبام می ماند.همه طرفها بادرک ازحقایق نافهمی یک نام میماند.

 

 

 


بالا
 
بازگشت