شجاع الحق نوری

 

  بازی جدید پاکستان:

راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا تقریبن معادلات منطقه را در برابر تروریزم و حامیان آنها برهم زد.

پیش از آن شک و تردید های در مورد حمایت آمریکا از گروهای شورشی در افغانستان و منطقه موجود بود. این باور ها ناشی از کم اعتمادی عام مردم به اساس فعالیت های گذشته آمریکا  بود.

 به اساس این باورها آمریکا برای مقابله با روسیه، ایران، چین و دولت های مخالف آن ضرورت داشت و دارد که از بعضی ازگروهای شورشی حمایت نماید. باور مردم اشتباه نبود. بلکه حمایت آمریکا در گذشته برای مهار کشورهای رقیب آن بود که از آن کسی چشم پوشی نمیتواند.

یازدهم سپتامبر سیاست آمریکا را تغییر داد. زمان ای که آمریکا به آی اس آی و دیگر نهاد های سیاسی پاکستان هم پیمان بود، آن دوره گذشت. بازی های دوگانه پاکستان سبب شد که اعتماد آمریکا نسبت به این کشورکاسته و حتا در حالت گسست قرار گیرد.

 حالا  اعتماد ایالات متحده آمریکا نسبت به نهاد ها و سازمان داخلی افغانستان افزایش بیشتر یافته، و در حال تحکیم است. این اعتماد علت های زیادی میتواند داشته باشد، اما مهمترین آن همکاری صادقانه و بلند رفتن ظرفیت کادری در این سازمان هاست. در صورت ای که حکومت افغانستان با آمریکا متحد و همپیمان باشد دیگر ضرورتی برای حمایت از شورشیان تصور نباشد شود .

چون آمریکایی ها در اینجا حضور دارند. در صورت ای که بخواهند حتا در مرز های افغانستان میتوانند تاسیسات نظامی داشت باشند. پس نیازی نیست برای تشکیل گروهای شورشی در این کشور.

معمار نظامی کنونی افغانستان دستاوردی است که هم به مردم این کشور و هم به متحدان خارجی آن به ویژه ایالات متحده آمریکا بر میگردد. همکاری مردم، نهاد های سیاسی، فعالیت رسانه ها و دستگاهای استخباراتی افغانستان  در سطح عام آمریکا را متقاعد نمود که پس از این، این کشور نباید از عینک دیگران مطالعه شود.

آمریکایی ها پس از یازدهم سپتامبر که موقف جدید شان را اعلام نمودند، هدف آنها زدن تروریسم بود، اما بدبختان که رهبری حکومت دوره حامد کرزی با سیاست های غلط نتوانست اجماع جهانی را در برابر شورشیان بوجود بیاورد.

خوشبختانه حکومت وحدت ملی در جریان ماموریتش توانست در این زمینه موفقیت بزرگ را بدست آورد. بدون از پاکستان همه این موفقیت را دستاورد خوب به حکومت وحدت ملی عنوان می نمایند. اما با آنهم اگر این سیاست تعقیب نشود و بازهم به گفتکوهای فریبنده پاکستان انتظار کشیده شود، سیاست گران این کشور بازی موش و پشک را ادامه خواهند.

در تازه ترین مورد جنرال قمرجاوید باجوه رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور به کابل آمدو با رهبری حکومت ملی در مورد بهبود روابط و از سرگیری گفتگوها تاکید نمود. این هم فریب بیش نخواهد بود. حکومت وحدت ملی فهمیده باشد که پاکستان دیگر متحد بسیار نزدیک آمریکا نیست. در ضمن آموخته باشد که این کشور با بزرگترین متحدین جهانی اش بازی دوگانه داشته و به حرف سیاستگران این کشور اعتماد نمیشود.

هر زمان ای که در یک ناچاری قرار گرفته، مسله گفتگو را مطرح نموده است. رهبران کنونی افغانستان نباید به حرف های سیاستگران پاکستان بازهم فریب بخورند. پشتیبانی جهان از حکومت وحدت ملی است. بناء از اندکترین امکانات برای مهار تروریزم و به چالش کشیدن سیاستگران پاکستان استفاده نماید. تا از یک سو بستری تروریزم برچیده شود و از یک سوی دیگر حمایتگران شورشیان جهانی مجبور به تسلیمی شوند.

شجاع الحق نوری- کابل

 

 


بالا
 
بازگشت