شجاع الحق نوری

 

ادامه یاوه سرایی های حکمتیار؛

در این روز ها موضوعات داغ رسانه های جمعی و افکار عمومی در افغانستان مصروف پرداختن به صحبت های گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی معطوف میباشد.

گلبدین حکمتیار در تازه ترین سخنانش در جلسه برگزاری شورای سراسری حزب اسلامی اذغان داشت که جنگ افغانستان جنگ دو قوم است. منظورش از این جنگ، جنگ میان قوم بزرگ تاجک و پشتون میباشد. امیر حزب اسلامی بعد از این صحبت هایش دوباره به سخنرانی پرداخته گفت، که رسانه ها به دستور حریفان سیاسی یا هم بیگانه ها حرف های او را تحریف نموده اند.

در حال ای که این سخنرانی بصوت زنده از رسانه های تصویری به مردم رسانیده میشد و ویدیوی آن نیز در بایگانی رسانه ها ضبط میباشد.

تاجایی که من منحیث یک خبر نگار میدانم رسانه های معتبر نه وابسته به کدام نیروی داخلی هستند و نه کدام رقابت با آقای حکمتیار دارند.

بار نخست نیست که چنین حرف های از یک رهبر ملیت پرست آتشین بیان میشود.از پیوستن حکمتیار به پروسه صلح تاکنون حرف های ضد و نقیضی به زبان او بیان شده است. گاهی هم مثل این حرفش مضحک و مزخرف! روزی می اید حرف میزند و وروزی هم آن را رد می کند.

در اوایل پیوستنش به این پروسه رسانه ها را شریر خواند. بعدن هم از رابطه احمد شاه مسعود فقید با آی اس ای حرف زد. پس از آن گپ های در مورد زبان و ادبیان بیان نمود. حال هم جنگ افغانستان را قومی میخواند.

تاجایکه معلوم است در ارتش ملی افغانستان بیشترین سهم را قوم پشتون دارد. حدود 44 درصد است. همین گونه در دیگرنهاد ها و ادارات نسبت به همه اقوام، قوم پشتون بیشتر است. از رهبری حکومت وحدت ملی تا دیگر نهاد های رده پائیین این قوم بیشتر از همه حضور دارند.

 مردم افغانستان با در نظرداشت با همه چالش های موجود در کشور تحت زعامت  این دو بزرگوار پشتون کار و بار و زیست می نمایند. نیروهای امنیتی نیز از اقوام مختلف تشکیل شده و در یک صف واحد در برابر دشمنان انسانیت و آبرو و عزت شان پیکار دارند.

فرزندان تاجک در ولایت های پشتون نشین و جوانان پشتون در مناطق تاجک نشین در حال نبرد برای بقاء افغانستان و پیروزی حق بر باطل میباشند.

هیچکس ثابت ساخته نمیتواند جنگی که در بدخشتان است میان پشتون و تاجک است.  بخاطر ای که در این ولایت هیچ از ساکنان آن پشتون نیستند. همین گونه اگر به در دیگر ولایات کشورما نگاه شود چنین مسله را نمیتوان دریافت.

میتوان به این حرف های یک رهبر ملیت پرست آتشین تعابیر مختلف را برچسب زد.

ممکن این حرف مشوره ای اشتباه از نزدیکان و سطح رهبری این حزب باشد. شکِ نیست که این حرف دستوری و از طرف بیگانه ها به حکمتیار فهمانده شده باشد. سوم این که ممکن حکمتیار به تکلیف روانی دچار شده باشد.

اگر حکمتیار مدافع پشتون ها خود را می شمارد در زمان مقاومت کجا بود؟

در این 16 سال نظام نوین کجا بود؟

حرف های او معرفی بیشتر چهره این شخص در اذهان عمومی چیز دستاوردی ندارد. او سال های سال در مهمان سراهای آی اس ای و سپاه پاسداران بسر برد، از پول و امکانات آنها استفاده نمود حال آمده جنگ افغانستان را قومی می خواند.

مردم افغانستان سال های سال است که در کوره های سیاست پخته شده اند. میدانند که در افغانسان کی چه میکنه و برای چه منظوری حرف می زند.

 

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت