خانم بهاء میگوید ،عبدالله در قتل مسعود، دست داشته !
نوشته از  : دیده بان


خانم ثریا بهاء، در مطلبی که در سایت« افغان پیپر»منتشر کرده اند، بر اساس مدارک و شواهد
دست داشته،نکات و مقولات زیرین را یاد آور شده اند:
۱- عبدالله ، عبدالله،مشاور، سخنگوو یار دیرین مرحوم احمد شاه مسعود ، در قتل مسعود، نقش اساسی داشته است!
۲- داکتر عبدالله عبدالله، بر اساس شواهد ی، عضو،  سازمان استخبارات امریکا« سیا» میباشد.

در مورد این مقوله که عبدالله، رئیس اجرائیه رژیم کابل، عضویت در سازمان سی. آی. ای دارد،من هم شکی ندارم، سالها پیش ، بر اساس مدارکی موثق ،من به این حقیقت، وقوف ، پیدا کردم.
متاسفانه، در حکومت کرزی و حکومت اشرف غنی، « جاسوس بودن» نه تنها، عیب و ایرادی ندارد، بلکه یک فاکتور ضروری برای احراز پست و مقام دولتی،شمرده میشود.
اما در مورد قتل فرمانده مسعود، وسهم عبدالله درین ترور،من در حال حاضر، بطور حتم، نمیتوانم
ابراز نظر کنم؛ اما به اغتنام فرصت ، پر سش های آتی در ذهن من ، جان می گیرد:
۱- چرا خانم ثریا که خود را یک عنصر دموکرات و واقعگرا جلوه میدهد، اینهمه در برابر یک قوماندان جهادی( مسعود مقتول) ابراز شیفته گی دیوانه وار میکند؛ در حالیکه در برابر سردمداران دیگر جهاد، یعنی سیاف و خلیلی و غیره،نه تنها نظر مساعد و آحترام آمیز ندارد، بلکه از سرزنش آنان نیز ابا نمی ورزد!
۲- پرسش ثانی این است که چرا خانم بهاء تا حال درین رابطه، سکوت فرموده بودند و اکنون که میان عدالله عبدلله و عطامحمد نور، مشاجراتی در جریان است،وارد میدان « رد یابی و کشف و ایضاح»گردیده اند؟
ازان گذشته ، پرسش اساسی از خانم بهاءو همفکران اوکه ازمرحوم مسعود به عنوان« مسعود بزرگ»نام میبرند،اینست که حضرات، چه چیز های در ذهن و زندگی و کارنامه مبارزاتی این فرمانده،دیده اند که برای جامعهء قرن بیستم و بیست و یکم افغانستان ، مفید، برجسته و   ورهائی بخش بوده باشد؟
مگر « مسعود بزرگ» یک حکومت اسلامی برای کشورش ، نمی خواست؟ مگر جامعهء اسلامی و حکومت اسلامی همان چیزی نیست ،که در عربستان سعودی و ایران و پاکستان ،تحقق یافته است؟
در عربستان، زن، بردهء مرد است و در ایران ، مردم ، همین اکنون به خیابان ها ریخته اند وپس از سی و چند سال، حکومت اسلامی حاکم بر ایران را« حکومت دزدان و اوباشان» نامیده اند؟
اما من به خانم ثریا بهاء یک امتیاز بزرگ در موردی دیگر   میدهم، امتیاز بزرگ ثریا جان، رسواکردن ، نجیب الله احمدزی،رییس جمهور سابق افغانستان است. نجیب الله ، قاتل هزاران هموطن است.شخصی بیرحم و تبهکار بود. در وقت تصدی ریاست خاد،نه تنها مخالفان فکری، خود را تهدید میکرد بلکه گاه از پشت میز مجلل خود بلند میشد و بخت برگشته گانی را که به خواست خود وی ، از باز داشتگاه به دفترش، برده شده بودند ، تا حد کشتن ،زیر حملات مشت  لگد می گرفت.
نجیب الله در  اوائل کودتای ثور، چشم در چشم هر روشنفکر غیر حزبی که اتفاقا دیدار میکرد، میگفت: «تو با انقلاب هستی یا دشمن انقلاب و خلق ؟»
نجیب واقعا ،یک تبهکار حرفه ای بود.

 

 

 


بالا
 
بازگشت