سنجر غفاری

 

آب از بالا خت است

امریکا و جامعه جهانی ،پاداش، قربانی، صبوری وقهرمانی مردم افغانستان با حضورنظامی شما ،استقرار نظام کنونی نبود؟

زمان در گذر است ، بدون شک انعکاسات پابرجای حوادث تحمیلی اهداف بیگانگان  را مردم ما هرگز فراموش نخواهند نمود، بحران آغاز شده  دهه هشتاد ، الی امروزبا تحمیل انواع مختلف برنامه های خونین و تکرارحوادث دهه نود به حمایت امریکا و متحدین، با حضور نظامی امریکا در کشور ما که همه بوسیله رهبران  و قوماندانان ارشد  تنظیم ها با استفاده از احساسات ملی و مذهبی مردم ما و مسلمانان جهان صورت پذیرفت به قوت اش باقیست ؟. این واقعیت تلخ است که زهر کشنده اش را مردم ما همه روزه با نثار خون فرزندان شان هنوز که هنوز است می چشند وقربانی میدهند.

بعداز حادثه سپتامر۲۰۰۱ مردم ما یقین کامل داشتند که این ابر سیاه برای همیش از آسمان سرنوشت ملی و کشوری ما زدوده میشود،ثبات و امنیت ، استقرار نظام دموکراسی ، شالوده اساسی حیات سیاسی،اجتماعی ، اقتصادی مردم مارا تظمین ای است که واقعآ شایسته سالاری، سپردن کار به اهل کار، تآمین حقوق وآزادی های مدنی اتبآ منجمله زنان و اطفال کشورما بزرگترین نویدی بود که رهبران وقت قصر سفید اعلان و تعهد نمودند، بلاخره ملیونها انسان دردمند و آواره درداخل و بیرون از کشور ما حضور نظامی امریکا و متحدین در کشورشان را به فال نیک گرفته ، پایان آخرین نقطه و نطفه تروریزم درافغانستان و منطقه را تصور داشتند ،علاوتآ عنصرعمده  حضور نظامی راپایان مداخلات و صدور جنگ و تروریزم، برچیده شدن پایگاه ها و مراکز ثابت تروریزم تحت حمایت و هدایت ای.اس.ای پاکستان را امر حتمی پنداشته بودند که متآ سفانه چنین نشد؟

 بدون شک با گذشت زمان سناریوی تخیلی مردم ما از این حضور رنگ و شکل دیگری به خود گرفت،  قصر سفید ای .اس .ای پاکستان را به یگانه رهنما و مشورت دهنده اش در مسایل اساسی سرنوشت ملی و کشوری مردم ما انتخاب خوبی دانسته سرانجام مشاهده نمودیم که پاکستان به یگانه پناه گاه مطمعین رهبران تروریزم بین المللی مبدل گردیده ،هژدهای دوسره  طالب و داعش از دامن پاکستان سر بیرون نمود. مردم ما تشخیص نمودند که این هدف بنیادی و استراتیژیکی امریکا در کشور ما ومنطقه بوده ، با وجود نظام جمهوری تحت رهبری حامد کرزی و حمایت امریکا ، مردم ما با گذشت چهارده سال در انتظار آرامش و تحقق دموکراسی با داشتن قانون اساسی کشور که امریکا و متحدین بزرگترین دست آورد دموکراسی به آن افتخار داشتند و می بالیدند، مردم مامتحمل بزرگترین تلفات انسانی گردیدند، در نهایت امرپس از گذشت چهارده سال دوره خونین حکومت حامد کرزی عالی ترین دست آورد دیموکراسی و حضورنظامی امریکا در کشورما روی کار آمدن نظام وحشت ملی بود که قربانی های بیشتری را از مردم ما گرفته و می گیرد ، استقرار و تحمیل این نظام سریعآ در مغایرت با قانون اساسی کشور بوده ، از نخستین روز کاری اش خونین و نعث بود، انچه که مردم ما میدانستند و میگفتند که هیچگاه یک زین و دو .... جور نمی آید  ؟ اما مقامات قصر سفید که اهداف وخصوصیات محرم و راز داری اش دراختیار و اراده ای.اس.ای پاکستان بوسیله مهره های شامل حلقه رهبری این نظام گردیده است ، هیچ کار و ابتکاری جهت پایان بخشیدن به این تراژیدی تحمیلی راعلیه مردم و کشور ما نداشته و نخواهد دریافت ، اینکه حال مشاهده می نمائیم که وحدت  و باورملی بصورت کامل آن در میان همه اقوام و ملیت های ساکن در کشور ما به نقطه تضاد و درگیری مسلحانه آن رسیده است ، ایجاد حکومت های خود مختار، ملوک التوایفی ، قومی، سمتی ، زبانی که بوی آغاز درگیری های  خونین و انتقام جویانه ای قومی و تنظیمی از آن هرلحظه به مشام میرسد، برای  مردم ما باحضور نظامی امریکا در کشور،تحمیل دشواریهای موجوده دور از تصور بوده ، اکنون مشاهده میگردد که اشتباهات متذکره مقامات قصر سفید ، پیروزی اساسی دشمنان اصلی و سوگند خورده مردم ما ، پاکستان و ایران را  در منطقه  علیه استراتیژي امریکا و متحدین مژده میدهد ، که هیچگاه پاداش قربانی ، صبوری و قهرمانی های مردم افغانستان با حضور نظامی امریکا و متحدین در کشور شان استقرار نظام موجوده و تحت اراده و اداره اهداف ای.اس.ای نبوده و نخواهد بود، اکنون وقت آن رسیده است تا هرچه عاجل امریکا و متحدین وارد عمل گردیده ، جهت نجات کشور و مردم ما  گام های جدی و قابل دقت را بردارند، یکی از موفقیت های بزرگ ای.اس.ای پاکستان حضور علنی گلبدین حکمتیار در شهرکابل تحت عنوان مصالحه میباشد که توانست هزاران چریک و اهداف دیگری را شامل نظام به منظور تخریب اساسات استراتیژی امریکا در کشور ما به نفع چین و روسیه را پاکستان عملی  بدارد و عهده دارگردیده است ، خصومت و کشیدگی میان جمعیت اسلامی و حزب اسلامی عامل بزرگیست که مقامات در ارگ ریاست جمهوری را اغفال داشته ، تلاش دارند تا انشعاب خونین در نظام سیاسی و کشوری را از این طریق عملی نمایند که بدون شک اثرات ناگواری بر اهداف استراتیژیک امریکا و متحدین در منطقه داشته ، در این بازی که قرار است جنگ و تجزیه شمال کشور را به همراه داشته باشد ، پاکستان نقش فعال داشته و میخواهد تا از این طریق علیه امریکا در منطقه به نفع خویش برتری جوئی و انتقام گیری نمایند .   بنآ اوضاع موجوده کشور افغانها وابسته به تصمیم و جدیت هرچه سریعتر امریکا و متحدین را میخواهد تا در مهار نمودن استراتیژی پاکستان در منطقه که تلاش دارد طوفان شمال را سرعت بخشد سریعآ دقت و جلوگیری بعمل بیاورند ، با استقرار حکومت عبوری جدید ،به پایان نظام خیانت ملی کنونی سرعت بخشند ، توافق ،تصمیم واراده ملی ، پایان بخشیدن به  نظام ناپایداروحشت ملی میباشد .     

سنجر غفاری

 

 

 


بالا
 
بازگشت