خوشه چین

 

معیارشرف

عهــد وپیمـــان حالـــــت دیگــــری است

 وجــدان وشـــرف معنـــــی دیگـــری است

عهدوپیمــــان بامعیارشــــرف وجدان باید

عدول ازخط کار(عیارنه)کاردیگری است

ازین بیش

رسالت مندان،خردمندان،اهل سیاست باید ظرفیت آن را پیدا بکنند که دیگردرجمع کم ظرفهای تاریخی به حساب نیایند.

یعنی که ظرفیت وتوانمندی بسیج مردم به دورآرمان کشورواحد،تجزیه ناپذیررا داراباشند.تابیگانگان توان سربازگیری ازکشورمان به منظور تخریب کشورخودمان نداشته باشند.

این بدان معنی است که مسؤلین سیاسی و نظامی موجود دختران باکرۀ افغانی درآغوش جان کیری،دونالت ترامپ،آی اس آی ،موساد وووو دیگرجاها.

به آدرس ما دشنام ندهید

صاحب مزارع بگوید که پای گوسفند وگاوخرت را ببند که درمزرعۀ من داخل نشود زمانی که داخل شدند باخر مطابق میلش معامله میکنم با گاومطابق ضرورتش معامله میکنم وبابزش میدانید که چگونه معامله میشود.نسل جوان وبرومند

نسل جوان وبرومند شما که جدیدن پادرعرصۀ مبارزۀ سیاسی زده اید کوشش کنید که ازخطاهای سیاسی گذشته جنبش مترقی بیاموزید وازشخصیت های باوجدان که آماده به اعتراف هستند اندرز بگیرید مگراحتیاط لازم که یکی دوسه حلقۀ معلوم الحال هنوزازماجراجوییهای سیاسی دست بردارنیستند درپراگندگی جنبش سیاسی سخت مصروف بازی میباشند.

اینها به مراتب خطرناک ترازداعش وطالب به ضررکشورتمام شده اند ومیشوند.

دفاع ازجرم منع

دفاع ازجرم جنایت افراد به هیچ وجه قابل توجه نیست.

گرچه که چپ درمقابل ازیورش داود خان علیه خود دفاع کرد واین دفاع سبب گردید که حاکمیت ناخواسته به حیث طوق لعنت  درگردنش بیافتد باآن هم (حاکمیت سیاسی)ازمردم بود به یک حزب سیاسی(ح،د،خ،ا) تعلق گرفت،قانونی نبود.سرانجام داوطلبانه این امانت مردم برای تنظیم های جهادی رسمن سپرده شد.

امانت را خاک خیانت نکرده است

همین تنظیم های جهادی همراه با تکنوکراتها کشورمارا برای بیگانگان معامله کردند.

فردا روزمحاسبه است عیاران نوین انقلابی این علم برداران آزادی(راه ابومسلم خراسانی ویعقوب لیث سفار).به همت ویاری مستحقین اصلی وطن(مردم)بامعامله کاران ازدرحساب پیش می آیند.          

یک اشتباه بزرگ 

یک اشتباه بزرگ که سیاست سرمایه تعادل جهانی را باجهان سوسیالیزم برهم زد،حضورخودرا به حیث نیروی تبهه کارووحشی معرفی گردانید ورنه میتوانست،فضای رقابت مشروع را درجهان انکشاف ،صناع تکنالوژی به نفع بشریت تسریع می بخشید.

ارتش سرخ

آقای حکـــمت یاریک پـــــروژه است

نامـــش درخبــرهـــا ســـــــوژه اســت

بودجۀ مصرفی جــهت خــرید مـــــداح

خـــودکوزه،کوزه گروخـــود گل کــــوزه

چهـــل متــــره صدقیت می کند احمــــق

مترمیکنــد،قیچی میزندبه خودمیــــدوزد

فردای معامله گویدیارجانی فراربه قــرار

چون ارتش سرخ توراماند تنهامیگروزد   

زمان به رهبرملی نیازدارد.

آن رهبر چون سیاست مدار صادرنمیشود.

این مرد وطن ازمیان مردم خویش سربلند میکند.

مربوط به زمان است که رهبرملی را ازکدام مکان انتخاب مینماید.

اشغال

اشغال وآشغال،آشغال،محصول اشغال است.

کشورم همین اکنون اشغال است.چنان که ذریعۀ اجیرانش به کثافت دانی (بوی گند)تاریخ مبدل گشته است. 

درکشوری که اشغال حکومت بکند انواع آزادیها تحت اشغال قرارداشته میباشند.ازجمله زبان(لسان).قبل برهمه ازفرع باید گذشت براصل تکیه کرد.مابایدازادی(استقلال) خودرا بدست بیاوریم.

مغلقییت

درجهان هیچ ساده وجود ندارد مگرآنکه خودم مغلقییت هارا ساده بسازم.

همت درکاراست تنها به تخلص ماندن مشکل حل نمیشود.

شرط مردها سه است

حنیف اتمرسه خاستگاه دارد

1- لغمان،لغمانی را گفتند که ازکجا هستی؟گفت آدم ازکجا میباشد.

2- مکتب ،کی جی بی را ازطریق حزب دموراتیک خلق افغانستان دنبال کرده است.

3-حریف شیطان(انگلیس) ازابتدای خلقت بوده است .تللی لغمانی دل شیطان را ترکانیده است.

نتیجه درمناسبات اداری بااشرف غنی همیش نوک پنجه واسلین زدگی است.    

طرف ما

آن قدرپست وذلیل نمیشویم که بگوییم قوم ما.

طرف ما میگوییم که خانۀ ما،قریۀ ما شاروالی ما،ولسوالی ما شهرما ولایت ما،کشورما ،اتوموسفیرما،وکوه ما،دشت ما صحرای ما،جنگلات ما،دریای ما منافع ما،برای انسان ما،قانون ما،مردم ما،حاکمیت ما  باهمسایه ما بنابرمنافع متقابلن مفید.کارخوب انجام میدهیم.

سیاسیون

اگرهدف را انتخاب کردی مشکلی نداری 

سیاسیون کشورمان اصلن نمیدانند که چه کاری را انجام بدهند ولی عیاران نوین انقلابی میدانند که چه بکنند،کشوررا(آزاد)میسازند.استقلال رابه خود مایۀ شرف میدانند بناَمشکلی ندارند.  

رسالت مندان

نظام موجود افغانستان باتمامی سازوبرگش نظام  مردمی نیست نظام بیگانه است.باید توان دفع وطرد(تیوری) تمامی دسیسه ها توطیه ها که ازجانب بیگانگان علیه منافع علیای وطنم روادیده بودند  وفعلن هم درجریان است داشته باشیم.

دوطرف یک جنگ 

حمله ودفاع وچنگ

درمقابل حمله بسازی

مجبورحلقه غورزنگ

انسان بزرگترین کلمه است که شامل حال همه است.

آنان که ازخود لوی میسازند دهن شان بد بوی است

رفتن درپشت سراین چنین افراد اشتباه بد بوی است.

خصلت انسانی را ازدست داده اند دیوانه وار جفنگ

به مانند سرگین در سرآب روان میان جوی است

باخبرباشی

اماباخبرباشی !اگر(خوشه چین)ناله وفریادمیکشد،درد دل خویش را صحیح یاغلط املا وانشأ مینماید مگر مطلب را پنهان نمی گذارد

خداازخاموشی هزاران درهزاردردمندوطن نجات بدهد این خاموشی سکوت قبل ازوقت است.باخبرباشی که فردا یا پس فردا این سکوت میشکند.

وتو.....

وتومکلف هستی که نسل نورا ازگزند وحشت نجات بدهی.

همزمان بااین روحیه درتاریکی باعث تابش (ما تووآفتاو)،برای کشت تخم نوین قبله گرچون(نرگاوشویم).برای رویانیدن چون باریدن باران وجریان آوشویم،رفأ عامه را تنظیم مصروف تهیۀ غوری پلوشویم وجدان ما راحت جهت رفع خستگی خاوشویم.    

 

 

 


بالا
 
بازگشت