خوشه چین

 

 

جامعۀ ما

جامعۀ ما گامی به سوی ثبات برمیدارد

آهنگ((عیاری وجوان مردی است))که ازحلقوم عطا محمد نوربلند گردیده این آهنگ،آهنگ خود جوش توده های بی دفاع کشوراست توده ای مردم از عطامحمد نوردفاع مینمایند بخاطری که عطامحمد نور(مرد)است برای فرارازمخمسه مردم خودرا دربلا وآفت رها نمی کند به مانند بعضن شخصیت طرازاول کشوری

عیاران نوین انقلابی 

هرجا که هستید همان گونه که خون سرد بودید وخون سرد باشید.

گوش به ویسل باشید.به مجرد شنیدن ویسل مرتسمه هایتان را خط جلی ساخته فردای انکشافات ازشما حد اقل دوصد هزار جوان تازه نفس(پسر ودختر) بامعیار های کاملن عصرنوین(صداقت پاکی راستی شهامت ودلاوری خود آگاهی ملی )برای امراداره وثبات کشور می طلبد.

مهاجم

برای فرارازمخمسه سرنخ می پالد

سرنخ می پالد مگر ازتار شخ می پالد 

مهاجم که رخ به سازش کرد،بدانید که درپشت این سازش،نوع شیطنت دیگری وجود دارد.بنا کافی است که مهاجم را دردهنش زد وسرجایش نشاند.خطردوباره جان گرفتنش دورازتصورنیست همه راهای منتهی به جان گرفتنش را خنثی بسازید.

یعقوب لیث صفار

افغانستان سرزمین یهود نیست بلکه سرزمینی وسیعی است که همه نژادرا درخود جاداده است.سرزمین یهود فلسطین است.

درصورتی که بومی های اصیل وبا فرهنگ شما آمدگی ومتجاوزین را بیگانه حساب نمی کنند.

توازکجا صلاحیت پیداکردی که دیگران را بیگانه بگویی وافتخاربه آن بکنی که سرزمین (یعقوب لیث صفار)را قباله کنی.

قرض قماردرسرقمار ادا میشود

جنگ قمار هنگام قماربرپا میشود

این بازیگران شرف وناموس باخته اند

برضد هویت وقاموس وطن تاخته اند

ازکارنامه ای سجایای انسانی به دور

برتصمیم فرعیات ونامانوس پرداخته اند

شعار

این خطه ازیعقوب لیث صفاراست.

خوب بدانیدکه این شعارهر عیاراست

هرکس که درین امرشک می آورد

مزدورونوکر درخدمت اهل کفار است

عزت وشرف

اقوام باشرف سراسر کشورمان بعدازپروژه ناکام (غنی یون ودیگران)تشویش را ازسردورداشته باشید عزت وشرف تان طرف احترام خیزش مردمی است.

همه اقوام این سرزمین (انسان متساوی الحقوق میباشند)این آخرین تلاش قرن بود که فرهنگ کشتن افغان توسط افغان را انتشارداده بودند.فردا درین استقامت نه اشرف نشخوار می کند ونه گل بدین ونه اسماعیل یون.

جهل

جهل یگانه وسیله ای کارآمد است.

دراختیار دشمن بشریت.

برای عقب نگه داشتن کشورها،کشتار،آزادیخواهان وآزاد اندیشان وتحول پسندان.

پول دار

ملیونرهای که مسعود فروختند 

کنون درجان عطا چشم دوختند

آنان که رسم ناموس فروشی بلد.

اصول پولدارشدن را خوب آموختند.

آنچه که درکشورم قابل تماشا است

رقص درمیان خون است دود آتش.

گریه وزجه وناله درفضا می پیچد روح سرمایه ازان تقویت میگردد حالات است که ماکیاوالست های داخلی ما درین مدرک دست درازداشتند (نان درشوربای خون )چکه میکردند.کنون به مراتب ازگذشته ازموده ترعمل می کنند.

نظام سیاسی

نظام سیاسی که فردا به ارادۀ (عیاران)شکل میگرد،آن نظام مسولیت حفظ امن تابعین خودرا درسراسرجهان دارا میباشند.عیاران هیچ برخورد تحقیرآمیزرا درمقابل هیچ تبعۀ افغان حوصله کرده نخواهد توانست.

وقت آن رسیده است.

وقت آن رسیده است که اول سگ مهاجم  را کچله بدهیم تا ازشرگزیدن آن نجات بیابی،بعد مهاجم به راه خود میرود

طبعیت انسان

طبعیت انسان انسانیت است.

بعدازمطالعه نظربدهید چنان یک صفت درنظام سیاسی کشورمشاهده میشود

انسانیت یعنی محبت دوستی،رفاقت حس همدردی،همکاری،همیاری،همنوازی،ایجاد گری خلاقیت هنری،زیبا شناسی وزیبا سازی،تسخیر طبعیت به نفع بشریت،مقابله مشترک درمقابل حوادث طبعی،مسولیت پذیری،حس آزادی خواهی واستقلالیت عمل به نفع انسان بسامسایل مهم دیگر.  

نقطه داغ 

باخت نور شکست ابدی است

انسان های فاقد اهلیت وحیثیت ومریض صعب العلاج به خاطرحمایه خود تابه فاحعه ای کشورپیش میروند.تنها گذاشتن عطای نور درین امر خطیر جفای تاریخی است که باید به مثابه (انگشت افلاطون میان دندان مقاومت کرد

تاریخ ترجمان قتل (35000)هزاره درارزگان است وجابه جایی (4000) قوم کرزی درآنجا.

کشتار افشار فراموش نمیشود.توزیع مدال نادرخانی برای کشتارمردم شمالی درحافظه تاریخ ثبت است.

اما فکرتان باشد

اما فکرتان باشد هیچ سنگی جایی برای خود بعدازشکست دیوار یافته نمیتواند.

مگرخوشه چین دیواربند ازین وظیفه بدرمی آید.

ازموقف عطامحمد نور

دفاع شرافت مندانه بکنید

اوجواب گوی خواستهای امیرابومسلم خراسانی ویعقوب لیث صفاراست

مقاومت عطامحمد نور به منزله دفاع ازفاجعه بشری است که متجاوز درسر پرورانیده است تاباشد ازفاجعه تابه تباهی نسلها منفعت ببرد.

تبر

عیاران گریه نمی کنند تادشمنان لذت ببرند.

غرق درخون نفس میدهند آنها منفعت نبرند.

شاخی که با تبر متحد میشوند دربیخ درخت

به صاحب باغ گویم که این شاخ به آتش ببرند

مانع

من باید مانع دو گاو جنگی شوم

من باید مانع چرسی وبنگی شوم

کشورم افتیده میان دودیوار اتومی

من باید مانع برخورد جای تنگی شوم

من برای تان میگویم 

هرآن کسی که آزادی وطن تان را برباد داد.

هرگونه دشنام به آدرسش جایزاست.به هزاران مرتبه درکوچه وبازاروقریه وده وگذربگویید بنویسید بخوانید باسازوموزیک برای تحقیرش پایکوبی کنید.

احمد شاه مسعود یگانه شخصی بود که درین راه قربانی داد.

امتیازش را حواریونش گرفتند.

سیرمیخورند وبی جا باد رها می کنند فضارا بویناک ساخته اند.

خبرندارند که این کشورآزادگان است منطقه سبز شمالی بزرگ فراوان برای رهای ازطالب قربانی دادند جان فشانی کردند.اودوسه نفرشما صلاحیت تعین سرنوشت سیاستهای بعدی را ندارید البدا خوانی تان قابل قبول نیست.

انسان 

انسان باید طبعیت خودرا ازدست ندهد.زندگی طبعی لذت بخش آنچه که خدا انسان را (اشرف المخلوقات)خلق کرده است.

دولت مردان افغانستان طبعیت انسانی خودرا ازدست داده اند.به هیچ وجه روش های انسانی را پیشه نکرده اند ونمی کنند آن وظایف حیوانی که برای شان داده میشود آن را به سرمیرسانند.افتراق ایجاد می کنند برتری خواهی می کنند انسانهارا(حرامی)میگویند.

مزدوری ونوکرمنشی را برای بیگانگان قناعت دارند مردم خودرا تحقیرمی کنند.

بابه درویش

شالی میچُــکد دنــگ دنـــگ

  کته پورته کته پورتـــه هاونگ

ضربه فولادی دارد گفت عزیز

انیس به رضایی زیبا وقشنگ

بابه درویش دنبوره میــــنوازد

نغمۀ دلنواز،شنگ شنگ شنگ

حیف این نغمه دل میبردزدستت

چهارتالوق لنگ لنگ لنگ لنگ

فضای جشن شادی راکردندبه خلق

بدبوی بی مزه واماخیلی بدرنگ

خروس سحری به پاسبان شب چنین

گفت روزروشن میرود به شب رنگ

آماده باش به پهره داری بی درنگ

فردا عصرجوان است وروزجوان

ازهـــرقبیل ونژاد،دین وهـررنگ     

خط مشی سیاسی(آزادی واستقال کشور در آینده دراختیارعیاران نوین انقلابی  دست خوش تغیریابد). 

میخانه اگرصاحب نظـــــــری داشــت

اگرکشورم سیات مدارمعقول وبادرک می داشت هرگزما درین ماجرا گیرنمی افتیدیم.

می خواری ومستی ره دگـــری داشت

میفهماند که سیاست کردن ره ورسم  شناخت درک حرکت تغیر تحول وانکشاف است  

پیمانه نمی داد به پیمان شکنـــان باز

دیگرموقع برای کسانی که خطاکردند واشتباه موقع داده نمیشد.

ساقی اگرازحالت مجلس خبری داشت

پیش قراول،باید تحلیل مشخص ازاوضاع مشخص را درک می کرد.

چاره ای جزاین نیست که عیاران نوین انقلابی نقش برجسته خودرا به نمایش نگذارند

شمالی بزرگ 

شمالی بزرگ  نقش شما برای ثبات کل کشورخیلی ارزنده است همان سرنخیکه زمینۀ قتل احمدشاه مسعودرا دردست داشتند دارد که باردیگردست به معامله بزنند(چنانچه که دربن اول کردند)کشوربدین حالت سردچارشد.

ریگ برنج را ازهمین اکنون بچینید.

استعمارغرب 

همیش احمق ترین فرومایه ترین بیوجدان ترین بی حیثیت ترین وناموس فروشترین،بی رحم ترین قاتل ترینها را دررأس حاکمیت گماشته اند

بینی مصنوعی

پنجشیرمایکل جکشن بود،داکترعب الله بینی ساختگی معیاد عمرروبه ختم ضعف عضویت اولین کاری که میکند بیگانه را ازخود به دور می اندازد

اشغالگر

اشغالگـــرکشـــوراشغال مـــی کند

حاکمــــیت سگ وشغــــال میکنـــد

فرومایه گان قیماق خور،چاپلــوس

درچپ وراست خوده افسقال میکنــد

خوشه چینانان،دروگران ودهاقیــــن

برای آزادی واستقلال جنجال می کند

نهضت آزادی رادرجبهه فرض میداند

وطن(مادر)راسته به چپ قنغال میکند   

اشغال 

دفاع ازاشغال اگربهشت را هم توزیع وتوضح بدهد قبول کردنش به معنی پذیرش بردگی است.

دراشغال ازطرف کشور،شوراها،درپیش رهبری کشورتحت اشغال،پیچ کش،پلاس، قلم،کتاب،داس وچکش افتیده بود به معنی ،بخوان وبدان آباد کن بساز که خوش بخت شوی.

درپیش منسوبین اجیرشده از طرف اشغالگر،بندلها دالر،یعنی که فساد بخرجهالت بفروش ناموس به فروش برسان.      

بهترینها

شخصن ازهمان آغازجوانی درانتخاب ازبرترینها صرف نظرکرده تکیه روی بهترینها تکیه نموده بودم.ازهمین خاطراست که مناسبات رفاقت به 55سال بدون وقفه تابه امروزادامه دارد.

اول:طورنمونه عزیزمحمد اماج.دوم محمد داود(پنجشیری)سوم داکتر(سید نصرالدین)چهارم(پوهنیار سید محمد کریم بیار)پنجم(انجنیربدیع الزمان)ششم محمد اشرف(ارغندی)هفتم روح رفتگان شاد.تازه وارد شدگان درجمع بهترینها محفوظ اند

بهترینها:روی برنامه ای تغیروتحول وانکشاف خوشبختی وسعادت انسان وطن خویش می اندیشند

آنهای که به برتری قومی وتباری می اندیشند دشمنی را به همرای انسانهای دیگر می اندیشند.

این گروپ اشخاص حلقات احزاب ،گروه ها شخصیتها را،به مثابه ای رضیل ترین ها اوباشان فاجعه آفرینان وناموس فروشان به رسمیت شناخت.     

درزمین 

درزمین ما دوگاو درحال امادگی جنگ اند 

یکی باشاخ های طالبی دیگرش باشاخ های داعشی

بهترآن است که هردوگاوجنگی را اززمین ما بیرون کنیم.

روح داکترصاحب نجیب

روح داکترصاحب نجیب شاد باشد.

پهلوان باکسی که زورازمایی کرد با انسانهای ضعیف هرگزمقابل نمیشود.اینجانب باداکترصاحب(مرحومی)درمذاکرات سیاسی نشسته ام.نه اینکه به حرفهای مان گوش میداد.مطالب آموزنده ای ازش یاد میگرفتیم اوقوۀ ممیزۀ خیلی قوی داشت.

قبل برآن که اشرف غنی رییس جمهورشود یکی دوسه نفرآشنایان ازم تقاضا کردند که با اشرف غنی ببینم،تصادفن رفتیم یکی ازدوستان قدیمی ام(زمان گل دهاتی) دردفترکارشان مصرف بودند لحطۀ همرایش تبادل نظر کردم.خوشبختانه با اشرف غنی ازین که نبودند هم گپ نشدیم اگردرهمان وقت همرایش هم سخن می شدم ازش خواهش میکردم به لحاظ خدا توظرفیت این موقف ومقام را نداری خودرا به(؟؟؟؟؟؟ نده مردم واطرافیانت را به خجالت)

به لحاظ خدا صرف نظرکن.    

مالتی کفیدگی...

هرزمانی که پاودست وروی را چرک گرفت درتصادم دوام دارهوای تازه وشمالک هم دست میترکد وهم پا وهم روی.چارۀ جزچرب کردن وبعد همرای صابون وسنگ پا شستن است.

جامعۀ سیاسی زده شده مان درچنین یک حالت کفیدگی چند بعدی ویا (مالتی کفیدگی) قراردارد

هرزمان

هرزمانی که توثابت ساختی کشورم آزاد است.ازاستقلال وحاکمیت سیاسی خود دفاع کردی توازبردگی واسارت بیرون آمده ای(انسان) هستی.پس انسان های آزاد درسرزمین آزاد،میتوانند که بگویند،جمعن اقوام،نژادورنگ دارای کشوربافرهنگ دیرینه ای انسانی دوستی دارای خو شبختی های مشترک  همه بدبختی های مشترک خودرا به دروانداختیم.

درنبودآزادی،شعار،صدا وندای این وآن ازهرگوشه ای بلند میشود گویا که حیوان خون خوارمربوط اشغالگربالای مردم درحال حمله است.

نظام موجود

نظام موجود دندان کرمی است که باید ازریشه کنده شود باترمیم وپرکردن درد دندان تسکین نمیشود.

طرح بدیل

جهت تحویل گیری نظام مؤقت به اساس سازماندهی کمیتۀ مشورتی(نماینده های دست یک احزاب سیاسی،انجمن ها اتحادیه ها،شخصیت های مطرح سیاسی ملی مذهبی)دردست مجامع بین المللی قرارداده میشود.          

 

 


بالا
 
بازگشت