خوشه چین

 

درزمانهای نه چندان قدیم

مردم شریف ونجیب خودرا ازین سیاست بازان(؟؟؟؟؟)(فروش) حرفوی چپ وراست درامن نگه دارید.

یعنی که درحیات خود مان درقریۀ ابراهیم خیل(سید)پروان دونفر بنام های (محمد ظفر)و(فقیرمحمد)پیشۀ خرکاری داشنتند.هرآن زمینداری که میخواست درزمینش پارورا ازپاروجا ببرد.به این دو خرکارمراجعه میکردند خرهای شان را به اجاره میگرفتند.این خرها تابه بیگاه پارو انتقال میدادند اگرنتنبلی میکردند چوب هم میخوردند به نام(زن صاحب)داو میخوردند.

زن طلاقان

هرنوع حرکتی که درسرلوحه اش(آزادی)تبلورنیافته باشد مردود است.

مجموع حرکت های امروزی تحت ادارۀ نظام موجود به گونۀ حمایت ازاشغال است. 

عیاران نوین انقلابی اولین را محاسبه بازن طلاقان دارند

زن طلاق به کسی اطلاق می گردد.

دست برسرقرآن میمانند برسرشمشیرمیمانند قسم میخورند که ازآزادی واستقلال دفاع حراست وحمایت مینمایم.

آنانی که تابه امروزچندین مراتبه قسم را نقض کرده اند درجملۀ زن طلاقان محاسبه میگردند.

بیگانه

خانه ازخود ما، ملک ازخود ما،کوه دشت ودریا وصحرا مردم ازخودما چرادیگران مارابه نام های این وآن گروگان گرفته اند.هرکاری که خوا سته اند برسرما روا دیده اند.

بیگانــــه را بیـــرون کـــن

دهــــن ودماغشه خــــون کن

ازجریان آب کناربگذارسنگ

بیلـــه را متحــــد چـــون کــن

میان جعبه دوازده رنگ قلم

اقوام ،تاجک تابه پشتون کـن

اشرف غنی

شمشیرامیرعبدالرحمن خان را دردست گرفته است عبد الرحمن خان که 35000 تحت امر انگلیس ملیت هزاره مارا درارزگان قتل عام کرد.میخواهد به حمایۀ ایالات متحده امریکا مردم مارا قتل عام نماید.

سیاست

عیاران نوین انقلابی

ما همه سیاست هارا بر(محورانسان)اقوام باحقوق برابرمیخواهند.             یکی ازمفاهیم سیاست امرونهی حاکمیت بررعیت است.اشرف غنی بیان میدارد که سیاست ما(سیاست افغانیت است) دیگرهیچ نوع سیاست را به رسمیت نمیشناسم.مخالفینش سیاست  افغانیت راخطرناک ترازطالب وداعش بیان کرده اند.این را میگویند که کوزه را بگیرحوض را ازآب پرکن.

شکست

وضوی حکمت یارهنگام نمازشکست

ازهیبت عیار فردوسی شیرازشکست

مردم به رهبرنیـــازدارند نه دلقـــــک

درمسجد خلقهای ما،مردم کتوازشکست

انسان کلمۀ بامفهوم است درخلقت عالم

زبان مختلف ازهندتا به قفقاض شکست

امروز

امروز زمان اگر،نیست،زمان دگراست

امروززمان برآمدن ازشورو شراست

توباید بدانی علتها ودلایل را که چرا؟

این قتل وجنایت تحت نام الله اکبراست

خداجویان حقیقی توده های بی دفاع اند

آنان فریب داده ومیدهند دشمن بشراست

 قلم گرفته بــــودند وکــتاب،دادند سلاح

 وکیل وزیراند،غـــربا همه بی خبراست

جامعه ما ازبالا تابه پایین درفساد غرق

توگویی خانه انسان نه طویلۀ گاوخراست

منتظراگرومگرنباش،کس برای تونکـــند

تونیستی جنایت وفاجعه مکرردرمکرراست

منتظرنباش دست به دعا نباش خداداده است

عقل وگوش وهوش سزایت ازین بد تراست

 

همان است

صاحب نظراست (همان است) صاحب نظراست

منتقد است و بی رحم رهنما ،شیروشکــــراست

خیرمردم میخواهد،زندگی آرامش را در صلح

پس بدین حساب دوست داشتنی توته جگراست

آنانکه حاکمیت کرده انــد وبودند چـــپ وراست

همه نارازبودند می گفتند نظام ظالم وستمگراست

ننتیجه اش طی مراحل مختلف نظام های وابسته

شاهی مطلقه،مشروطه وو(رابر،میان رهبر)است

این رابران درمیان (رهبر)به فرمــایش ماسکــاو

راستیهایش اسلام آباد ریاض،ایران وقطـــراست

ژیره ای زماواک یی دملا جنگ وجدل درکشورم

پیروجوانم کاریده هیرویین،معدنیات زیروزبراست

به تریلیونها دالرقیمت هرتوته ،سنگ ودبراست

هرمسؤل صادرشده ازبیرون بازوراسلحه برمردم

نوکر،گوسفند حاصل ده ،اسپ، قاطر،خربابراست

عیاران صریحن مخالفت دارند به دوام چنین وضع

تمامی شیوه وحرکات جاری ضد حقوق بشر است  

اذعان میدارند خدا یک لاشریک وتوانــــا است

اتحاد مردم برمحـــور(انســـان)زوراکبـــراست

 

فاشیزم وکثافت

اوضاع سیاسی کشورمان بین دوپدیدۀ منفورقرارگرفته است.

پدیدۀ اول:(کثافت)که ازدوران آقای کرزی تابه امروز به میراث مانده است میراث پدری دارای پایگاه حمایتی شیخ وپیرومرید وابستگی های سنتی به انگلیس وارتجاع سیاه(دیکتاتوری)ایجاد طبقات متضادوغیره که دیگر بازارش خرید ندارد.

پدیدۀ دوم:(فاشیزم)قبیله که خیلی خطرناک برای تشکیل حاکمیت مردمی است

به زعم(شمارانگشت)خودشان،اصل دیگران حرامی میباشند.

راه حلش دوگاونارودرزیریوغ(ع،) را باید درقصابی برد.

خود شکستن آینه شکستن خطااست

اجتماع ما کاملن ازخصوصیات(

 عیاری)بلوریافته بود مردوزن دختروپسرپیروجوان ازصفات نیک انسانی آداب معاشرت برخور داربودند.هریکی خودرا درآینۀ بلورین جامعه می یافت مطابق رویت آینه خودرا آراسته میگردانیدند.

آینه موجود است نشکسته است مسؤلین نظام این آینه را مکدرساخته اند جیوه اش ازبین رفته است خودرا درآینه نمی یابند.

مگرجامعه آنهارا بدشکل بد طینت می بینند

دردست شمال

محیط عیــــارهـــوای خوش بهــاردارد

بهــــارنقاش،چـــــــه نقش ونگــــاردارد

قطره قطره بـــاران همگــــرایی میکنند

مسیــرمیگشایند بــــه خود جویبـــاردارد

هرجـــویچــه درکــــنارخود دست باغبــان

قطـــــارسبز درختـــان بیـــد وچنــاردارد

درنـــوک شاخ هـــردرخت میشنـــــوی آواز

چـــه عجب است بلبلان خوش گفتـــاردارد

مسابقـــۀ عشق ودوستی دریـــن فصل جوان

والبـــعث بعدالموت تـــابش آفتاب تیمـــاردارد

نوازش آفتـــاب به محبت همه را یـــک سان

حرکت وآزادی حق،دیگران چه کاردارد؟

نوازبطن کهنه سرمیزند باران آفتاب یاراو

پیروزی «پیام» دردست شمال ازمزاردارد

غرش رعد وبرق بهاری لحظۀ رحم نکند به تو

زمستان فاشیزم راه گریز به سمت غاردارد

 

   

مجاهد

آموزش مراحل دارد

دورۀ ابتدایی ،ثانوی،لیسه،فاکولته،فوق لسانس،ماستری،دوکتورا.             طبق نظریۀ برید ژنسکی وجیمی کاتر بعد ازانقلاب کیوبا،بنیاد اخوان المسلمین به حیث کمربند سبزدرمقابل کمونیزم(اتحاد شوروی)ایجاد شد.درافغانستان طی مراحل مختلف حلقه اخوان جوانان مسلمان تااینکه به حیث احزاب شکل گرفتند.

بعدازانکه رهبری اتحاد شوروی اشتباهن دراشغال افغانستان مبادرت ورزید آنگاه ریگان حکم جهاد برای تنظیم های جهادی صادرنمود ومبالغ هنگفتی لوژستیکی واکمالاتی جهت جنگ شلیکی مهیا نمود.جهاد ظاهرن به امر امریکا تابه خروج اتحاد شوروی مشروعیت داشت.بعد ازان مفهوم جهاد رنگ وبدی خودرا ازدست وماهیت خودرا درزمان جنگهای ذات البینی خصلت دیگری خلاف ارزشهای شریعت عمل کردند.تاآن زمان که طالب براوضاع فیصدی زیاد ازجغرافیای سیاسی کشورتحت امرپاکستان مسلط گردیدند.جهاد شکست کرد مسله مقاومت درپیش آمد،جنگ تعرض قومی ودفاع قومی (مقاومت)زمینه را برای حضورامریکا(پول ازمه)خون ازتو بروداخل میدان بروبکش بیا درپهلول من بنشین بعد می بینیم که کی را میگیرند.؟

ترانه خوانی خلیل زاد پیرامون دوستم وعطامحمد نورترجمانی ازهمین واقعییت مینماید.پس جهاد وانقلاب هردومراحل سقوطی خودرا طی کرده اند مردم پیرامون تمامی طرف ها به حیث حاکمان قاتل فاسد غیرمشروع مجرم جنایت کاربه آدرس مسولین خطاب نمایند.

 

فرعون

بروگـــم شوچهره ات را گم خوده بلاک کن

ترامپ به خلیل زادگفت کرده ات را پاک کن

کشورامریکا کشوربزرگی است با نام ونشان

  بدنام ساختی طرف خرابی هاچشمته چاک کن

اهداف مامنفعت است به خیرماوآرامش وطنم

پول نداده ایم خوده فرعون دیگران راهلاک کن

درکشورما

درکشورما بازار،بازارجنــگ است

جنگ است، جنگ هـــررنگ است

هرطرف میبینی ویــــرانه وابتـــــر

 وحشت زده منظره بــد رنگ است

آدمیت بکلی رخت سفــــربسته است

مردم عادی گوسفند ارگ پلنگ است

سیاستهای بی برنامه بی خط مشی

چون تختۀ کرم بورد جلترنگ است

حضرت وافندی تنظیم هامواد مخدر

توده ها کلن نشۀ چرس وبنگ است

مهاجم مقصدی دارد درپشت اوغور

کشور،اوغور،ارگ اوغورسنگ است

هموطنان عزیز

عیاران نوین انقلابی بامشی مستقلانۀ خویش جدا ازسیاست گذاران(آزادی واستقلال)کشوررا مهم ترازهربرنامه دیگردرسردارند. به این نتیجه رسیده اند که بکویند سیاست گذاران ما به مراتب اشتباه کردند هنوزدرپی اشتبتاه دیگری روان هستند که جرم نا بخشودنی است.احزاب سیاسی ما عادت کرده اند(چپ وراست،دموکرات)باتعهد سپردن برای یکی ازقدرت های جهانی میشود که تمامی مشکل را برطرف کرد.

هرسه مرحله تجربه شد

چپ: تحت زعامت اتحاد شوروی سابق،دروجود ترکی،امین،کارمل،نجیب

راست:تحت زعامت امریکا دروجود مجددی،ربانی،طالب.

دموکرات: تحت زعامت امریکا دروجود،کرزی،اشرف غنی احمد زی

نتیجه کارسیاسیون ما به حساب وابستگی به جزسرافگندگی ناکامی خجالت درنزد مردم چیزی جز ارایه ای جرم جنایت فاجعه تاریخی درهرمرحلۀ سیاسی

برای نسل آینده ندارند.

مگراینکه تمامی احزاب برای بیرون رفت ازبحران (کشورخویش را)اشغال شده اعلان بکنند.جبهۀ خویش را بربنیاد برنامۀ مشترک بسازند تابتوانند مشترکن برتمامی مشکلات فایق آیند این خواست عیاران نوین انقلابی از سپتمبر2001 تا به اکنون بوده وهنوزهم تأ کید میورزند.

ازامریکا 

 

عیاران نوین انقلابی

آهنگ ترکیب دوعنصرمتضادرا درفضای آبی صلح بلند کرده اند.

هاید روجن(مجاهد)+اوکسیجن(چپ های انقلابی)=آب سیلان، آب سیلان رونده درزمین خشک وبایرسبب سرسبزی وشادابی میگردد

 فضایی صلح آبی که نورمحبت(آفتاب درخود سوزنده)برزمین مستعد به تکامل انسان وانسانیت می طپد.دراین سرزمین هرآهنگی که بلند شده است.

پندارنیک،گفتارنیک،کردارنیک

«زردشت»

مغزسرد قلب گرم دستان پاک

انقلابی مشهور

ازهیچ نیازمندی مپرسید که کیشت چیست وآیینت کدام بپرسید دردت چیست تادرمان کنیم.

«عزیزمحمد آماج»

آمریکا توی دارد

امریکا تــوی دارد،مهمانــــی خوش بوی دارد

چه عجب دالرتازه نعنــای خــــوش بــوی دارد

طالب وافندی وحضرت کاسه لیس صدرنشین

جاسوسهای ماهر،موهای رنگی درروی دارد

سازنده میخواند

ازبالا آو می آید بـــوی پلومــی آیــد

گل خانه رابازکنیدعروس نو می آید

داعش وطالب(سیف الدین تیمورشاه)

تفنگ داران درمسابقۀ هیاهــــو می آید

تفنگها دوپـــره شده انفــــجارحتمی است

خون ازارگ وسپیـــدارمیان جو می آید

بازی ختــم است یاران جـوانان عـــزیز

کنون اشتهای خوب کباب بره آهومی آید

خلیل زاد

زلمی خلیل زاد شکست خودرا اعلان کرد

باطــرح نابخردانه فاجعــــه را بیان کــرد

آنچه درمخیـله داشت نتوانست پنهان کــند

ناخودآگاه ازدیگ درچمچه بیرون عیان کرد

درمقابل شنید

مردم حاکمیت میخواهند بامنطق(سعدی)

توباخاصیت ظالمــــانه بگو چرا آمدی؟

سعدی

بنی آدم اعضای یک دیگر اند

وتو

هرکه زیرامرنیست کافراند

مردم حاکمیت میخواهند بامنطق«گاندی»

اعمال سیاست را همراه شرف

وتو

درفکردیگران همه جمع مصرف

عیاران میخواهند

کشورآزاد مستقل پیشرفته غیروابسته باحفظ احترام متقابل دوست همیشگی جامعۀ ملل.

وتومیخواهی کشوروابسته تحت اسارت حقیر فقیربرده غلام درنقش حیوان

گوسفند دارای دنبۀ چاق دردهن گرگ.

گربلو

ارگ وسپیدار،بی آب شدند. نه تنبان دارند ونه ایزار،درگریزند،سرلًچ وپای لٌچ نه بوت دارند ونه پیزار پت وپنهان اند درمیان غانچه وغار. قلمم درنقش دنده کلک است باضرب دنده کلک میکمشان ازمیان(غانچه) غار تا که بگویند گربلووووووو وبرای مردم سواری بدهند تابه پته جای.

مهمان ناخواسته

مهمان ناخواسته جایی که رفته است ندانسته که تشناب وبدرفت کجااست؟ تفاوت بین آشپزخانه وصالون درحافظه اش جا نگرفته است بناً هرجا که خواست رفع حاجت مینماید.نظام موجود عبارت ازحاصل کارمهمان ناخواسته است که مردم به عذاب است پس مردم باید دست به کارشوند ازشراین چتلی وکثافت دراثرکارداوطلبانه خودرا نجات بدهند.

اگرچپیها دیروزصدا بلند میکردند آه ونالۀ گرسنه ها یتیمان وغریبان را بلند میکردند شکایت گرازستم گران بودند.سمت حرکت شان(ارمانی)ورد زبان شان رسیدن به جامعه ای(انسان طراز نوین)بود.

اگرامروز عطا محمد شعاردفاع ازحق وعدالت را بلند کرده است به معنی این است که همه به ارزشهای انسانی صحه بگذارند.نگذارند که برتری جویی (بهترین هارا)پامال بسازد.

ازشعارعطامحمد نوربرمی آید که بهترین نظام درجامعه بربنیاد اصل شایستگی (بینش ودانش) شکل گیرد. 

حزب مرده(ح،د،خ،ا&وطن)را معامله داران کشان کشان برای فروش میبرند مگرخریـــدار،درهیـــچ بازارندارد.

ریشخند برریش عــــیاران نــــزنید

بوســــه دردست آن پیــــران نزنید

آرش کمــــان گیرکمـــــان گیراست

تیربـــه هدف به غــیراین کمان نزنید

 تکیه برمردان وطن کنیدمردم شریف

تاج برفـــــرق مزدوربیگــــانه نزنید

اصل اصل است هیچ گـــاه بدل نشود

 سرمه برچشم خاک برمردمان نزنید

ماوشما سیال وشریک وهمدیگریم

ره ما ره آزادگان است کاروان نزنید

روز دشواری بادوست سپری کردی

لقمه را باغیـــــر درنهان نخـــــورید

سقوط وشکست

اعتقاد براین است که خداوند خلق میکند ومیمیراند دوباره زنده میسازد.   صحبت های خلیل زاد سابق سفیر امریکا(همراه خبرنگاران) درنقش فرعون زمان چنان وانمود ساخت که شرایط یکی پی ازدیگردرمدت چهل سال اخیرافغانستان مولود ما بوده همه را ازاخوان شروع تابه امروز،خود ساختیم، چون خشت تعمیرجابه جا کردیم مطابق مد روز،رنگش کردیم،پاک کاری نمودیم،کهنه کردیم طرحه ساختیم جدید آفریدیم مدیریت همه تغیروتحول دراختیارما بوده ومیباشد.زمانی که فرعون دعوای خدایی میکند موسی ای را درکاراست.زمانی که اعراب تاریک اندیش سیاست گنگ (عجم)را درپیش میگیرند (یعقوب لیث صفار) ماموراستقلال خراسان میشود،زمانی که فاشیزم هتلری زبانه میکشد درمقابلش ستالین چهره میکشد.هنگامی که پولپوت به قتل عام مردم شمشیر ازنیام میکشد(داکترهو شیمن)ازلندن برای نجات مردم خود میرود.

انگلیس ها تکراربه تکرادرکشورما سیاست افتراق بیانداز(تطمیع،توزیع رشوت)ایجاد ترس وحشت دادن شیرینی گک(ترورشخصیت)هاراتجربه کرد.سرانجام تاآخرین فردمهاجم زنده نماند.ارتش سرخ نیم از بزرگترین قدرت جهان تسلط برزمین وهوا نتوانست خواست وارادۀ خودرا به زورسرنیزه تطبیق کند.

چنگیزاگرهرات را قتل عام کرد بازهم یک نفر زنده ماند امروز شهرت هرات شهرملیونی است.

درافغانستان آنچه را که بدهی(مفت) آنقدرراضی نمیباشند که ازنزدش دوبتره بگیری توهین به خود میپسندند مبدل به دشمنی بزرگ میشود.

امریکا درقسمت سیاست گذا ریها خویش سهووخطای نابخشیدنی انجام داده است سهو خطایی که مبدل به طوق لعنتش گردیده دوامش منجربه سقوت وشکست آن درجهان میگردد     

 

مشی عیاران نوین انقلابی

نظام متمرکزکشومارا درآخرین پلۀ ازسقوط عقب ماندگی درجهان قرارداده است.مشی عیاران نوین انقلابی،مشی آزادی خواهی واستقلال است.مشی همبستگی ودوستی باهمسایه ها وملل جهان است.درشرایط موجود عقب روهیچ جریان سیاسی نبوده ونیست به استقلالیت فکری وعمل خویش استواربوده به ایدیۀ دفاع ازحق وعدالت وسمت دهی به منظوراتحاد ملی وتمامیت ارضی کشورصحه میگذارد.

ایجاد گری

گفتم که با(خوشه چین)مقابل نشو که تمامی رازورمز جنایت وخیانت بعضی ازپیشگامان طرازیک چپ دیروز درآرشیف ذهنم موجود است.               ایجاد گری خصلت فعالان سیاسی میباشد،فعالان سیاسی خلاق میباشند،به طرف ناممکنات میروند تا به امکان مبدلش کنند.

حساسیت من چرا این قدرغلیظ شد.فردی را دیدیم ازذکرنامش پرهیز کردم به همین اکتفا کردم که ازجمله دوستان فیس بوکی حذفش نمایم. درمانیتورم به حساب تمسخر ساختن جناب محترم فیلسوف شهیرونامدارکشور فیلسوف ریاضی وفلسفی جهان فیلسوف شناخته شدۀ یونورستی های معتبرجهان شناخته شده کاشف ومخترع جذرسوم عدد ریاضی درردیف،نیوتن،گالیلیه،مندلیف،اکمان هالندی،محمد بن موسی،عمرخیام ودیگران ازشهرت به سزایی برخوردارگردیده است.

این نوع بی احترامی چه کسانی مینمایند که درشرایط عقب مانی جامعه جامعۀ مذهبی که نودونه فیصد مردم ایمان به خدا وپیغمبرداشتند ودارند.درهمچویک فضای نیم بند آزادی(دهۀ دموکراسی)بابوتل شراب درمحافل،قریه ها میرفتی شعار میدادی که خدا نیست.امروز شاگردان همان جنایت کاران به روند وانکشا فات تدریجی وتکامل جامعه که مسیر نارمل وعادی خودرا طی مینمود،جامعۀ سنتی مارا به تقابل(آیدیالیزم وماتریالیزم)مبدل ساختند نتیجه اش همین است که برای اشخاص تحول پسند جای پایی باقی نمانده است هنوزهم مذهب را به مسخره میگیرند.

(خوشه چین) امروز به مراتب هوشیارترازدیگران،برنکات حساس تماس میگیرد مطالبی را مطرح میسازد که علمن قابل تطبیق است.

درگذشته ها مثال داده بودم که(هایدروجن)مجاهد+(اوکسیجن)حزب دموکراتیک خلق=آب.

زمانی که عیاران جمع همرای گروه وطن پرستان آزادی خواه +مجاهدین دریک فضای صلح میهنی کنارهم باستند جریان آب را میسازند.جریان آب سیلنده درزمین بکروبایر سبزی وخرمی به بارمی آورد.

عیاران نوین انقلابی که امروز،عطامحمد نوررا به مثابۀ آفتاب بلخ میشناسد وسایرین وطن پرستان وعدالت خواهان را به حیث اقمارش ومردم به حیث آب رونده درروی زمین همه زمینه های زندگی را به بشریت عرضه میکنند.

نگو که انسان را خداوند خیلی توانمند خلق کرده است.امروزعطامحمد درمواضع قرارگرفته است.دارد که صلح سراسری ملی برخلاف سیاست های کهن استعماری ازهمین بلخ ام البلاد درتمامی افغانستان بسترهموارکند.

دیگرانسان افغانستان ازانسان افغانستان ترس نداشته باشد

اشغال

اشغال تابــه منافـــع ملی فـــرق دارد

به این صورت وفاق ملـــی ترق دارد

کشورم میدان زورازمایی خانه خراب

این چه غروفش است غرب وشرق دارد

جبهات شمـــال وجنوب وسیلۀ دیـــگران

بابه غرمبک صدا رعــــد وبــــرق دارد

باداست وباران مراد(خوشه چین)حاصل

نشان آزادی را  برجبین پرازعرق دارد  

عیاران

عیاران مداح نیستند که بخاطر مطلبی(پول ومقام) دلبری کنند.بلی به خاطر مطلبی دلبری میکنند.خاک میشوند تخم شده های بذرشده را پناه میدهند تابه روزموعود روزرستاخیز. ابرمیشوند که تاببارانند یک سان برسرسنگ کوه وکمردشت ودمن تا بسبزانند اززمین خاره تخم های بذرشده ای  لاله رخان آزادی را،آفتاب میشوند تابتابند محبت عشق به زندگانی را،مهتاب میشوند تارنگی ببخشد برطبعیت هریکی برای خود رنگی را انتخاب نمایند.باد میشوند کیسه دربغل مملو ازعطروگلاب سعادت وخوش بختی نسل آینده را پخش مینمایند.

جدن برای تان میگویم

جدن برای تان میگویم که اشرف غنی دندان مهاجم است درکشورمان (امریکا)ازمواضع اشغال حرف میزند مردم ما درتاریخ با اشغال به گونه ای دیگربرخورد کرده است.

ایالات متحدۀ امریکا باید موقف خودرا درقبال اشرف غنی روشن بسازد.مردم اشرف غنی را دشمن خود شناخته اند نه مسؤل.

عده ای اعتراض دارند

هرچیزی که درگذشته شده یاد نکن اگرما هزاران بارسلی بزنیم حق ما است مگرشما چیزی نگویید.

کنون وقت آن رسیده است که ذهنها باید روشن شودجایگاه هرکس طبع استعدادش به حیث فرد(بهتر) روشن است.

(خوشه چین) به چیزی نیاز ندارد

ضرورت به پــوست سیرپیازندارد

دهقان زاده بــود مــرد آزاده زیست

 پهلوان قلم ضرورت چاپ اندازندارد

درین روزهـــــا سرخ وداغ شــــده

بــرای دوستانـــــش گــــل باغ شده

کینه دل های بی معلومات  را مجبور

قصه وداستان هرزیر چــــراغ شده

گله ای ندارم ازهیچ کدام آنهاره راهی

فردا یم روزدیگری مرا سراغ شده

داودخان برسرحزب حمله کرد 
کارش به مرده برخیززنده بگیرتمام شد.
مرکز درزمان داکترنجیب برمزارحمله کرد.کاربه سقوط نظام تمام شد.
هرگاه ارگ حمله کند تجزیه کشور درسرزلفش است.                        کوشش نکنید جملات مغلق وپبچیده بسازید که مردم ازفهم آن عاجزآیند.
بهترین معلم آن است سخت ترین مفاهیم وجملات را به ذهن وفهم مردم هدایت کنند.                                                                                     درمبارزات سیاسی.

صفوف آنقدرصادقانه به امروهدایت رهبرانشان رفتند واطاعت کردند گویا که آنها فرسشته های نجات بودند.

اما زمانی که تیوری به فعل مبدل گشت آهسته آهسته (مس)همه پیشگامان معلوم گردید.

آنقدرخوردو ضعیف بودنهد که به اشاره بیگانه( تیت شی)پراگنده میشدند،(جمع شی)جمع میشدند.

زمانی که قومانده دهنده گم شد یعنی تقاعد کرد.قطع نظامی بی سرپرست ماند کنون درهرکوچه وپس کوچه با بد اخلاقان کنارمی آیند.

به حرف چهارطایفه گوش نکنید.

شیخ،گرگ،گژدم،فاشست.

یخ فاشیزم قبیله شکست

دیگرکس نشود انسان پست

انسانیت ازبینش رنگ گیرد

ازمحمد پیغمبر تابه زردشت

اگرعقل بالای احساسات غلبه پیدا کند بدانند که مردم اصل است.باید ازمصیبت رهایی یابند مصیبت چهل سال جنگ پیوسته کشت وخون جنگ ونبرد.

اینها میتوانند فراقومی،فراحزبی،بربنیاد تعقل وخرد مراجعه به آرای  مردم (مجموع احزاب)طبق پلتفورم مشترک،نظام قانون مند را نظارت کنند.

لوی ننگرهارتحت نظر(اتمر)لوی شمال تحت نظر(عطامحمد نور) لوی شمالی تحت نظرامان الله گذر،لوی کندهارتحت انتخاب خودشان لوی پکتیا ودیگران.
عطامحمد نور

 عطامحمد نور وقتی پاهایش مستحکم شد که گفت این را میگویند شیوه عیاری وجوان مردی بخاطری که مردها باخت ندارند.انتخاب شان صداقت است. گفت این را میگویند شیوه عیاربببینیم زورقالب ندارد
بادادن برگ هزاران بزبع بع میزنند.
ملاهای پاکستان یک زمانی بع زدند.حملات انتحاری را جوازدانستندو
کنون که برگ سبزشان قطع شد بخاطر بدست آوردن برگ سبز دوباره بع زدند انتحاری را حرام گفتند

دولت های دست نشانده را مردم استفراح می کنند

اشغال گر آنها را مدفوع.

انسان های برنده وموفق همیش درمواضع مسلط وخردمندانه قرارمیگیرند.برای جانب مقابل چنان تفهیم مینمایند که توهستی ارزش تورا میشناسیم چنانی که هستی ماهستیم سرانجام همه ای ما باید ما شویم.
این اشغال گران چقدرداو میخورند.
درقریه سگی که بی موقع بجفد هرکس داومیزند.
میگویند چخه به صاحبت لعنت.
اگرگاو درکشتزاردیگران میرود داو مززنند ایسه به صاحب لعنت 
اگرمرغ بی وقت بانگ میدهد میگویند کشی به صاحبت لعنت.همین دشنام های عجیب وغریب دیگرکه ذکرش درینجا لازم نیست.
همه درکشوراندازکشوراند زروزیورند.
مردها باجه همدیگر زنها ی ازایوراند.
نسل مشترک دارند باهم سیال وشریک
ازهرریشه و نحله و خیل وقوم وتبراند.
انسان درمرکز ارزشها قرارمیگیرددایم
انسانیت،نیک(فکر،حرف عمل)دورمحوراند.

کسانی که احساس دارند
دردرا احساس می کنند.
او نه پشتون است نه تاجک است نه ازبک ونه هزاره ونه های دیگر فقط (انسان)اند.آنانی که درلباس قوم پبچیده اند ازانسانیت به دورافتیده اند.
قوم را ومحورقومیت را برای معامله وخیانت ملی بسترساخته اند.


یگانه شیوه
یگانه شیوه که تورا به هدف میرساند.تورا به صفت انسان ثابت میسازد.انسان آزاد مستقل افزارساز متحرک متجسس منکشف متغیر ومتحول ارتفاعی وافقی.
آن شیوه شیوه عیاری است.
بعدازهرپیروزی شعارتان همین باشد که (این است شیوه عیاری)

یک شاخ بودم پرازمیوه ازشکستم آمد صدایی
ای نامردخاین شنیدی توناله وآهیی امروزه به فردایی
گزیدن انگشت به دندان تورانرسانده است به چیزی
ختم بازی شطرنج(تضاد ها)دریک جعبه پیاده وشاهی
(
(خوشه چین
آنان که دروجودبیگانه مفتخرند
بدان که ازریشه دراصل کره خراند.
حیوانات درچراگاه به حکم چوپان روروجودبیگانه مفت

باصدهزارفریب آمدی که من
یک صد هزارکفرگویم تورا؟
نه خیربایک هزارفریب آمدی
 
یک ملیون کفرم

عطامحمد نور تنها نیست کوه وکمراست.
درپشت سرش توده های مردم نفراست
درقانون ریسمان کشی هرکی که کشید
قهرمان میان هواداران توته جگراست

عطامحمد نور تنها نیست کوه وکمراست.
درپشت سرش توده های مردم نفراست
درقانون ریسمان کشی هرکی که کشید
قهرمان میان هواداران توته جگراست

اوسیاست مدار
ازنصیحت های پدرانه مارا برحضربدار.
با خرابات نشینان ز مکافات ملاف. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارند.
ازکسی نمی گیریم ونمیخوریم آن چیزی که حق ما است درپی آنیم.
درکف مردانگی شمشیر می باید گرفت 
حق خودرا ازدهن شیر می باید گرفت
شیر فعلن کشور مهاجم است.نه نوکراشغالگر نوکراشغالگر سگ شیراست.
مارابه اطاعت ازسک شیر مجبور نسازید.
بلی!
به تعبیرشما مه متعصب هستم.
تو دزدانه با زوراجنبی می آییی حاکمیت مردم را دزدی میکنی صاحبان اصلی این وطن را دزد میگویی.
تو اعصاب مرا خراب کردی تو به سرزمین من حمله کردی سرزمین مره اشغال کردی باغ مره درخت بته اش را کندی زادگاه ام را مبدل به زمین سوخته ساختی قتل عام کردی نسل کشی کردی هنوز توبه نکرده ای

.
عیاران نوین انقلابی
میگویند که ازهیچ پای تختی نصیه طلب نمی کنیم که فردا ازپرداخت آن عاجزآییم.
بانان جو تلخوان خود میسازیم علیه دشمن میتازیم.چون وطن فروشان درسطح( کچک)سقوط نمی کنیم با اخذ تحفه صدهای دیگررا درداخل کشور(کچکک)نمیسازیم.
بی زبان
دیگرمردم آزاده افغانستان ازآن حالت بیرون آمده اندکه بشنوند(مردم بی زبان یعنی حیوان).
درگردن گاوریسمان ببندند برایش کاه بدهند.
درکله اش چهل تار(لته)ببندند جلوش را دردست روحانیون بدهند که شمارا درجنت می بریم حورمی بخشیم.خودرا انسان شناخته اند ازانسانیت خود دفاع می کنند.ازحریت وآرادی خود دفاع میکنند.دشمن اگرسنگ است بامارتول میشکناند.دشمن تگرکوه است (تونلش)میزنند.دشمن اگر آهن است.درکوره (کاوه)آهنگر ذوبش می کنن


فاشیزم به مانند گیلاس ناشکن است.
وقتی که شکست ذره ذره مثل ارزن است.
مقاومت علیه سیاست های نسل کشی
 
درشمالی وهرات مزاروقطغن است
کره خراند.
حی

 


بالا
 
بازگشت