استاد صباح

 

دروطن کي حکومت مي کند؟؟؟

{ارگ وادارات امنيتي ويا پاکستان وشبکه تروريستي حقاني ؟؟؟}

 

هیچ جنگی غیرانسانی تر، ننگ آورتروبي شرمانه ترازجنگ های متعصبانه ی مذهبی وتنفرآورقومي وقبيله يي كه درداخل یك كشوربرافروخته می شود، نیست.

-----            -----         -----

ازخاك وطن نمانده جزویرانی
پس کوكجاست، غیرت افغاني؟؟؟
برخيزوطن راخون وآتش گرفت
مردم همه درخون اند ، نميداني؟؟؟

درافغانستان غني ومسولين امنيتي وياپاکستان وشبکه حقاني ، کدام فرمان مي راند؟؟؟

درشهربخون ترهرروزانتحار، انفجار، تروروآدم کشي جريان دارد وتروريستان هرمنطقه ي راکه خواسته باشد امواج حملات ، به دلخواه خويش قرارمي دهد .  دروغ گوي مشهورومعروف ارگ ( حسين مرتضوي ) ولافوک هاي ديگربه مثابه سخنگويان نيروهاي مسلح ، به اساس هدايت دومين مغزمتفکرکره زمين ( غني احمدزي ) و ( وزيردفاع ، داخله وامنيت ملي)  بدون درنگ وبا تفکرد داعش گونه ( همانگونه که داعش بدون مقدمه هرحادثه خونين را کارخويش مي دانند) هرحمله انتحاري را به شبکه حقاني وپاکستان نسبت مي دهند. اينکه اين دومرجع درحوادث دردناک وويرانگرکشورما نقش دارد جاي سخني نيست واما سوال اينجاست وبايد اين چهارنفرمسولين وسخنگويان بگويند که زمامدارکشورکيست؟ حکومت افغانستان ، پاکستان ويا شبکه تروريستي حقاني ؟؟؟

 وظيفه حکومت ومسولين چيست؟ تامين امنيت مردم ، جلوگيري ازحملات  دشمن ، تطبيق کننده قانون وعدالت  ملي وظيفه چه کسي است؟؟؟

اگردشمن مطابقي ميل وخواستش هرچه که بخواهد انجام مي دهد وپس زمامداران بگويند که درکابل وشهرهاي ديگروطن،  پاکستان وشبکه تروريستي حقاني حاکم است ؟؟؟

ومافقط غرض خوش خدمتي به خارجي وبراساس لزوم ديدي خارجي ها درگوشه ي ذلت حضورداريم تامردم خود درمقابل تروريزم چاره بي انديشند .

حملات  انتحاری وانفجاري وتروريستي شهر کابل و باشنده‌گان این شهر را در غم فرو برد و در خانه‌ی آنها گلیم غم گسترانید. در کابل در حقيقت خورشيد هرروز با رنگ خونين طلوع مي نمايد.

مردم افغانستان و بخصوص مردم کابل که همواره زخم ديده‌اند و رنج کشيده اند از ادامه چنين وضعي به شدت ناراضي بوده و به جان آمده اند. آنان ديگر توان تحمل دادن قرباني هاي بي شمار را ندارند. از جانب ديگر وضعيت انفعالي و ناتواني حکومت در تامين امنيت شهروندان و حتا عدم احساس مسئوليت لازم از سوي آنان بيش از هرچيزي مردم را خسته و عصباني ساخته است.

مردم خود شاهد هستند که حکومت به جاي سروسامان دادن به وضعيت کلي کشور فقط به فکر تقسيم چوکي ها و منصب ها بر اساس سهميه هاي شخصي و جناحي هستند. مردم به روشني مي بينند که غني  و عبدالله  چگونه در پي هم و در کمين هم هستند تا با استفاده از غيبت و سفر يکديگر امتيازها و موقعيت ها را به سود خويش تغيير جهت دهند!  به هر روي واکنش خنثا و بي اثر مسولين حکومتي در ارتباط با پرسش هاي مطرح شده در ذهن مردم و نيز در ارتباط با تامين امنيت و پيداکردن عامل يا عاملين آن به رجز خواني ها و شعارهاي ميان تهي بدل شده است که هيچگونه توجيه عقلاني و مديريتي ندارد. بلکه بيش از پيش وضعيت آشفته و نگران کننده کنوني را به نمايش ميگذارد. زيرا از يک سوي مسئولين وقوع اين روي دادها را به مانور جنگي و قدرت نمايي طالبان پس از مرگ ملاعمر نسبت مي دهند. در همان حال بخش ديگر از مقام ها اين کشتارها به کارکرد و دسيسه پاکستاني ها نسبت مي دهند.

نمي توان ترديد داشت که در اين وقايع خونين سازمان هاي استخباراتي بيگانه هم دست دارند که از طريق مخالفين مسلح و گروه ها و اشخاص ه سعي دارند به هر قيمت ممکن ناامني و خشونت را در کشور دامن بزنند. دشمنان صلح و ترقي افغانستان هرگز نمي خواهند که مردم ما پس از سال ها بحران اينک روي خوش از زندگي خويش ببينند. نهادهاي امنيتي در اين ارتباط مسئوليت جدي دارند که براي خنثا ساختن دسيسه هاي آن ها مسئولانه و قاطع برخورد نمايند.

آنان نمي توانند که سرنوشت مردم و کشور را به همين سادگي بدست حوادث سپرده و خود مشغول تقسيم قدرت و منصب باشند. اگر آسمان مردم ما براي هميشه خون گرفت و خورشيدش تارگرديد، مسولين حکومتي بايد بدانند که روزگار آنان هم به تيرگي کشانيده خواهد شد.

 

 

 

'


بالا
 
بازگشت