احمد سعیدی

 

در راه وطن همه باهم

در مقطع حساس کنونی که فضای سياسی افغانستان در حالت شناور و متغيری به سر ميبرد٬ نياز به سازماندهی نيروهای وطن دوستان آزاد انديش ومبارزين که بر تعصبات قومی زبانی باور ندارد مبارزین که قلب شان بخاطر نجات وطن از این بن بست سیاسی می تپد تشکیل یک اجماع ملی در شرایط موجود بخاطر زدودن همه درد و رنج که بر مردم ما سایه افگنده بسيار ضروری به نظر ميرسد.

بر همگان آشکار و مبرهن است که چشم انداز فردای افغانستان زمانی روشن خواهد شد  در صورتی که امروز به درستی حرکت کنيم و با همبستگی تمامی نیرو های ملی که بر ارزش های ملی و مردمی باور دارند به نبرد بی کفایتی های که با گذشت هر روز زمینه استبداد و سایه هولناک مستبدين را زیادتر میسازد دلیرانه برويم.
در اين شرايط حساس٬ موجود نه تنها شخصیت های ملی و سیاسی بلکه تمام احزاب شورا ها بشمول رسانه های اجتماعی چه صوتی و چه تصویری با هدف آگاهی بخشی و مکانيزه کردن مبارزات عدالتخواهانه مردم افغانستان یک ضرورت است این ها همه باید بر پايه اطلاع رسانی صفحات اجتماعی و ضمن احترام به مقدسات٬ عقايد و باورهای همه اقوام واتباع این سرزمین موجوديت و عملکرد خود را بخاطر نجات از وضعیت نا هنجار و با در نظرداشت اتحاد و هم پذیری در یک صف واحد اعلان نمایند و با افتخار گام در راه مبارزه علیه همه نابسانی هاعبور از این بن بست سیاسی که زمینه هم زیستی و هم پذیری مردم این سرزمین در آن نهادینه شده باشد تلاش همه جانبه صورت گیرد تا جایکه دموکراسی حقیقی را برای ساختن افغانستان که در شان و منزلت ملت بزرگ و با هم برادر افغانستان باشد فراهم نمايد.
معتقديم که برهه کنونی بسيار سرنوشت ساز است. بر اين باوريم که مقطع حاضر می تواند 
به نقطه عطف مبارزات ملی تبديل شود و اين را ممکن نمی دانيم مگر با همکاری عملی و خبر رسانی مسئولانه همه شما در صفحات اجتماعی همدلی و همگامی با نيروهای مبارز و سازماندهی معقولانه مبارزات آنها در مسير عبور از وضعیت نابسامان موجود امریست حتمی و لازمی.  
اميدواريم در راهی که برگزيده ايم ثابت قدم باشيم و با مدد از خدای آزادی و انصاف٬ 
تا خشکاندن کامل ريشه های بی عدالتی و زورگویی و خود کامگی  قومی و زبانی انحطاط٬ عوام فريبی و جهالت و قطع دستانی که در طول ساليان اخير با سپر قرار دادن قوم و زبان بنام این و آن و به  سخره گرفتن اعتقادات و باور های ملی مردم ما جفا کرده اند زمامداران موجود در اثر عدم توجه و بی کفایتی در راه وحدت و همبستگی مردم ما که با گذشت هر روز این نفاق و شقاق خونین تر می شود.

 بدست خود حکم عقب ماندگی افغانستان و مردم ما را امضا کرده اند٬ شرم و ننگ خواهد بود که در همچو شرایطی که مادر وطن از همه ما طلب گار نجات از وضعیت بی سر و سامان موجود است خاموشی اختیار نموده از پای بنیشینیم همه باید با یک صدا و یک آواز.
در اين راه پر نشيب و فراز دست همه مردم این میهن دوست داشتنی و مردمان آزاد انديش٬ مبارز٬ آزاده و آگاه آنرا  به گرمی فشار دهیم و از همه آزاديخواهان و روشنفکران شخصیت های علمی سیاسی و همه نهاد های تاثیر گذار صميمانه  بخواهيم که با پيوستن به رود خروشان همبستگی٬ در راه نجات مردم و وطن از این بن بست سیاسی دست در دست هم داده هنوز که خیلی دیر نشده وطن دوست داشتنی خویش را نجات دهیم .

در اين مرز و بوم خاموش ماندن هم خیانت است و هم جنایت به این سرزمین که رنگ خاکش به  خون فرزندانش رنگین است از سوی دیگر من باور ندارم که مردم افغانستان همه حقایق تلخ و عوامل که زمینه ساز این همه جفا کاری ها گردیده ندانند آیا افراد این سرزمین  به خودي خود ناتوان از گفتن يك نه قاطع و محكم به اين وضعیت نیستند وضعیت که با گذشت هر روز  كوری عصاكش كوری ديگر میشود.

نه تنها آنانیکه در داخل وطن اند همه چیز را می بینند و میدانند دوستان دور از وطن با هزار و يك تصور و انديشه نیز بخاطر نجات زاد گاه خویش از این وضعیت بی سر و سامان  مبهوت اند چرا تلاش صورت نمیگیرد تا زالو صفتان بر سر عقل آیند آیا نمیدانیم که عده ای آگاهانه بر سرنوشت هویت این مردم چه بحرانی را نازل کرده اند بحران که در هیچ حاکمیتی از زمان استقلال افغانستان تا کنون وجود نداشته چرا این تضاد ها در زمان امیر امان الله خان ، ظاهر شاه ، و زمامداران دیگر غیر از این حاکمیت وجود نداشت کی با این استخوان شکنی ها در بین مردم با هم برادر افغانستان شریک جرم است .

مگر همین زمامداران مجريان و تهيه كنندگان نمايش وارونه  "هويت" نيستند؟ مگر همين آقايان با استفاده از خاموشي و رنگ و ريا اين سنوان داعيه رسيدگي به حقوق ملت را نداشتند؟ 
نكند اين بازي تحصن گردش بازي ميان از ما بهتران اين حكومت خشونت و قتل بوده كه 
گاهي بر حسب اقتضا بر پاشنة در گوشه ای از این جا و آنجا با كمك قلم به مزدان و 
مستخدمان خوش رقص بي جيره و مواجبش لوت هر واقعيتي را در پي داشت و امروز با این حركت های قلابی و اعوام  فریبانه باید خاموش بود آی مردم بدانيد و آگاه باشيد که اين حاکمیت در پی شنیدن صدای ملت نیست  اي واي بر ما كه كوركورانه در قعر تاريكي دزد و دشمن را همراه و يارمان مي كنند و زماني مي فهميم كه ديگر آبها از آسياب افتاده باشد.

 

 

 


بالا
 
بازگشت