گاو پيـر و خـواب کنجـاره

گاو پيـر کـه همـیش خـواب کنجـاره مـی دید و هـوای امـارت اسـلامی به سـرداشـت حـالا از جـور روزگـار در پشـت مـلا اشـرف غـنی مسـیحی اقـتدا به نمـاز میکـند!

من ترک عشــــقبازی و ســــاغر نميکنــــــم

صــــد بار توبه کــــــردم و ديگر نميکــــــنم

باغ بهشت ســـــايه طوبی و قصـــــر حـــور

با يکــــــروز امـــــــارت برابر نميکــــــــنم

افضل المجاهدين ، شير مرد راه دين ، چشم چراغ مسلمين ، قوت قلب مؤمنين ، خار دو چشم کافرين سيف الاسلام جنت مقام برادرمحترم مکرم گلب الدين اسبق مشهور به گلب الدين حکمتــــــيار ولی پس ازانکه حکمت با او ياری نکرد تغير رشته داده و در رشته های آدم کشی ، چاقو کشی ، تير اندازی ، بمب سازی ، خرابکاری ، آتش افروزی تحصيلاتش را ادامه داده و بالاخره در فنون راکت اندازی و تخريبات شهری از دانشگاه حربی پشاور پاکستان ديپلوم شانرا بدست آورده به گلب الدين راکتـــــــــــــيار معروف گشتند.

پس ازان روزشمشير ايشان يک لحظه ای هم درغلاف نبوده و شب و روز در راه اسلام سر بريده و جوی خون جاری ساخته ، برادر راکتيار برای نيل به اهداف اسلامی شان تنها به سيف الاسلامی و شمشيرزنی قناعت نکرده بلکه ازهيچ وسيله ديگری هم درين راه دريغ نفرموده  که بر همين نکته منافقين و کافرين انگشت انتقاد نهاده و سرو صدا براه انداختند که برادر راکتيار دست به قتل و ترور رقيبان سياسی ، شکنجه و قين و فانه مخالفين زده ، با دشمنان اسلام طرح کودتای مشترک ريخته ، در خانه خدا پيمان صلح بسته و دوروز بعد آنرا زير پا کرده ، با سازمان های جاسوسی پاکستان وامريکا معاملات ننگين انجام داده ، شهر زيبای کابل را توسط راکت هايش به خاک يکسان کرده و هزاران مادرغمديده را در سوگ فرزندان شان نشانده و حرف های مفت دیگر ازين قبيل.

متاسفانه که مسلمانان هم فريب اين تبليغات زهرآگين دشمن را خورده اند و يکبار هم توجه نکرده اند که برادر راکتيار آنهمه را فقط و فقط برای اسلام و خوشنودی و رضايت خداوند انجام داده نه برای کدام مقصد ديگر!!

ايشان اگر برای بدست آوردن کرسی امارت سعی و تلاش پيگيرداشته و دارند اينهم فقط برای اسلام است و بس ولی بيچاره درين راستا تا هنوز چندان توفيق شايان نداشته و هميش با کجروی های چرخ فلک دست و پنجه نرم کرده وهر باريکه به کرسی امارت چنان نزديک شده که دستش بدان می رسيده وبوی دلگوارش را استشمام ميکرده چرخ باد حوادث اورا به سوی ديگری پرتاب کرده و پلان هايش را برای سالها به عقب انداخته و خودش را روانه کوه و صحرا و مبتلا به تکليف روانی واسهال خونی ساخته. 

ولی حالا که جهت باد ها به سمت مراد تغير کرده و شرکت سهامی عین وغین شدیدا ورشکست شده پس ازين حالت زار و ناخن افگار آنها به نفع اسلام استفاده نبردن از جمله ای گناهان کبيره محسوب خواهد گشت اين است که برادر راکتياربازهم هوای وطن به سرش زده و ازينرو در پيش شرط های قبلی اش که بسيار غليظ و ثقيل الهضم بود قدرآب زمزم مخلوط کرده تا هم پر برکت شده و هم برای همگان قابل هضم باشد.

 

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

 

 


بالا
 
بازگشت