(سخن روز)


کمباور کابلی

فک، فک ، بر.....   کاخ سفید !

گرگ وحشی تا کجا ها سر کشید
این چنین وحشیگری را کس ندید!
بمب مادر را سر «آچین» فکند
کودک و مادر ز خواب خوش ، پرید!

++++
یک نفر «داعش » در آن تونل نبود
آهن و آتش به هر سو می دوید
اصل گپ، آزمایش یک بمب بود
 شد سیه سیمای شیطان پلید!
++++
 گرگ خونریز ، حمله کرد، در شام تار:
بر  عدالت ، شاش کرد، ، بر « رایت »، رید
این شبیخون هر کسی بشنید،    گفت :
فک ! فک! بر، م ...   کاخ سفید!

 

 


بالا
 
بازگشت