نوشته دوكتور كاروان

 

 

ايا افغانستان يك مملكت ازاد است يا يك مستعمره

 

 

اميد وارم پيرامون  موضوع تمامي اهل خبره ٫قلم بدستان ٫ نويسنده گان ٫ دانشمندان ٫ مورخين و همه  همو طنان كه در مورد  علاقه  داشته باشند اظهار نظر نمايند.

براي جواب به اين سوال  چند سالء به  عقب بر گشته،  گذا رشات و جر يانات  را كه وطن  عزيز ما را در  تلا طم و  طوفان سهمگين  قرار داده  و سبب قتل مليو نها  انسان و اواره گي  و بيچاره گي بيش از شش  مليون  افغان همراه با ويراني و نا بودي  شهر و ده و قريه و قصبه  شده  بدقت  مطا لعه نموده و  با در يافت عو امل ان مينگريم  كه  جواب ا ين سوال انقدر هم مشكل  نخوا هد  بود

اينهم و اضح است  كه  افغا نستان نسبت   مو قعيت بسار  مهم و  با ارزش   سوق الجيشي  يعني  هم سر حدي با

   چين و روسيه « اتحاد شو روي سابق  » ممالك  خليچ  و ايران  اهميت  بسزا براي ابر  قدرت  ها داشته و مخصو صاء از  شروع  قرن نزده  هميشه مو رد  تا خت و تاز  قدرتهاي جهاني بوده  هر يك ارزو داشتند اين لقمه   چرب و شرين را به  حلقوم  خويش فرو برند  اما خو شبختانه اين خواب و خيال به  كا بوس  فوق العا ده وحشتناك براي ايشان  تعبير  گرديده و با مقاو مت  سر سخت و تهور اميز  مردان از  جان گذ شته و پو لادين  صفت  مواجهه  گشته  باخواري و ذلت ازين ديار شيران و اشيان عقا بان  پس از تحمل  خسارات  فوق العاده  مالي و جاني  رانده شده اند

تلاشهاي  روسيه تزاري  و جنگهاي افغان  و انگليس در قرن   نزده و همچنان  تلاشهاي   اتحاد شوروي سابق  با همكاري يكد سته از نوكران و چاكران بي همت  شان در  ربع اخير  قرن  بيست براي تسخير اين ديار مرد خيز كه بعداء در مورد مفصلاء صحبت  خواهيم نمود   شاهد انكار  نا پذير است  بر  صدق  گفتارماست.

هما نطو ريكه گفتيم دو ابر  قدرت جهاني   يك ونيم قرن  پيش  تلاشهاي  بيشما را  براي  تسخير اين  خطه نموده ٫ دولت  تزاري  بيشتر  از طريق ديپلو ماسي ودولت انگليس  بشيتر  از طريق  نظامي ٫ اما هر دوهميش با نا كامي وشكستهاي  شرم اور  و خفت اور روبرو گرديده طوريكه   تاريخ  در  شهادت  اين شكستهاي عبرت انگيز  و مفتضح  دشمنان  مخصو صاء  دولت انگليس  كه در  جنگ اول ا فغان و انگليس تما مي  عساكرش بدست  توا نای مجاهدين راه  ازادي قتل و عام گرديد

كو تاهي نكرده  به  وضاحت  از شجاعت و تهور  اين  عا شقان و سر سپرده گان راه  ازادي    داد  سخن ميزند

با گذري در  سير اشفته جهان و قدر طلبيها و زور گو هيها قدرت طلبان    متجاوز ميبينيم كه امروز  جاي انگليس متجاوزو مستعمره  جو را امريكا  اخذ نموده و همان خط مشی و همان پلانهاي استعماري وي را  تعقيب مينمايد

در روشني تاريخ و گزا رشات از جنا يات بشر و سر گذشت  استعمار و استثمار  مينگريم  كه از   مدتها      دو ل استعماري ٫ ما نند  فرانسه و انگليس و هسپا نيه و پرتگال  و ايتا ليا  و غيره  در منتهاي  بيشرمي و خلاف  تمام موازين  انساني و حقو قي    جهان را بين  خويش تقسيم نمودند.  بطور مثال  اكثرقسمتهاي از شمال افريقا  تو سط فرانسه مستعمره گرديد.  از نيمه قرن  نزده   تا   ربع دوم قرن بيست  تاريخ  شا هد جنگهاي خو نين  ملت  شجيع و ازادي  خواه الجزاهر   بر رهبري  رهبران  بزرگ كه مشهور ترين انها عبد القادر  و بن بلا و امثال ايشان است در  مقا بل قواي متجاوز و جنايتكار  فرانسه بوده  پس از   شهادت  دو مليون الجزايري و  پنجاه هزارفرانسوي  الجزاير توانست   قواي متجاوز و خوانخوارفرانسه را از خاك خويش بيرون رانده استقلال خويشرا  كسب  نمايد

البته جنايات  فرانسه در كشتار ملت شجيع و ازاد منش هندو چين  كمتراز جنايات   وي  در الجزاير نبود اما خو شبختانه كه اين قدرت استعماري و متجاوز ازانجا  هم در اثر  تهور ملت ازادي دو ست به خواري  رانده شد

همچنان مبا رزات  سعد زغلول  براي  ازادي  از تسلط و چنگال خونين  انگليس در مصر٫ تاسيس حزب  اخوان المسلمين  برهبري  حسن البنا براي نجات ملت مصراز  چنگال خونين  ابر  قدرت  زمان  انگليس٫ جدال بر حق  ملت  عراق  درشروع قرن بيست  براي  استقلال و ازادي  با اعلام جهاد در مقابل انگليس و نوكران ايشان چون نوري وامثال ان كه حاضر بودند بخاطر منا فع قواي استعماري  عراق را بفروشد ٫جهاد ملت لبيا بر هبري  عمر مختار در مقابل ايتا ليای فاشيست و جنايتكار  تاريخ موسيو ليني ٫  جهاد ملت به پا  خاسته  فلسطين در مقا بل  اسرائيل و حمايه گران و  با دران شان ٫ و بالاخره  مقاومت ملت شجيع عراق  در مقابل تجاوز  برهنه و كشتار  صد ها هزار انسان بيگناه توسط امريكاي جنا يتكار  برهبري  بوش  براي دستيابي  به منا بع نفتي ان ٫وبالاخره مقاومت وصف ناپذير ملت مجاهد و به  پا خاسته  افغان و كشتار دو مليون  انسان  بدبخت و ويراني   شهر و ده و قريه و قصبات  در افغا نستان  تو سط  سوسيال امپر يا ليزم   جنايتكا روس همه و همه اهداف استعماري  و قدرت طلبي قدرتهاي استعمارگر  رابيان داشته وبعضاءاين جنايتكاران نه  تنهابصورت كاملاء برهنه بلكه ءبا توافق ملل متحد چون رو پوشي اهداف استعماري خويشرا  در عمل پياده مينمو دند

  در سال نزده بيست ودو  دولت انگليس   باكسب اجازه  قيموميت  عراق را  ازملل متحد در نهايت بيشرمي  براي پياده نمودن اهداف استعماري  خويش از هيچ نوع جنايات  چون استعمال بمبهاي  ساعتي و امثال ان ابا نو رزيده و دههاهزار انسان بد بخت و  بيگناه را  قر با  ني  خواسته هاي  شوم  و  استعماري  خويش  نمود.

( موخذ  نگاهي بتاريخ  جهان  جلد دوم  نو شته  جواهر لعل نهرو)

هدف  ما درينجا  شرح تاريخ استعمار نبوده زيرا اگر  بخواهيم  به شرح ان بپر دازيم  شايد به هزار  ها  كتاب هم به ان كفايت ننمايد بلكه  هدف  شرح  شيوه استعماري و  خو نين   و زور گوئي  قدر طلبان و استثمار  جهان  سوم است  كه  چون كبو تر  نا توان در چنگال   شاهين   خون اشام افتيده و چاره  جز مرگ   يا تن دادن به خواهشات  صياد   راه ديگري ندارد.

متاسفا نه با وجود  لاف و گزاف از  حقوق مليتها ٫ مو جوديت  ملل  متحد ٫ سازمانها و كمسيونهاي  حقوق  بشر  ٫كنفرانسهاي ممالك اسلامي و كنفرا نسهاي  دول غير متعهد كه هر روز از ان سخن زده شده ميبينيم كه در واقعيت  جوامع  تابع قانون جنگل بوده واين  داد و بيداد  واوازه و تبليع  در اعاده ديمو كراسي و تطبيق  عدالت  جز دروغ بيشر ما نه و هز يان ٫ مفهو م ديگري نداشته و ندارد

امروز ميبينيم كه با وجود ملل متحد و ادعاي   حمايه حقوق ملتها  وبرقراي   صلح  و سخنان دل انگيز و فريب اميز٫ ابر قدرت بزرگ و جهانخوار كه در راس  ان بزرگترين  ما فياي  جهاني قرار داشته و جنايات  بي پاياني را در ارتباط با حقوق  ملتها و بشريت نموده اند  بدون انكه به  موافقه  يا عدم  توافق ملل  متحد ارج گذ اشته و يا اهميت بدهد  به  بهانه موجوديت  و تجسس سلاح هاي اتومي كه وجود ان  به هيچوجه تثبيت نگرديده و   فقط  دروغ و روپوش بود بر اعمال جنايتكارانه اش ٫ به مملكت بيدفاع و ضعيف عراق حمله نموده و صدها هزار انسان بيگناه و بيدفاع قر باني اين هوس طلبي ها شده و  تا امروز اهالي بيد فاع عراق روزانه  به  ده ها و صد ها  در طي جنگهاي  قومي و  مذ هبي و سو  قصد ها از بين  ميروند ٫ملل متحد كه  هدف ان  تامين  صلح و عدالت در جهان بوده و در راس  ان  اقاي  كو في عنان  قرار داشته  با چشمان باز وگوشهاي كر و زبان لال به اين  تياتر  ترا ژيك و خو نين نگر يسته جز  اينكه  به اين همه  خو نريزي و جنايات مهر تائيد زده و جنايت ا مريكا را تائيد  نموده  به ان تلاش و كو شش در راه  تامين

 ديمو كراسي  نام  نهد چاره ديگري  ندارد . اين هم واضح و هو يدا است كه ملل متحد  رو پوشي براي اعمال جنايتكارانه  قدرتهابوده اين موسسه براي ابر  قدرتها و جنايتكاران كه با پيشرفته ترين  سلاح ووسيله ادمكشي   مسلح هستند  وسيله است  تا با خيال راحت  به جنايت وادمكشي درهر نقطه  دنيا  بخاطر اهداف و مقاصد شوم  خويش  توسل  جسته  اما اين  طرز فكر  توسط ممالك  غير صنعتي و جهان  سوم  كه  كمتر  ترسي از ايشان موجود نيست  فرق مينمايد .  در سال  ا۹۹ا  عراق بخاطر پائين عرضه نمودن قيمت نفت  توسط  كويت و ادعاي اينكه   كويت  جز  عراق بوده و انرا   ايا لت نمبر  ۱۹  عراق اعلام نمود  به كويت حمله نموده و انرا تسخير نمود البته  چنين ادعا  احمقانه و دور از  منطق  صدام به هيچو جه  طرف قبول جهان قرار نگرفته و همه  بر  بطلان ان يقين داشتند اما عكس العمل ملل متحد  در مقايسه حمله  عراق در سال كه ذكر شد  باحمله برهنه   امريكا در ۲۰۰۳ براي  تسخير منابع نفتي  عراق توسط امريكا  با  بهانه هاي پوچ  بي معني چون   موجوديت  سلاحهاي اتومي و نو كلير    بكلي  فرق  داشت .

با حمله عراق به كويت  اكثريت مما لك اروپائي  همرا با كمك اقتصادي جاپان   تحت  رهبري امريكا  به عراق حمله نموده  و يك ماه كامل شب وروز انرا  به شكل  قوق العاده و  غير  قا  بل وصف بمبا ردمان  نموده  صد ها هزار انسان بد بخت و بيگناه را كشته  ٫ پس از شكست عراق وكشتن  صد ها هزار انسان و ازادي كويت با قيوادت وتحريم هاي فوق العاده شديد  صدمه هاي شديد وغير  قابل وصف  به اقتصاد  عراق  وارد  اورده  كه در نتيجه ان به  صد ها هزار طفل  بخاطر  سو تغذي وبي دوائي  قرباني اين  تحريمات گرديدند

اما متاسفانه چنين موسسه كه وظيفه  ان تامين  عدالت در جهان و حمايه ممالك  ضعيف در مقابل ابر قدرتها وحمايه مليتها واقليتهاو جلو گيري از  جنگ و خو نريزي است در مقابل حمله جنايتكارنه امر يكا به عراق  كه هدف ان تسخير منابع نفتي عراق وتسلط بر مناطق سوق الجيشي بخاطر  كنترول ايران و  ممالك خليچ و تمامي منطقه ميباشد  كو چكترين  عكس العمل نشان نداد ه  و به انهمه  كشتار  و  خو  نريزي ملت  بيگناه  عراق بخاطر هوا  و هوس  مافياي  زمان جز سر  تسليم   نميتوانست  كاري  ديگري  بنمايد٫اميد وارم از مو صوع دور  نشد و مقصد  خويشرا دنبال نما ئيم

به اين اگاهي داريم كه دو ابر قدرت شرق و غرب  شوروي  سابق و امريكا  هر دو تلاش داشتند  در افغا نستان كسي  بر مسند  قدرت تكيه  زند   كه  چون عروسكي در دست ايشان بوده  منا فع ايشانرا   تامين منمايد

 اولي روسيه : هرگاه  روسيه ميگوئيم  هدف  از اتحاد جماهير شوروي  سابق است  نظر  به رقيب  خود ساده لوحه  تر   و كمتر از عنعنه و طرز  فكر ملت  افغان   با وجوديكه  در  همسايگي ان زيست مينمايد  اگاهي داشته و فكر مينمود افغا نستان  مانند  ممالك  اسيا ي ميانه  بزودي  تسخير شده و جز  شوروي  خواهد  گرديد ٫اما متاسفانه  وقايع پنجده كه افغا نها   با شهامت بينظير اين ملحدان را شكست  داده  ولي بدبختانه در اثر  خيانت امير  عبد الرحمان  خان  ان  منطقه از  خاك افغا نستان  جدا  و به شوروی  تعلق گرفته وهمچنان تهور و شجاعت  اين جانبازان  را ه ازادي را در مقا بل تجاوز انگليس فرا موش نموده  هيچگونه  درس از تاريخ  نيا موخته  بو دند ٫فكر مينمود كه با  تربيت چند  موجود وطنفروش و بي اراده و بيتفاوت به  كلچر و عاري از احساس وطنپرستي  ميتوانند  افغا نستان را تسخير نموده و با نصب  ماريونت  بر اريكه قدرت  اهداف شوم خويشرا درين ديار مرد  خيز  پياده نمايند٫ايشان كمتر به اين نقطه  توجه نمودند  كه وطنپرستي و دفاع از نا موس و كلچر  جز زنده گي  مردمان اين مرز و بوم بوده  ٫افغانها  هميش و هميش در مقابل متجاوزين و زور  گو يان و جهانگشا يان  تا به  پاي جان دفاع نموده و هيچ جهانگشاي  با  پيشرفته ترين  ساز و برگ  نظامي و ادمكشي  نتوانسته اند اين ملت ازاده را  برده و اسير  خود  ساخته وهمانطوريكه تاريخ در شهادت  ان كو تاهي ننموده و  نخواهد نمود ٫ افغا نستان  هميش و هميش  گورستان  زور گو يان و متجاوزين  بوده و خواهد بود ٫بلي  بر  همه هويدا  است كه   مذ هب و كلتور و عشق به وطن و طنپرستي  جز زنده گي افغا نها بوده  و چند موجود وطنفروش وبيتفاوت به عقيده و طرز تفكرملت بهيچوجه نميتوا نستند  با داشتن حلقه  غلامي  خواسته  باداران خويشرا  به اين ملت  بقبولانند.

اين گروپ كه به ادعا  خويش از  قعر  جامعه بر خواسته  ونبض  ملت را به زعم خويش درك مينمودند ٫چنان اشتباهات  را  مرتكب شده و عامل چنان  جنايات گرديدند  كه نميتوان  انرا    توصيف نمود٫اينها  به هيچ وجه درك اينرا  نداشتند كه دشمني  با عقيده و كلتور  ملت ووطنفروشي  نفرت خلق هارا بر انگيخته وارمغان  جز بدبختي و سياه روزي  نخواهد  داشت.

تشكيل  گروه هائی كه ما هيت وهويت ايشان  واضح و مبرهن  بوده و هيچكسي  در  كفر و الحاد و غلامي ايشان  شك و ترديد  نداشت  به شدت از طرف ملت مسلمان  ترديد گرديده و با  وجود  سخنان  پر طمطراق و فريبنده و ترتيب  مجالس  شبانه   و ترويج الكول و تلقين وتوزيع و پخش كتب و  تبليغ  درارتباط با  جا معه  بدون استثمار و لاف و گزاف هاي مانند ان  نتوانستند  خلل در  عقيده ملت  اورده  و موفق  به جذب گروها و توده هاي  محروم گردند ٫حتي فقير ترين اقشار  جامعه  كه از  نسل  نسل با فقر و غربت و بد بختي و تنگدستي  دست به  گر يبان بو دند ٫ فريب ايشان را نخورده  افكار ايشانرا  وارداتي ٫ بيگانه ٫ ضد  منا فع ملي ٫ مضر به  حال  ملت و  جامعه  خوانده و به اين يقين داشتند  كه  اينها  مو جوداتی  اند وطنفروش و بيتفاوت   به منا فع ملي افغا نستان  كه حاضرند  براي  تسلط به  قدرت و  منا فع باداران خويش افغا نستان را  دو دسته  به ايشان تسليم نمايند  لهذا  بعد از  تسويد  قا نون  اساسي كه يك تعداد  احزاب  سياسي  دست  به فعاليت  زده و و خواهان  جذب  توده هاي كثير  ملت شدند ٫با درك هويت اين گروه ٫ ملت ازان دوري  نموده  ٫ تنها يك تعداد  بسيار  بسيار قليل  انهم مر بوط اقشار  پرازيت و مفتخوار  و مرفع كه  هميش در  غنا و وعشرت  زنده گي نموده و هميش  بار ايشان   با حمايه  رژيمهاي  ضد مردمي  بدو ش ملت  بد  بخت و نا توان بود و با عوامفريبي خواستند خود ها  را  مدافع  حقوق قشر  هاي  محروم  و  بد  بخت  جا  معه  معرفي  نما  يند

خواننده گان عزيز   بخو بي اگاهي دارند  كه نوشته هاي  بنده   نه روي  عقده هاي شخصي و  نه  گزافه گوهي  بوده ٫بلكه  جز اظهار  حقيقت  اما  حقيقت تلخ  چيزي  ديگرء  نيست

اينكه اعضاي اين گروه  اكثراء  از طبقه استثمار  گر  جا معه   و ممثل ان  گربه  كه در لباس زاهد  درامده بود ٫ بودند ٫طعنه بود  كه  توسط باند هم نظر ايشان به رخ ايشان  كشيده  شده  و اين  با ندهم كه به  نوبه خود  مرتكب هزار  ها جنايات  و خونريزي ها  گرديدند .  

با تشكيل  حزب  ديمو كراتيك خلق  پس از  تسو يد  قا نون اساسي امريكا  هم  كه  مترصد  فر صت  بود  مانند  شوروي  با تربيه  يك  سلسله  جواسيس  و دست نشا نده ها ي خويش ارزو داشت افغا نستان را در تحت  تسلط و نفوذ  خويش دراورد ٫ البته  با  با پلانها و  نقشه هاي  فوق العاده  زيركانه وطو لاني  و تر بيه  جواسيس  فوق العاده  زرنگ و  كار  فهم ٫ارزو امريكا  تا  جا هيكه  تاريخ شا هد انست  نه  تنها تسلط به  افغا نستان بود ٫ بلكه  شكست و  نا بودي  و متلاشي  شدن  حريف  پر قدرتش در افغا نستان  نيز درين پلان نهفته بود

زما نيكه اولين كنگره  حزب  ديمو كراتيك خلق در  سال ۱۳۴۳  ماه  جدي  در  خانه  نور  محمد  تره كي داير  گرديد ٫ حفيظ الله  امين اين  جا سوس  زرنگ و عضو  س ئ ا  با ستفاده از يك بورس تحصيلي در امريكا  بسر  برده و در انجا از  طرف محصلين  بحيث  رهيس  اتحاديه  محصلين انتخاب گرديد ه  وي در امريكا  براي اخذ  دوكتورا در رشته  تعليم و تربيه  اماده گي  ميگرفت اما  قبل ازانكه  به اخذ دو كتورا  موفق  گردد   نسبت  تمايل   ماركسيستي از انجا  اخراج  شد ه و زما نيكه اولين كنگره حزب   د خ ا  تشكيل گرديد  وي از امريكا  همبستگي  خويشرا  در حزب  مو صوف اعلام  نمود

 در مورد  عضويت امين در  سي ا ئ اء و جاسوس  بودن وي هيچگو نه  شك و ترديدي  مو جود  نبوده  نشريات مختلف در ارتباط باين مو ضوع  شهادت ميد هند.

  نفت و خون و اتش نگارش خواجه بشير احمد انصاري از امين  بحيث   يكي از  جا سوسان  سی آی ای   نامبرده  و از قول  برژنسكي  مشاور  كارتر   در امور امنيتي ميگو يد٫ ما بوديم تا  شورو ي  را  به تسخيرافغا نستان  توسط  جاسوسان خويش تشويق  نموده   ارزو داشتيم شوروي  به  همان دام بيفتد  كه امر يكا  در ويتنام افتيد 

بدين ترتيب ميبينيم كه امريكا با  موجوديت جاسوس  زرنگ  و كار  كشته  خويش  در  ح د خ  ا  مهار  حزب را  در دست داشته  و انطوريكه  منا فعش ايجاب  مينمود     در مورد  عمل  نمود  ٫ بعداءميبينيم  كه چطور امين  بنا به دستور  سي آي ای تا جائيكه در  توان داشت  يك يك از رهبران ح دخ ا  را  نا بود نمود

امريكا به اين  اگاهي  داشت  كه مرامها و اهداف حزب دخ ا  با عقيده و كلتور  ملت در  تضاد و  تصادم بوده و ملت هيچگاه  با وجود  غصب  قدرت  به ايشان سر تسليم   نخواهد  گذاشته   نا ارمي و اشوب  و فتنه و جنگهاي  پارتيزاني  سراسر افغانستان را در اتش خود شعله ور  نموده  دخالت   نظامي را در قبال خواهد داشت  ٫ لهذا  امين از سي آي ای دستور داشت تا هر چه  زودتر  رژيم  فعلي را  توسط  يك كو دتا   سقوط داداه وحزب د خ ا  قدرت سياسي را بدست بگيرد

در قثدم اول امين سعي نمود  با كشتن رئيس جمهور  در ماه عقرب سال ۱۳۵۶شمسي توسط شخصي از اعضاي  حزب د خ ا بنام مرجان  كودتا را در عمل پياده  نمايد  اما  اين توطئه  خائنانه  امين وطنفروش  به هدف  نرسيده و درين ميان  وزير  پلان  علي احمد  خرم  به قتل رسيد

قاتل موصوف براي عدم افشاي اين  توطهه خائنانه   توسط  ح د خ ا خويشرا  منسوب به  حزب اخوان المسلمين  معرفي   و باين دروغ  هم حزب   اخوان  را  تحت  تعقيب  و بد گما ني بيشتر  دواد  گذا شته وهم  سبب نجات  باند جنايتكار خلق  از چنگ داود  گرديد.

بعضاء عقيده براين است  كه  قاتل  اصلي يكي از برادران  عا  لميار  بوده  اما  پو  ليس  بيجهت  شخصي  ديگري  را  بنام  مرجان  تحت  تعقيب  قرارداد.

 مفكوره سقوط رژيم  توسط  كو دتا وگرفتن  قدرت  سياسي توسط  ح د خ  ا  در صف رهبران حزبي شاخه پر چم  بكلي غير  قابل قبول  بودودر ميان  خيبر  بيشتر از همه  در مورد  مخالفت  نموده  انرا  قبل از  موقع و در شرايط فعلي  بيهوده ميدا نست اما  امين  با يك تير  دو هدف  را زده  و هم  ما نع در راه  كو دتا رااز بين  برد و همچنان  كودتا خونين ۷  ثور  را براه انداخت

كشتمند  در اثر خود از وقوع  كو دتا بيخبري  خويشرا  را ذكر نموده وچنين كودتا را  با موفقيت  ان بكلي   خلاف  عقل  ميپنداشت

چون  گر فتن  قدرت  توسط امين وكشتن  دواود  به نا كامي  انجا  ميد  ٫لهذا وي  با تاكيد  سی آی ای  وظيفه داشت  هر چه زود تر   با يك كو دتا  با وجود انكه  چنين كو دتا  تو سط سران حزب  د خ ا    غير قابل  قبول  بود  قدرت  را  غصب  نمايد  در مورد   اينكه  امين   يكي از  جا سو سان  زبر دست و عضو  س ئ  ا  بود   كو دويز و سيليك هر يسن  در اثر خود

 حقا يق  پشت  پرده  تهاجم اتحاد  شوروي  چنين  مينو يسد

در مدت  چهار  سال كه امين در پو هنتون كو لمبيا مصروف  تحصيل  بود ٫ در سال  ۱۹۶۳  بحيث  رئيس  اتحا ديه  محصلين  افغاني در امر يكا  تعين گر ديد . در زمان اين  عهده  وي  روز  نا مه  را مپار تاس  نوشت  كه اتحاديه محصلين  افغا ني در

امر  يكا   به كمك پولي  غير  مستقيم  سی آی ای  تمو يل  ميگردد ٫ اين را پور  سبب گرديد  كه بروي اتهام   جا  سوسي به  سازمان مذ  كور  وارد  گردد ٫ را مپارتاس  نو شته  بود  كه اتحاديه  محصلين  افغاني  از انجمن  دو ستان امر يكائي  كه از  طرف  سی آی ای  تمويل ميگردد از  سال  ۱۹۶۱  پول ميگيرد

امين بعد از  مرا جعت  به افغا نستان  در سال ۱۹۵۶  بحيث  مد ير  دار المعلمين  كا بل  كه  از  پو هنتون كو لمبيا  كمكهاي  قابل  ملا حظه اي  در يافت  ميد اشت  مقرر گرديد

افغا نستان  شناس  معروف  امر يكائي  لوئي دو پري  نو شت  كه كمكهاي  پو هنتون كو لمبيا  برا  ي  عده از اعمال سی آی ای   

بحيث  پو شش  استعمال ميگردد ٫ به قول دو پري  امين پو ل امر يكايي ها را ميگرفت و  با استفاده ازان  پول  با  استعداد ترين معلمين  را  به حزب  كمو نيست  جذب  مينمود ٫ شما  ميتوانيد   تصور  كنيد  به اين  حالت  روسها  چگونه  ميبگريستند

 موخذ  ــ  حقايق پشت پرده   تهاجم  اتحاد  شوروي  در افغا نستان

مو لفين   ديا گو  كور دويز و سليك  هريسن

مترجم  عبد الجبار  ثا بت صفحه   ۳۴ـ۳۵   

الكساندر ليا خفسكي مولف  كتاب  توفان در افغا نستان  در ديدار  كه با مترجم  كتاب مذ كور عزيز اريانفر   در اوريل ۱۹۹۶ در مسكو داشت   چنين  حكايت كرد ــ طي يك ديدار  رسمي  با رئيس  سيا در  ژنوا از وي  به  صورت  ضمني پر سيد م بگو ئيد

ايا  امين  با  سی آی ای همكاري داشت ؟

رئيس  سيا  در حا ليكه  لبخند  معني  داري  به لبانش نقش  بسته  بود گفت ـ دشوار  است  پاسخي  درست  به اين  پر سش  بيا بيم ديدار  مولف  با رئيس  سياه  در رابطه  با  توافقات  ژينو  پيرا مون افغانستان  در  سال ۱۹۸۸  صورت گرفته  بود

توفان در افغانستان  صفحه ۱۳۳

دستگير  پنجشيري  در  اثر خويش  تحت  عنوان  ظهور و سقوط   ح دخ ا ٫ 

 نوشته كه  مو لانا  باحث  نخواست يكجا با محبوسين  جناهي٫ زندان را ترك نموده و ارزو داشت  كه  طي محفل  خاصي  وي از زندان ازاد گردد٫ خو استه  وي توسط امين رد  گرديده  وباحز بعداء  از  زندان  دهمزنگ  فرار نموده  و به امر امين زمانيكه  نزد  دوستان خود  در خير  خانه ميزيست  به قتل رسيد

  در ما ه دلو  ۱۳۵۷ يك گروپ از ستميان متشكل از  چهار  نفر  سفير امريكا  در افغا نستان اقاي دابس را  گرو  گان  گرفتند  ٫ هدف  از گر و گانگيري  افشاي ارتباط  سی آی ای  با  حفيظ الله امين  بود  اما   مو ضوع بخاطراغفال و عدم افشاي  همكاري و ارتباط  امين  با سی آی ای  چنين  شا يع شده كه 

گر و گان گيران  ازادي  مولانا  با حث  رهبر  ستميها را  ميخواستند  در حاليكه  با  حز   چند روز  بعد از  كو دتا هفت  ثور  به  امر امين به قتل  رسيد بود ٫امين با موافقه سی آی ای  براي اينكه  اين راز   بسيار  بسيار  مهم  افشا نگردد با وجود اگهي ازينكه   با امر اتش و كشتن  گر وگيران   سفير امريكا  نيزكشته  خواهد شد   مجبو راء اقاي  دابس را  قر باني  نمو دند

پس از قتل سفير امريكا  وهدف واقعي گروگانگيري ٫امين به هيچو جه  نتوانست جوابهاي  قا نع كننده و  معقول  به سوال  ژور  نا ليستان   در ارتباط  اين  واقعه داده واين  موضوع  امين را  بيش  از بيش مورد اشتباه كساني  قرار داد  كه وي  را متهم  به  همكاري  با سی آی ای  مينمودند زيرا انهائي كه از كشته شدن   باحث  خارج از ندان و در خا نه يكي از  دو ستانش  اگا هي داشتند   ميدانستند كه پخش خبر هدف گروگانير ها  مبني  بر ازادي  با حث دروغ و شا يعه پردازي   بيش نبوده واصل مو ضوع   بايد  چيزي ديگري  با شد

زما نيكه تعداد از رهبران  ح دخ ا شام ۶  ثور  كه فرداي ان كو دتا  صورت گرفت  توسط  قواي امنيتي  دستگير  شده و  محبوس شدند ٫  سوال بسيار  مهم و حساس  درين جا طرح ميگردد  كه امين  با وجود  كه   مخفي  نبوده و داخل  فعاليت  بوده و همان شب پلان  كودتا را  به  نظاميان داده و فرمان  كو دتا  را  صادر  نمود  چرا   مانند  ديگران  محبوس  نگر ديد و برايش فرصت   كافي  داده شد  تا كودتا را در عمل  پياده نمايد ٫در ارتباط  باين موضوع افسر پوليسي  بنام  مستعار  عمر زي  كه  نام اصلي اش   غني صافي است   كتاب   بنام  شبهاي كا بل  نوشته ودران    به وضاحت  به خيانت   خود  اعتراف  نمودهاست.  وي نو شته  كه ما مور  گرفتاري امين بود   اما چون  خودش عضو  مخفي   ح د خ ا   بود  لهذا  از گر فتاري  امين   همان شب اجتناب نموده و   وي  را  در   منزلش  تحت  مراقبت   قرار  داده بود ٫ اين موضوع گر چه از  يكطرف  خيانت  اين افسر  را واضح ميسازد اما از  جانب ديگر    به هيچوجه  نميتوان  مو ضوع را  به اين ساده گي هم قبول  نمود  زيرا  امين   عضو  برجسته  حزب  بوده و نفر دوم و ياسوم حزب  بعد از ائتلاف  با پر چميان بود   چگو نه ميشد  كه افسر كه  مسووليت  دستگيري  وي را داشت وي  رابا صلاحيت خود  ازاد  مانده و چنين  موضوع  همان شب  از طرف ٱمر ما فوق وي  تعقيب نگردد

حسن شرق در اثر  خود  تاسيس و تخريب  اولين جمهوري افغا نستان  مينويسد ٫ با وجود اگاهي مطلق اعضاي  كا بينه از  فعاليت  تخريبي  امين   هيچكسي  ارزو  نداشت  تا از  فعاليت  وي   جلو گيري  نمايد

وي كه  به  گمان اغلب از  جاسوسان  بزرگ   ك گ بی  بوده  و  حتي  حا  ضر   شد  به بسيار  اساني   به ولي  نعمت  خود  داود نيز خيانت  نمايد  در اثر  خود    تاسيس و  تخريب  اولين  جمهوري  افغا  نستان مينويسد به گمان اغلب  درين كودتا خونين  علاوه  از شوروي   ابر  قدرت  ديگر  هم  دست  داشت

وي  حتي  مينويسد  رسولي  نيز   با  عقده  كه  چرا  عبدل الله وزير  ماليه  داود درعوض  وي جانشين  داود  تعين  گرديده  بود  از  كودتا  واقف  بوده  و  با  كودتاه  چيان  همكاري  مينمود ٫اما  همه بر چنين  نظر  و  طرز  تفكر  وي  خنديدند  زيرا   رسولي  قرار   اظهارات  شاهدين  چون  جانباز خان  و  امثال  ايشان  ايده  ووقوع  كو  دتا  را   غير  قابل  قبول  پنداشته  و بر  جانباز  خان  كه  وي  را از وقوع  چنين  حادثه  هشدار  داده  بود  تمسخر  نموده  بود با  شروع  كو دتا  رسولي  بعد  از  دستگيري  همان  روز   به قتل  رسيد

در  قسمتهاي  بعدي از جنايات اشخاص كه  رول  بزرگي  درين  حادثه خونين  با زي  نموده و  همچنين هدف  از  تشكيل  احزاب  اسلامي  با  رهبران  ضعف النفس  و  فوق العاده  مادي  پرست وموجوديت  دستان ديگري  كه  درين ماتم  بي سراپا  كه  منجر  به  سلب  استقلال  و  مستعمره  شدن  يك  مملكت  ازاد  گرديد  بصورت  مفصل     بحث  خواهد  شد

 

پا  يان  قسمت  اولي

 

 


بالا
 
بازگشت