پیرامون سیستم کانالیزاسیون وسیستم تنظیفی شهر کابل

 

دیپلوم انجنیر عبدالقدیر(صوفی زاده –درخیل پنجشیری)

 

1.        معلومات عمومی

در این سه دهه گذشته سرمایه گذاری در بخش آبرسانی ،سیستم بدرفت (کانالیزاسیون )و خدمات تنظیفی در شهرکابل بسیار کم و غیر قابل لمس بوده  که در نتیجه سیستم آبرسانی ،کانالیزاسیون و تنظیف در شهر کابل خیلی ها در وضعیت خراب قرار داشته که شهرداری کابل و وزارت شهرسازی و باالاخص ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون بنا به بی تفاوتی در عرصه خدمات شهری نتوانسته کار مطالعات تخنیکی ودیزاین سیستم بدرفت را آغاز نمایند.

در حالیکه دونرها وتمویل کننده های پولی قوی مانند KfW,Kreditanstalt fur wiederaufbau) ) بانک انکشاف جرمنی در حال حاضر بالای موضوع آبرسانی شهر کابل  کار می نمایند و تا حال ده ها ملیون دالر را در بخش آبرسانی به مصرف رسانیده است.  و بانک جهانی ( (World Bankدر بخش کانالیزاسیون وسیستم تنظیفی  شهر کابل کار می نمود ،متاءسفانه نسبت عدم درایت شهرداری کابل در امور پلان گزاری دقیق و مرتب وعدم فهم مسلکی وزارت انکشات شهری از سیتم کانالیزاسیون و اجازه ندادن یا عدم اشتراک منظم و سیستماتیک متخصصین آبرسانی و سیستم بدفت ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون در جلسات مشورتی این پروژه ای حیاتی و سازنده در حیات و صحت مردم توسطه بانک جهانی دراخیر ربع سوم سال 2005م متوقف ساخته شده حالانکه در بخش کانالیزاسیون در مدت یک سال کار زیادی بکمک بانک جهانی توسطه گروپ مشورتی در بحش مطالعات تخنیکی آن صورت گرفت و مبلغ زیادی در این بخش هزینه شد و مصرف گردید ولی نسبت عدم تخصص مسلکی شهر داری و انکشاف شهری در این بخش ، این ها نتوانستند مرحله دیزاین پروژه را به کمک بانک جهانی آغاز نمایند و به تعقیب آن کار ساخمان آن آغاز گردد. با دریغ و درد که این همه هزیته ها مشل زمان روس ها و کانادایی ها که در این بخش صورت گرفته و کار کرده شده است به ادر خواهد رفت .

چون خدمات مشورتی بنام گوف انجنیرنگ که یک کمپنی جرمنی است در دو بخش زیر نظر شهرداری کابل کار میکرد.

1-بخش کانالیزاسیون  یک متخصص خارجی ،یک متخصص داخلی( نویسنده این راپور)همراه با گروپ اداری.

2-بخش تنظیف شهری با متخصصین داخلی و یک متخصص خارجی که هم اکنون توسط بانک جهانی تمویل میگردد.

 موضوع سیستم  بدرفت وسیستم تنظیفی شهر کابل و انکشاف سیستم تنظیف بخش های ذیل را در بر دارد.

 

(i)                  تنظیم سیستم کثافات جامد، شامل: کثافات شهری و خانگی، و کثافات مخروبه های ساختمانی و به یک اندازه محدود کثافات مضره فابریکات صنعتی و شفاخانه ها.

 

(ii)                تسهیلات سیستم ساحوی، شامل تخلیه کثافات از چاه های بدرفت.

 

(iii)               سیستم های شبکوی، شامل دریناج آبهای باران و سیستم کانالیزسیون.

 

شهر کابل مرکز افغانستان می باشد که در عرض البلد 34.31 شمالی (UTM-Coordinate 3820000) و طول البلد 12-69 شرقی (UTM-Coordinate 515000) موقعیت دارد.

( ضمیمه 1- نقشه 1 و 2)

ارتفاع این شهر از سطح بحر در حدود 1800-2000 m  می باشد. این شهر از قرن ها به این طرف در وصل نمودن مناطق شمالی ، جنوبی، شرقی و غربی اهمیت بسزای دارد.

کابل دارای آب و هوای خشک می باشد، در داشتن هوائی خشک به زون جلگه ئی تقسیم بندی گردیده است.

در جریان سال رطوبت کم میباشد مخصوصاً از ماه می الی اکتوبر که رطوبت کمتر از 50 فیصد می باشد.

تبخیرات در طول سال سبب ریزش باران در تمام فصل ها میگردد که در نتیجه مقدار کم آب باران در آب های زیرزمینی  ذخیره میگردد. سیستم اصلی دریا ها در کابل دریای کابل می باشد که از جانب جنوب غرب سرچشمه گرفته و از شهر گذشته بالاخره در اتک با دریای سند یکی میگردد.

نظر به باران های فصلی دریای کابل از ماه جون الی آگست خشک می باشد.

وضیعت توپوگرافیک و مارفولوژیکی این شهر چنین است که توسط کوه ها محاط گردیده که حتی این کوه ها شهر را به قسمت ها تقسیم نموده است. از نظر مارفولوژیکی، کابل از جمله حوزه های است که دارای Holoance جوان و رسوبات allavial  می باشد.

سروی های که در مورد آب در کابل صورت گرفته نشان میدهد که آبهای زیر زمینی توسط مکروب های faecal و نایتریت آلوده می باشد.

منابع اصلی تولید نایتریت نفوذ آب بدرفت ها و چاه های بدرفت می باشد.

 

 

2.   ماستر پلان کانالیزسیون

2.1   وضیعت موجوده – ارزیابی مشکلات

2.1.1  سیستم کانالیزسیون

 

شهرداری دارای سیستم مرکزی کانالیزسیون در شهر کابل نمی باشد. یک تعداد محدود سیستم های کانالیزسیون صرف در بلاک ها و اپارتمان های شهری موجود است. فاضلاب تشناب ها به سیستم چاهای سپتیک انتقال داده می شود.

تنها بلاک های مکروریان ها به یک تصفیه گاه بیالوژیکی وصل می باشد.

سیستم های موجوده فاضلاب و تصفیه خانه های شهر کابل در نقشه 1 راپور اساسی نشان داده شده است.

صرف در حدود 172.200 ساکنین شهر کابل به سیستم کانالیزسیون وصل می باشند. سیستم موجوده فاضلاب بدون تصفیه به نزدیکترین ساحه آبگیر تخلیه میگردد.

ارزیابی و تحقیقات مشاورین نشان داده است که سیستم ها بصورت درست فعالیت ندارند و زیادتر آنها در وضعیت خراب تخنیکی قرار دارند.

سیستم های موجوده چاه های سیپتک بصورت درست دیزاین نگردیده است ازینرو فعالیت درست ندارند و فاضلاب بصورت خارج از کنترول در اطراف آن پراگنده میگردد.

که اصلاح این وضعیت ضرورت مبرم می باشد.

فعلاً سیستم مکروریان ها در پرنسیپ فعال می باشد. نظر به سیستم برق نامطمین قسمت زیاد فاضلاب بدون تصفیه به ساحات آبگیر انتقال داده می شود که این عمل سبب تخریبات ایکولوژیکی میگردد.

در حالیکه مشکل مشخص می باشد و صرف با تهیه انرژی برق برای پمپ ستیشن و یا تهیه جنراتور ها حل میگردد.

سیستم موجوده کانالیزسیون میتواند در پروگرام های آینده شامل گردد اما ضرورت به احیای مجدد دارد.

2.1.2   سیستم های تصفیه فاضلاب

تنها یک تصفیه گاه فاضلاب در شهر کابل موجود است که مربوط به بلاک های مکروریان های 1 الی 4 می باشد. مشاورین چندین مرتبه تحقیقات انجام دادند و چنین نتیجه بدست آمد که مرحله اول تجزیه، جداسازی میخانیکی بصورت درست فعال می باشد.

مراحل تجزیه بیالوژیکی، تصفیه کیمیاوی و سیستم کلورونیشن غیر فعال می باشد.

که در مرحله اخیر بدون ضد عفونی شدن به دریای کابل تخلیه می گردد.

برعلاوه بعضی تصفیه گاه های خصوصی موجود است که فاضلاب ساحات تجارتی و ادارات را تصفیه می نماید.

2.2   معیار های طرح و دیزاین/ فرضی

برای طرح درست سیستم کانالیزسیون و تسهیلات تصفیه فاضلاب  انتخاب طرح های مناسب و اساسی خیلی ها مهم میباشد.

چپتر های بعدی طرح و دیزاین های را که توسط مشاورین ترتیب گردیده است دربر دارد.

 

2.2.1 معیار های عمومی طرح و دیزاین

سال مورد هدف

سال 2030 سال مورد هدف برای تسهیلات سیستم کانالیزسیون تعین گردیده است.

ساحه خدماتی برای ماستر پلان کانالیزسیون

ماستر پلان دست داشته، بعضی ساحات اضافی را با در نظر داشت ماستر پلان کانالیزسیون 1974 دربر خواهد داشت.

اندازه مجموعی ساحات خدماتی تقریباً 41.860 هکتار می باشد. نقشه 10 راپور اساسی ساحات خدماتی پروژه را در شهر کابل نشان میدهد.  

2.2.2        جمع آوری فاضلاب

2.2.2.1   طرح فرضی

سیستم کانالیزسیون میتواند به طریقه های ذیل تشخیص داده شود.

  1. سیستم مشترک:  یک شبکه که در آن فاضلاب، کثافات فابریکات و آب باران جریان میداشته باشد.
  1. سیستم مجزا:  دو شبکه مطلق جداگانه، یکی برای فاضلاب و کثافات فابریکات و دیگری برای آبهای بارانی (آبهای سطحی). که فاضلاب آن به تصفیه انتقال داده میشود.

  آبهای باران معمولاً بدون تصفیه به ساحه آبگیر تخلیه میگردد.

 

  1. سیستم قسماً مجزا:   دارای دو شبکه جداگانه می باشد، مانند سیستم مجزا، آب باران از خانه ها به سیستم کانالیزسیون می ریزد ولی آبهای باران از روی جاده ها به چینل های آبهای باران و یا پایپ ها می ریزد.

 

فعلاً سیستم مشترک در شهر کابل موجود نیست. سیستم های موجوده جمع آوری فاضلاب و آبهای باران برای انکشاف سیستم مشترک نا مناسب می باشد. در طول سال باران کمتر می بارد و نظر به دلایل مالی تغیر دادن سیستم موجوده به مشترک مشکل می باشد.

ازین سبب سفارش میگردد تا از سیستم مجزا برای سیستم کانالیزسیون جدید استفاده گردد.

 

از سیستم های مشترک و یا قسماً مجزا  باید در بعضی حالات بخصوص استفاده گردد(طور مثال درصورتیکه ساحه کافی موجود نباشد، ویا آبگیر های مناسب موجود نباشد). که میتواند مستثنی باشد.

سیستم های فاضلاب  میتواند به سه نوع عمده کلاس بندی گردد:

·        سیستم قراردادی

·        سیستم ساده

·        سیستم ساحوی

 

سیستم قراردادی  این نوع سیستم جمع آوری فاضلاب برای ساحات پرنفوس شهر مناسب می باشد. ( البته ساحات که دارای عواید بیشتر می باشند و توانائی اقتصادی دارند) و تاسیسات شهری( سرک های مواصلاتی، سرحد رسمی ساحات) درآن موجود باشد.

در شهرکابل چنین ساحات کمتر می باشد که این ساحات عبارت اند از:

-         وزیر اکبرخان

-         شهرنو

-         نوآباد کارته پروان (3)

 

درساحات جدید مسکونی که مطابق پلان های شهری می باشد باید از سیستم قراردادی کارگرفته شود.( طورمثال شهرکهنه- ناحیه 1 ، ساحه جدید مسکونی نزدیک به بلاک های قصبه کارگری( ناحیه 9/18).

 

سیستم ساده فاضلاب  درین سیستم پایپ ها نظر به سیستم conventional در عمق کمتر جابجا میگردند.

هدف سیستم ساده فضلاب تقلیل مصارف ساختمانی و مصارف مربوطه حفظ و مراقبت می باشد. دیزاین سیستم ساده  فاضلاب به اساس تیوری هایدرولیک که برای سیستم conventional درنظر است صورت

گرفته است.

در شهر کابل میتواند از سیستم ساده فاضلاب در ساحات دارای عواید کمتر می باشند استفاده گردد. باید سیستم های تخنیکی و اقتصادی آن در نظر گرفته شود. این سیستم دربیشتر ساحات نواحی 4، 8، 11 و 15 تطبیق میگردد.

سیستم ساحوی   ارتباط میگیرد به سیستم نوع جمع آوری طورمثال چاه سپتیک. که این سیستم در شهر کابل موجود می باشد.( تقریباً 32.500 چاه سپتیک در شهر کابل موجود می باشد). وضعیت و مشکلات موجوده حفظ و مراقبت نا مناسب( تخلیه نکردن چاه) ، اضرار محیطی( آلوده شدن آبهای زیرزمینی) و امکانات اتصال این سیستم به شبکه کانالیزسیون در آینده، در راپور های قبلی تشریح گردیده است.

 

مشاورین باید در مورد فعالیت خوبتر چاه های سپتیک و تغیر دادن آن به سیستم settled و یا وصل نمودن به سیستم کانالیزسیون ویا تصفیه خانه ها بررسی نمایند.

خلاصه:  در نتیجه مطالعات که در مورد شهر کابل صورت گرفته است چنین نتیجه حاصل گردیده است که دیزاین مشترک ساختن تمام سیستم ها بهتر می باشد.

2.2.2.2                  معیار های طرح و دیزاین

طرح و دیزاین کانالیزسیون از نگاه هایدرولیک

ضایعات عمده در سیستم کانالیزسیون توسط فارمول (prandtl- Colebrook) محاسبه گردیده است.

فارمول Colebrook-white در سطح جهانی از طرف انجنیران بشکل اساس دیزاین هایدرولیک مورد تائید قرار گرفته است از همین سبب مشاورین نیز ازین فورمول استفاده نموده اند.

ضریب درشتی یا سختی برای کانالیزسیون جدید 0.75mm و 1,05mm می باشد.

مشاورین استفاده از kb=1,5mm را توصیه می نمایند.

 

دیزاین هایدرولیک چینل ها یا کانال ها

فورمول های متذکره برای دیزاین کانال استفاده میگردد.

مصارف مشخص آب

مشاورین از ارقام "مطالعات برای  توسعه سیستم آبرسانی کابل" استفاده نموده و آنرا الی سال 2030 تمدید نمودند.

مقدار تولید فاضلاب

بصورت عموم 60-90 فیصد آب مصرف شده توسط یکنفر به فاضلاب تبدیل میشود.به اساس تجارب مشاورین، در سال های مورد هدف، قیمت تولید فاضلاب، %80 فیصد مورد استفاده قرار میگیرد.

طرح جریان کانالیزسیون

از فورمول  های ذیل استفاده میگردد: Qw= Qdom + Qinf +Qcom;adm + Qind

 

Qw                                       طرح جریان کانالیزسیون

Qdom                                    جریان فاضلاب خانگی

Qinf                                      مقدار نفوذ آب

Qcom;adm          جریان کثافات ساحات تجارتی و اداری

Qind                                     جریان فاضلاب ساحات صنعتی   

 

جریان فاضلاب خانگی ((Qdom

فاضلاب خانگی چنین محاسبه گردیده است: Qdom = C*.Cs (1/s) با تطبیق حداکثر فکتور های nd به اساس

Nd*3.600

تعداد نفوس .

 

C                                         نفوس

Cs                                       مقدار کثافات مایع، مقدار تولید. l/نفر* روز}* %

nd                                         حد اکثر مقدار فاضلاب خانگی

 

مقدار نفوذ آب (Qinf)

در مقدار نفوذ آب، نفوذ آبهای زیر زمینی در نظر گرفته می شود (با در نظرداشت تغیرات فصلی نظر به تغیر آب که بصورت عمومی در زمستان و بهار صورت می گیرد).

برعلاوه ریزش آب برف و باران در manhole یا مجراهای روی سرک مدنظر گرفته شده است.

 

جریان فاضلاب ساحات تجاری و ادارات (Qcom;adm)

معیار های ذیل مدنظر گرفته شده است:

 

جریان کثافات مایع (فاضلاب) ساحات صنعتی

ارقام ذیل برای فابریکات بکار رفته است:

 

Qind = 0.2 to 0.5 1/(S.ha)*Aind (1/S)

 

Qind = 0.5 to 1.0 1/(S.ha)*Aind (1/s)

 

فابریکات که ضرورت به آب بیشتر داشته باشند فعلاً در شهر کابل موجود نیست. فابریکات که در شهر کابل موجود است به آب کم نیازدارند و فاضلاب کم را تولید می نمایند.

 

نسبت اصغری پرشدن

در صورتیکه ظرفیت کانال جدید بیشتر از 90 فیصد باشد (نسبت اعظمی پرشدن d/D) قطر بزرگتر انتخاب میگردد.

 

سرعت اصغری و اعظمی

سرعت اصغری محدود به 0.3m/sec می باشد و سرعت اعظمی محدود به 2m/sec می باشد.

 

نوع پایپ ها

انواع ذیل توسط مشارین پیشنهاد میگردد:

کار برد

مواد( نوع)

برای اتصال خانه ها

DN 150mm الی mm200

PVC

برای شاخه های کانال و کانالیزسیون

 DN 250mm الی 500mm

PVC  مقاوم و وزن بردار در مقابل ترافیک (مثلاً SN8).

برای شاخه تمام کانالیزسیون

>N 500mm

کانکریت مقاوم سلفیت، کانکریت سیخ دار و یا GRP( پایپ های Glass fiber).

 

 

عمق اعظمی و اصغری کانالیزسیون

به منظور طرح و دیزاین در چهارچوب ماستر پلان، مشاورین در مجموع عمق اصغری کانالیزسیون را 1.2 متر و اعظمی آنرا 6 متر فرض نموده اند.

قطر اصغری

برای اتصال خانه ها : DN 150mm و برای قسمت های جانبی آن DN 200mm می باشد.

پمپ ستیشن ها

مصارف سالانه انرژی پمپ ستیشن مطابق فورمول ذیل سنجش گردیده است:

Ke = 8760*H*Qm*ke

    102*nA              

 

مؤثریت آن معمولاً در میان 0.3 و 0.8 برای کثافات مایع می باشد که مشاورین 0.5 را انتخاب نموده است.

ظرفیت چاه جهت محدود نمودن سویچ ها در فی ساعت نیز طرح و دیزاین گردد است.

 

قوه اصلی

 

قوه اصلی جهت حفاظت مناسب در مقابل فشار ترافیک، بارش ژاله و یا کندن کاری کم عمق باید دارای پوشش 1.2 متر باشد.

مواد ذیل توسط مشاورین پیشنهاد گردیده است:

قطر

مواد

> DN 250

PEHD, CI, DI

DN 300mm الی 800

فلز، CI , DI

> DN 800mm

فلز و یا GRP (پایپ های Glass fiber)

 

عمر مورد استفاده از سیستم های کانالیزسیون

عمربخش های فزیکی مختلف سیستم کانالیزسیون در جدول ذیل نشان داده شده است:

بخش های تسهیلات

اوسط عمر (سال) (a)

کانال

50-80-(100)

قوه اصلی

30-50

پمپ ستیشن

بخش ساختمانی

تجهیزات میکانیکی

 

25-40

15-20

تصفیه خانه کثافات مایع

بخش ساختمان/ تعمیر

تسهیلات ماشینی

 

20-40

10-25

 

2.2.3   تصفیه خانه کثافات مایع

 

2.2.3.1    معیار های دیزاین

 

مطابق یک راپور بانک جهانی سیستم حوضچه های کثافات مایع در تصفیه فاضلاب یکی از میتود های مناسب برای استفاده از آن در امور زراعتی میباشد.

که در کشور های رو به طرقی نیز این میتود به کار میرود. البته در قسمتی که زمین مناسب موجود باشد. که در شهر کابل یکی از مشکلات که استفاده از حوضچه ها را محدود میسازد نبودن زمین های کافی میباشد.

به صورت عموم تمام شهر کابل را منازل منازل مسکونی در بر گرفته است و یا هم برای پلان های دورنمائی شهر سازی اختصاص داده شده است.

برای رفع مشکلات حشرات و بوی بد ناشی از کثافات حد اقل فاصله میان تصفیه خانه و ساحات مسکونی باید 500m باشد.

مطابق ارزیابی که توسط مشاورین صورت گرفته است صرفاً سه ساحه برای تصفیه فاضلاب معرفی گردیده است. در دو موقعیت آن امکانات اعمار حوضچه ها برای مرحله اول موجود میباشد.

 

 

2.2.3.2    معیار های دیزاین

 

مطالبه اکسیجن بیاکیمیکل (BOD5)

مواد عضوی مشخص شده BOD5-Load از 50g BOD5/cap*d برای طرح و دیزاین تسهیلات تصفیه خانه در تمام سال های مورد هدف استفاده خواهد شد  که به ماستر پلان که در سال 1974 ترتیب گردیده است نیز ارتباط دارد.

 

مجموع جامدات از  کار افتاده (TSS) و جامدات کار افتاده (SS)

 

مشاورین پیشنهاد می نمایند تا از ارقام 91g ss/cap/d  استفاده گردد.

 

جریان و فشار کانالیزسیون

مطابق ارزیابی، تولید کثافات از سپتیک تانک/چاه های جذب 20m3/روز برای تعداد 10.000 نفر می باشد. و اندازه BOD در میان 2.5 و 5kg/روزدر فی m3 کثافات می باشد.

 

استندرد های پیشنهاد شده انتشار

ازین که استندرد ها در افغانستان موجود نیست ازینرو استندرد های مربوط تصفیه فاضلاب مطابق ستندرد های بین المللی از کشور های همسایه (ایران و پاکستان) گرفته شده است.

 

انتشار استندرد های  ذیل پیشنهاد گردیده است:

 

شماره

پارامیتر

واحد

ارزش های محدود

1

BOD5

Mg/l

50

45

2

COD

Mg/l

140

100

3

جامدات از کار افتاده

Mg/l

45

30

4

pH

--

9-6

9-6

 

نوت: ارزش های محدود به دو ساعت نمونه مرکب (کالم چپ) و 24 ساعت نمونه مرکب (کالم راست) تقسیم بندی شده است.

 

مشاورین افزایش تدریجی ستندرد ها را توصیه نموده که از طریق آن میتوان نورم های مطالبه شده را حاصل کرد.

 

ساحات مناسب برا تصفیه خانه کثافات مایع

مطالعات و تحقیقات کامل در رابطه به ساحات مورد نظر برای تصفیه خانه کثافات مایع توسط مشاورین و دیگر ادارات ذی ربط صورت گرفته است. که ساحات تحقیقاتی در نقشه نمبر 4 راپور اساسی نشان داده شده.

 که در نتیجه 3 ساحه تائید شده برای  تصفیه خانه آینده جهت مطالعات هر چه بیشتر بدسترس قرار گرفت.

 

ساحات ذیل برای تصفیه خانه در نظر گرفته شده

 

تعداد تصفیه خانه

مشخصات

ساحه (هکتار)

1

ساحه قابل دسترس

123

2

ساحه در مربوطات ناحیه 18:

ساحه قابل توسعه (در صورت ضرورت) در مربوطات ناحیه 18، تقریباً 2 کیلومتر دور تر از ساحه پیشنهاد شده)

 

150

130

 

280

3

ساحه در  مربوطات شرقی ساحه صنعتی پلچرخی

 

100

4

ساحه موجود درناحیه 5

1.8

 

 

استفاده دوباره از کثافات مایع

 

عامل عمده استفاده دوباره از کثافات مایع زراعت موجوده شهر کابل می باشد. مطابق معلومات  وزارت  زراعت که در آگست 2005 ارائه  گردیده، ساحه زراعتی در شهر کابل در حدود 56.400 هکتار می باشد.

دهاقین در حال حاضر از پاروی حیوانات و کود کیمیاوی استفاده می نماید که میتوان از کثافات مایع به عوض کود کیمیاوی استفاده نمود که همین عمل فایده اقتصادی برای دهاقین نیز دارد.

کثافات مایع تصفیه خانه مکروریان بالای دهاقین در حال حاضر بفروش می رسد و نشان میدهد که کثافات میتواند دوباره  در زراعت استفاده گردد.

2.3     ماستر پلان

2.3.1  ستراتیژی و مراحل نهائی

 

اصولاً سیستم های فعلی میتواند به دوکتگوری تقسیم بندی گردد:

       (i)           تشناب های محلی خشک و چاه دار

     (ii)           چاه های سپتیک (که به سیستم کانالیزسیون وصل نمی باشد – برای یک خانه و یا اپارتمان بکار می رود)

·       ملکیت های که دارای سیستم کانالیزسیون می باشند.

تمام ملکیت ها به سیستم کانالیزسیون که دارای تصفیه گاه می باشد وصل می باشد.

بلاک های که دارای بیشتر از یک اپارتمان می باشند میتواند به سیستم کانالیزسیون وصل گردد و یا هم دارای چاه سپتیک و تصفیه گاه جداگانه باشد.

 

2.3.1.1      تشناب های محلی خشک  و چاه دار

 

ستراتیژی اساسی برای این ساحات عبارت است از اصلاح سیستم تسهیلات ساحوی و فعال ساختن وریانت های مناسب سیستم تخلیه. طور مثال:  تخلیه کثافات انسانی.

نظر به امکانات محدود آبرسانی، مصارف آب درین ساحات کمتر از 50 لیتر/نفر/روز خواهد بود.

از همین سبب تولید فاضلاب درین ساحات برای نصب سیستم کانالیزسیون بسیار کم می باشد.

در بعضی ساحات که شبکه آبرسانی موجود است (مانند نواحی 11 و 15) تمام خانه ها یا ملکیت صرف دارای یک عدد نل آب می باشد که آنهم بصورت عموم در حویلی ها نصب می باشد و سیستم نلدوانی در داخل تعمیر ها وجود ندارد.

همچنان تشناب های کمودی موجود نیست.

اصلاح سیستم آبرسانی و بلند رفتن ستندرد های زندگی و معیشتی سبب تغیر وضع و سلوک اجتماعی میگردد.

ضرورت و توقع برای اصلاح سیستم حفظ الصحوی مرتبط است به امکانات مالی مالیکین خانه ها، که در نتیجه آن ضرورت به مقدار زیاد آب می باشد و فاضلاب بیشتر تولید میگردد.

ازین سبب این ساحات باید در پلان های دورنمائی سیستم کانالیزسیون مدنظر گرفته شود.

 

2.3.1.2      چا های سپتیک و جذب

 

 

یکی از مشخصات اساسی ساحات که دارای سیستم چاه های سپتیک و جذب می باشد اینست که درین ساحات

( تجاری، رهایشی، تسهیلات عامه و مؤسسات) سیستم آبرسانی دایمی موجود می باشد.

و یا هم خانه ها دارای چاه های آب می باشند.

ستندرد های زندگی ارتباط میگیرد به مصارف بیشتر آب، که در نتیجه آن مقدار زیاد فاضلاب تولید میگردد و ضرورت به تخلیه دارد.

خطرات محیطی برای آبهای زیرزمینی ناشی ازین سیستم زمان رفع میگردد که این سیستم ها به کانالیزسیون وصل گردد.

جمع آوری و تصفیه فاضلاب این ساحات در آینده یک روش خوب می باشد بخاطریکه این ساحات دارای مشخصات ذیل می باشد.

 

2.3.1.3   ملکیت ها یا ساحات که دارای سیستم کانالیزسیون می باشند

معیار های باید برای انکشاف ستراتیژی و یا پروگرام های دورنمائی برای حل مشکلات فاضلاب در نظر گرفته شود.

سیستم آبرسانی

بخاطری کمبود انکشاف سیستم آبرسانی در شهر کابل، بعد از 2015 مشاورین موضوعات ذیل را الی 2030 فرض می نمایند، البته به اساس مطالعات امکان سنجی (7).

 

  1. سیستم موجوده آبرسانی بازسازی و توسعه داده می شود. ضرورت به آب در ساحات قرار ذیل می باشد.

60 لیتر/نفر/ روز: نواحی 1، 2  قسمت های ناحیه 3 طور مثال علاوالدین، قسمت های ناحیه 4 ( وزیر آباد، شهر نو) نو آباد، پروان 3، قسمت شرقی ناحیه 5. قسمت های شمالی نواحی 6،7، قسمت های ناحیه 10 طور مثال وزیر اکبرخان و بلاک های مکروریان، تهیه مسکن، سره مینه، شهر آرا، شهرک پولیس، بی بی مهرو قصبه کارگری و بلاک های قرغه.

  1. ساحات غیر رسمی، ساحات صنعتی وغیره ساحات به سیستم های موجوده باقی می مانند( بمبه های دستی، تانک های آب وغیره.) ضرورت به آب در آینده کمتر از 60 لیتر/ نفر/ روز می باشد.

 

ازدیـــــــــــــاد نفوس

 

تراکم سالانه نفوس طور ذیل ارزیابی گردیده است:

 

-                       2004 – 2015  اوسط تراکم نفوس %3 فی سال

-                       از 2015 – 2025، %2 فی سال

-                       سالانه %1 ازیاد نفوس از 2025 الی 2030

 

 

 

 

به اساس این موضوعات، ارقام ذیل محاسبه گردیده است:

 

%3

%2

%1

سال

2004

2005

2010

2015

2020

2025

30

شهر کابل

3,033,010

3,124,000

3,621,573

4,198,395

4,635,368

5,067,646

5,326,146

 

موضوعات انکشاف شهر و ازدیاد نفوس در تصمیم گیری در مورد انتخاب تصفیه فاضلاب خیلی ها مهم میباشد.

ساحاتیکه دارای نفوس 200 نفر/هکتار میباشد باید دارای سیستم کانالیزسیون باشند. البته به شرطیکه آب کافی در ساحا موجود باشد (طور مثال: 60 لیتر/نفر/روز.

 

2.3.1.4   انکشاف ستراتیژی

در اولیت کار چنین سفارش میگردد تا یک سیستم مناسب برای جمع آوری کثافات تشناب های موجوده محلی (خشک) انکشاف داده شود.

در صورتی که آب کافی موجود باشد امکان دارد تا تشناب های محلی به تشناب های کمود دار تبدیل گردند که کثافات آن میتواند ذریعه پایپ ها به سیستم چاه ای سپتیک انتقال داده شود. که فعلاً کار ساختمانی یک پروژه آزمایشی در خانه ای قطاری ناحیه 11 جریان دارد. که میتواند درساحات دیگری که وضعیت یکسان دارند نیز این سیستم تطبیق گردد.

با انکشاف سیستم کانالیزسیون، استفاده ازسیستم های ساحوی کاهش میابد.

ولی با اوجود آن هم برای شهر کابل در سال 2030 اهمیت خود را دارد.

اعمار سیستم کانالیزسیون در ساحات که تراکم نفوس بیشتر میباشد و آب کافی موجود باشد خیلی ها ضروری میباشد.

یک سیستم مناسب و نازل برای اعمار کانالیزسیون ساده میباشد.

این سیستم در ساحات که دارای عواید کم میباشند مناسب میباشد  که بسیار از ساحات در کابل مطابق شرایط فوق الذکر میباشند.

از اینکه ساحات مناسب بر تصفیه فاضلاب موجود نمیباشد تمام سیستم های موجوده و سیستم های که در آینده برای فاضلاب اعمار میگردد باید امکانات وصل نمودن سیستم های اولی و دومی کانالیزسیون را داشته باشد.

 

2.3.1.5      ساحات برای تطبیق سیستم کانالیزسیون

برای ارزیابی ساحات مناسب آبگیر برای سیستم کانالیزسیون جدول ذیل انکشاف داده شده است.

(ساحات در نقشه 11 راپور اساسی نشان داده شده است.)

Influential factors

Possible catchments area for sewerage systems

 

1

2

3

4

5

6

endangering of ground water

X

X

X

X

X

X

endangering of environment

X

X

X

X

 

X

future high water demand      (> 60 l/cap/d)

X

X

X

X

X

X

development areas for water supply

X

X

X

X

X

 

existing septic tank/cess pit systems (use flushing toilets)

X

X

X

X

X

X

high population density

X

X

X

X

 

 

existing sewerage systems with ser­vice pipes

X

X

 

 

X

 

possible high connection rate

X

X

X

X

X

X

possible connection to other catch­ment areas by gravity slope

X

X

X

X

X

X

industrial areas

 

 

 

X

X

X

percentage apply of influence factors

90%

90%

80%

90%

80%

70%

Division of catchment areas regarding the kind of discharge

 

100 – 80%

suitable catchments area for sewerage system

 

79 – 50 %

conditionally suitable catchments area for sewerage system

 

49 – 0%

not suitable catchments area for sewerage system

 

               

 

 

ساحات آبگیر 1،2،3،4 و 5 برای اعمار سیستم های کانالیزسیون مناسب می باشد. ساحه 6 مناسب می باشد ولی دارای شرایط می باشد.

ساحات آبگیر می تواند به 3 ساحه عمومی وصل گردد که از آن طریق به 3 تصفیه گاه فاضلاب تخلیه میگردد.

پیشنهاد گردیده است که الی سال 2030  تقریباً 1.380.000  نفر درشهر کابل از سیستم کانالیزسیون مستفید گردند.

نفوس مجموعی شهر کابل در سال 2030 ، 5.574.460 نفر تخمین گردیده است.

 

تعداد ساکنین که در سال 2030 در ساحات تحت پوشش ماسترپلان کانالیزسیون زندگی می نمایند.

 

نفوس مجموعی:                                                                                          5.574.460

 

به استثنای ساحات در ناحیه 17                                 --            268.552  ( ضرورت به ارزیابی و تحقیقات جداگانه دارد)

 

به استثنای ساحات در ناحیه 18                                               1.249.319 (ضرورت به ارزیابی و تحقیقات جداگانه دارد)

---------------------------------------------------------------------------------

نفوس تحت پوشش ماستر پلان                                                4.056.589

 

در سال 2030  شهروندان شهر کابل از سیستم های ذیل استفاده می نمایند.

 

استفاده از تشناب های محلی/ حوضچه دار                                  =  1.844.282  نفر                 =  45.5 %

استفاده از چاه های سپتیک                                                                           =   829.195  نفر                   =  20.4 %

استفاده از سیستم های کانالیزسیون                                                                 =  1.383.111  نفر                 =   34.1 %

 

2.3.2  تصفیه خانه های فاضلاب

 

WWTP تصفیه خانه 01- مکروریان

 

ازینکه یگانه تصفیه خانه در شهر کابل می باشد، باید تصفیه خانه مکروریان بصورت عاجل اصلاح و ترمیم گردد.

فاضلاب ساحات آبگیر نمبر 2، 3، و 4 در آینده در تصفیه خانه مکروریان تخلیه میگردد.

درسال مورد هدف تقریباً 700.000 باشنده درین تصفیه خانه وصل میگردد.

امکانات موجود است این تصفیه خانه به جانب شرق توسعه داده شود بخاطریکه این تصفیه خانه بصورت ایرشن دیزاین شده، توسعه که صورت میگیرد باید دارای عین تکنالوجی باشد. و یا هم پراسس مواد باید به یک ظرفیت مشخص صورت گیرد.

 

WWTP تصفیه خانه 02 – ناحیه 18

ساحه مربوطه برای تصفیه خانه 02 در ناحیه 18 در مقابل ساحه نظامی و در جوار سرک که بطرف بگرام امتداد دارد موقعیت دارد.

در سال مورد هدف، تقریباً 685.000 باشنده به این تصفیه خانه وصل میگردد.

ساحه پیشنهادی ساحه 150 هکتار را احتوا می نماید و بطول 150 متر در جوار سرک بطرف بگرام قراردارد و دارای عرض 1000 متر می باشد.

مسیر اصلی باد در شهر کابل به سمت شمال می باشد.

مشاورین موضوعات ذیل را سفارش می نمایند:

در مرحله اول باید از تکنالوجی های ارزان قیمت استفاده گردد که میتواند در آینده تجدید و توسعه گردد که این تکنالوجی عبارت از تثبیت حوضچه ها می باشد و ضرورت به ساحه دارد که 100.000 باشنده میتواند در مرحله اول به آن وصل گردد.

 

WWTP – تصفیه خانه 03- ساحه صنعتی پلچرخی

 

نوع کثافات مایع صنعتی از نگاه مقدار و کیفیت مربوط به نوع فابریکه و وضعیت تولیدات فابریکه می باشد. نوع فابریکات در شهر کابل ازین قرار می باشد:  فابریکه تولید مواد ساختمانی، فابریکات تولید مواد غذائی، فابریکات خدماتی( طورمثال مراکز خدماتی کمپیوتر)، فابریکه یخ سازی، گاز مایع، آکسیجن برای شفاخانه ها).

در پلان شهری ایجاد فابریکات کاغذ سازی، تولید آهن و تصفیه خانه روغنیات در نظر گرفته نشده است.

 

تصفیه خانه 03  در خارج از قسمت شرقی ساحه صنعتی پلچرخی موقعیت دارد یک ساحه که در آن تقریباً 100 هکتار زمین موجود است از طرف وزارت شهر سازی و مسکن قبلاً تعین شده است. که در قسمت شمال شرق این موقعیت ساحات قابل توسعه موجود می باشد.  آب تصفیه شده به دریا کابل انتقال داده می شود.

 

موجودیت ساحه ha100 برای پروسه تصفیه کثافات مایع، زمینه را برای تطبیق مرحله اول یعنی استفاده از تسهیلات ارزان قیمت مساعد می سازد که ارتباط می گیرد به نوع کثافات مایع.

مشاورین چنین توصیه میدارند: در مرحله اول باید از تکنالوجی های ارزان قیمت استفاده گردد که میتواند در آینده تجدید و توسعه داده شود.

که عبارت می باشد از تعین حوضچه های که امکانات وصل نمودن 100.000باشنده در مرحله اول در آن موجود باشد.

2.3.3   اولویت ها

تحقیقات و مطالعات متعدد مشاورین نشان میدهد که هر چه عاجل تر باید در مورد حفاظت از آب های زیرزمینی اقدام گردد که ناشی از تخلیه نادرست فاضلاب می باشد. بر علاوه آن ارتباط مستقیم میان ملوث شدن آبهای زیر زمینی و تخلیه نادرست فاضلاب موجود است.

فکتور های ذیل بصورت عمومی اساس اولویت ها را در اعمار سیستم کانالیزسیون تشکیل میدهد:

 

               i.      در ساحات که نبودن سیستم کانالیزسیون سبب بوجود آمدن مشکلات حفظ الصحوی میگردد، طور مثال ساحات که دارای نفوس بیشر است و زمین آن دارای قابلیت نفوذ پذیری کم می باشد.

             ii.      در ساحات که سطح آبهای زیرزمینی بلند می باشد و ضرورت به استفاده از چاه های جذب می باشد که تخلیه نمودن این چاه بصورت مکرر و زود مصارف بیشتر دارد.

            iii.      در ساحات که کیفیت آب های زیر زمینی که از آن برای سیستم آبرسانی استفاده میگردد نظر به تعداد بیش از حد چاه های سپتیک پائین آمده و آب ملوث میگردد.

 

پیشنهاد میگردد تا در پروگرام های متوسط المدت یک قسمت از وزیراکبرخان (ساحه آبگیر نمبر3) به سیستم موجوده کانالیزسیون مکروریان 3 و 3A (ساحه آبگیر نمبر 2) وصل گردد.

 

نظر به محدودیت ظرفیت، اتصالات به سیستم کانالیزسیون باید کمتر از %50 در متوسط المدت باشد.

توسعه تصفیه خانه 01 مکروریان، ظرفیت جریان پمپ ستیشن نمبر 02 باید الی سال 2010 در نظر گرفته شود.

با تطبیق پروگرام های فوق امکانات وصل نمودن قسمت های بیشتر وزیراکبرخان به سیستم کانالیزسیون مساعد میگردد.

دو پروگرام ذیل در تطبیق خوبتر سیستم کانالیزسیون کمک می نماید.

 

1.  بازسازی شاهراه کابل-تورخم

مطابق پروژه "بازسازی شاهراه کابل-تورخم" سرک جدید جلال آباد در 2006 بازسازی میگردد که این پروژه از طرف جامعه اروپا تمویل میگردد.

پیشنهاد میگردد تا کار اعمار سیستم کانالیزسیون برای ساحه آبگیر نمبر 2 میان manhole های W20120 و W20140 و وصل نمودن آن به پمپ ستیشن نمبر 2 (قلعه وزیر) همزمان با کار پروژه سرک انجام پذیرد.

کانال موجوده DN 600mm که در جوار سرک قرار دارد باید تبدیل گردد.

این کانال نیز برای وصل لاین اضافی ضروری می باشد.

امکانات وصل وزیراکبرخان به این سیستم بدون حل معضله درونی ستیشن پمپ نمبر 2 مکروریان کهنه صورت میگیرد.

2.  ساحه جدید رهایشی قصبه کارگری

 

به اساس معلومات وزارت محترم شهر سازی و مسکن قرار است حکومت عربستان سعودی ساحه رهایشی قصبه کارگری را کمک نموده و به مقدار 35.000 اپارتمان را اعمار نماید که این پروژه ایجاب مقدار آب  نوشیدنی و کانالیزسیون را می نماید که سیستم کانالیزسیون ضرورت تسهیلات به تصفیه خانه نیز دارد. قرار معلومات وزارت محترم شهر سازی و مسکن کار این پروژه عنقریب آغاز میگردد، بناً کار عملی قسمت لین انتقال اساسی کانالیزسیون باید به ساحه آبگیر نمبر 1 درمرحله اول باید تطبیق گردد به همین ترتیب کار تصفیه خانه 02 نیز باید آغاز گردد.

2.3.4ساحه تطبیقاتی

 

به اساس شرایط مراجعات (ToR)موضوعات ذیل باید در نظر گرفته شود:

 

 

 

 

 

 

 

جدول ذیل شرایط چهار مرحله تطبیق ذیل را از نگاه مالی خاطر نشان می سازد.

 

مشخصات

قیمت سرمایه گذاری به دالر امریکائی

2007

2010

2013

2016

سیستم کانالیزسیون

(به شمول پایپ عمومی و فرعی)

سیستم پمپ ستیشن

تصفیه خانه

 

10.558.150

948.750

6.647.000

 

8.032.750

3.147.895

21.735.000

 

13.868.808

 

 

 

16.947.512

1.202.026

5.750.000

مجموعه

18.153.900

32.915.645

13.868.808

23.899.538

مجموعه عمومی از 2007 الی 2016

88.837.891

 

 

3.  ماستر پلان دریناج

3.1   حالت فعلی و تحلیل پرابلم ها

 

در شرایط فعلی موضوع دریناج متکی به جویچه های سرباز  کنار سرک ها می باشد و جویچه های کنار سرک از مواد پیش ساخته  شده کانکریتی، خشتی و یا خاکی می باشد.و به شکل پروفیل U مانند اعمار گردیده است. و جویچه ها ذریعه کلورت ها قطع گردیده که اندازه آن معمولاً کوچک بوده و حتی در بعضی از قسمت ها تا حال اعمار نگردیده است.

 

ومشکل ذیل حین بازدید متخصصین از ساحه ارزیابی گردیده است.

 

 

 

پیشنهادات:

طوریکه ارزیابی گردید شرایط فعلی برای دریناج آبهای سطح الارضی و باران کافی نبوده و پلان آن غیر منظم بوده و باید اصلاحات لازم بمیان آید.

3.2   طرح مقدماتی و خواص طراحی

شهر کابل ذریعه کوه های پغمان، کوه خواجه رازاق و کوه جهل غازی در غرب وکوه کنگال، کوه خواجه رواش و کوه غریب غار در شمال و شمال شرق و کوه خورد کابل در جنوب احاطه گردیده، بر علاوه برآن کوه بچه های مانند علی آباد، کوه بالا کوه ده افغانان، شهر کابل را به دو حصه شمالی و جنوبی تقسیم بندی نموده است.

دریای کابل که از جنوب غرب به شمال شرق درحرکت است شهر کابل را به دو حصه تقسیم بندی نموده است.

چهار منبع اساسی تخلیه آبهای دریناح موجود است که آبهای ساحه دریناج ماستر پلان شهر را تخلیه نماید.

 

ساحه دریناج به اساس فاصله دریناج عمومی درنظر گرفته شده است.

 

               i.      کانال وزیرآباد (سمت شمال)

             ii.      دریای پغمان (سمت غرب)

            iii.      دریای کابل (جنوب غرب و شرق)

           iv.      دریای لوگر (ساحه جنوب شرق)

3.2.1   خلاصه خواص دیزاین (design criteria)

 

خواص عمومی طرح طور ذیل خلاصه گردیده است:

 

            (i)      از طریقه معقول (rational) در چوکات بندی عمومی استفاده شده است.

          (ii)      وقت عبور (Inlet time) 15 دقیقه برای ساحات شهری در نظر گرفته شده است.

         (iii)      زمان سیلاب ها یکساله در سیستم طرح دریناج سیلاب های خانه های رهایشی باید در نظر گرفته شود.

        (iv)      زمان و سیلاب های بازگشت برای ساحات صنعتی 2 سال در نظر گرفته شده است.

          (v)      قیمت راه برهای غیر پوشش کانکریتی به مراتب از راه برهای کانکریتی ارزان تر است، اما هرگاه مساحت افزودی که در راه برهای غیر پوش کانکریتی در نظر گرفته شده در آن صورت قیمت راه برهای پوش کانکریتی ارزان تر ارزیابی میگردد. قابل یاد آوری است که سرعت آبهای سطحی یا سیلاب نیز تاثیر بخصوص خود را در طراحی راه بر دارا می باشد.

        (vi)      طرح یک راه بر کوچک (Hexagon section) ذریعه سنگ کاری در کنار سرکهای پیشنهاد میگردد.

       (vii)      کمترین سرعت آب 0.7 متر در ثانیه در نظر گرفته شده است.

     (viii)      سرعت آب در راه بر های غیر پوشش کانکریتی نباید از 1.25 متر در ثانیه افزود گردد، معمولاً در خاک های رس که معمولاً کابل را احاطه کرده است.

        (ix)      برای راه های بزرگ پوشش سنگ کاری پیشنهاد میگردد و برای چینل های کوچک سنگ کاری و کانکریت پیش ساخته شده بهتر می باشد.

          (x)      شکل U مانند در کنار پیاده رو های پر ازدحام در نظر گرفته شده.

        (xi)      در صورت عرض جاده ها 40 -60 متر باشد، راه بر های سیلاب سیستم دو پایپه  اقتصادی تمام می شود.

       (xii)      دریناج معمولی سرباز ارزان ترین طریقه می باشد، البته چینل های سرپوشیده سیستم پایپ بسیار قیمتی می باشد.

     (xiii)      در طرح سیستم جداگانه برای کانالیزسیون و دریناج در نظر گرفته شده.

     (xiv)      سیستم چینل های سرباز زمانی مؤثر واقع میگردد که از انداختن کثافات جامد جلوگیری گردیده و یک منجمنت دقیق را تقاضا میدارد و هم مقدار آب که در انتقال کثافات کمک کند.

 

3.3   ماسترپلان

3.3.1 ستراتیژی

برای اصلاح وضعت موجوده، مشاورین از ستراتیژی ذیل بصورت رهنمود استفاده نموده اند.

 

 

3.3.2  محاسبات هایدرولیک

مقدار آب کافی باید در نظر گرفته شود تا اینکه سیلاب ها را از محل انتقال نماید که ذیلاً محاسبه میگردد.

برای انتقال آب های سیلاب و یا بارانی تسهیلات لازم دریناج ضروری پنداشته می شود باالخاصه در نواحی 3، 4، 5، 6، 11 و 15 که این عمل میتواند قسماً در کانال وزیر آباد که از نواحی 4، 10، 15 و 18 عبور می نماید عملی گردد. البته برای اصلاح و اعمار مجدد این کانال متخصصین طرح جدید را در نظر گرفته اند که حجم سیلاب ها در شرایط فعلی و بعدی را در نظر میگیرد.

 

3.3.1        نتایج 

سیستم های جدید دریناج برای 4 ساحه مد نظر توسط مشاورین دیزاین گردیده است.

پیشنهادات موجود در پلان دریناج که توسط ریاست مهندسی ترتیب گردیده است توسط مشاورین بررسی گردیده که شامل بخش مطالعاتی میگردد.

جریان سیستم آبهای بارانی مطابق میتود های عمومی برای تمام سیستم ها محاسبه گردیده است.

نتایج در جدول 10 نشان داده شده است.

مقایسه ظرفیت سیستم های موجوده با سیستم آبهای باران در آینده با استفاده از محاسبات هایدرولیک صورت گرفته است.

در صورتیکه ضرفیت موجوده سیستم برای استفاده در آینده کافی باشد ضرورت به آوردن تغیرات نیست.

در این صورت تخریبات، سائیدگی، ترمیم و اتصالات غیر قانونی باید از بین برده شود.

 در صورتیکه ضرفیت کافی موجود نباشد چینل باید عوض گردد.

در مرحله بعدی طریقه های مناسب برای تخلیه آبهای بارانی ارزیابی گردیده است.

با در نظر داشت معیار های طرح و دیزاین مشاورین طریقه مناسب را برای آینده انبخاب نموده اند.

 

 

متخصصین مشخصات سیستم ترنک (trunk system) را برای دریناج فرعی (دومی) و کلکتورهای

عمومی و دریناج ها بیرون نویس کرده اند، طوریکه ظرفیت ها را امتحان نماید.

 

با در نظرداشت شرایط مراجعات (ToR) مرحله عملی ذیل را در نظر گرفته اند:

 

3.3.4       اولویت ها

 

تحقق و فهم پروگرام های پیشنهادی اساساً ارتباط می گیرد به سطح انکشاف ساحات متفرقه و امکانات یکجا نمودن آن با پروگرام های دیگر.

بصورت عموم تطبیق پروگرام ها باید یکجا با تاسیسات انکشافی صورت گیرد. در صورتیکه امکانات هماهنگ شدن موجود باشد (طور مثال: کار اعمار سیستم آبرسانی، کانالیزسیون، سرک سازی بصورت موازی پیشبرده شود). که این موضوع باید از جانب مقامات مسؤل طرح ریزی گردد.

نظر به وضعیت محل، در اولویت باید از سیستم های موجوده استفاده گردد و در پهلوی آن پروگرام های بعدی تطبیق گردد. در صورت امکان برای تطبیق پروگرام ها ضروریست تا ظرفیت جریان کافی بدست آوردن آب تضمین گردد. ازهمین سبب در قدم نخست بازسازی توسعه قسمت های بدست آوردن آب در قسمت های پائین دریا صورت گیرد.

قیمت های واحدات استفاده شده به اساس تجارب مشاورین می باشد. مصارف بازسازی سیستم موجوده آبهای بارانی درین ماستر پلان شامل می باشد.

3.4خلاصه قیمت های سرمایه گذاری

 

جدول ذیل نشان دهنده قیمت های سرمایه گذاری 4 مرحله تطبیقاتی می باشد.

 

 

شماره

پروگرام های پیشنهادی

دالر امریکائی

1

مرحله تطبیقاتی الی 2007

 

1.1

1.سیستم های آبهای بارانی

سیستم جدی آبهای بارانی وزیر اکبر خان

ادامه سیستم ابهای بارانی (ناحیه 3)

 

998,000

461,900

مجموعه بخش آبهای بارانی  شامل 15% کار های احتمالی

 

1,678,885

 

مجموعه برای سال 2007

1,678,885

2

ساحه تطبیقاتی 2010

 

2.1

 

2.1  سیستم های ابهای بارانی

ساحه 1 دریناج  بازسازی چینل وزیر آباد

ساحه 2 دریناج  اعمار/چینل های بازسازی

 

3,432,000

336,500

مجموعه بخش ابهای بارانی  شامل 15% کارهای احتمالی

4,333,775

 

مجموعه برای سال 2010

4,333,775

3

ساحه تطبیقاتی  الی 2013

 

3.1

 

1.سیستم های آبهای بارانی

ساحه 1 دریناج تجدید چینل وزیر آبادو اعمار چینل

ساحه 3 دریناج اعمار/بازسازی چینل ها

ساحه 4 دریناج اعمار/بازسازی چینل ها

 

3,608,150

303,550

207,000

مجموعه بخش سیستم ابهای بارانی شامل %15 کار های احتمالی

 

4,736,505

 

مجموعه برای سال 2013

4,736,505

4

 

مرحله تطبیقاتی الی 2016

 

4.1

 

1. سیستم های آبهای بارانی

ساحه 1 دریناج تجدید چینل های موجوده ناحیه 15

اعمار/بازسازی چینل ها

ساحه 4 دریناج اعمار/بازسازی چینل ها

 

3,363,750

 

116,800

مجموعه برای بخش ابهای بارانی شامل  15% کارهای احتمالی

 

4,002,633

 

مجموعه برای سال 2016

4,002,633

 

مجموعه عمومی از سال 2007 الی 2016

14,751,798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. خلاصه مصارف پروگرام های پیشنهادی ماسترپلان کانالیزسیون و دریناج

 

شماره

پروگرام های پیشنهادی

دالر امریکائی

1

مرحله تطبیقاتی الی 2007

 

1.1

1.کانالیزسیون

ساحه آبگیر نمبر 5، کانال DN500 تا DN2000

وصل نمودن وزیر اکبر خان به سیستم مکروریان DN400 تا DN600

کانال DN700 تا DN800 از مکروریان الی پمپ ستیشن قلعه وزیر

 

 

6.888.000

1.094.000

1,199,000

مجموعه بخش کانالزسیون شامل 15% کار های احتمالی

 

10.558.150

1.2

 

2. پمپ ستیشن

پمپ ستیشن برای تصفیه خانه 02

 

825.000

مجموعه بخش پمپ ستیشن شامل 15% کارهای احتمالی

948.750

1.3

3. تصفیه خانه

 

 

بازسازی تصفیه خانه مکروریان

780.000

 

اعمار تصفیه خانه 02 برای 100.000p.e

5.000.000

 

مجموعه مصارف تصفیه خانه شامل 15% کار های احتمالی

6.647.000

1.4

 

4.سیستم های آبرو ها

سیستم جدید برای آبهای باران ساحه وزیر اکبر خان

امتداد دادن سیستم آبهای باران (ناحیه 3)

 

998,000

461,900

مجموعه بخش سیستم آبرو ها شامل 15% کار های احتمالی

 

1,678,885

 

مجموعه برای سال 2007

19.832.785

2

 

مرحله تطبیقاتی 2010

 

2.1

 

1. کانالیزسیون

امتداد دادن کانال ساحات آبگیر 5،1   DN1800 تا DN2000

توسعه پایپ و کانال ساحات آبگیر 3،1 و 5

 

6.295.000

توسعه پایپ های کانالیزسیون و ساحه آبگیر 1،3 و 5

690.000

مجموعه برای بخش کانالیزسیون شامل 15% کارهای احتمالی

 

8.032.750

2.2

 

2. پمپ ستیشن

بازسازی پمپ ستیشن PS02 (قلعه وزیر)

بازسازی پمپ ستیشن 01 تا 04 مکروریان

 

657,300

2,080,000

مجموعه بخش پمپ ستیشن ها

3,147,895

2.3

 

3. تصفیه خانه

توسعه تصفیه خانه 01 مکروریان برای 400,000 باشنده

 

18.900.000

مجموعه بخش تصفیه خانه شامل 15%  کار های احتمالی

21.735.000

2.4

 

4.سیستم آبهای بارانی

ساحه 1 دریناج باز سازی چینل وزیر اکبر خان

ساحه 2 دریناج اعمار/بازسازی چینل ها

 

3,432,000

336,500

مجموعه بخش سیستم آبهای بارانی شامل %15 کارهای احتمالی

4,333,775

 

مجموعه  برای  2010

37.249.420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره

پروگرام های پیشنهادی

دالر امریکائی

3

مرحله تطبیقاتی الی 2013

 

3.1

1.کانالیزسیون

ادامه ساحه آبگیر 1 و 5 DN 800 الی DN 1400

بازسازی  سیستم کانالیزسیون اپارتمان ها

توسعه پایپ خدماتی و بخش ازساحه 3 ابگیر 

وصل ساحه 4 ابگیر به تصفیه خانه 01 شامل راه مواصلاتی 

 

4.407.333

4,375,000

330.000

2,947,500

مجموعه بخش کانالزسیون شامل 15% کار های احتمالی

 

13.868.808

3.2

 

2. سیستم ابهای بارانی

ساحه 1 دریناج تجدید چینل وزیر آباد، اعمار چینل

ساحه 3 دریناج اعمار/بازسازی چینل ها

ساحه 4 دریناج اعمار/بازسازی چینل ها

 

3,608,150

303,550

207,000

مجموعه بخش ابهای بارانی  شامل 15% کارهای احتمالی

4,736,505

 

مجموعه برای سال 2013

18.605.313

4

 

مرحله تطبیقاتی الی 2016

 

4.1

 

1. کانالیزسیون

ساحه 1 آبگیر وصل کانالیزسیون سره مینه DN 700

ساحه 2 ابگیر کانالیزسیون DN400 الی DN 600

توسعه پایپ های خدماتی و بخش از ساحه 2 و 5 ابگیر

ساحه 4 ابگیر کانالیزسیون DN 1000 الی DN1400

ساحه 6 ابگیر کانالیزسیون DN 1200

 

3,045,967

2.636.900

810.000

5.344.100

2.900.000

مجموعه برای بخش کانالیزسیون شامل 15% کارهای احتمالی

 

16.947.512

4.2

 

2. پمپ ستیشن

پمپ ستیشن بی بی مهرو

پمپ ستیشن پلچرخی PSO6

 

270,240

838,000

مجموعه بخش پمپ ستیشن ها  شامل %15 کار های احتمالی

1,202,026

4.3

 

3. تصفیه خانه

تصفیه خانه 03 پلچرخی – ساحه صنعتی برای 100.000 p.e

 

5.000.000

مجموعه بخش تصفیه خانه شامل 15%  کار های احتمالی

5.750.000

4.4

 

4.سیستم ابهای بارانی

ساحه 1 دریناج تجدید چینل های موجوده ناحیه 15

اعمار/بازسازی چینل ها

ساحه 4 دریناج اعمار/بازسازی چینل ها

 

 

3,363,750

 

116,800

مجموعه بخش سیستم آبهای بارانی شامل %15 کارهای احتمالی

4,002,633

 

مجموعه  برای  2016

23,310,105

 

مجموعه عمومی سال 2007 الی 2016

103.589.689

 


 

فهرست - خلاصه اجرات

 TOC \o \h \z \u 1.   معلومات عمومی. PAGEREF _Toc115574957 \h 1

2.   ماستر پلان کانالیزسیون. PAGEREF _Toc115574958 \h 2

2.1   وضیعت موجوده – ارزیابی مشکلات.. PAGEREF _Toc115574959 \h 2

2.1.1  سیستم کانالیزسیون. PAGEREF _Toc115574960 \h 2

2.1.2   سیستم های تصفیه. PAGEREF _Toc115574961 \h 3

2.2   معیار های طرح و دیزاین/ فرضی. PAGEREF _Toc115574962 \h 3

2.2.1 معیار های عمومی طرح و دیزاین. PAGEREF _Toc115574963 \h 3

2.2.1جمع آوری فاضلاب.. PAGEREF _Toc115574964 \h Fel! Bokmärket är inte definierat.

2.2.3   تصفیه خانه کثافات مایع. PAGEREF _Toc115574965 \h 8

2.3   ماستر پلان. PAGEREF _Toc115574966 \h 10

3.2.1 ستراتیژی کانالیزسیون. PAGEREF _Toc115574967 \h 10

2.3.2ستراتیژی برای تصفیه خانه های فاضلاب.. PAGEREF _Toc115574968 \h 14

2.3.3   اولویت ها PAGEREF _Toc115574969 \h 15

2.3.4ساحه تطبیقاتی. PAGEREF _Toc115574970 \h 16

3.  ماستر پلان دریناج. PAGEREF _Toc115574971 \h 17

3.1   حالت فعلی و تحلیل پرابلم ها PAGEREF _Toc115574972 \h 17

3.2   طرح مقدماتی و خواص طراحی. PAGEREF _Toc115574973 \h 18

3.2.1   خلاصه خواص دیزاین (Design criteria) PAGEREF _Toc115574974 \h 18

3.3ماسترپلان. PAGEREF _Toc115574975 \h 19

3.3.1محاسبات هایدرولیک... PAGEREF _Toc115574976 \h 19

3.3.2نتیجه. PAGEREF _Toc115574977 \h Fel! Bokmärket är inte definierat.

3.3.3اولویت ها PAGEREF _Toc115574978 \h Fel! Bokmärket är inte definierat.

3.4خلاصه قیمت های سرمایه گذاری.. PAGEREF _Toc115574979 \h 21

4.  خلاصه مصارف پروگرام های پیشنهادی برای ماسترپلان کانالیزسیون و دریناج. PAGEREF _Toc115574980 \h Fel! Bokmärket är inte definierat.

 

 

 


بالا
 
بازگشت