تاييد از نام خراسان

 

رضا خينجی

 

افغانستان سرزمين استبداد و نابرابری ملی است. اقوام شريف کشور هويت خود را در نام افغانستان نمی يابند ولی نام خراسان که دربرگيرندهً هويت ملی همه اقوام کشور است ميتواند وحدت ملی را به مفهوم واقعی آن تمثيل کند. پس من از طرح استاد بصير کامجو و طرح سازندهً انديشه گر ملی بشير بغلانی در رابطه به نام خراسان و در رابطه به ايجاد جبههً متحد ملی حمايت خود را با اين نوشته که مبين مکنونات قلبی ام است ابراز ميدارم و محبت خلل ناپذير خود را به فرد فرد باشندگان سرزمينم از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب تقديم  ميدارم.

 

خراسان من

آريانای باستان من

خانه مهر نياکان من

جان و جانان من

مهد شيران و دليران من

رزمگاه پهلوانان من

باعث غيرت و شان من

مطلع خورشيد تابان من

بسته به رگ ايمان من

 

بياد کوهپايه های مرد آفرينت

بياد ابشار های کف الودت

بياد آسمان نيلگونت

بياد اختران نور بخشت

بياد کهکشان های صبح رنگت

بياد وارثان فرهنگ پربار و غنامندت

بياد مه رويان با عصمتت

بياد پا برهنه گان شيرگير و دشمن شکنت

و بياد همهً آنانيکه بخاطر آزادی و ترقی ات

هزاران هزار بدست ضحاکان روزگار

شهيد گرديده اند و زمانه بروی زندگانت هر گز نخنديده

روياهايم هر شب در آنسوی اوقيانوسها بپرواز در می آيد

و ترا جستجو ميکند ـ ولی آنگاه که خودم را در کنج

غربت مييابم می بينم که برايم سرابی بيش نيستی

ای قلب آسيا!

وی ای مهربان مادر!

آيا آن روز فراخواهد رسيد که ترا

با جهان مترقی برابر ببينم و از

مشاهده ات سيراب گردم

ودر آغوش گرمت اين جان شيرين را نثار کنم.

 


بالا
 
بازگشت