فعاليت های فرهنگی در شهر گوتنبرگ در سال های گذشته

 • فرهنگی قره کمر با حمايت سايرانجمن ها در راه اتحاد افغانهای مهاجر تلاش خستگی ناپذير انجام ميدهد
 • اطلاعيه انجمن فرهنگی قره کمر
 • شب شعر و غزل در انجمن افغانهای مقيم بوروس
 • کنفرانس انجمن پناهندگان افغانی در شهر گوتنبرگ
 • شب شعر و موسيقی در انجمن فرهنگی قره کمر
 • گزارش مختصرجلسه سالانه انجمن همکاری فرهنگی قره کمر برای سال 2006
 • کنفرانسی  پيرامون خشونت در خانواده
 • انجمن همکاری فرهنگی قره کمر و نهاد بین المللی زنان : اینتیگراشون وشب شعر

 • بالا
   
  بازگشت