سید احمد شاه دولتی فاریا بی

  

نزج مفکورۀ تشکیل دولت مستقل پشتونستان

***********************************************************************************************

مقدمه : تجربه نشان میدهد ابر قدرت های جهان دربارۀ گسترش ساحۀ فرمان فرمائی خود ، و زیرسیطره ویا تحت نظارت قرار دادن قسمت هائی ازروی زمین ونقاط مهم ستراتیژیک  که امکان دسترسی بجانب کشورهای دارای شرینی خاص به مذاق کشور کشایان باشد همیشه درگوشه یی ازپلان درازمدت خود میگنجانند و بعداً درنتیجۀ تنش آفرینی ها و دامن زدن جنگها ومشتعل  نمودن آتش اختلافات گوناگون ازیکطرف زمینه را برای فروش جنگ افزارهای صنایع ماشینی تولید جنگ افزاردرکشورشان مهیا میسازند وازجانب دیگرزمینه را برای تاخت وتازخویش مساعد ساخته بعضی موضوعات شامل پلانهای درازمدت خودرا با تحلیل شرایط عینی وموقعیت خاص نیروهای رزمی خود وشرکای ستراتیژیک شان توام باوضع خاص ممنطقه وکشوریکه باید  به شکلی ازاشکال بصورت کاملاً وابسته و یاتحت الحمایه ایشان قرار بگیرد به پلان کوتاه مدت خود منتقل نموده برای تحقق بخشیدن آن راهکارهائی معینی را برای رسیدن به اهداف عالی که میتواند عمل نظامی ( اشغالگری وسیطره جوئی) باشد ویامیتواند تسلط برمنابع طبیعی ( نفت وگازومعادن مهم ) ویا دست یافتن به بازارعرضه وفروش باشد درپیش میگیرند . ابرقدرت ها با این عمل سلطه گری خویش که درعصرحاضرزیرشعارمبارزه با تروریزم ، حمایت ازدموکراسی وحقوق بشر به اشغالگری وکشورکشائی مبادرت میورزند که بدترین حالت هائی را درمورد نقض حقوق بشروپایمال کردن اصول وپرنسیپ های دمو کراسی را به نمایش گذاشته اند . نمونه های بارزآن درلبنان ، سومالیا ، عراق وافغانستان بمشاهده رسید ویا میرسد.

اگرکمی به عقب برگردیم حملات خود سرانه امریکا به صربستان (یوگوسلاویا) درسال1999 بعنوان دفاع ازاقلیت های قومی و ضدیت با نژاد پرستی درحوزۀ بالقان است که هزاران نفردرنتیجۀ این جنگ کشته وهزاران نفرزخمی ومعیوب گردیدند . به قراراطلاعات رسانه ها 500 میلیارد دالربه یوگو سلاویا ضرر اقتصادی وعمرانی رسیده ومیلاسویچ رئیس جمهوریوگوسلاویا  به محاکمه کشانیده شد و درجریان تحقیق درتوقبفگاه محکمه بین المللی هاگ ( دینهاخ ) پایتخت هالند درسال 2006 میلادی چشم ازجهان پوشید . صربستان یا یوگوسلاویا یکی ازقدرتمند ترین کشورهای فدرالی درحوزۀ بالقان بود که بعد ازجنگ جهانی دوم (1939-1945) مارشال تیتو رهبرنظامی یوگوسلاویا با درپیش گرفتن سیاست مستقل خارج ازارادۀ مقامات مسکوکه درمحور کشورهای سوسیالیزم جهانی قرار داشت سوسیالیزم را باشیوه وشگرد خاص خودش که منوط به شرایط یوگو سلاویا تلقی میکرد تعقیب مینمود که نسبت متمایل نبودن به امپریالیزم جهانی ومطیع نبودن به سوسیالیزم جهانی یک اولگو ونمونه درجهان شده بود ، درهمین زمان بود که هریک ازرهبران کشورها که خود رامستقل الاراده قلمداد کرده نمیخواستند به ابرقدرت های جهان وابسته باشند ، سیاستمداران شرق وغرب اورا به مارشال تیتو تشبیه مینمودند چنانچه حفیظ الله امین بعد ازپیروزی انقلاب هفت ثور1357 وقتی به قدرت رسید گفت : ما باشوروی دوست ومتساوی الحقوق هستیم وبه هیچکس اجازه نخواهیم داد نقش برادر بزرگ را درمورد جمهوری دموکراتیک افغانستان بازی کند ، همین گفته اوسبب گردید بریژنف اورا شخص نا فرمان خطاب کند ، سیاستمداران امریکا وشوروی امین را مارشال تیتوی منطقه یادنمایند.

 حملات سرکوبگرانه زیرشعارمبارزه باتروریزم درحوزۀ بیت المقدس توسط اسرائیل که بنام بازشکاری امریکا وژاندارم منطقه مشهور شده است  درماه اکتوبرسال2006 برای نابودی کامل حزب الله لبنان وپاکسازی منطقه از وجود اعضای حزب وهواداران حزب الله آغاز گردیده مدت 34 روزادامه داشت که حتی جورج بوش وتونی بلیررهبران امریکا وبریتانیا تقاضای صلح طلبان جهان ومقامات دولت لبنان را  که فریاد آتش بس ومتوقف کردن حملات دورازعطوفت انسانی هوائی وزمینی اسرائیل را بالای تاسیسات وعمرانات لبنان سرمیدادند ناشنیده گرفته اسرائیل را به تداوم جنگ تشویق میکردند ومیگفتند باید درشرق میانه (بین اسرائیل وفلسطین وهوا دارانش) صلح پایه داربرقرار شود که منظورازان سرکوب کامل حزب الله لبنان وخلع سلاح آن وگرفتن مجال تحرکات استقلال طلبی ازمبارزان فلسطینی بود که سرانجام ادامه جنگ مشت اسرائیل را بازوناتوانی اش را دربرابررقبایش که درجمله هیچ گرفته بودند نشان داد ومنتظرین نتایج بلند پروازی های بازشکاری درمنطقه دریافتند که این بازشکاری طعمه هائی را که بایست میبلعید به آن دست نیاقت . بعد ازسپری گریدیدن سه هفته خود اسرائیل نیزاحساس نموده بود که به تاریکی مشت میکوبد وغیرازتخریب خانه های بلند منزل مردم وتاسیسات عام المنفعه ، افزایش کشته ها وزخمی ها وآواره نمودن مردم ازخانه های شان چیزدیگری نصیب شان نمیگردد  ،ازاین سبب شاید بعد ازمشوره ها باحامیان خود مجبوراً شکست نظامی دراین جنگ تحمیلی وتشویقی را قبول وازلبنان عقب نشینی کرد . صد ها کشته ، هزاران زخمی ومیلیارد ها دالرخساره ناشی ازتخریب عمرانات وتاسیسات اقتصادی به لبنان ارمغان گذاشت.

حملات اسرائیل به لبنان وفلسطین مانند حملات امریکا به یوگوسلاویا وعراق غیر قانونی ومغایرماده اول ودوم فصل اول منشورملل متحد بوده وحملات نظامی برای قلع وقمع یک گروه سیاسی وگروه قومی نیزمغایر بند اول ماده اول کنوانسیون بین المللی  حقوق مدنی وسیاسی ملل متحد میباشد که میگوید(تمام ملت ها حق خود مختاری دارند بواسطه این حق ، آنها وضعیت سیاسی اقتصادی ، اجتماعی وتوسعه فرهنگی خودرا آزادانه تعین میکنند  ...) که درمورد حل وفصل مناقشات بین کشورها ، درپیش گرفتن راه های مسالمت آمیز را توصیه مینماید . ازاپریل 2003 تاحال (جنوری 2007 ) قرین به چهارسال میگذرد بقول  بی بی سی سه هزارنظامیان امریکا وده هزارعراقی جان باخته اند اما بقول رسانه های دیگرششصد هزارعراقی کشته شده اند  وده ها هزارعراقی بی خانمان گردیده یا به کشورهای خارجی گریخته اند ویا ازیکجا بجای دیگردرداخل عراق متواری ومهاجر شده اند .  هلال احمرعراق برای 2000هزارنفرازمهاجرین خیمه توزیع نموده که بقسم بادیه نشین های ماقبل تاریخ درشهربغداد ، مرکزقدیمی تمدن اسلام وجهان بحالت رقتباری درفضای نا امن شب وروزخود را با هزاران دغدغه سپری میکنند.  

درآغاز  سال2007میلادی کمیساری نظارت براوضاع  مهاجرین ملل متحد گفت ازهر20 عراقی یکنفریعنی پنج درصد نفوس عراق  که بالاترازچهارمیلیون نفرمیشود دراثر جنگ درعراق آواره شده اند واین بزرگترین آواره گان جنگ بعد ازتاسیس دولت مستقل  اسرائیل درسال 1948 میلادی وآواره گان فلسطینی ناشی ازجنگ با اسرائیل قلمداد شده است . طبق گزارش ملل متحد ازجمله  مهاجرین عراقی دومیلیون نفربه سوریه ، لبنان ، اردن ،وسایر کشورها پنا هنده شده ومتباقی ازجمله مهاجرین داخلی هستند که درجریان جنگ ازیکجا بجای دیگر فرار کرده اند . درافغانستان نیز که ازتاریخ هفتم ماه اکتوبر2001 میلادی ازآغازین حملات امریکا تا امروز(ماه جنوری2007 )بیشتر ازشش سال میگذرد عملیات نظامی زیر شعارمبارزه با تروریزم ، تعمیم دموکراسی وحمایت ازحقوق بشر وبازسازی جریان دارد هزاران نفر غیر نظامی کشته شده وصدها خانه وکاشانه مردم تخریب گردیده است این عملیات کشتاروتخریب هنوزادامه دارد . امریکا بحیث اشغالگرعراق وافغانستان مطابق به مقررات بین المللی مکلف به تامین امنیت جان ومال مردم بود که متاسفانه تاحال به آن توفیق نیافته درخط امپراتوران قرون وسطی قرارگرفته است که بعد ازاشغال کوچکترین توجه به حال واحوال مردم نکرده تنها مقاصد سیاسی ، نظامی واقتصادی خود را تعقیب میکردند . این وضعیت ، موقعیت خوب امریکا را درجهان به یک حالت نامناسب وخلاف انتظارقرار داده است ، امریکا اگرنا عاقبت اندیشانه به پیروی ازنظریه پردازان اکستریمیست پلان حمله  به کدام کشور دیگری را روی دست بگیرد زمین گیر خواهد شد ، وظیفه بی ثمرگورباچف رهبرشوروی را به شکل دیگری  خلاف انتظارملت سه صد میلیونی اش درامریکا به نمایش خواهد گذاشت ، بجای دوستان دشمنانش خنده وخورسندی خواهند نمود . لازم است امریکا قبل ازآنکه مرتکب اشتباه جبران ناپذیر دیگری شود این اندرزشاعرآسیائی را ازنظردورندارد که میگوید;(چراعاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی)

  پشتونستان :

درباره پشتونستان سه مسئله داغ درحال حاضر وجود دارد مثل تشکیل دولت مسقل پشتونستان وبلوچستان ،  برسمیت شناخته شدن خط دیورند وتصمیم ماین گذاری ازطرف پاکستان دراین مرزجنجال آفرین که روی هریک این موضوعات مکث میگرد د :

   1ول -- نذج مفکوره تشکیل دولت مستقل پشتونستان وبلوچستان : تاریخ نشان میدهد آنچه نزد افغانها ازمدت نیم قرن به این طرف بنام پشتونستان وبلوچستان یاد میگرد د قبل ازامارت دوست محمدخان جزء قلمرو افغانستان  امروزی  بوده ودرسال 1893 درنتیجه یک معامله سیاسی وطنفروشانه امیرعبدالرحمن خان با قبول وامضای نقشه اراضی که ازطرف انگلیسها نهادینه گردیده توسط مارتیموردیورند مسئول وزارت خارجه بریتانیا به کابل آورده شده بود ازقلمروقضائی  افغانستان خارج گردیده به سرزمین هند برتا نوی که زیر سیطره استعمار انگلیس قرارداشت مدغم گردیده است .

درسال1836م

امیر دوست محمد خان که هنوزحلقه غلامی هیچ قدرتی را بگوش خود نه انداخته بود زیرفشاروطنپرستان افغانستان تصمیم گرفت

این سرزمین مورد بحث را ازپنجه اشغالگران مجد د ا ً قبضه نموده ، قلمروخود را توسعه ببخشد ومانند ملاعمررهبرطالبان به خود لقب امیرالمومنین را گذاشته علیه اقوام سیکهه که بحیث تحت الحمایه استعمارانگلیس درمناطق مربوط پشتونستان   وبلوچستان حکومت مینمودند اعلان جها د کرد اما عده یی ازافغانهای وابسته به استعمارازحاکمیت سیکهه جانبداری نموده  امیردوست محمدخان را به مشکل مواجه ساختند ، درسال1837م دوست محمدخان به تشویق مردم باردیگر اقدام به قبضه پشتونستان کرد ، جنگ آنقدرشدید بود که سپه سالاردشمن درجنگ کشته شد اما این بار نواب جبارخان برادرکلان دوست محمد خان با ولی نعمتان خود نمک حلالی نموده اشغال پیشاورومناطق مربوط آنرا به تعویق انداخت وبه استعمارگران زمینه رامساعد گردانید ودرسال1838م انگلیسها درصدد رویکارنمودن شجاع الملک بجای امیردوست محمدخان برامده درماه جنوری سال1839م بحیث پادشاه افغانستان انتصاب نموده اورا بنام شاه شجاع مسمی ساختند .  دران زمان مرسوم بود تحولی درزنده گی شخصی روی میداد نامش را بدل میکردند ، بقول حقیقت التواریخ لارد اکلن گورنرجنرال هند برتانوی دراعلامیه که خطاب به  مردم افغانستان منتشر ساخت نوشت ( پادشاه حقیقی ومستحق خاندان سدوزائی نواسه احمدشاه ابدالی شاه شجاع باسپاه خود اینک به طرف افغانستان حرکت میکند ملت افغان را ازبدبختی وسیاه روزی { جنگ داخلی} نجات مید هد وسپاه انگلیس تنها اورا کمک مینماید همینکه سلطنت برقرار شد سپاه انگلیس دوباره ازافغانستان خارج میگردد شاه شجاع به خانها وسران اقوام زمین ها همان طوریکه درآغازورود قوای امریکا به افغانستان رسانه های جمعی دانسته ویا نادانسته تبلیغ  میکردند که امریکا به افغانستان صلح ودموکراسی می آورد عدالت برقرارمیشود ، بازسازی آغازگردیده افغانستان بعد ازاین  گل وگلزارمیگرد د ، دران زمان قوای پنجا هزار نفری انگلیس با شاه شجاع ازراه قندهار وارد افغانستان شده خود را درسایه او بدون مزاحمت مردم ، به کابل رسانیده بود. اما قوای امریکا ازشمال وجنوب وارد افغانستان گشت با آنکه درکنفرانس بن ( سابق پایتخت آلمان غرب ) درراء گیری شاملان کنفرانس بیشترین راء را دوکتورستارسیرت وکمترین راء راحامد کرزی گرفته بودند بالنگرسیاسی نماینده گان باصلاحیت امریکا معلوم نیست به چه سبب ، دوکتور ستارسیرت کنارگذاشته شده حامد کرزی بصورت {مربی داری مربا بخور} بحیث رئیس حکومت موقت وبعدا رئیس حکومت انتقالی ودرمرحله سوم باوجود تقلبات وتخلفات درانتخابات که 500 صندوق جمع آوری آرای مردم بنام  تقلب آشکاراز قید شماربیرون کشیده شد ه حامد کرزی را برنده انتخابات اعلام کردند که تاحا ل با همه ناکامی ها درمورد وعده هایش به مردم به حمایت دوستانش خودرا به پیش میکشد امریکا امروزهمان  سخنان استعمار انگلیس را تکرار میکند که انگلیس ها درآغازبه قدرت رساندن شاه شجاع  انگلیسها درزمان شاه شجاع  چهارسال درکابل ماند واسناد ملکیت پشتو نستان را ازامیر دوست محمد خان گرفت وپشتونستان را درسال1845 جزء خاک هند برتانوی اعلام نمود . بعد ازختم جنگ جهانی دوم (1945م) که درکنفرانس های عدالت گستری و کنوانسیون های امضا شده ومنشور ملل متحد به آزادی ملل وخود مختاری ملت ها تاکید صورت گرفته بود مقامات بریتانیا ی کبیر بتاریخ سوم جون سال 1947 اعلامیه یی را منتشر نموده به مردم هند مژده داد که ازشبه قاره هند خارج میشود ومردم هند طبق خود ارادیت ملل ، سرنوشت خود را خود بدست میگیرند اما انگلیس ها باسوء استفاده ازوابستگی های سران قبایل به فکر آن بود  که منطقه پشتونستان وبلوچستان را به بهانه نظارت به صلح منطقه وجلوگیری ازبی ثباتی ، به پایگاه نظامی خود در جنوب خط مرزی دیورند تاسیس ودرمنطقه به شکل دیگری حضورداشته باشد چنانچه پس ازاستقلال پاکستان منطقه پشتونستان مدت سه  سال تمام زیراداره مستقیم بریتانیا قرارداشت . زمانیکه درسال 1950 پاکستان عضویت کامینویلت را که درمرکزآن انگلستان  قرار دارد قبول نمود پشتونستان به اختیارو زیر فرمان پاکستان قرار داده شد . امیران وشاهان افغانستان که یکی پی دیگری درخدمت استعمارانگلیس قرار میگرفتند هیچ کدام درفکراشغال مجدد پشتونستان نگردیدند تنها شاه محمود خان صدراعظم  افغانستان درسال1947م درمورد استرداد پشتونستان به افغانستان ، به سفارت انگلیس درکابل نامه نوشته رفع مسئولیت نمود  آنرا جدی نگرفت بناءً به نتیجه نرسید . درماه سپتامبر1947 زمانیکه سفیر پاکستان به ملل متحد آمد نماینده افغانستان ناشیانه به  حضوروی درملل متحد مخالفت کرد درحالیکه پس ازتشکیل دولت مستقل پاکستان ، حکومت افغانستان ازجمله نخستین کشور  هائی بود که آنرا به رسمیت شناخته بود وخاک پشتونستان را مستثنی قرار نداده بود . در1949 شورای ملی افغانستان بدون رسیدن به تفاهم با حکومت پاکستان، بصورت یکجانبه خط مرزی دیورند را ملغی اعلام نمود.  ازهمان تاریخ تنش بین افغانستان  وپاکستان بانوسانات سیاسی ونظامی ادامه دارد. نسبت شدت گرفتن این تنش ها در21 آگست سال 1951 روزی بنام تجلیل از احیای پشتونستان درکابل به تصویب رسید { داپشتونستان زموژ} سرزیگنال رادیو افغانستان قرارگرفت وهرسال روزنهم سنبله بنام جشن پشتونستان باشرکت سران قبایل دوطرف خط دیورند ودیگران تجلیل واین موضوع داغ نگهداشته میشد. دران زمان که  اتحاد شوروی ازحکومت افغانستان پشتیبانی میکرد وجنگ افزارهای متنوع را طبق خواست رژیم سلطنتی به اختیار آن این موضوع پاکستان را زیر تاثیر قرار داده ابتکار بدست رژیم افغانستان بود. رژیم پاکستان که درعرصه بین المللی احساس تنهائی مینمود درسال1954وارد پیمان منطقوی {سیاتو} شد که علاوه برکشورهای جنوب شرق آسیا سه کشوربزرگ  ( امریکا ، بریتانیا ، فرانسه) نیزدران عضویت داشت بعداً پاکستان یک پیمان نظامی با امریک امضا کرد که دران گفته شده بود  هرکشوریکه ازطرف کشورهای کمو نیستی اداره میشود به پاکستان تعرض نماید واشینگتن با موافقه پاکستان به وی  عکس العمل نشان خواهد داد .  

پاکستان برای اینکه درمحراق حمایت غرب قرار داشته باشد درسال 1956 به پکت بغداد نیزشامل گردید که بریتانیا ، ایران ، عراق ، تورکیه ، دران عضویت داشتند. امریکا ازترس اینکه مبادا شوروی تحریک نشود بصفت ناظر دراجلاس این پکت شرکت میکرد ، این هله پته گی سیاسی پاکستان حکومت افغانستان را بیشتر جرئت میداد که بالحن جدی تروصدای  غوربگوش پاکستان برساند .  زمانی که استعمارگران انگلیس بتاریخ سوم جون 1947 اعلا میه خروج ازخاک هند را اعلام نمود  بتاریخ  بيست و يک جون همان سال ، گردهم آئی بزرگی درمنطقه بنو تشکیل شد که دران جمعیت العلمای سرحد ، خدائی خدمتگاران  برهبری خان عبدالغفارخان ، گروهی بنام جوانان مبارزپشتون که بیست وپنج هزارافراد مسلح داشت وهزاران نفر ازمردمان قبایل دوطرف خط دیورند دران شرکت داشتند . پس ازشور وبحث زیاد فیصله کردند که پشتونستان بحیث یک دولت مستقل بوجود بیاید نیروهای مسلح رزمی قبایل درصدد استقلال کامل پشتونستان برآمده به صف آرائی آغاز نمودند که درصورت واکنش منفی ازطرف مقامات پاکستان به اقدامات نظا می دست بزنند.  اما خان عبدالغفارخان که به سیاست عدم تشدد مهاتما گاندی رهبر  مبارزان استقلال طلب هند خو گرفته بود ، اجازه اقدامات نظامی برای کسب استقلال را به جوانان مبارزپشتون نداد ، آنهارا به مبارزات مسالمت آمیز وحق طلبی وادارساخت ، درمقابل آن حکومت ضعیف وجدید التاسیس پاکستان با هوشیاری سیاسی ریفرندوم اعلان کرد که نتیجه این ریفرندوم به نفع استقلال طلبان پشتونستان تمام نگردید . وقتی درسال نزده پنجاه و سه  نعیم خان وزیرخارجه افغانستان برای مطالبه معاونت های مالی ونظامی به امریکا سفر نمود مقامات امریکا به وزیر خارجه که برادرداودخان بود اظهار داشتند { تازمانیکه افغانستان باپاکستان منازعات داشته باشد ، امریکا به افغا نستان هیچگونه کمک مالی ونظامی نمیکند } پاکستان که با شنیدن این خبر،  دوستی امریکا باپاکستان را خلل ناپذیر تلقی کرده بود مشاجرات لفظی وتبلیغات رادیوئی را علیه رژیم افغانستان افزایش داده مورال گرفت ودرسال 1955 مناطق جنوب خط دیورند را شامل تشکیلات جدید اداری ارضی  خود ساخت ونام آنرا گذاشت ، درماه نوامبرهمان سال لوی جرگه بنام دفاع  ازحقوق حقه پشتونستان درکابل دایر گردید ه برای مقابله با پاکستان خرید وانتقال جنگ افزاراز اتحاد شوروی به افغا نستان را ، تصویب نمود وبعدا جنگ افزار های مدرن هوائی وزمینی توسط رژیم شاهی ازشوروی خریداری وبه افغانستان آورده شد  ودرماه دسامبر1955 شوروی میلیون ها دالرکمک های مالی خود را برای انکشاف زراعت ، تهیه واعمارگدام ها وسیلوها به اختیار حکومت افغانستان گذاشت وبه تاسیس کارخانه جات جنگلک ، احداث میدان هوائی کابل ، اعمارشفاخانه چهارصد  بستراردو ، فابریکه کود وبرق مزارشریف ، پروژه تفحات نفت وگازدرشمال افغانستان ، تربیه کادرهای فنی ، تخنیکی ونظامی وهمچنان تربیه کادرها درتمام عرصه ها ی کارآمد برای انکشاف وعمران کشوررا آغازنمود . کمک ها وهمکاری های چشمگیر  شوروی با رژیم شاهی دران آن زمان ، حتی مطبوعات زیرسانسوردولتی افغانستان بنا به پالیسی خاص رژیم به تعریف   وتوصیف شوروی می پرداخت . درسال 1963خان عبد الغفارخان زعیم پشتونستان به کابل آمد وازطرف مقامات رژیم شاهی  بصورت وصف ناپذیری استقبال گردید . متا سفانه پس ازبرگشت به پاکستان دریک کنفرانس خبری دربرابر سوالات خبر  نگاران گفت افغانستان بسیار عقب مانده است که درتمام پوهنتون آن دوهزارمحصل وجود دارد درحالیکه درپوهنتون پیشاور تنها تعداد محصلین اناث 9000 نفر است یعنی که بهتراست پشتونستان به افغانستان نپیوندد . درطول تاریخ سران قبایل جنوب خط دیورند هیچوقت نگفته اند که به افغانستان می پیوندند اما همیشه گفته اند باید بما حق داده شود دولت مستقل پشتونستان را  تاسیس نمائیم . چنانچه درسال 1949 حکومت افغانستان سران ونماینده گان قبایل دوطرف خط دیورند را به لوی جرگه که در جلال آباد دایرشد دعوت نمود موضوع استرداد سرزمین جداشده ازپیکر افغانستان طرح گردید . مجالس سیاسی متعددی درکابل قندهارومناطق دیگردایر گریدید که عده یی ازسخنگویان قبایل جنوب خط دیورند تلویحاً اظهار نمودند که پیشاوروبلوچستان که منطقه وسیع است بحیث یک کشورمستقل بنام پشتونستان تشکیل گرد د وبرادران افغانستانی ما بما کمک بکنند قبلا سران وپیش گامان جنوب خطدیورند نیزاجتماع وسیعی را تشکیل داده فیصله کرده بودنتد که قبایل دوطرف خط دیورند بحیث یک دولت مستقل پشتونستان براساس شریعت اسلامی بوجود بیاید ، حکومت های افغانستان همیشه آرزوداشته اند که پیشاور وبلوچستان را اگر بتوانند ازقبضه پاکستان خارج نموده به افغانستان مدغم بسازند اما مردمان قبایل جنوب خط دیورند با آنکه دراین باب بروی رژیم افغانستان نتاخته اند اما همیشه به تشکیل دولت مستقل پشتونستان لنگرانداخته اند .  فراینرتتلرکه درسال 1941 وزیر مختاردولت انگلیس درکابل بوده درکتابی بنام (افغانستان) که درسال 1950 درلندن انتشاریافته نوشته است : قبایل سرحدی مسلح اند وهرآن امکان حمله وسرازیر شدن ایشان به اتفاق مردم افغانستان درسرزمین هند وستان موجود است این خطرهند شمالی وخطر صلح آسیای وسطی فقط بواسطه ضم و یکجا کردن افغانستان وپاکستان بایکدیگربهرشکلی که باشد میتواند رفع گردد واگرنظربه اختلافات روحی ، اقتصادی ، سیاسی ، ملی واخطلات آن دوکشورممکن به نظرنرسد تاریخ حکم میکند که این اخطلات عملی گرد د واگر این عملیه بشکل صلح آمیزانجام نگیرد با ( قوت) عملی خواهد شد زیرا اگر  افغانستان وپاکستان بواسطه این اختلاف ویا منقسم ودوپارچه باشد حالت مساعدی برای انقلاب وموقع مناسبی برای کمونیزم فراهم خواهد شد ) ، اگرچه این نظریات فراینرتتلربرپایه قوی استدلال تیوریک استوارنیست وتنها نیات درونی وخصمانه اورا نسبت به افغانها ومبارزان استقلا ل طلب پشتونستان ودلهره اورا ازشبح کمونیزم که دران زمان بحیث یک ابر قدرت پیشتازدرعرصه جهانی وبین القاره یی شناخته شده بود نشان میدهد با آنهم بعضی ازافراد بلند پایه انگلیس وامریکا که احتمالات ازلحاظ درک ودانش به درجه پائینتراز فراینرتتلر قرا داشته زیر تاثیراین نوشته قرارگرفته برای عملی نمودن نظریه او گاه گاهی تلاش های بی ثمرانجام داده اند. ویلیم کیسی رئیس سی آی ئی دردهه 1980 به مؤظفین جنگ باشوروی درافغانستان  گفته بود جنگ به مرزهای شوروی درشمال افغانستان کشانیده شود تا خطرکمونیزم به پاکستان سایه نه اندازد .  وقتیکه گروه طالبان بحیث لومپین گلاد یاتورهای قرون وسطی به حمایت استخبارات پاکستان درماه اکتوبر سال 1994 وارد افغانستان شده در دوسال به کابل ودرهفته اول ماه آگست سال 1998 مانند مرض وبا ، خود را به مزارشریف وسمت شمال کشوررسیا نید ند که در آن وقت شاید بعضی ازاخلاصمندان تـتـلـربر طبق نظراو درفکرمدغم کردن افغانستان به خاک پاکستان افتاده باشند چنانچه بعضی ازمقامات پاکستان بیشرمانه افغانستان را بحیث یک ازایالت صوبه شمال پاکستان یا د کرده اند . نصرالله بابرمعروف به پدرطالبان بتاریخ دهم جنوری سال روان درجریان مصاحبه به تیلویزیون خیبرگفت ( ما درزمان حاکمیت طالبان درافغانستان آنرا نه بصفت یک کشور مستقل بلکه بحیث یکی ازصوبه سرحد خویش حساب میکردیم ،   پس ازحضورامریکا درافغانستا ن ومنطقه درماه اکتوبر2001 میلادی مرض وبا (طالبان )دراثردواپاشی (بمباری)نابود شدند. کیمیا گران ویروس آفرین( حامی طالبان) هنوزهم درتلاش ایپید می ساختن این مرض وبا وطاعون اند . فراینرتتلر نوشته است :  تاریخ نشان میدهد کسی که هندوکش (سلسله کوه هندوکش ) رادردست دارد کلید هندوستان دردست اوست . این گفته فراینر  ازجمله مقوله هائی است که  درزمان رقابت های امپراتوری تزار روسیه وبریتانیای کبیرازقرن 17 تا قرن 20 ادامه داشت ودرتاریخ بنام { بازی بزرگ } یاد شده است دران زمان هم نظامیان انگلیس وهم نظامیان روس فکرمیکردند که تسخیرهندوکش  تسخیر هند است ، اما امروزهیچکس چنین فکر نمیکند. امریکا وبریتانیا که امروزافغانستان را درقبضه خود دارند سلسله کوهای هندوکش بشمول قله پامیر را که حدود هشتصد متر  ازسطح بحرارتفاع دارد دراختیار دارند وپنج پایگاه نظامی درشهرهای بزرگ وکلیدی درافغانستان با چهل هزارنظامی تا دندان مسلح دارند که نصف آن تحت قومانده سازمان نظامی نا تو متعلق به غرب درافغانستان میباشد . اکنون که خلاف تصورفراینرمؤلف  کتاب { افغانستان } اختلافات ایدیولوژیک بین امریکا وروسیه ازبین رفته رقابت برای سهمگیری بیشترازآنچه درافغانستان ومنطقه تصوربدست آمدن آن هست بین روسیه ، چین ، امریکا ، بریتانیا ، ومتحدین همسو با آنها وجود دارد ، ازهمین سبب احتمال وامکانات تشکیل دولت مستقل پشتونستان نسبت به پیشینه های تاریخی آن دراین اواخر پررنگترشده است . پس ازآغازمناقشات ومشاجرات تبلیغاتی بین ارودوگاه سوسیالیزم وامپریالیزم ، متحدین واقمارآنها درسال 1952 امریکا وبریتانیا باهمدستی مقامات کشورهای حوزه نفوذی آنها برای مهارکردن وانسداد راه نفوذی کمونیزم شوروی با زنجیره یی ازکشورهای  اسلامی ضد کمونیستی دراطراف شوروی سازمان دهی نموده میخواستند حصارامنیتی مطمئین ایجاد نمایند که ظهورپان تورکیزم وآغازفعالیت آن درشمال افغانستان بخاطرانتقال اندیشه ضد کمونیستی دربین مردمان آسیا ی مرکزی ، فعالیت پان تورکیزم در دربین تورک تباران ایران وآذربایجانی های ساکن دران ، همچنان ایجاد پان اسلامیزم جهانی وپان عربیزم که باتبلیغات وسیع رسانه های وابسته به غرب روحیه وخصلت انتی سویتیزم ( ضدکمونیزم) درآنها تقویه میگردید نمونه های آن است ، نتایج این تلاش های غربی اگرچه با انگیزه هجوم شوروی به افغانستان واقدام به موقع ومتحدانه مخا لفین کمونیزم شوروی برهبری ایالات متحده امریکا ازیک طرف به حجم چهل میلیاردالرمصارفات جنگی را دراختیارعناصر ضد کمونیستی ازکشورهای شامل زنجیره یی تحت نفوذ غرب گذاشته آتش جنگ را درافغانستان علیه شوروی مشتعل نگهداشت وازجانب دیگرباپیگیری جدی قضیه افغانستان درسازمان ملل متحد و وارد آوردن فشارهای سیاسی بالای مقامات شوروی درمورد اخراج قوای نظامی آن ازافغانستان ، سر انجام با پیمودن خط انحرافی توسط گورباچف همسو باغرب ، اتحاد شوروی زمین گیرشد وکشورهای سوسیالیستی وابسته به مسکورا دریک چرخش عظیم ، کامل الحقوق ومستقل اعلام نمود ، کشورهای اروپای شرقی شامل در بلوک کمونیزم شوروی که زیر تاثیر تبلیغات غرب قرار داشتند بعد ازاعلام استقلال با موضعگیری های ضد مسکو با اتحا دیه اروپا همسوئی نشان داده تاکنون 12 کشوربه اتحا د یه اروپا پیوسته اند اما ازجانب دیگرلشکرعظیمی از پان اسلامیزم وپان عربیزم پس از پروفاشی کمونیزم شوروی که امریکا ومتحدانش به آنها بی مهری نشان د ا د ند به دشمنان آشتی ناپذیرآنان بدل شدند وخشونت های ضدغربی را آغاز نمودند ودرنتیجه برخورد های ناسالم غرب واستفاده اززوردربرابر این لشکربیباک ، باوجود کشتن وبستن ها به میزان این لشکرافزوده میشود ونسبت برخورد های نادرست اتحادیه اروپا درمقابل تورکیه ونپذیرفتن آن به عضویت اتحادیه اروپا انگیزه یی برای ضدیت پان تورکیزم با اروپا وغرب خواهد گردید وسرانجام هم آهنگی فکری بین این سه پان( پان اسلامیزم ، پان عربیزم ، پان تورکیزم ) امکانات همبستگی برای مبارزه باغرب به حمایت ابر قدرت های شرق روسیه ، چین ومتحدین جدید آنها بشمول کشورهای امریکای لاتین مخالف با عمکرد های واشینگتن طوفانی برپا خواهند نمود همه این موضوعات قابل پیشبینی نشان دهنده این امر است که برای متضرر نشدن ازاین طوفان لازم است ایالات متحده امریکا واتحادیه اروپا به پالیسی ها وسیاست های جهان شمول خود تجدید نظرنمایند وراه های بروزدشمنی های غیرقابل مهاروفاجعه بار را سد نمایند ، اشتیاق به تشکیل دولت مستقل پشتونستان : برای پالش زدن به مفکوره تشکیل دولت مستقل پشتونستان مدتی است که درپاکستان چند ین مراتب سیمینار وکنفرانس ها دایر گردیده است محتوای گفته های آنها تلویحاً میرساند که قبایل دوطرف خط مرزی دیورند خواستارتشکیل دولت مستقل پشتونستان اند ، مردمان بلوچستان درپاکستان ازسال های 1992 خواستار تشکیل دولت مستقل اند ودرسال 1994 زمانیکه پاکستان طالبان را به افغا نستان سوق داد مبارزان بلوچستان سازمان سیاسی نظامی خودرا بنام بلوچ لیبریشن آرمی ( لشکرآزدی خواهان بلوچ ) تاسیس کردند ، حکومت مرکزی پاکستان که عملا برضد خواست ها وآرمانهای دموکراتیک مردمان بلوچستان وپشتونستان قرار دارد فعالین آزادی خواهان رازیر تعقیب وپیگرد قرارده است چندی پیش شخصیت مبارزبلوچ (نواب اکبرخان بکدی (بخدی) دربلوچستان به قتل رسید بعدا گفته شدکه عساکرحکومت مرکزی پاکستان اوراکشته اند ، حکومت پاکستان حتی ازفعال گشتن قونسلگری هند درقندهار ابرازنگرانی کرده است که با حکومت افغانستان یکجا بلوچ هارا بیشتر به آزادی واستقلال خواهی تحریک خواهد کرد ، خلیل رحمان والی ایالت سرحدی پاکستان سال گذشته درارتبات به معضله خط دیورند گفت معیار معا هده خط دیورند به پایان رسیده  است با انقضای یکصد سال چند وچون این معا هده باید مجد دا زیر  بحث گرفته میشد که نشد ، قبایل دوطرف خط دیورند کلتور وزبان مشترک دارند هیچگاه ازهم جدا نخواهند شد مقامات پاکستان وافغانستان بایست این مسئله حیاتی را درگرد میز مذاکره حل کنند ، دراین گفتارخلیل رحمان دونکته مهم وجود دارد اول اینکه  مسئولیت عدم بحث ومفاهمه مجدد افغانستان با پا کستان را بعد ازانقضای یکصد سال درمورد خط دیورند خواسته است بالای < مقامات افغانستان بیادازد وسکوت کابل را دراین باب با تکیه به ضرب المثل (سکوت علامه رضائیت است ) برسمیت شناختن  وپایشت مناطق مورد ادعای افغانستان درقلمروپاکستان وانمود میکند ، درحالیکه پاکستان شاید آگاهانه درآغازصدمین سال معاهده خط دیورند لومپین گلادیاتورهای قرون وسطی را بنام ( طالبان ) علیه حکومت کابل درسال 1994 برا ه ا ند ا خته تخریب وکشتار را دامن زد وفرصت لازم به بحث ومفاهمه مجددرا ازحکومت کابل گرفت وآنرا مجبوربه جنگ دفاعی با طا لبان ساخت که تحت رهبری شبکه استخباراتی پاکستان درافغانستان به تخریب آبادی ها وکشتاربیرحمانه مردم سمت شمال  مخصوصا به قتل تورک تباران ( هزاره ها ، اوزبیک ها و تورکمن ها ادامه میدادند بناءً اگرجنجال هائیکه بعد ازتشکیل دولت مستقل بنام پاکستان درسال 1947 برسرعدم قبول خط دیورند ازجانب مقامات افغانستان نزد پاکستان مشروع بوده باشد نسبت عدم بحث پس ازانقضای یکصد سال  ، مسئله خطدیورند را نمیتوان فیصله شده به نفع پاکستان محسوب نمود خلیل رحمان بصورت تلویحی خواستار تشکیل دولت مسقل پشتونستان است ، درصورتیکه دولت مستقل پشتونستان بوجود بیاید مسئله خط دیورند وسایر مشکلات ناشی ازنبود حاکمیت تام درمناطق قبایل دوطرف خط دیورند ، که مقامات افغانستان وپاکستان به آن مواجه اند خود به خود حل خواهد شد ، آسیا تایمز بتاریخ 29 اکتوبرسال2005میلادی نوشت ایالت پیشاور وبلوچستان به احیای مجدد قومی پشتون وبلوچ ها فعالیت را آغازنموده اند ملاقات اخیر حامد کرزی با ولی خان درایالت سرحد بلوچستان بحث داغ پشتونستان را داغ ترساخت که این  موضوع مورد حمایت امریکا نیزاست ، نماینده های افغان های مقیم امریکا واروپانیزازپیشاور وکویته ومرزدیورند دیدارکرده با حمایت ازهمبستگی پشتونها واحقاق حقوق آنهاگفتند خط دیورند برزنده گی اجتماعی واقتصادی مردمان این مطقه تاثیر منفی  گذاشته است ، دید وا د ید مخفیانه وبی سر وصدای رئیس جمهورکرزی با ولی خان ودیگران به موافقه امریکا تمایل او وتیمش را نیز به تشکیل دولت مستقل پشتونستان به نمایش میگذارد ، تلاش امریکا احتمالا براین است که چون افغانستان درمحراق توجه کشورهای دارای سلا ح های هسته یی قراردارد پلانی را باتشکیل دولت مستقل پشتونستان که قبایل دوطرف خط دیورند  را دربر بگیرد عملی خواهد کرد که رهبران آن علنی یا مخفی همسو با امریکا بوده بتوانند نقش ژاندارم منطقه را بازی کند مثلیکه اسرائیل پس ازتشکیل بحیث یک دولت مستقل درسال 1948 تا امروزهمسو با امریکا  در حوزه بیت المقدس و شرق مینه نقش ژاندارم منطقه را بازی میکند ، اگردولت مستقل پشتونستان بر وفق مراد ایالات متحده امریکا تشکیل گرد د مانند اسرائیل تا دندان مسلح ساخته خواهد شد تا هرواکنشی علیه منافع امریکا ومتحدانش را باکـنشی سریع خنثی نموده بتواند ،تلاش  برای تحقق این آرمان نه زمینه سازی برای گلوبالیزیشن وحرکت بسوی جهان یک قطبی است ونه گامی برای تامین امنیت وثبات درافغانستان ومنطقه است بلکه تلاتش برای گسترش فضای استعماری مدرن وکشورکشائی وزیستن درهواوهوس امپراتورجهان شدن است که چنین اضا فه طلبی ها زمینه سازتبارزواکنش های گوناگون دربرابر چنین خواست وحرکت ماورای قوانین قبول شده جهانی است که منجر به اسطکان خواست های جهان هسته یی { چین ، روسیه ، هند ، پاکستان ، بریتانیا  ، فرانسه ، امریکا ، اسرائیل ، کوریای شمالی) گردیده قطب بندی های سیاسی ونظامی این کشورهای دارای جنگ افزارهای اتمی زنگ خطرنابود ی تمام جهان ومافیهارا بصدا درخواهد آورد ، ازطوفان باران وآب خیزی که به طوفان نوح مسمی است تعدادی  ازانسانها وحیوانات خشکه زی وآب زی دربین کشتی نوح داخل شده ازطوفان نجات یافته نسل آنها مجددا بروی زمین پراگنده شدند وزمین را پرنمودند اما درنتیجه انقطاب کشورهای دارای جنگ افزارهای ذروی طوفان ذروی وهسته یی روی بدهد نسل انسان وذیروح خشکه وآبزی با تمام مدنیت وفرهنگ نابود خواهد گردید ،   خط دیورند ولجبازیها : قرین به 60 سال است که موضوع خط دیورند بین افغانستان وپاکستان منا قشات ، مشاجرات ولجبازی هائی را سبب گردیده است درزمانیکه افغانستان به حمایت شوروی دست بالا داشت همیشه ادغام مناطق مربوط به پشتونستان به افغانستان مطالبه میشد وگاهی برای تعین سرنوشت قبایل جنوب خط دیرند اجرای ریفرندوم طرح میگردید وگاهی با درنظر  داشت تمایلات قبایل دوطرف خط دیورند تشکیل دولت مستقل پشتونستان مطرح میشد امازمانیکه شوروی قمارسیاسی نظامی  را درکازینوی صحرانی افغانستان ازسال 1980 تا سال 1987به مفت برهای حریف خود باخت و ازافغانستان خارج شد  ابتکارعمل درمورد خط دیورند وسایرمسایل افغانستان را پاکستان بدست گرفت اکنون عکس همان طرحهای افغانستان را   پاکستا ن مطرح میسازد ، وزیر خارجه پاکستان دریک مصاحبه تیلویزیونی دراواخرسال 2006 گفت : نا تو به شکست خود درافغانستان درمقابل طالبان اعتراف کند وبرای خاتمه دادن به جنگ درجنوب افغانستان یک حکومت ائتلافی باطالبان بیدون حضورحامد کرزی تشکیل بدهد قبل بران رهبر طالبان نیزدرمقابل دعوت رئیس جمهور کرزی از طالبن گفته بود : ماوقتی ازجنگ علیه امریکا وناتو وحامد کرزی دست میکشیم که هفت ولایت جنوب کشوربحیث ایالت خود مختاربما واگذارگرد د ویا 9 وزارت خانه بما دا ده شود که به هریک ازاین طرح موافقه صورت بگیرد صلاحیت عام وتام استخدام مامورین ازبالا تا پائین بدست ماباید با شد ، این طرح طالبان که بیدون تردید ازطرف مقامات پاکستان دیکته شده است جزآغازتجزیه افغانستان ازجنوب ، نمیتوان نام دیگری به آن گذاشت گفته میشود فعلا دوطرح دربین سرحلقه های فعالین همبستگی پشتون وبلوچ وقبایلی های جنوب خط دیورند وجود دارد ، یک طرح این است که قبایل جنوب خط دیورند وایالت پیشاوروبلوچستان بصورت یک دولت مستقل کام الحقوق بنام پشتونستان  وجدا ازافغانستان ایجاد  شود زمانیکه ازطرف جامعه جهانی برسمیت شناخته شد مخیراست مستقلانه به حیات خود ادامه بدهد ویا  با پاکستان یا افغانستان درچوکات اصول وقواعد کنفداسیون فعالیت نماید ،

 طرح دوم که تقریبا مشابه طرح طالبان است :این است که ایالت فدرال پیشاورلوی قند هارولوی پکتیا بشمول قبایل دوطرف خط   دیورند باهم متحد شوند دولت مستقلی را بنام پشتونستان وبلوچستان تشکیل بدهند که دراین صورت بلوچ های افغانستان وایران  نیز به آن خواهند پیوست ، محتوای این طرح با کم وبیش تفاوت مشابه طرح نقشه جدید شرق میانه است که قبلا دریک ویب سایت اینترنیتی منتشر شده بود ،

حکومت پاکستان با طرح های گوناگون درمقابل افغانستان به لجبازی آغازکرده است که منظورش به رسمیت شناخته شدن خط مرزی دیورند است گاهی میگوید مسئله خط دیورن یک مسئله حل شده است ودراین خصوص اسنادی راکه ثابت کند این مسئله طبق معیارهای بین المللی قابل بحث وفحص نیست تاکنون ارایه نکرده است ، پاکستان برای گریزازمسئولیت مبارزه با تروریزم گاهی میگوید برای جلوگیری ازرفت وآمد تروریستان ازپاکستان به افغانستان وبرعکس درمرزسیم خاردارمیکشد وماین فرش مینماید مقامات افغانستان بجای آنکه مطابق به معیارهای موجود دربین الدول دلایل قانع کننده ارا یه بکنند سخنان غیرعلمی وغیرسیاسی ارایه میکنند مثلا میگویند سیم خاردارکشیدن وماین فرش کردن به نوارسرحدات قبایل دوطرف آن را که با هم خویشا وندی دارند  ازهم جدامیسازد وآنها ازحال واحوال همدیگرخبرگرفته نمیتوانند وازاین قبیل سخنان غیر سیاسی وغیر منطقی که صرفا جنبه ترحمی دارد ، پاکستان گاهی برای فریب اذهان دیگران میگوید : درمرزبین افغانستان وپاکستان هشتاد هزارسربازرا جابجا کرده  است ، پاکستان به این ضرب المثل متوجه نیست که میگویند ( دروغ گو دروغ میگوید شنونده قضاوت میکند)  درحقیقت التواریخ نوشته علامه عبدالحق مجددی طول خط مرزی بین افغانستان وپاکستان ازکوهای ملک سیا تا کلیک پامیر دوهزارکیلومتروانمود شده است بناءً هشتاد هزارنفر برای نظارت به این طول مرزتوظیف شده باشند قرارمحاسبه وبراورد ، درهریک کیلومترچهل نفر ودرهر25 متریکنفر میرسد که آنها میتواند به اصطلاح حصارگوشتی تشکیل داده هرگونه تحرکات خراب کارانه را لحظه به لحظه خنثی نمایند اگراستراحت ودم راستی سربازان پاسدارمرزی درنظر گرفته شده نصب آنها به به استراحت بپر دازد ونصب دیگربه پاسداری توظیف شوند نیزبه هرپنجا متر یکنفر میرسد که میتواند کنترول خوب اجرا کند ، فکرمیشود درمیزان سربازان مستقردرمرزمبالغه گردیده است ویا آنها طبق پروتوکول های خاص که دارند جلو عبور ومرو تروریستان را بنام طالب وافراد زیر فرمان بزرگان خود نمیگیرند ( باخود کج وباما کج وبا خلق خدا کج ) ، فرش ماین درمرزها غیر قانونی است : درکنوانسیون هائیکه درسال1949 درژینیو امضاشده تاکید گردیده است که درجریان  جنگ ، حقوق غیر نظامیان خارج ازطرف های متخاصم جنگ حفظ ومراعات شود درغیر آن به مجازات محکوم خواهندگردید دراین کنوانسیون درباره تعریف حقوق بشرگفته شده است : حقوق بشر دوستانه ، حقوقی است که هرانسان بدلیل انسان بودن وی درزمان جنگ بیدون هیچ تبعیض نژادی عقیدتی وغیره مراعا ت کند ، بنا به حکم این مواد کنوانسیون بین المللی کاربرد وفرش ماین درمنطقه غیر نظامی که حیات مردمان عادی را به مخاطره می اندازد جنبه های ضد حقوق بشری نیز دارد ، تلاش برای فرش ماین درمرزدوکشورصریحا زیر پانمودن اصول حقوق بشر است ، منع کاربرد ماین زمینی بتاریخ دهم اکتوبر1980 درشهر  ا و تا وا پایتخت کا نا د ا ، به تصویب رسید که بنام کنوانسیون اوتا وا معروف است شده است ، زما نی که افراطیون اسلام گرا دردوران جنگ های داخلی تاجیکستان به قلمرو اوزبیکستان نفوذ کرده به سبوتاژ آغاز  نمودند مقا مات آنکشور برای بدام انداختن این سبوتاژگران درمرزبین تاجیکستان واوزبیکستان ماین فرش نمودند وقتی در1998م  تاجیکستان اعلام نمود  74 نفر ازشهروندان تاجیکستان دراثرانفجارمین درمرزبا اوزبیکستان کشته شده اند سازمان های حراست ازحقوق بشردولت اوزبیکستان را متهم به نادیده گرفتن حقوق بشر وسرپیچی ازکنوانسیون نمودند ، نویسنده ایرانی درنتیجه یک پژوهش ، ماین گذاری ها وضایعات بشری ناشی ازانفجارات ماین مطالبی نوشته  است که فشرده رئوس این نوشته به شرح زیر است : درحال حاضر 110 میلیون ماین  خاک نهفته است هرساله دو میلیون ماین دیگر برای شکاردشمنان شان زیر زمین دفن میشود مصارف پاکسازی ماین های موجود در45 کشوربالغ به23 میلیارد دالرتخمین گردیده است ، تلفات ناشی ازانفجارات مین های موجود درزیرخاک درسراسر جهان  سالانه به 24 هزارنفرمیرسد ، خانم شیرین عبادی تورک نژاد ایرانی برنده جایزه صلح نوبل نوشته است : درایران چهارمیلیون ودوصد هکتارزمین وپنج آستان مرزی ( آذربایجان غربی ، ایلام ، کردستان ، کرما نشاه ) با ماین   افغانستان نیز یکی ازآلوده ترین کشورباماین زمینی است که از1980 تا امروزباوجود پاکسازی ها هنوزعده یی ازهموطنان ما  دراثر اصابت به ماین جان میبازند ویا معیوب میگردند ، طوریکه گفته آمدیم اگردولت مستقل پشتونستان تشکیل شود ازیک طرف  مسئله بغرنج خط دیورند حل خواهد گردید وازجانب دیگرلانه های شیطانی تروریزم زیر چشمان تیزبین کشف وتحت کنترول خواهد آمد رئیس جمهورافغانستان نیزنفسی براحت خواهد کشید واگرتشکیل دولت پشتونستان مستقل بنا به دلایلی به تعویق بیا فتد لازم است برای پایان دادن به جنجال سیاسی مربوط به خط دیورند هیئت های با صلاحیت ازافغانستان < وپاکستان بحیث جوانب این قضیه زیر نظرهیئت ملل متحد بشمول نماینده های کشورهای همسایه و امریکا واروپا توظیف شده تمام اسناد ومدارک موجود درارتباط خط دیورند که درنزد دولت افغا نستان وپاکستان وجود دارد مورد مطالعه قرارداد ه درروشنی مقررات مربوط به تعین مرزها ی بین الدول فیصله یی صادرنمایند وبه جنجال خط دیورند نقطه پایان بگذارند ، اگرچه تاریخ  نشان میدهد معاهده خط دیورند علاوه برامیرعبدالرحمن خان ، ازطرف امیر حبیب الله خان ، امیر امان الله خان ، نادرخان ، داود خان صحه گذاری شده است تنها ازطرف نورمحمد تره کی ، حفیظ الله امین ، ببرک کارمل دوکتورنجیب الله ، برهان الدین ربانی وحامد کرزی صحه گذاری نگردیده است ، چند سطر ازبرخورد شا د روان تره کی درمورد خط دیورند بخوانید : بعد ازپیروزی انقلاب ثور، درهجدهم سنبله 1357 جنرال ضیا والحق که خودرا رئیس جمهور پاکستان اعلام کرده بود به کابل آمده با نورمحمد تره کی رئیس جمهور ومنشی عمومی کمیته مرکزی حزب دمو کراتیک افغانستان درپغمان ملاقات نمودو درجریان  تبادل افکار گفت : آنچه درافغانستان روی داده یک مسئله داخلی این کشور است پاکستان قصد مداخله به آن ندارد هرگا ه افغانستان موافقه نماید پاکستان برای ستر سرحدات خو با افغانستا هشتاد هزارسربازان خودرا درطول سرحد مستقر میسازد تا امنیت برقرار باشد ، نورمحمد تره کی اظهارداست :خط دیورند یک  خط استعماری است که مثل شمشیری درپیکر افغانستان فرورفته است برای مردم آن سوی خط دیورند شرایط را فراهم نمائید تا مقدرات تاریخی خودرا ازطریق انتخابات آزاد ودموکراتیک تعین کنند هرگاه حق خود ارادیت خلق پشتون خواه وبلوچستان درقانون اساسی پاکستان برسمیت شناخته شود دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان نیز آنرا برسمیت خواهد شناخت ،

( والسلام )

 

اسناد اتکائی : ظهوروزوال حزب دمو کراتیک خلق افغانستان تالیف اکادیمیسن دستگیر پنجیری

                   افغانستان درمسیر تاریخ تالیف میر غلام محمد غبار

                   حقیقت التواریخ تالیف علامه عبد الحق مجددی

                   آرشیف شخصی وریفرنس ها

 

 

-------------------------------------------

ایمیل آدرس:sasdolati@hotmail.com

ویب آدرس :dolati23.blogspot.com

 

 

 


بالا
 
بازگشت