عبد ا لشکور خو شه چین

 

  

گا م ها ی ا ستوا ر و متین به سو ی

و حد ت و یک پا ر چگی

 

   ا زینکه مو ضوع و حد ت و یک پا رچگی جنبش پیشروو مترقی کشورمطرح بحث ا ست نا مردا نه خوا هد بود که ا ز شا هکا ریها و فدا کا ری ها ی ، نسل ا ول و نسل د وم و سوم ، محمو دی وغبا ر، وبنیا ن گذا را ن کنگره موسس حزب د مو کرا تیک خلق ياد آوری نه کنيم . آنها بخا طرا ندیشه ها ی بیکرا ن مرد م و خلق ، ا ز همه ا مکا نا ت ما دی و معنوی بخا طربه سر رسا نید ن ا ین ا رما ن شریفا نه ، بعضآ د ر زندا ن ها  جا ن با ختند و بعضی ها د ر دا م سیا ست ها ی نا بخرا دا نه ، پیچید ن وسر به کف ا ز مبا رزه د ست نبردا شتند، آ نعده کسا نیکه ا مرو ز با ما نیستند روح شا ن را شا د میخوا هیم . از جملهً هفت نفر اعضا ی کنگره مو سس حز ب د مو کرا تیک خلق ا فغا نستا ن:

 1- جنا ب محتر م سلطا نعلی کشتمند

2- جنا ب محترم صا لح محمد زیری

3- جنا ب محترم غلا م د ستگیر پنجشیری

 که د ررا ه تعلیم و تربیه نسل با لنده آ ن ز ما ن بحیث ا نسا ن ها ی  د لسوز و مهربا ن به مرد م و جا معه خو یش ا ز قلم ، قد م ، طعم، خو د تیر شد يد، ا ز قطرا ت جبین شا ن خط را ه ا نسا ن وا نسا نیت را نقطه گذا ری کرد ند،  زندا ن ها را ا ستقبا ل نمود يد،  شرین ترین ا عضا ی خانوا ده تا ن را ا زد ست دا د ید، مر گ را به چشم سر د ید ید با زهم ا ز کرده ها ی خو د پشیما ن نمیبا شید وبه ا ن ا فتخا ر مینما یید .

 من به نوبه خود ا ین  ا فتخا را برا ی شما تبریک میگویم ، هستندعده زیا دی ا ز رفقا ود وستا ن که ا زین ا فتخا را ت بی نصیب نیستند بطور نمو نه اسمای چند نفر شا نرا تذ کر مید هم.

1- جنا ب محتر م عبدا لکریم میثا ق

2- جنا ب محترم محمد ظا هر ا فق

3- محترمه د وکتو رس ا نا هیتا را تب زا د

4- جنا ب محترم نورا حمد نور

5- جنا ب محترم سلیما ن لا یق

6- جنا ب محترم محمد حسن با رق شفیعی

7- جنا ب محترم محمد سا لم مسعود ی

8- جنا ب محترم نظا م ا لد ین تهذ یب

 ما ر ش خیا با نی قو س 1345 را هیج گا هی فرا مو ش نمیکنم که زنده ياد طا هر بد خشی ا ین مظا هره را رهبری میکرد وکتا بچه قا نون ا سا سی د رد ست و ا ز طریق بلند گو

د ر پیش رو ی شفا خا نه ا بن سینا تو ضح میدا د و میگفت که ما خلا ف قا نو ن ا سا سی د ست به مظا هره نزده ا یم ، ما آ مده ا یم که بدا نیم که بر سرنما ینده گا ن ملت چه آمده است.

1- محترم ببر ک

2- محترمه ا نا هیتا را تب زا د

3- جنا ب محترم نور ا حمد نو ر

 ا ین  نما ینده ها ی قا نو نی ملت د ر مقر پا را لا ما ن مو ر د لت و کو ب قرا ر گر فته بود ند ، ا ین د ر حا لی بو د که محترمه ا نا هیتا را تب زا د  سر و کله پلسترشد ه ا ز با لا ی برند ه شفا خانه به مذا هره چیا ن گذا ر ش علت ما جرا را گزا ر ش میدا د.

بعدا زا ن ا عضا ی بر جسته حزب بنو به ، پیش رو ی سینما ی پا میر ، غلا م د ستگیرپنجشیری ، حفیظ ا له امین د ر سر چو ک سپا هی گمنا م و د ر پا ر گ تیمو ر شا هی ، دا کتر صا لح محمد زیری ، عبدا لکریم میثا ق و نظا م ا لدین تهذیب را جع به سیا ست ها ی د ولت شا هی و ما قبل آ ن به مظا هره چیا ن حر ف ها ی خو درا بیا ن کر د ند.

 د و ستا ن محتر م ا ین صحنه مظا هره بیا ن گر یک پا ر چگی حزب بو د که سلطنت وقت را به لرزه آ ورده بو د ، با زهم یا د آ ورمیگرد م که به ا رواح رفتگا ن دعا مینما یم وبه با زما ند گا نش صبر و حوصله د ر جهت سا ما ن دهی به سو ی و حد ت میخوا هیم.

  همو طنا ن عزیز! ا گر چهره سیا سی کنو نی ا فغا نستا ن را معر فی نما یم ، بهترا زآ ن چیزیکه شما میدا نید، نو نخوا هد بو د، زیرا که همو طنا ن عزیز د ر ین با ره چیزها ی زیا دی نو شته ا ند ، تکرا رش ا ضا فی ا ست.

    عمده آ ن ا ست که کدا م و طن پر ست به همه خرا بیها و ویرا نیهای کشور مهر تآ یید میگذا رد ود رجهت برطرف شد ن ا ین همه کمبودی ها د ست های ا تحا د وا تفا ق را د را ز میکند.                              

    کشورما  به ا نبا رخا نه سلا ح ها ی مهیب وکشنده مبدل گشته ا ست چهره وطن ما روز به روز زشت تر و خو نین ترمیگرد د ، پول دا را ن کشو رما هنو ز پو ل دا ر تر میشو ند و به تعدا د بینوا یا ن ومظلوما ن ا فزوده میگرد د.

      شیا طین وخا ینین به ملت زیرک وزیرک ترگشته ا ند، ظا لما ن و مستبد ین هنو ز ا ز ریختا ند ن خو ن ملت ما د ست بر ندا شته ا ند و دارد که به ا ین خون ریزی ها تا به تطبیق نها یی ا هدا ف تجا وز کا را نه خو یش ا دا مه د هند.

 با د رنظر دا شت مطا لب فو ق ، عده ا ز وطن دا را ن د لسوزوخیر خوا ه  ما را و ضعیت حا کم بر جا معه آ را م نگذا شته ا ست.  طرح ها و پیشنها دا ت و نظر یا ت را پیرا مو ن و حد ت نیروها ی    د مو کرا تیک مترقی وطن پرستا ن و ا قعی کشو ر ا را یه دا شته ا ند ، همه را د رروی یک گلیم وزیریک سقف میطلبند ، وهمه به یک صدا میگو یند که ( گا م ها ی ا ستوا رومتین به سو ی و حد ت و یک پا رچگی) بردا شته شود کا ری ا ست بجا خیلیها عا قلا نه وخرد مندانه ، با کما ل ا طمینا ن گفته میتوا نم که همه طرحها وپیشنها دا ت ا زعمق  د ل آ د مهای باوجدا ن صا د قا نه بیرو ن آ مده ا ست .

( ژیره زما وا ک یی د ملا ) ( مسا فر را د رده جا نمیدا د ند میگفت که ا سپ مرا د ر خا نه ملک بسته کن) ( کسی پیش قرا ول ا ست که پول نا ن را د رکا فی میدهد)( پس نروکه د رآ تش میسوزی وپیش نروکه د ریا میبرید) .

    ضرب ا لمثل ها ی بالا عنا و ین مکمل د ا ستا ن ها و قصه ها ا ست و ا کثرآ و طن دا را ن ما به معنی و مفا هیم آ ن پی میبر ند .

 مر دم ما ا ین تجربه را به رگ و پوست استخوا ن خود احسا س کرده ا ند ضرورتی به تکرا رمسا یل نیست ا گربه ا ستخوا ن ها وبقا یا ی گذ شته ها خو د را مصروف نما ییم، ما ا زثمره ها ی آ ینده بی نصیب میگرد یم .

 رو سها ( قبلآ قرا ر گا ه سیا سی خو د را د را فغا نستا ن ا یجا د کرده بود ند) به میل خو دآ مد ند به هرشکلی که آ مد ند ، آ مد ند خلا صه آ مد ند با ا مکا نا ت نظا می و لوژیستیکی آ مد ند ،( ولی ما در هما ن و قت طبق سیا ست سا ز ما ن خو د به آ مد ن رو سها  مخا لفت خو د رااعلا ن  دا شتیم) د رهمه تغیروتحول ا فغا نستا ن چه ا ز لحا ظ نظا می و چه ا ز لحا ظ ا قتصا دی و سیا سی و حتی در بعضی موا ر د د ر مسا یل ا جتما عی میخوا ستند نقش خود را دا شته با شند ، د رتعین تغیر و تبد ل پست ها ی کلید ی عنا صر مر بوط به خود را دا شتند ، آ نچه را که میخوا ستند ا نجا م دهند ، هیچ ما نعی وجود ندا شت ، خلا صه سیستم آ نقد ر حسا س و د رون د ر درو ن ، پیش رفته وغا مض شد ه بو د که با یک سوچ هزا رها و ملیو نها گروپ روشن وگل میگرد ید،    ا گرگا هی تغیر د ر رهبری ما سکو صو ر ت می پذ یر فت، هزا را ن مهره ا ز جا بی جا میگر د ید و صد ها د ر وا زه ها ی محبس به رخ زندا نیا ن با ز میگرد ید و هزا را ن بند ی د یگر روا نه زندا ن میگر د ید ند، ا ین تبا د له پو ست سیر و پو ست پیا زسا لها ا دا مه دا شت. ا گر دیروزحکم ا عدا م قوما ندا ن، غیا بی صورت میگرفت فردا وزا رت خا نها به ا ستقبا لش خا لی میبود نه ا ند یشه پیشروطبقه کا رگر د رمیا ن بود ونه جها د فی سبیل ا له( آ و تا به گلو بچه زیر پا) نظریا ت و پیشنها دا ت قا بل سمع نبو د ، هرکسی را که خوا ستند به کرسی بنشا نند  شا ند ند هر کسی  را که خوا ستند بی جا نما یند بی جا کر د ند یعنی همه ا و ضا ع شکل گرفته  د ر د رو ن حزب و جا معه و بی ا عتما د ی ها هما نا روسها بود ند  برا ی ما همین کلمه کفا یت میکند که د رخمیرما خمیرما یه بی ا تفا قی ا ندا خته شده ا ست ، کسی را که خو ا ستند بی آ ب بسا زند، بی آ ب سا ختند، کسی را خوا ستند ا ز لحا ظ سیا سی خلع سلا ح بسا زند کرد ند ، روسها د ر تغیر هرمهره د ست آ ورد میخوا ستند زما نیکه د ست آ ورد نبو د د ست به ا نتقا م میزد ند ما حق ندا ریم که  بخا طرخطا ها ی سیا سی  ما سکو تیشه را همیش  د ر پا ی خو د بزنیم   شخصیت ها ی سیا سی که د ر صحنه حضو ردا شتند به شکلی ا زا شکا ل همه ا فتخا را ت معنوی خود را نا خود آ گا ه  زیرسوا ل قرا ردا ده ا ند.

 ا ینگو نه سیا ست ها تا زگی ندا رد، ا نگلیس ها هزا را ن ملا و بلا برا ی ما سا خت، شیرا زه نظم ا جتما عی را به خاکدا ن شا ند یعنی که چها ر بند و کمر مهره ا جتما ع ما را میده میده کر ده ا ند.

  پیا م ز ما ن برا ی تا ن میگو ید که

  مه چه میگو یم د نبوره ا م چه میگو ید که خود را چسپا ند ن به ا ین مهره و آ ن مهره شما را ا زا ستقا متها ی اصلی تا ن با ز میدا رد، مهره ها را زما ن سا خت ، خیلی زیبا و مقبو ل بود ند و د ر گذ شت زما ن  ا ز مد ا فتید ند، جها ن مد رن و تند رونده به سرعت ما یکروا لکترو تخنیک مهره ها ی نو خو د را د نبا ل مینما یند.

  تما شا چیا ن با زی ها ی هنری را به یک لحظه می نگرند و بر د و با خت هنری د رهما ن موعد به محا سبه گرفته میشود، باآ نکه هنر مندا ن سا لها کو شید ند تا لحظه ا ی هنر نما یی نما یند.

 زما ن د یگر تما شا چیا ن د یگر و هنر مندا ن و قهر ما نا ن د یگر خو د را د ر مید ا ن د یگر میخوا هد .

 د ر مجموع همه ر و شنفکرا ن و رو شنگرا ن که ا زگزند حوا د ث  د ر ا من ما نده ا ند و د را نتظا را نجا م رسا لت تا ریخی ا ند، همه به یک آ هنگ د رآ غا ز، کنفرا س بن را سر لو حه تما م تغیرا ت و تحو لا ت ا جتما عی ، سیا سی ، ا قتصا د ی ، فر هنگی و پیا ده شد ن صلح و ثبا ت سیا سی در ا فغا نستا ن پندا شته بو د ند.

 سو ا ل پیش می آ ید که ا شترا ک کنند گا ن با هما ن تعدا د و کمیت که ضرور  بو د، نما یند گا ن جنا حها ی  چپ را با خود دا شته با شد، بد بختا نه که ندا شت.

1- آ یا کنفرا نس بن صلا حیت تصمیم گیری حقو قی دا شت؟

2- کنفرا نس بن مشر و عیت خو د را ا ز کجا  دریا فت کر ده بود عنا صر یکه  به کنفرا نس بن مشر و عیت داده بو د کدا م ها ا ند؟

 کنفرا نس بن به حضو ر نظا می ا مر یکا د را فغا نستا ن ز مینه سا زی کر د ، مطا بق به آ ن ا یا لا ت متحده ا مریکا به حمله نظا می خو د د ر کشورما مشروعیت بخشید( پلنگ و ا ژ د ها رهرد ویش د شمن ما ا ند). کشو رما بهترین ا ستید یوی مسا بقا ت جنگ ها ی سر د و گرم ا ست، مگر کسی تا جا یی نمید هد

3- د ستا ورد حضو رنظا می ا مریکا به نفع زحمت کشا ن کشو ر ما چه را به ا ر مغا ن آ و رده ا ست؟

 تنها و تنها ا ز طریق ر سا نه ها ی گروهی و وسا یل تبلیغا تی ، آ ن هم د ر قسمت آ زا دی ها ی سیا سی ، تحکیم پا یه ها ی ا قتصا د ی ، بحسا ب ا نجو ها ، کدا م تآ ثیر مثبت د رزند گی مرد م فقیرد یده نمیشو د.

ا ز حضو رنظا می ا مریکا و نا تو د ر افغا نستا ن مر د م را ضی نیستند، و کشو رها ی همسا یه د رین با ره خا مو شی ا ختیا ر کرده ا ند.

 4- آ یا زیرکا سه نیم کا سه نیست؟

5- آ یا ا یالا ت متحده ا مریکاتوا نسته ا ست که نگرا نی کشو رها ی همسا یه و منطقه را بر طر ف نما ید؟

6- آ یا ا ین خا مو شی ها دلا لت به کشا نیدن ا یا لا ت متحده ا مریکا د ر یک جنگ فر سا یشی طو لا نی د یگر نمیکند؟

 بلا شک ضرروخطرحتمی به ما ا فغا نها خوا هد بو د.

7- بصو ر ت کل سیا ست نظا می گرا نه امریکا د را فغا نستا ن و عرا ق تا چه حد به دمو کرا سی و دفا ع ا ز حقو ق بشر کمک کرده ا ست.

ز ما نیکه جنگ سر د خا تمه پیدا مینما ید؟

8- آ یا جها ن ا سلا م با ا یا لا ت متحده ا مریکا د ر مخا لفت و رو یا رو یی قرا ر نگر فته ا ست ؟

9- امریکا و ا رو پا د رشرق میا نه وا فغا نستان وآ سیا ی مرکزی منا فع مشتر ک خو د را به کدا م پیما نه میبینند که با حضو ر نظا می خو د لا ف ا ز دمو کرا سی میز نند و دفا ع ا ز حقو ق بشر را سر داده ا ند.

      قا عد تآ ا نسا ن چیزیرا طلب مینما ید که وجو د ندا شته با شد ، سیا ست گذا را ن و سیا ست مدا را ن ما چیزی را عنوا ن کر ده ا ند که در نبود آ ن آ زا دی کشو رخو د را ا ز د ست داد ه ا یم، ا و عبا رت ا ز ا تحا د و همبستگی ملی ا ست.

 ا تحا د و همبستگی ملی و گا م ها محکم و ا ستوا ر بسو ی و حد ت و قتی ا مکا ن پذ یر ا ست که سیا ست گذا را ن و سیا ست شنا سا ن کشو ر ما به سو ا لا ت نه گا نه با لا پا سخ ا را یه بدا ر ند، ز ما نی ما گا م ها ی عملی را به سو ی همبستگی و و حد ت ملی بر دا شته میتو ا نیم که سیا ست گذا را ن د ید گا ه ها ی خود را پیرا مون سوا لا ت نه گا نه صر یحآ و ا ضح و رو شن بیا ن بدا رند.

  با فهم ا زین مطلب که قوه محرکه نیرومند دا خلی ، هما نا تو ده ها ی مر دم ا ند که به بسیج و سا ز ما ند هی نیا ز دا رند و شعا ریکه د ر شرا یط مو جو د بتوا ند آ نها را متحد و متشکل بسا زد، ضر و رت به خلا قیت دا ر د .

  علا قه مند ی وجو د دا رد که ذ وا ت آ تی به سو ا لا ت نه گا نه پا سخ ا را یه بد ا رند تا بعدآ ما بتوا نیم د ر رو شنا یی پا سخ آ نها و د ید گا ه ها ی سا زما نی شا ن گا م ها ی ا تحا د را برا ی  طرح پلتفورم و خط وا حد سیا سی مشترکآ با حقو ق مسا وی به پیش بگذا ریم .

 1- جنا ب محتر م ا کا د میسین عبد ا لکبیر رنجبر

 2- جنا ب محترم   دا کتر بشر مل

3- جنا ب محترم  عبدا لحق علو می

4- جنا ب محترم عبدا لرزا ق ا ثمر

5- جنا ب محتر م شیر محمد بزرگر

6- جنا ب محترم عبدا لبشیر بغلا نی

7- جنا ب محتر م ا ما ن ا له ا ستوا ر

8- جنا ب محتر م غلا م د ستگیرپنجشیری

9- جنا ب محترم ا نجنیرعا لم

10- جنا ب محترم عبد ا لرشید آ رین

11- جنا ب محترم محمد یا سین بیدا ر

12-  جنا ب  محتر م  عبد ا له نا یبی

13- جنا ب محتر م محمد عیسی جسور

14- جنا ب محتر م عبد ا لمجید سکند ری

15- جنا ب محتر م عبدا لطیف  پد را م

 16- جنا ب محترم عبدا لرشید جلیلی

17- جنا ب محتر م جلیل پر شو ر

18- محترم حبیب منگل

19- محمد عا رف صخره

20- محترم محمد داود رزمیا ر

21- محترم فضل ا حمد طغیا ن

22- محترم ا نجنیر حمدا له گرا ن

23- محتر م زما ن گل د ها تی

24- د ر مجمو ع ا حزا ب و سا ز ما ن ها ی دمو کرا تیک نو ین

نو ت : د ر فهر ست یا د شد ه شخصیت ها ی وجود دا رند که نما یند گی ا ز گرو پ و حلقا ت سیا سی نمیکنند ولی به حیث ا نسا نها ی صا حب نظر میتوا نند ا ز نظریا ت خیرخوا ها نه خو یش روی صفحا ت کا غذ را رنگین بسا زند .

و شخصیت ها ی مستقل سیا سی و نما یند گا ن ا حزا ب که د ر فهر ست گنجا نیده نشده ا ند ولی حضور فعا ل سیا سی دا رند ونو یسند گا ن و قلم بد ستا ن کشوررا باذ آ غو ش گرم پذ یرا یی مینما ییم.

 ا مید که تقا ضا ی ا ین جا نب تکا نه خو بی با شد برا ی نزد یک شد ن ها

 

  به پا سخ سو ا لا ت نه گا نه

قبل ا زهمه ا ینجا نب عبد ا لشکورخو شه چین آ غا ز مینما یم تا د یگرا ن د رین کا رما را قوت قلب ببخشند و خو د را درین کا رتنها نبینند.

 د ر نو شته ها ی قبلی خو د تذ کر دا ده بو د م که به ریا ضی با ید ا ر زش قا یل بو د ، ا ستا د غفا رکا کر وعثما ن لند ی را به حیث ا ستا دا ن د لسوزومهربا ن وبهترین ها د ر رشته ریا ضی معرفی کرده بو دم ، آ نها هیچ گا هی د رس ر يا ضی را به شا گردا ن خو د غلط یا د نمیدا د ند، صد با ر تخته را پا ک میکر د ند که یک سو ا ل ر یا ضی د ر ست و صحیح حل گر د د.

" خشت ا ول گرنهد معما رکج"

" تا ثر یا می رو د د یوا ر کج"

 پرو ژه بن ا ز لحا ظ تیو ری خیلی ها عا لی بود مو ضوعی بو د که جها ن شمو ل، و لی ا ز لحا ظ عملی شا گردا نیکه ا ین پرو ژه ر ا پیا ده کرد ند کا ملآ بی سوا د بود ند و اگر بیسوا د نبود ند بنآ هما ن شیا طین بو د ند که به ا نسا ن و ا نسا نیت وآ د م سر تعظیم فرود نمی  آ ورند، ا ین ها ملعون شد گا ن د ر با ر خدا ا ند.       

   و قتی که سوا ل ا ز اسا س غلط بود ه با شد، ضرورت به تشریحا ت ا ضا فی ندا رد، غلط را هرقد رد نبا ل نما یی به سو ب غلطی ها ی بی نها یت میروی غلط را به غلط محا سبه کن و بعد تما م سوالا ت حل میگرد د.

 د رقسمت مشروعیتها به جوا ب سوا ل ا ول ا ینطورپردا خته میشود که.        

 جا معه بین ا لمللی با ید ميکوشيد تا جوانب متخا صم د ر جنگ ها ی طو لا نی را ا زحا لت مقا بله به حا لت مفا همه بر گردا ند و بعد مشتر کآ د ر سا ختار سیا سی کشورشا ن و به همکا ری جا معه بین ا لمللی د ر جهت با زسا زی سهم فعا ل می ساخت ، و لی جلسه کنفرا  نس بن نشا ن دا د که گردا نند گا ن کنفرا نس ، به یک طرف د رگیر قضا یا ا ر زش قا یل گر د ید ند به جا نب نیروی مستعد به کا ر قطعآ تو جه صو ر ت نگر فت و به قشر عظیمی  ا ز رو شن فکرا ن ، د ا کترا ن ، ا نجنیرا ن و ا ستا دا ن ا ین سرما یه ها ی ملی کشوربی اعتنا یی کرد ند. 

    تشویش ونگرا نیها ی کشورها ی منطقه هم ا ر تبا ط میگیرد به ا شتبا ها ت و خطا ها ی سیا سی قضا یا ی کنفرا نس بن که د رآ یند ه د ود ش ما را کو ر میسا ز د  گلوله ا ش خطا کا رها ی سیا سی را خرا ب میسا زد.

 وکشو رها ی دا را ی منا فع مشترک با ید با د رک ا همیت مسله  ا ز نو به گونه منا سب منا فع خود را ا رزیا بی نما یند ورنه همه غلطیها وا شتباها ت د ر وا زه ها ی خود شا ن را د رآ ینده ها لگد کوب مینما ید.

 بنآ ا سا س د و لت کا بل را ا ز هما ن آ غا ز د شمنا ن مر د م ا فغا نستا ن به میل خو د شا ن تهدا ب گذا شته بو د ند. نه به خیروفلا ح مرد م  ا فغا نستا ن، ا ز د ید گا ه ا ین جا نب نظا م سیا سی کنو نی ا فغا نستا ن هیج مشروعیت حقو قی و ا نسا نی ندا رد، د وا م نظا م سیا سی کنو نی ا فغا نستا ن د رد سرا ست برا ی مرد م ا فغا نستا ن، منطقه وجها ن و با ید هما ن نسخه بن سرا ز نوعو ض شو د.

 بنآ ا فغا نها ا بدآ مکلف نمیبا شند،که قوغ وآ تش متجا وزین را برای همیش به دا من خو د بگیر ند .

  تا به چه و قت ما ا فغا نها کفا ره خطا ها ی سیا سی کشو رها ی متجا و زرا د ر خا ک خو د بد هیم .

د ید گا ه ها ی ما

را ه عیا را ن جوا ن ( س، پ، ک ، ج ، ا).

را ه عیا را ن جوا ن ا لبته نا م جد یدی ا ست که بنا ضر و ر ت ز ما ن طبق بر نا مه مو قت زیر، خو د را مطرح سا خته ا ست مختصرآ تو ضیح مید هیم.

 ا ما بخا طر دا شته با شید که آ غا ز کا را ست برا ی سفرطولا نی ، ا ز طریق د ره ها وا دی ها ، بلند ی ها و پستی ها ، د شت ها ی سو زا ن، دا را ی ما ر ها و ا ژدها ر، ا ز میا ن جنگل ها ، جنگل ها ی که د ر میا ن آ ن ، حیوا نا ت درنده خو درکمین نشسته ا ند.

 این سفر طو لا نی را بخا طری ا نجا م میدهیم که مر د م خا مو ش ما بدا ن نیا ز دا ر ند که تا همه را بدا نند، ا ین با ر ا ین طور نمیگو ییم که تو ده ها را د ر پشت سر خو د میکشا نیم ، بدا نید که تودها کرا چی نیستند که با ررا تو سط آ ن ها ا نتقا ل داد ، تو ده ها مر د م ا ند ، آ ن ها نیا زدار ند که بدا نند بعدا زا نکه دا نستند شما رو شنفکرا ن مر تجع را هم ا ز بحرا ن نجا ت مید هند

 را ه عیا را ن جو ا ن ، یک جریا ن سیا سی و پیش قرا ول تو ده ها ی زحمت کش وجزء لا ینفک جنبش مترقی وپیش روکشورا ست .

 جریا ن را ه عیا را ن جو ا ن متکی به هیچ ا ید یو لو ژی نبو ده، جزخد مت به ا نسا ن زحمت کش ود فاع ا ز مظلوما ن ومقا بله علیه ستمگرا ن ملی و بین ا لمللی، و لی ا ز را ه کر د ها و میتو د ها ، ا ند یشه ها و عقا ید که به ا نسا نیت و بشر یت مفید وا قع شود حما یت و پشتی با نی مینما ید.

 بنیا د بر نا مه را ه عیا را ن جوا ن را حما یت و حفا ظت ، ا ز طبعیت و جغرا فیا ی سیا سی کشو ر ما ود فا ع مستقلا نه و وطن پر ستا نه تحت رهبری جبهه متحده مرد می ( تو ده ها) و هموا ر سا زی را ها ی ا نقلا با ت فنی و تخنیکی وعلمی و ا ستفا ده سا لم آ ن به نفع ا نسا نیت و بشریت روی زمین تشکیل مید هد .

 و ظیفه ا سا سی( را ه عیا را ن جوا ن) عبا ر ت ا زا شترا ک د رقد ر ت سیا سی  قد رت سیا سی که منبع بیرو نی ندا شته با شد

و یا کسب قد ر ت سیا سی ا ز د ست نما یند گا ن و د ست نشا ند گا ن  اجا نب ، ا ز طریق مبا رزه طو لا نی  مسا لمت آ میز و قا نو ن مند.

   ا فرا د یکه میتوا نند ا ین پرو سه را دا یما فعا ل وزند ه نگه دا رند عبا رت ا ند ا ز، با شها مت تر ین، با نا مو س ترین و با وقا رترین، آ گا ها ن و نخبگا ن و خر د مندا ن ، هو شیا را ن وجو ا ن مردا ن هر ده و قریه ، کسبه کا را ن ، شا گردا ن کا وه آ هنگر( فلز کا را ن، تبر سا زا ن ، بیل سا زا ن ، چا قو سا زا ن ، ز ر گرا ن ) نجا را ن ، د ریو را ن و ما شینکا را ن، هنر مندا ن هر گونه پیشه وحرفه، سپورت مینا ن، کا که ها و خرا با تیا ن بلست بلست سر زمین ا فغا نستا ن، د هقا نا ن بی زمین و کم ز مین ، ا ستا دا ن ومعلمین ، روشنفکرا ن متحرک ومتشبسين خصوصی

 و تجا را ن ملی .

 را ه عیا را ن جوا ن برا ی کسب قد رت ا ز مجا ری قا نو نی و مسا لمت آ میز و ا شترا ک د ر قد رت سیا سی، قرا رگا ه سیا سی رهبری کننده را ا ز بهترین ها و با کفا یت ترین ها ی عیا را ن و جوا ن مردا ن معا صر ا یجا د و تکمیل مینما ید.

 را ه عیا را ن جوا ن به جا معه متحد و یک پا رچه ا فغا ن که مر کز تو جه جا معه جها نی ا ست، پا یگا ه را ا یجا د مینما ید برا ی پیروزی صلح بر ظلمت.

  را ه عیا را ن جوا ن کو شش مینما ید تا به سطح عا لی تر ا تحا دها و ا تفا ق ها د ر سطح کشورمنطقه وجها ن د ست رسی نما ید.

 را ه عیا را  ن د ر جا معه چند ملیتی ا فغا نی که ا مرا ض هرگو نه  ا ختلا فا ت تا به مغزا ستخوا ن هر ا فغا ن ر خنه کرده ا ست، عوا مل آ نر ا جستجو هنروا د بیا ت مبا رزه را برا یش ا نتخا ب وتعین و تا به محوکا مل ا ین پد یده خا نما ن سو زتلا ش به خرچ مید هد.

پر چم را ه عیا را ن جوا ن سه رنگ خوا هد دا شت ، سیا ه وسفید و سرخ ( سیا ه جا مگا ن، سفید جا مگا ن و سرخ جا مگا ن)

 هر رنگ  پر چم بیا ن گرمقا و مت و د فا ع ا ز نوا میس ملی کشوربا ستا نی ما میبا شد.

بعد ا ز ا خذ شنید ن و خوا ند ن طر ح ها و نظریا ت همه طرف ها همه ملزم خوا هند بود که به د وریک میز بنشینند ، همه طرحها ونظریا ت را د رها ون وجدا ن وشرا فت و خرد ا نسا نی بکو بند وا زا ن  ما نند ز نبو رعسل شیره وعصا ره ا ین گل ها ی سیا سی که به ر نگ ها ی مختلف شگفته ا ند ، شهد خا لص تو لید نما یند و ا ین شهد خا لص ا ست که تما م ا مرا ض سیا سی که ما را به هیچ مبد ل سا خته ا ست ا زبین میبر د وما صحت یا ب میشو یم و صا حب و طن .

سعا د ت و خو شبختی ما د ر ا تحا د وهمبستگی مرد می نهفته ا ست

  د شمنا ن قسم خو رده ما مر د ما ن ما را ا ز هم جدا نگه دا شته ا ند تا با لا ی ما حا کمیت نما یند و سر زمین ما را صا حب شو ند.

 برا ی تو میگو یم هر کسی که هستی ، خلقی هستی، پر چمی هستی، شعله ا ی هستی، سا زا یی هستی ، به ا حزا ب ا سلا می تعلق دا ری خلا صه هرکسی که هستی ، ا گر همه ا مکا نا ت ما دی روی ز مین به ا ختیا ر تو با شد ، و جها ن تحت فرما ن و قو ما نده تو با شد،  ا گر وطن ندا شتی بی حیثیت هستی ، بیا یید که همه با هم خو درا ا زین بی حیثیتی و بی آ برو یی بیر و ن  بکشیم.

 

                        و من ا له تو فیق

                 خدا نگه دا ر همه ما و شما

 

 


بالا
 
بازگشت