عمرخيل

 

کوپنهاگن ـ دنمارک

 

محترم جرأت صاحب موسس و گردانندهً سايت آريايی

 

شما تکنوکرات برجسته و فرهنگی فرهيختهً کشور با تلاشها و جد و جهد که خصلت هميشگی شما در اجرای وظايف محوله بوده مؤفق گرديديد روزنهً آريايی را مطابق خواست زمان از نگاه مضمون و محتوا به سايت خوب و دلخواه افغانان مبدل ساختيد که من اين موفقيت را بشما تبريک ميگويم  و موفقيت های مزيد شما را تمنا دارم.

دراين اواخر بعضی قلم بدستان غير مسئول بدون رعايت اصول قبول شدهً عفت قلم ، اخلاق نويسندگی ، احترام به انسان و کرامت انسانی عقايد خويش را در سايت های مختلف به نشر می سپارند. اين آقايون صفحات سايت ها را به ميدان بزکشی مبدل ساخته اند که در آنجا خود را به هيچ نوع قانون و اصول متعهد ندانسته ، اسپهای سرکش و بی لجام خويشرا طور دلخواه می تازند و با تازيانهً چرکين خويش با استفاده از الفاظ دور از آداب و فرهنگ افغانی به يکديگر دشنام و  ناسزا ميدهند.

اين آقايون می دانند که در اين شرايط مسئوليت پاداش وجود ندارد ، دلاورانه از اصول انسانی و اخلاقی بی باکانه عدول نموده با زهر افشانی  تفرقه های سمتی ، قومی ، لسانی و مذهبی به ايجاد خشونت بين مردم افغانستان مبادرت ورزيده، به وحدت ملی ما صدمه بزرگ وارد و باعث ايجاد کدورت  و دشمنی بين هموطنان ميگردند.

دراين مقطع زمانی وظيفه نسل آگاه ووطن پرست است با درک اينکه زخمهای مردم کشورخون چکان اند ، از فقر ، گرسنگی ، عدم دسترسی به تسهيلات صحی و معارف ، بی سرپناهی و بی امنيتی رنج ميبرند ، دو مليون انسان کشور به اثر مداخلات خارجی و جنگهای داخلی زندگی خويش را از دست داده و در حدود پنج مليون انسان خانه و کاشاشنهً خود را با هست و بود خويش ترک نموده ، به کشورهای همسايه و سايرکشورهای جهان مهاجر گشتند و چشمان پراشک و گونه های اندوهگين بيوه ها و يتيمان تکان دهنده است ، اقتصاد و ساير داشتنی های ما ويران گشته است دست وحدت بهم داده و اين بدبختی ها را که بالای مردم بيچاره آمده است بحيث يک ملت يکپارچه و متحد مرهم گذاری نماييم.

هموطن عزيز قضاوت بفرماييد دراين شرايط و درين وضع که مردم ما قرار دارند از راه افروختن خشونت ، خلق دشمنی و کدورت ، طرح موضوعات سمتی ، لسانی ، قومی و مذهبی وطن پرستی است ؟ يا برعکس آب به آسياب دشمنان وطن ريختن است؟ تيری است که از عقب به کمر بيچارگان زده ميشود.

مردم کشور اين نوع تلاشهای بی موقع را جفا بخود و خيانت به افغانستان عزيز تلقی می نمايند. اين عمل نادرست ما را از مسير اساسی نجات هرچه سريع خلق کشور از شرايط طاقت فرسا منحرف می سازد که گناه بس بزرگ و نابخشودنی است.

محترم جرأت : اين مفکوره ها به سايت وزين شما نيز راه يافته و ترس جدی وجود دارد که تلاش های خائيانه متوجه سيه ساختن صفحات پاک و ارزندهً آريايی نيز می باشد. متوجه شويد که جا دادن مطالب غير اصولی ، دور از آداب و فرهنگ افغانی با محتوای خشونت افزونی و خلق کدورت و بی اعتمادی بين مردم افغانستان مغاير مرام نامهً سايت آريايی بوده و آنرا از مسير اساسی آن انحراف می دهد.

ديده ميشود که اکثر سايت های افغانی که مجريان آن اشخاص با دانش ووطنپرستان اند به اين نقيصه بزرگ ملی متوجه گرديده اند. من نيز با استفاده از فرصت از همهً آنها به کمال احترام خواهش مينمايم تا جلو اين نوع تلاش های ناسالم را که به وحدت ملی و فرهنگ غنی ما لطمه وارد ميکنند قاطعانه گرفته و صفحات خويش را از لوث دشنام های رکيک ، اهانت ها به انسان و اتهامات بی اساس ، تاپه زدن ها و طرح موضوعاتی که به يکپارچگی ما صدمه ميزنند پاک سازند.

بعضی هموطنان ما به اين عقيده اند که نام کشور بايد مطابق قدامت های تاريخی کشور به خراسان مبدل گردد. در اين بخش نويسنده با آنان هم عقيده نيست. در حال حاضروطن و مردم ما در کدام وضع قرار دارند. قبل از تعديل نام مملکت بايد يک سلسله کارهای زيادی مشترکا ومتحدا اجرا گرديده تا وطنداران ازين حالت فقر ، گرسنگی ، بی سرپناهی ، بی امنی وغيره مشکلات حياتی نجات يابند ، وحدت ملی ، عدالت اجتماعی و تساوی حقوق همه باشندگان وطن تامين گردد ، در کشور دولت غمخوار ، کارفهم و صديق حاکم گردد. آنگاه ملت خود می تواند به آسانی با روحيه واحد و يک پارچگی در مورد نام کشور خويش تصميم بگيرد. دولت موجود اگر از کسانی متشکل است که وطن را تخريب کرده اند ، دارايی های آنرا به غارت برده اند. تخريب گران هيچگاه قدرت ، دانش و ايمان ابادی وطن را ندارند. دراين راستا مشکلات بس بزرگ در پيش است که به مبارزهً بی امان همه نيروهای روشن جامعه نياز دارد.

عناصر عقبگرا و تفنگ داران به آسانی منافع خويش را از دست نمی دهند. طوريکه تجارب جهانيان نشان داده است اين قشر با سلاح های متنوع که در دست دارند با استفاده از شرايط جامعه عقب نگهداشته شده مقاومت جدی در برابر ساختمان جامعهً مترقی و مرفه بحساب می روند.

بااحترام

 

زنده باد افغانستان ميهن مشترک باشندگان اين سرزمين

پيروز باد وحدت ملی مردم اين سرزمين باستانی

 

ورانه وطنه

 

زما گرانه وطــــنه سيــــلابو وران کری                  خــــــپلو بی فرهــــنگو لـــــــيونو وران کری

لوبی په تا وشــــــی د خــــدمت په نـــوم                   سرو، سپيـــــــنو رنگينو جنگيالو وران کری

تولوکی پوره خــــــپل مقصـــــدونه کرل                  دغــــو خائـــنانـو په پــــــــــــردو وران کری

ستا عظمت جلال يی  په پردو خرح کرو                 چيغو ، شـــــــــعارونو ، اوسـورو وران کری

دغو ( خدمت گــــــارو) دبل مت په زور                 لوت په وينو رنگ کری دغو غلـو وران کری

دوی ته ملی گتــــــــی ارزشـــــت نلری                  دغــــو پلورل شــويو خپل بچــــــو وران کری

کله لرغمه نوســــــتا صـــلاح غوشــــته                 دغـــــو گـــوداگــــــيانو په پيســـــو وران کری

حه وشوو ديو په حای که بل کشــيناست                  تـــــه يـــی دلــــر بــــرو په بمــــو وران کری

اوس همه اجنبــــيان دلته قدرت لـــری                    ته د اجــــنبـــيـــــانو عــقــــيـــــدو وران کری

 

*******************

 

برادر بزرگوارم عمرخيل صاحب سلام!

از لطف و رهنمايی تان تشکر. سياست نشراتی آريايی در صفحه اول اين سايت بوضاحت بيان شده است و اينک يکبار ديگر بعرض ميرسد که :

آريايی مدافع فرهنگ عالی انسانی بوده و هرگونه تنگ نظری قومی وعقيدتی را رد ميکند. اين سايت زمينهً تبادل نظر ، گفتگو و تفاهم ميان همه وطن دوستان ، هواخواهان آزادی ، صلح ، دموکراسی ، ترقی و عدالت اجتماعی را فراهم نموده و در امر نزديک شدن آنها و وصل حلقه های جدا مانده از هم صادقانه مساعي بخرچ ميدهد. آريايی وابسته به هيچ جريان سياسی نبوده و مشی مستقل را در دفاع از دموکراسی و آزادی تبليع مينمايد.

سايت آريايی همانطوريکه نظريات آقايان بغلانی و کامجو را به نشر سپرد ، نظريات آقايان خواتی ، سادات ، نصيرسهام وجناب شما را نيز انعکاس داد و نظريات ديگری را نيزدرين زمينه نشر خواهد کرد.  ولی سايت آريايی با نظر شما کاملا موفق است که در شرايط کنونی که نيروهای ارتجاعی و عقب گرای جهادی برتمام شئون زندگی مردم ما مسلط اند و روشنفکران به جز تعدادی که در خدمت اين تنظيم و يا آن تنظيم ، اين باند و يا آن باند قرار دارند ، نقش ارزندهً در سير حوادث کشور ندارند ، طرح چنين مسايل قبل از وقت است. اکنون بسيار مسايل بزرگ ملی درپيشروی روشنفکران مترقی قرار دارد که بايد به آنها توجه بيشتر صورت بگيرد.

ما مشکلات فراوانی در وطن داریم که باید بصورت دقیق درک وبرای حل آنها گامهای مشترک دلسوزانه ووطنپرستانه برداشته شود.  از مسايل  قومی ، زبانی وسمتی دفاع کردن واهداف مقدس ميهنی را زيرپا کردن هیچ افتخاری را نصیب هیچ کسی نمی سازد  وفقط باعث افزایش کدورت ها ودشمنیهای بی مورد میگردد.  مردم ما که فعلاًمحتاج یک لقمه نان هستند چه فرق خواهد کرد که بحیث یک افغان گرسنه ومحتاج رنج بکشند ویا بنام افغانستانی  اشک بریزند وتحمل فقر وناداری را بدوش داشته باشند.  این جنگها برنده وبازنده ندارد وبازندهً حقیقی مردم محتاج وطن ما خواهند بود که نیروهای مبارز وطن مصروف جنگ های قلمی وتصفیه حسابات امراض روشنفکری خود می شوند و رسالت اصلی خودرا فراموش می کنند . بناً تقاضای من از این نخبه گان چیز فهم فرهنگی اینست که حل این مسایل را بفردا موکول کنند تا مردم از رنجها وعذابهای  جانگاه فعلی رهايی یابند وتوان وفرصت ونیاز آن را پیدا کنند که خود بدون تحریکات این وآن  در مورد مسایل سر نوشت ساز وحق وباطل تصمیم بگیرند وروشنفکران تصامیم مردمی را یاری رسانند.

 من به شما و تمام هموطنان اطمينان ميدهم و يک بار ديگر تعهد ميسپارم که سایت آریايی بخاطر تحقق اهداف در پیشگرفتهً اساسی اش  در نبرد وافشا گری ظلمها وخیانتها، بنیادگرایی وتعصبات کورمذهبی وقومی وزبانی ، بدون موضع گیری جانبدارانه از قوم وزبان خاص ولی در دفاع از اکثریت مردمان زحمتکش، شریف ومظلوم وطن به پیش خواهد رفت واجازه  نخواهد داد تا سياست موجودسایت با چهره  شاخص فرهنگی وووطن پرست ، ترقی خواه وچپی باثر تحریکات ودسایس حلقات معلوم الحال تضعیف و تخریب شود.

عليرغم سلطه زيانبارجهل وتعصب وکوتاه انديشی ،فرهنگ ستيزی برافکاروانديشه های تعدادی از« روشنفکران » ما ، فقط تکيه برسنن وارزشهای والای ملی و مترقی ، تاريخی، منطقه ای و جهانی قادر است تا وحدت ووفاق ملی را تامين و وجدان مشترک ملی را احيا نمايد.  آرزومنديم بتوانيم روشنفکران دارای انديشه های گوناگون ومواضع متفاوت آنها را با هم نزديک سازيم ، موارد وفاق ملی ـ ميهنی را بالا برده و بر خط نفاق افگنانه تعدادی از متعصبين خط بطلان بکشيم.

  با عرض حرمت

عزيز جرأت مسئول سايت آريايی


بالا
 
بازگشت