امان الله استوار

 

 

(( هـــــر کی را دردی رسد نا چار گويد وای وای ))

 

قــــــــــــــمـــت د و  هــــــــم

مـــر د م و اقعيتنگر و عا د ل ما می گو يــند که : (( آ نجا ئی ميـسـو ز د که د ر آنجا آ تــش قرار د ا ر د )) ۰ هــمـگا م با اوجــگيری فا شـيز م هــتـلر ی و ميليتا يز م جا پا ن بر تر ی جو يا ن قو می وامتيا ز طـلبا ن زبا نی و ملی و شـــو و نيســتها ی و طنی ما با تـقـلـيد از پـيـشو ا يا ن ســتمگر و خو ن  آ شـا م شــان به ســطح جها نی سـر نو شــت خو را با ســر نو شت آنها گره زده و بر ا سا س مشا هــد ه د ست آ ورد ها ی سا لهای ا و ل بــقـدرت ر ســيد ن فا شــيـز م هــتلــير ی که پير و ز يها ی آنها بر تر ی جو يا ن قو می ما را شــيفـته ء خو د ساخته بو د که ا يــــشا ن با الگو بر د ا ر ی ا ز عملکرد ها و تبليغا ت زهـر ا گــين فا شــيز م آ لما ن د ر و طن ما بر آ ن ا با و قبا ی اســتــبـد ا د شــر قی پو شا نيده و در پر تو کلــتو ر قـبـيلوی خود جـهـت غنا ء بخـشيد ن به آ ن مکـتـب منفــور شيوه ها و طرق جد يد ی از ظلم و ستمگر ی تــيـپ ا فغا نی ر ا بر آن علا و ه نمو د ند ۰
 

ا ز آ نجا ئيکه در مورد ستمگريها ی ا مير عبـد الر حما ن خا ن بر ضــد برادرا ن هزاره ، ازبکها ، تر کمنها ـتا جگها  و بعضی از  قبا ئل پــشـتـو نها تا هـنـو ز بشکل محد و د چـبز ی و نا چيز ی به تا ريخ سـپرده شده است ۰خا طر نشان ميگردد که : تعد يهای آن امير خون  آشا م بر ضـد برا دران هزا ره ء ما نسـبـت بديگر مليتها نها يت شديد ، بی رحما نه ، ظا لما نه و دور از انصا ف و عا طفه ء انسا نی بوده است ۰ لذا اين صفحا ت خو نين و شرم آ ور تا ريخ کشــو ر ما تو سط قلمبـد ســتا ن سا بق و نسل نو بر ادران هــزا ره ما تجز يه وتحـليل گر ديد ه و باز با ر با ر مورد بر رسی ، تجز يه و تحـليل قرا ر خو اهـد گر فـت و در او راق تا ريخ خونين و حسر ت با ر مر د ما ن ما ثـبـت خواهــد شــد و در مورد ستمگری های نا در غدار و قوماندا ن عمومی و جنايت پيــشه ء آن محمد گل خا ن مـهمـند در شـما لی و کو هــد ا من زمين قلــمـبـد ســتا ن ز يا دی در را س مـير غـلا م محمد غبا ر مورخ بزرگ کشور ما اين سر تا ج مورخين عصر نوين دقـيـقــتري و مســتـنـد تر ين معلو ما ت ر ا بـشـکل برهنه و عر يا ن بيا ن نموده است که جا ی بر ای کج بحثـــيها و سفسطه گوی ها ی ميا ن تهی در آن با قی نما نـد اســت ۰ با عر ض احتراما ت مز يــد مخلـصـتا ن ا ز شـما نو يــسنـد ه گا ن محتر م مليــت برادر هــز ا ره و قلمبــد ســتا ن تو ا نا شما لی و کو هـد امن زمين برادرا نه تـقـا ضـاء می نما يم که يکبا ر ديگر در پر تو ار قا م و معلو ما ت ارزنده ء دست دا شته ای خود و يا با ا ستــفـا ده ا ز آرشــيف های گونا گو ن در دا خل و خا رج از کـشـو ر با زحمتکشــی ها ی لازم و کا ر خــستگی نا پذ ير دين وطنی خود را برا ی تهيه و ترتـيــب تا ريخ و اقعی کشور ما که در آن جنا يا ت حکا م جا بر، مـسـتـبد وستمگر دستگاه حا کمهء قبيله سا لا ر کا ملاءافشاء و بر ملا گرديده با شد اداء نما يد ۰
  همو طنا ن عـز يـز و ا فغا نها ی دور از ميهن ! طـو ر يکه مردم ما ميگـو يـنـد (( هـر کی را دردی رسد نا چا ر گو يد وای وای )) چـون بنده فعـلا به عمـر پــيـغمـبر بر حـق جها ن اسـلا م رســيـده و شا هـد زنده ء حوا دث  ، جر يا نا ت ، تعديها ـ ســتمگريها ـ غا ر تگريها ـشکنجه نمودنها ـ حق تلفيی ها ـ غل و زنجير نمودنها ـکتاب ســو ز يها ـ ويرا ن نمو د ن قـبر ســتا نها ـنا بود نمودن آثار تاريخی و فرهنگی ـ کتا بخانه ها ی شخصی ـ تغيير دا دن نامهای محلات ـ تو هين وتحقير نمودنها ـ غصب زمينهای مردم ـتصرف نمو دن با غها و چها ر با غ ها ی مـردم ـ تصـرف و غارت نمودن حيوا نا ت مـردم ـلت و کوب ونمودنها ـ  د شـنا م دادنها ـ دزد با شی شــد نها ـ ا يـجا د با ند گرو پها ی مـسلح ـ سود خوری ها ــ رشـوه ســتا نيها ــ مــسخـر ه و تو هين نمودنها ـ اتها م بــستنها ـ سر کو بگريها ــ ز ندا نی نمودنها ــبی هـو يت نمو دنها ــتعجــيـز نمو دنها ـ ـفـر هـنگ زدا ئی ها ــ برتريجوی های گوناگون ـ عظمت طلبی ها ۰۰۰ وغـيره ۰۰۰ وغيره که از طرف برتری جويان قومی در چوکات پروگرامهای جا بجا سازی نا قلين پــشـتون تبا ر کــشو ر ما تحـت ر هبری و زيــر محمد گل خان مهمند و اطرا فـيا ن و ی سا ز ما ند هی ـرهـبری ـ و در عمل پــيا د ه گـر ديـد وتا هـنو ز سـلسـلهء آن جفا کاری های تاريخی بشکل و محتوای ديکر در جريان است ۰چون بنده يکی از شا هد ان عينی قسمتی از ستمگريها بر ضد با شنده گان اصلی زا دگاه خود بلخ هــستم ۰ فهـر سـت فوق را باز هم ميتو ا ن ا د ا مه دا ده و هــزاران هـرار اضافه رويها ـتجا وز گريها ـ ستمگريها ـو حقــتلفيها ی آ نــها را از شا هــدا ن عينی پـر ســيـده و بر اساس هـزارا ن هـزار ا سنا د مو جو د ميتو ا ن ثـبـت تاريخ سيا ه و ننگين ســتمگران نمود و در صو رت ضـرورت در يک محکمه عا د لا نه تقد يم نمود ه و جنا يت کا را ن آشکار و پنهان را محا کمه کــر ده عـد ا لت را تامين وتطبيق کرد ۰ مـردما ن بو می بلخ نا مـد ا ر ما آ نقدر کوبيده شده سـرکوب و شکنجه گرديدند و تا هـنو ز از را سترين تا چـپ ترين ر ژ يم ها حـتی ا ما ر ت شر يعت ا سلا می و امير المو مينين ( ! ) جــهـا ن ا سلام نيـز از حال مـردم مظلوم ما در وقت حکمروا ئی خود نيـز چـيزی نپر سيده است

و مـردما ن آن محلات به اين ستمگـر يها و حق تلفيها طوری عا دت کـرده اند که بگوی برای ايشان اين استبدا د و بی عد ا لتی ها در برابر کــفـر ا ن نعمت شد نـشا ن از بار گاه خدا وند (( ج )) نا زل گـر ديده با ـشـد ايشا ن در زمـينه تن به تـقــد ير دا د ه اند و از هـمـين لحا ظ نـيـز با شنـد ه گا ن د يا ر مـن بـه خصلت گو سفند ی داشــتن شـهـر ت يا فـتـه ا ند ايشان از بـسکـه به هــر در و د روا زه مـر ا جـعـه و عــر يضــه نمو ده ا ند کـه هـمـه فا قـد ا رزش و بی فا ئيد ه بوده است لذا آ نها نا امـيد گـر ديده ا ند چون هــر عکس العمــل آنها تا هـنو ز به شــد ت سر کوب گــر د يد ه ا سـت وبا شــنـد ه گا ن اصلی و صا حبا ن نسل اندر نسل بلخ نامــدا ر ما اعتراض و شکا يت را خـطـر نا ک و مضـر بحا ل خود دانـسته و مـيد ا نـنـد چو نکـه ا ز تما م رژ يمـها ی چــپ ـ چـپ افر اطی را ست و راست افرا طی و ا ز کليه دولتها ی مـنـفـور و سـتمگر و بخصو ص طی يک قـرن آخــر ر و ز خوش نـد يـد ه اند و به مو جـو د يت چـيـز ی بـنـا م عـد ا لت ا سلا می ـ برابری ــ بر ا دری ـ حـقـوق بشر دمو کر اسی در کـشو ر ما  بی با ور شـده ا ند چو ن بعد از هـر شـکا يـت و عــر يضـه بـه مقا ما ت دولتی ايشان بشــد ت و بطور بی رحما نـه از طر ف ا د ارا ت مـذ کور سر کو ب گـرديد ه ا ند آ نـهـا حکومت را از افغا ن و افغا ن را حـکـو مت د ا نـستـه و از عــر يــضـه و شـکا يت نمو دن نها يت و حــشـت د اشــتـنـد و آ نرا معا دل بر مخا لفت به تـقــد ير و قــسمـت خود دا نســتـه و از هـر گو نـه مخا لــفـت و اعتراض جــد ا ء پــر هـيز ميکــر د ند و تا هـنـو ز نيز مــيکـنـند ۰مثلــيکـه مـيگـو يـنـد (( ما ر گزيد ه از ريسما ن ابلق ميتر ســد ۰ )) ۰ نميدا نم کـه در ا وضا ع و احو اليکه فـعـلا ء در جريا ن ا ســت مر دمان زادگا ه من  ا م ا لبلا د چه و قت به حقــو ق حــقـه ء خود خواهند ر ســيـد ؟ ۰بــخـصـو ص که نو ا قل بلخ  به حــز ب ا سلامی گلب الدين حکـمـتيا ر تــنـظيم بوده ا يشا ن گلب ا لد ين حکمتيا ر جنا يــت پـيـشـه ر ا رهــبر ــ پــيـــشوا ء و تـطـبـيـق کـننـد ه ای آ رزو هـا ی بلند پـر و ا زانـه ء شــونـيـســتـی و بـنـيـا د گر ا نه ای خـو د ميــد ا نـنـد نا گفـتـه نـمـا نــد ا يـشـا ن بـه قـو مـا نـد ا نـی جمعه خا ن هـمـد ر د فعلاء والی و لا يـت جو ز جا ن بـد ســتـو ر حکـمـتـيا ر جـبـهه شما ل را به نـفـع طا لبها و بر ضــد جـنـر ا ل دوسـتم ســقو ط داده و تما م قو ما ندا نها و ا عضا ی حــز ب ا سـلـا می کا ماـا ء د ر ســنگـر طا لبا ن قــر ا ر گــر فتــه و به ا جر ا کـنـنـده ای فـعـا ل برنامــها ی نـنـگـيـن طا لبا ن و القا عد ه تـــبد يل گر د يد ه و جنا يا ت بـيـشــما ر ی را طی زما ن زما مد ا ر ی طا لبا ن د ر و لا يا ت شما ل انجا م دادند  ۰ فــهمــيـد ه نشد کـه چســان ؟ بطور معـجز ه آ سا ءاين قو ما ند ان بر جــسته طا لبا ن و القا عده بــعــد از سقوط حا کـمـيت طا لبا ن با دامـن ز د ن بر ا خـتلا فا ت جـنـر ال د و ســتم و ا ســتا د عطـا محمد نور بمقا م قو ما ند ا نی قو ل اردو جنرا ل دو ستم ا ر تـقا ء داده شد تا انيکه در قطا ر گرو پی از قوما نانها ی طا لب  شـده ء حز ب ا سلامی که اين مــر ا تبه محتر م کــرزی صا حــب آ نها را د ر آغـوش اش گــرفته بخا طر تــقـد ير از کار نا مه ها ی ننگــين و ر سوا ء آنها ايشا نرا بحيث والی های و لايا ت بر گـز يد ند از جمله جمعه خان هــمــدرد اولاء والی و لايت بغلا ن بعد از انجا م ر سوائی بـزرگ در آ نجا مثليکه آ دم در روی زمين نما نده با شد او را بحيث والی جو زجان تعيين نمودند که تــر ا ژ يد ی شــبر غا ن را سازماندی نمود بنده در زمينه قبلاء زير عنوان ( ( تــر ا ژ يـد  ی شــبر غــا ن ))  در سا يتها ی ا نتر نتی مطا لب نوشته کــرده ام حد اقل يکبا رخوا ندن متن مذکور  را برای همو طنا ن گــر ا نقــد ر مــفــيد ميد ا نم ۰


  خو انــده گان گــر ا نـقـدر : اينــجا نب بحد توان کو شــش خواهم نمود که در عـر صه ها ی مورد نظـرمعلوما ت د قــيـق داده و انگيزه ها ی ا صلی عملکـرد های آ نها را ريشـه  يا بی نما يم  انيکه چرا ؟ برتری جو يا ن قو  می با اعما ل فا شــيـت ما با نه ای خود بر ضد با شــند ه گان اصلی ام البلا د بستمگری بی ما نـنــدی مبا د ر ت و رزيدند ۰ با اما نـتـد اری کامل در ز مـنـه جوا بهای روشن ا را ء نموده و همهء دسا يس ـتو طهء ها و ستمگــريها ی آنها را طـو ری ا فشا ء و رسوا خواهم نمود که جا ئی برای سفسط گو ی ها بستمگـران و نو کـرا نشان با قی نما ند هــد ف از بيان حقا يـق تلخ تا ريخی که بحيث مشــت نمو نه ای ا ز خـرو ا ر جنا يا ت و فجا يع صو رت گــرفــته طی ســده گـذشته را برا ی آ شنا سا خن همو طننا ن  گــر ا نــقد ر با صفحا ت درد نا ک ا و را ق تاريخ کشو ر ما که پر ا ز ســتــمـگـر يها ی د د منشا نه ميبا شـد ۰ و مـنظــور اصلی و ا سا سی اينجا نب جلو گــر ی از جعلکا ر يها ی تا ر يخی ميبا شـد که تا هــنـو ز صورت گـر فته است ۰ اينکه در آ ينـد ه با شند ه گا ن اصلی سمت شما ل ( تــر کســتـا ن ديــر و ز ) و بخصــو ص فــرزندا ن بــلــخ نا مد ا ر ما با اين جنا يت کاران شونيست چه خوا هــند کــر د ؟ مـربو ط به تصا ميم تاريخی خو د آنها ست ۰ 

هــمــو طنا ن عــزيــز وا فـغـا نها ی دو ر از مــهـن ! نا گــفـتـه نمـا نـد کـه سـا لـها ی ز يا د ی ا نتظا ر کشيد م تا کدام فــر دی از همو طنا ن گـر ا نـقد ر م ازين فا جـعه ء تا ر يخی و از ســتمـگــری هـا ی بی ما ند عصر با توانمنـد ی بی نظـيـر ی پرده بر دا رد و بد ين و سيله بر ز خمها ی خون چکا ن با شـند ه گا ن اصلی بلخ نا مـد ا ر مــا   مــر هم گذارد و لی با تا سف ا ز قلمبد ستان توانا کـشـو ر ما تا هـنـو ز کـه خـيليها نا وقت شــد ه است کـسی حا ضر به انجا م اين ر سا لت تا ر يخی نگــر ديد ۰ لذا مجـبـو ر اء خد مـتگا ر شما با دا نش کم و تـجـر بهء نها يت محـد و د يکه در عـر صه ء ادبيا ت وو بخـصو ص نا رســا ئی ز يا د يکه در فـن نو شتن مطا لب د ا رم و با حفظ د ا شـتن تما م کمبو د يها ی خود در زمـيـنه برای افشا ء يک تـر ا ژ يد ی بزرگ و و حــشـتــنا ک و ســتمگســتر تا ر يخی   ا قــد ا م کـردم اميد وارم که مورد حما يت و پـشـتـيـبـا نی عـد ا لت پـسـند ا ن ر ا ستگو و مبا رزين بی باک کشـو رم در سر تا سر جهان قـرار گير م و ميد ا نم که با ديو وحشت ـجهالت ـ ســتمگــر و بی عدالتی دارم که پنجه ميد هم ۰

زا د گا ه من بلخ نا مدا ر و پر آ وا زه ما که حـيــثـيـت ما در دوم را برا يم دا رد و درخرا بی و بر با دی های آن و ستميکه در حـق مردم و تا ريخ پر شـکوه بلخ تا هـنـو ز روا دا شـتـنـد بـيـشـتـر از مـرگ ما درم برا يش اشک ريخته ام فرا موش نگــرد د که زادگاه من بلخ که شا هـد با ر با ر و يرا ن شد نهـا و با ر با ر آ با د گـر ديد نـهـا بوده ا ست و مـهـد ظهور دين زردشـت ، دينکه بر بـنـيـا د (( پندا ر نيک ـ گفتا ر نيک ـکـر دا نيک )) بنا گـرديده و آ تـش را بحـيـث منبع نور و روشنی و يک ماده ءگـر ما بخـش ـ پا ک ـ مـفـيد و خد مت کننده بر ا ی بشريت و ناد بود کـنـنـد ه ءبد يـها می دا نسـتـنـد و بر دا شت فوق يکی از با ور های دينی مـر دما ن ا م ا لـبلا د در زمان مذ کور بوده ا ست ۰بلخ نا مد ا و پر آ وا زه ء ما بحـيـث مـهـد آ ريا نا ی با سـتـا ن و مـر کـز خـرا سـا ن کبير و علمـبـر دا ر صلح ـ تـر قـی ـپيشرفـت بوده و رو ز گا ری چون چـر ا غ تا بنا ک و رو شنی بخـش و بـحـيـث ما در شهر ها و ا ولين پا يتخت روی زمين خو ر شـيـد گو نه می درخشيده است ۰ و بر ا سا س روايت مـردم که ميگو يند که بلخ پر آ وازه و نا مدا ر ما ۲۲مـراتبه و يرا ن و با ر با ر آبا د گـر د يد ه است و علاوه مـيد ا ر ند (( اول هم بلخ و آخر هم بلخ )) مـردما ن بلخ باور کا مل و قا طع دا رند ک روزی با ز بلخ جا ی ا صلی خو را در جـهـا ن ا شـغـا ل و يکبا ر ديگـر طا يه دار تمدن ـترقی ـ و پـيـشـرفت در جـهـا ن ميگـردد ۰ خدا کـند که هـر چـه زود تر اين آرزوی های نيک و تر قيخوا ها نه مـردم ما بر آ ورده گردد ۰ما در شهـر ها برا ی آخـر با ر چـنـد ين قـر ن قـبل و يـرا ن گـرد يد ه و تا هـنوز  در ا ثـر بی کـفـا يـتی دولتهـا ی فا سـد و بـيکا ره بحا ل خـو دش گذ ا شته ا ست تا اينکه روزی طبق پلانها ی نـنـگين برتری جـو يا ن قو می با شـنـده گان اصلی بلخ خدا ی نا خواسته ازحا فظه تا ريخ فـر ا مو ش گردد ( که هـر گـز چنين مـبا د ! ) تا اينکه ام البلاد پرو آ وا زه و ناامدا ر ما اين زادگاه بزرگترين علما ـ شعـرا ـنوسـنده گا ن ـدا نشنمـنـد ن ـطـبـيـبا ن ـ بر جسـته ای جها ن چون ابوعلی ابن ســيـنا بلخی ـ فــا ر ا بـی ـ مو لا نا جلا ل الد ين بلخی ــدقـيـقـی بلخی ـ رابعه ء بلخی ۰۰۰وغـيـره ۰۰۰وغيره طبق آرزو های شوم ـ خام ـ کوتاه فکرانه ء شوونيستها ی وطـنـی ما اين بلخ نا مدا ر و پر آ وازه ئ ما نه بر ا سا س نام و نشان و قد ا مت تاريخی پر جلا لــش بلکه اين ديا ر خــور شــيـد و نو ر و روشــنی بر ا سا س نام گذ ا ری ها ی قلا بی ـسـتمـگـرا نه ـ بی مـزه ـ مـبـتـذ ل ـنا ماء نو س و دورغين عـظـمـت طلبا ن قو می ثبت تا ريخ گـردد و با مــسخ نمودن تاريخ اصيل اين ديا ر نه باشنده گان اصلی اش بلکه نواقل بيدادگـر و سـتمـگـران حـرفوی و متجا و ز ين بيـر حـم بحـيـث صاحـبا ن ا صلی ا ش معـرفـی گـر د ند ۰شوونـستـها آرزو دارند کـه وار ث ــ حـقـيـقـی ديار خـور شـيـد اين ديا ر نور و رو شنی ا عضا ی حـز ب ا ســلا مـی گلــب الد ين حگمتيا ر اين آدمـکــشا ن حر فو ی ـ ترور يــستـها بين المللی و قا چا قــبـر ا ن مـو ا د مخـد ره و قا تلين بی فرهنگ ثبت تا ريخ گرديده و به جهان و جها نيا ن بحيث با شنده گان اصلی مر کزآريا نای با ستا ن و خراسان کبير معرفی گردند طو ريکه تا هنو ز ازينگونه تقلبکا ری ها در کشو ر ما زيا د صو رت گر فته است خدا وندا تو خود شا هد از لی و ابدی و ذات عا د ل و توانا هستی وهمه چيز تحت کنترول و ديد تو قرار داشته وقرار دارد ۰ لذ ا بتو التجا ميکنم که هرگز چنين مبا دا ! وبا ور کا مل دارم که برين جفای تا ر يخی که تو سط مشتی از عنا صر جا هل ـ دزد ـ رهز ن ـ قا تل و ستمگر ان نا پا ک و خو ن آشا م درحق مردم مظلوم تا هنوز صورت گر فته است رضا يت تو نيست و هرگز نمی تواند با شد ۰اينک مشت نمونه ای از خروار از عملکرد ها ی برتر ی جو يا ن قو می در شما ل کشــو ر و بخصـو ص ا ز و لا يت بلخ نمو نـه برد ا ری نمو د ه در اطراف دستر خوان عدل وانصا ف ـشرافت ـ راستکا ری تــقـو اء و اما نت داری نشسه و خد ا را حاضر ــ عا د ل و يقين د ا نسته به بر رسی و قضا و ت در مورد وا قعيتها ی د رد نا ک تا ر يخی مسا ئل و مطا لب حـيا تی مــر بو ط بســر نو شــت کشــو ر و مــر د م ما ميپر دازم ۰                    ــــ غصب زميها ـبا غها ــ چها ر با غها و آب ۰۰۰مــر د م تو سط سلا طين مستبد و ستمگر وحاتم بخشی نمو دن آ نها بر قــبـا ئــل پــــــشــتــو ن بخا طـر تا مــين تسلط بيچون وچــرا قو م حــا کم بر مــلــيـتـها و اقوام ديگـــر بخا طر سر کو ب خو نين و چـو ر و چپا و ل بـيـشــتر !۱
 

و ز ير محمد گل خا ن مهمند بر ا سا س پا ليــسهای مشترکا ء تنظيم شــده ای خا ندادن آ ل يحی ــ ســر ا ن قبا ئل و ا يد و لو گها ی مــکتـب عظمت طلبی قــو مـی برای تطبيق پلانها ی برتری چويان قو می که بعدا ء به آن خو اهم پرداخت زميها ـ باغها ـ و چها ر باغها ی مـر د م را تـصـرف و آ نـرا قهراء و جبرا ء بر نواقل بدون پــر د ا خت پــو ل تو ز يع نمود وی بر ما مو رين موظف وتحت امر خود و ظيفه سپرده بود تا که از سا حه زميداری مردم اضا فه جر يبی ها پيدا کنند و يا اضا فه جريبها بکــشـنـدچون قبلاءدر زما ن ا ما ن ا له  خا ن دولت زمينها را به بهای نا چيز بمردم فرخته بو د و زمينها ی که قبلاء زير کشت و کار دهقا نا ن و صا با ن زمين قرار داشت بنا م صا حبان اصلی اش قبا له داده و شا مل دفتر ما ليه دهی نموده بود در زمان مذکور اکثرا ءزميداران از زميهای خود بخا طر اينکه از پرداخت ما ليه سنگين در هــراس بودند بــســياريها کلا ء و يا قسما ء از ا خذ دو باره ءزمينها ی خود صر ف کرده بودند دولت در آن وقت نها يت خر سند ميگرديد که مــردم بيشتر زمين اخذ کنند ازينکه اندازه ء آب ثابت بود مـردم بخاطر نرســيد ن آب کافی برای زراعت از تسليم شد ن زمين ها ی زيا د ا حتيا ط می کـردند و از طرفی جون دهقانان بازار بزرگتـر برای فروش محصولات خود ندا شتند ودولت اکثراءما ليه خود را نيز نقده تسليم ميشد و اين مطلب يکی از علل سقوط دولت امانيه از درک سنگين بودن ما ليه بر دوش مردم و از طرفی فسا د اداری در دستگا ه دولت اما نی بود ۰ دولت در آن زما ن خـرسند ميگرديد که زمينها صا حب کرده بدولت  ماليه د هـنـد و ازطرفی زمينها زير کشت و زرا عت و آبادانی قرار گيرد ولی در مقطع زما ن دگــر ما مو رين و ظيفه دار دولت نا در غدار و با با ی بيکا ره ملت  يکجا با نواقـل بالای زمينها باغها و چها ر باغها ی مردم (چهار با غ در زار ميوه دار گويند ) گــردش نموده اضا فه جيربيها را پيدا ميکـردند و يا به زو و بر نا حق از زمينها ی مـردم اضافه جــبيی ها می کشيدند مردم تقا ضا می کــردند که ما خود اضا فه جـريبی خود را اگـر وجود داشته باشد ما خود ما می خـريم ۰( دولت ذات ملو کا نه ا ی رعيت پــر و ( ! ! ! ) با با ی ملت حا ضرنبود و حاضر نميشد که بنا م اضا فه جـريبی شده را به صا حبا ن اصلی اش بپول  بفروشد ولی با تقسيم و پارچه پا ر چه نمودن  زمينها ی مذکور آنها را به هموطن ديگر ما  اضا فه جـريبيها ها ی مذ کور را بطو ر رايگا ن ميدادند ۰۰۰ اين   بود فرق در ميا ن دو رعيت سلا طين جبا ر که اذ جيب ملت برايش عنوا ن بابا ی ملت عطا ءنمودند۰) 
 

اين تقا ضا ءشر يفا نه ءمـردم با دشنا مهای رکيک و مشت و لگــدجوا ب دا ده ميشـد ۰در زما ن ا ما ن ا له خا ن کو شش برای قبو لا ندن مـردم به اخذ زمين بيشتر از طر ف دولت صو رت مـيگـر فت و دولت با و سا ئل مختلف مـر د م را به قبول زمين بيشتر تشو يق ميکـرد ولی بعداء   زمينها قـد ر و ا رزش زيا د پيـدا کـرده و از طر فی با زحمــکشی صا حـبا ن خود آ با د وزرا عتی گـرديده بود و قـسمتی از زمينها ی مذکور به باغ وچهـا ر با غ و زمينها ی زرا عتی و د ا رای سـيـستمهای آبيا ری وصا حب درو دروا ز ه گـرديده بودند۰ما مـورين مـو ظف يکجا با جر يب چـيــها ونواقل مسلح بالای زمـيـها ی مـردم قـد م زده هـرچـه کـه دلـشا ن می خوا ست سا حـه زميدا ری مـردم را هما نقـد ر ا علا ن می کـر دند ۰ چو ن اکثر يت دهــقا نا ن و زمينـدا را ن ازجـر يب ــــ بـسو ه ــ بـسو ا سه و ا ز مـتر مـر بع چـيز ی نمی دا نستـند ۰و از طر فـی چو ن جا ن شـرين است و لت کوب هـم تلخ و حــفــظ عـزت و آ برو ضـر ور و از طرف مـردم نمی خـو ا سـتند ديده و دانسته خود را زير مشت و لگد هـيت مـذ کور بی اند ازند چون نواقـل يکجا با ما ورين مـو ظـف و جـريب چی هـا مشلـيکه ميرا ث پـد ر وپـدر کلا ن خو د را از کسـی اخذ کـنـند يکجا با ژاندرم هـا ی مسلح توام با شلاق با لا ی باغ زمين و چها ر با غ مـردم در گـردش بو دند و صاحبان باغ و زمين بخا طـر اينکـه کا ملا ء بربا د نگـرديد ه با شـند دارو ندا ر خـود را فـر وخته بما مـورين مو ظف دولت ستمـگـر رشوه مـيدا دند و رنه خانه ء آنها کا ملا ء خـرا ب و بربا د ميگـرديد هــر گا ه با غ   ـ چـهـا ر با غ ـ زمين و دروديوار آ نـهـا خوش نوا قـل می آمد ما لک اصلی تبا ه و بر با د شـد ه بود چو ن سا حـه ء زمـيـندا ری مـردم هـر جـه کـه ما مو ر مـو ظـف و جـريـب چــی می گـفـتـند به هـما ن اندا زه تـعـيـين گـر ديد ه و اضا فـه جـر يبی فـو راء بنا م يکی از نو ا قــل قـبا لـه دا ده مـی شـد و سـا حـه ء مـذ کـو ر فـو راء نشا نی شـد مـيگرديد طبـق پلا نها ی  قـبـلا تـنـظـم شـد ه بعـد ا ز سپر ی شدن چـنـد روز وجا بجا گـر د يـدند در ملکيت جد يد و آ شنا گرد يد ن در محل فـر د نوا قـل يک بها نـه را پـيـداد کرده جـنـگ و جـنـجا ل ر ا طـبق پر و گـرام عـمـو مـی و قبلاء تعـيـين شـده از طرف د ولت شو نيسـتی برپا مـی کـردند و از دست صا حبا ن اصلی زمــيـنها ـ با غها و چها ر با غها به حکو مت عارض گشـته و ادعا مـی کـردند که گذا ره و زنده گی ا يشان با صا حبا ن اولی که حالا به همسا يه صا حبا ن جديد تبد يـل شـد ه است مـمکـين نيست با يد که صا حب اصلی ( يعنی صاحب قبلی ) زمين مـر بو طه به صاحب جديد را بخرد ورنه نواقـل (هـمسا يه جـد يد ) زمين با قی ما نده ای ما لک  اصلی را خوا هــد خـر يد ( هيـچکـس نمی توانست که ازين نو وا رد ين پـر سا ن کند که شما اين پولها را از کجا نموديد ؟ ) و نـر خ زمين مـر بو ط به خود را خيلها بلند انتخاب می کـردند که صا حـبا ن اصلی زمينها ی مذکو ر را خـر يد ه نتوا نند چو ن چند روز قـبـل صا حب اصلی زمينها ـ باغها و چـهـا ر با غها دار و ندا ر خو د را به هيت موظف دولت شـو نـيـسـتی خا ند ا ن آل ايحی رشوه داده بودند و از طرفی نواقـل نرخ سهميه خود را بسـيا ر  بلند تعيين ميکـردند که صا حبا ن اصلی از خــر يدن سـهميـه نو وا رد صر ف نظـر نموده حا ضر  بـفـرو ش سهم خود ميگـر ديدند ۰ در صورت قبولی مو ضـو ع از طرف صا حبان اصلی هـر نـر خيکـه از طرف صا حبا ن اولی تعيين ميشـد با جـبـيـن گشـا د ه ( ! ) ا ز طـرف نوا قـل قبول ميگــرديد و فو را ء قباله دومی از سا حه با قی مانده ای زمين د ا ری آن مـرد مظلوم تهيه ميگـرديد و به خـر يد ا ر نو ( به نو ا قـل ) خـر يد زمين ـ باغ و چهار با غها ی باقی مانده تبر يک گـفـته مـيـشد ۰ فوراء نو وارد قبا له را اخذ و از قا ضی خا نه بيرون شده چند افغا نی بمثا به ء از گا و غدود به صا حبا ن اصلی زمينها ـ با غها و چهار با غها داده و پـر داخـت پول اساسی  وبا قی ما نده را بـچـنـد روز بعـد تـر و عــد ه مـی گــذ ا شــتـنـد ۰ البه اين اولين وآخـرين پو لی می بود کـه به صا حبان ا صلی داده ميشد ۰ هـر گا ه دهقانان ساده دل عـر يضه و شکا يتی بـه حکو مـت می کردند بجز از مشت و لگد دو و دشنا م چيز ی ديگری نصيب ما لکان اصلی نميشد نه محاکمه ـ نـه ما مورين مسوول ـنه ديوان و دفتر استبداد کسی و مـر جع ای بـه داد مـردم نمی رسيد و ا صلاءبربا دی مـردمان محل وتشد يد دشمنی و مخالفتهای دوامدار در ميان مليتهای با هـم برادر کشور ما جـز برنامه و پلا نـهای قبلاءتنظيم شـده دولت بود ۰

بدين وسيلـه طی چند سا ل زمـينها و با غـها ی مـردم بـه نوا قل به ( خا ن و خا ن صا حبان های جديد ) بـه اشکا ل مختلف با يد تسليم داده ميشد ۰ صا حبا ن اصلی زميـها ی زراعتـی ـ باغها و چـها رباغها در شما ل کشـو ر ( در ترکسـتا ن دير وز ) و بخصو ص در ولا يت بلخ به مـزدور ـباغبا ن ـ چو پا ن ـ اشتر کا ر و دهـقا ن مـهما نا ن نا خوا سته با يد تبد يل ميگرديدند ۰ چنا نچـه اکثر يت قا طع با شند ه گا ن اصلی از هـمـه چيزسـا قط گـر د يد ه بـه مـزدور ـ نوکـر ـ چـو پا ن و د هـقا ن نوا قـل تبد يل گـر ديد ند و اين يک تراژيدی و اقعی تا ر يخی بود کـه عملی گـرديد ۰

تو ز يع زمينها ی دولتی با ئـر به نوا قـل هـمز ما ن غصب آبـها ی زراعـتی مـر دما ن بو می سـمـت شـما ل و يا تـر کسـتا ن ديروز بـر ا ی آنها !!!۰  در و لا يت بلخ زمـينـها ی زيا دی دولتی و جود داشـت و تا هـنوز نيز و جـود دارد ۰ در و لايت بلخ چيزيکه ارزش دارد آب است و زمين بدون آب آرزش نــها يت کم دارد ۰ وزير محمد گل خان مـهمند به نواقل امـر کـرد هــر قـدر زمين از هـر جائيکه کا ر داشـته با شـيد تصرف نما ئيد بعـداءمامـور ين برايتا ن اسنا د و قبا لـه تهـيه و ترتيب می نما يند ۰ لذا نو ا قـل بيشتر ا ز  و لسوالی بلخ و اطرا ف آن کـه از محلات مـذکور   ۱۸ هـژد ه نــهـر آ ب ميگذرد برای خود زمين ا نتخـاب و آ نـرا تصرف نمودند ۰ طـوريکـه مـردم ما قصـه مـی کنند : يک روز نوا قـل با يک کميت زيا د نزد وزير محمد گل خان مهمند رفــتـند و گـفـتـند که : و زير صا حب تو ما را صا حب زمين ـ باغ وچهار باغ سـا خـتی حالا بگـو کـه مـا آ ب را از کجا کنيم ؟چون زن و مـرد نوا قـل هـمـه مسلح به تـفـنـگ ـ تـفـنـگجه و شـمشير بودند و برای نشان دادن زهـر چشم يگا ن وقت ايشان در پيشروی مـردم به نشا نزنی مبا درت می ورزيد ند و مـردم محلی چه برسد به اسلحه حتی حـق نگاهداری چا قو را نيز نداشتند وزيرمحمد گل خا ن مهمند در جوا ب ميگويد گه در شا نه هـا و در دستاها ی تا ن چيست ؟ نواقل در جواب ميگو ينـد کـه :تـفـنـگ ـ تـفـنگچه وشمشير و با زسوال ميکنـد که اين تـفـنگـــ ــ  تـفنگچه و شـمشـير برای چيست ؟نواقـل خا مو ش و بـدون جـوا ب می ما نـنـد و زيـر محمد گل خا ن مهمند خود جوا ب ميد هــد کـه : برويد آ بهای خا م کله ها را بسته نمو ده کشتـزا ر های خود را سيـرا ب کنيد همينکه زمينـها و با خـها يتان سـيراب گرديد ند دو باره آبـرا برا يشان رها کنيد و و همينطـور هميشه عمل کنيد ۰ هـر گا ه خام کلها اعتراض و شکا يت نمودند برا يشا ن بگوئيد که اينجا افغا نسـتا ن است و به افغانها تعلق دارد اگـر شما مـزدوری و نوکـری ما را قبولداريد خوب ورنه از هـر جا ئيکه آ مـد يد واپس دو باره به هما نجـها برويد اگـر باز هـم جنجا ل کـردند ايشا نرا بکشيد ورنه گو ش وبينی ايشا نـرا بريده آنهـا را نسـخ نما يد ۰ ديگـر من نشنوم که بنام آب نزد من بی آئيد شما افغا نـها صا حب اين وطن هستيد خام کلـه هـا حتی يک چا  قو ندارند هـر گا ه باز هم زور تا ن  به خام کله نــر سيد قو م وقبيله خود را دعوت نما ئيد تااينکه يکجا با آنها از سر زمين خود در مقابل بيـگا نــها  ( يعنی در مقا بـل ازبکها ـ ترکمنها ـهـزارهـها ـ تاجکها ۰۰۰و غيره دفاع نما يد و ا ز طرفی هـر چند روز بند ساختن آبها و دو با ره باز نمودن نهر ها کار دشواری برای نوا قليکه اکثراء مصروف مالداری بودندواز ز راعت ـ با غ و با غداری چيزی نمی دانستند بود ۰ تا اينکـه ايشا ن با هم بمشوره نشستند از ميان آنها يکتن بنام سلطا ن محمد خان يکی از خا نها ی زرنگ ساختن آسيابهای را در مسـير نهـر های مـر د م ابتکا ر نمود ه۲۲ بيست و دو آسياب آبی در مسـير ۱۸نهر اعما ر نمود آسياب های ساخته شـده حـيـثـيـت بند های آبگـردان را داشت و فعلاء نيز عين وظيفه را اجرا می کند ۰و بدين وسيله نواقـل صاحب بی چون وچـراء آب ۱۸ هژده نهــر گــر ديد که هــرکدام از در يا بلخ جدا ميگــردد بر بادی وخانه خـرابی با شنده گا ن اصلی و لايت بلخ نيز از همين روز آغاز گـرديد۰ و ا ز طر فی پول سـر شا ر از بابت حق آرد نمودن گندم مـردم نيز بطور علاوه گی نصيب سلطان محمد خان گــرديد که در تاريخ پوليا ک از سلطان محمد خا ن بحيث يکی از خانهای تـيـپـيک تذکر داده شده است با شنده گا ن اصلی بلخ و کسا نيکه بدولت ماليه ميدهند ـ جوی کنی و نهـرکنی و سنگ کشی انجام می دهند (سنگکشی کار نها يت پر مشقت است ک در هـر سيلاب مـقـدار زيا د از سنگهای خورد و کوچک يکجا  با سيلاب هـا سـر ا زير شـده شـروع نهـر را بطول خيلی ها زيا د از ريگ و جغله و از سنگها پـرکـرده مسيــر آب را بسته می نمايد و آب در مسيــر دريا جاری گـرديده نهـر ها در کنار در يا هــمـه از ريگ و جغله پـر شده و نهـر ها کا ملاء بسته ميشو ند ۰ و تا و قتکه سنگ وجـغله ءآ ورده شـده تو سط سيلاب در نهـر ها پاک نگـردد در نهـر ها آب جاری نميگــردد ) با شنـد ه گا ن اصلی شما ل کشـور بخصو ص با شند گان و لا يت بلخ با حفظ کشيدن هـمـه ءزحمات و پرداخت ما ليه بدولت حق استفا ده از آب خود را نداشتند و تا هنوز در دموکـراسی کرزی صاحب نيز ندارند ولی نواقـل جوی کنی ـنهـر کنی وسنگ کشی نکـرده بدولت هـر گـز ما ليه نمی پـردازند و نمی پرداختند ( برای در يافت حـقـيـت موضو ع به د فا تر ماليه دهی مـراجعـه گـردد) ولی ايشا ن بخصوص بيشتـر از ۹۰%آب  را در فـصـل تا بستـا ن استفاده ميکنند ۰ آنـها بخا طر تهيه علوفه به حيوانات خود شـوره زار ها را آبياری کرده به کبلـزار ها تبديـل نمودند صاحبان اصلی سر زمين ولايت بلخ که ا زهـزارن  سـا ل به اينطر ف در آنجا زنده گی می کنند برای دادن آب بحيوانات خود و برای آ وردن آب بخاطر زنده گی شـبا روزی خود حداقـل مجبوراءبعضا ء۱۰ ده الی ۱۵ پانزه کيلو متر راه را طی مکنند اينسـت دمو کـراسـی و انساندوسـتی رژيمهای چـپ و راسـت و همچنا ن از برکت تخت و تاج ( ! ) بابای بيکاره ملت نصيـب مـردم مـا گــر ديد ۰ يعنی ماليه دهنده گان ـ جوی کنی ـنهـر کنی وبعد از هـر سيلاب سنگ کشی کننده گان از آب خود محـروم شده باغهـا ـ درختا ن و علوفه ءشان کاملاءخشک گـر ديد ه و مجبور بودند که فا صله های زيا دی را بخا طر آ وردن آب بر ای مصرف خود و حيوانات شان طی نما يند ۰به اسا س ضرورت شديد به آب و بخصو ص در فصل گـر ما تا بستا ن باشنده گان اصلی سر زمين بلخ بمجرد يا فتن آب اولاء بطور عا جل حوض های خود را از آب پر می کـر دند ۰ چون در سالها ی اول زنده گی با نواقـل مـردما ن محل پلو ا ن شـر يک هـا ی جـد يد خود را همدين و هـمـو طن خوب خود و افـراد دلسـو ز صلح دوست و با فـر هنگ فکر می کـردند همينکه آبشا ن قطـع ميـشد دهقانا ن فوراء بخا طـر کنترول آب خود در بالا ی جوی ها حـرکت می کـر دند همينکه می ديد ند آبشـا ن توسط نواقـل قطع گرديده است تقا ضا بردن آب خودرا ميکـردند و کسـا نيکه بخاطر بردن آب خود نزد نواقـل آ مد بودند تو سط برتری جويا ن قومی و عظمت طلبا ن زبا نی و ملی به گيـر سـگها ی آدمخو ر داده ميشد ند تا اينکه توسط سگـها ی آ د مخور تکه تکه و پارچه پارچه ميگرديدند دهقا نا ن اکـثراء بعد ا رها شدن ا ز چـنـگ سگهای مذکور ما هـهـا زخمهای خود را تداوی نموده اکـثراء به امـراض روحی گر فـتـا ر ميگـرديدند ايشا ن بعضا ء در خواب خود فريا د زده  و بيدار شده فـرار مـيکردند و بيمو جب و سر به خود داد و فريا د می زدند ۰ ويا کـسانيکه بخاطر آب خود به نزد نواقـل می رفتند ايشا نـرا با پا هـهای برهنه بالای پخصه های خار چـرخ ميدادند فـرد مظلوم را به درختی که در اطراف آن پخصه های خار ( بند لها ی خار ) را گذاشـته بودند در صورتيکه دستا ن وی را به عـقـبـش بسته کرده  و از گـردنش با ريسما ن بسته نموده ونوک ديگرريسمان را به د رخت بسته کرده و  پـير ا هـن وی را از جا نش بيرون کـرده وی را زير قمچين قـرار ميدادند تا اينکه وی مجبور به دورزدن بالای خا ربا پا يها ی بـر هنهء خودگـردد ۰

فـرد مظلو ميکه بخا طر آوردن آب خود نزد نواقـل آمده بود با گـردش با پای لوچ بالای خا ر از پا يش خون جا ری ميگـرديد ۰ ( در جـر منی بته های خا ر وجود نداشت که هتلـريها ا ز آن بخا طر عذاب  و شکنچه دادن استفا ده ميکـردند ) واز طـرفی تما م بدن وی در زير شلا ق خون و خو نپـر ميگـرديد و فـرد مـذ کور با همين حا لتيکه داشت نـز د فا ميل واقارب خود می آمدند بعـداء مـردم قـريه در اطراف وی جـمع شـد ه گـريـه می کردند و آوازهء اين عمل وحشيا نه در اطـراف و اکنا ف و لا يت بلخ پخش ميگـرديد بعد از عملی گـرديدن تـر اژيد يها ی مـذ کور کــسی نميتونست نزد نواقل ويا خانصا حبا ن کـه جـد يد اء پا بعـر صـه وجود گذ ا شته بو دند از تـر س جا ن و عذ ا ب روز گا ز روند ۰ چـو ن مـردما ن سـمت شما ل کا ملا ء خلع سلا ح بودند  بـر خلا ف نـوا قـل تا دند ن مسلح و دولت مـرکـزی دشـمـن مـردم سمت شما ل ( تـر کستا ن ديـروز ) بوده و اجـرا کنند ه ء سيا ستها ی شو و نيستی در کشـو ر ما بود ۰ لذ ا کسـی نبود که ا ز حا ل و احوا ل مظلو ما ن پـر سان کند ۰ مـيگـو يند کـه مـهربا ن تـرين نواقـل افـر اد يکه بخا طـر اخـذ آب خود نزد آنها می رفـتند ايشا نرا برای شش ماه ويا يکسا ل بکا ر هـای ا جبا ری و شا قه محکو م ميکـردند که ستمگـران مذکو ر به ا شـخا ص مهر با ن و مــــــردمدار ( ! ) چـــــه مــر د م مـدا رئی ( ! ) شهرت پيدا ميکردند ۰با اين وو ضعيتکـه وجود داشت کدام مـرد جسا رت می کرد که به پر سان آن مظلو ما ن نزد بزر گان نواقـل رفته از حقوق مـرد م دفا ع کند ؟ چون همه از جا ن خود ميتر سيدند لذ ا مـردم ما تن به تقـد ير داده صبر و حو صله ميکـردند و زجـر و عـذا ب مـی کشيد ند ۰ با رونـق گـرفتن کشـت پخته و شا مـل شدن تـرا کتور در زراعت بلای بزرگ ديگـری بـسر با شند ه گان اصلی مـردما ن خـراسا ن زمين نا ز ل گـرديد۰ که در گذشته نواقـل توسط اسب وگا و ساحه ء محدودی را ميتوانستند که پخته زرع نمايند و با رواج گـرديد ن کشت پخته در بلخ طی ۵۰ سا ل آخـر واز هـمه بدتـر با استفاده از تـراکتور نواقل توانستند که ساحه بزرگ را پخته کاشته صاحب پول فراوان گردند ۰ با شنده گان اصلی صفحا ت شما ل کشور با از دست دادن باغها ـچهار با غها و خشک شدن در ختا ن و علوفه شان همـه خا نه خــراب گـرديد ه به مـزدوری ـ جوالی گـری ـخشت ما لی ـ ديوار زنی ـ دروگری ـ گلکا ری ـ چو پانی ـ اشتر کاری ـ کراچی وانی ۰۰۰وغيره روی آورد ند ۰ وحتی يکتعداد شان بالای زمينها ـبا غها ـ و گوسفندان قبلی خودشان به دهقانی چوپانی و باغبانی پر داختند ۰ تعجب ميکنم که چطور اين مردم مظلوم توانستند با تحمل اينقـدر درد و عـذ اب بالای پای خود راه بروند طوريکه مـردم ما می گويند کـه ( ( چـه ميتوان کرد ؟ آ سما ن بلند است و زمين هم سخت ) ويا برای تسلی يکی بديگـری می گفتند کـه اين هـم ميگذرد ۰ خا طر نشان  ميگـردد که طی سـده آخـر با شنده گا ن بو می سمت شما ل (ترکستان ديروز ) و بخصوص در ولايت بلخ مردم هـمه دار ندار خود را از دست دا دند و کسا نيکـه به مشکل خود را بشما ل کشور رسانيد ه بودند و تا دندان مسلح بودند صا حب همـه چـيز گـرديدند و روح اميـر عـبد الر حما ن خان ـ نادر غدار و وزير محمـد گل خان مـحمـند اين ستمگـر ان خون آشـا م را خو شنود گردانيدند ۰
چـرا برتری جـو يا ن قـو مـی به و ير ان کـرد ن قـبر سـتا نها در شـهـرهـا ی مـزارشـريف و مـراکـز ولسـو اليهای بلخ و دولت آبا د مبا در ت و رزيـد ند ؟ ۰ بخـا طـراينکه در قبر ستا نهـا ی مذ کور از همتبا ران و زير محمد گل خا ن مهمند کســی دفــن نشـد ه بود که ثا بت سا ز د برادران پـشـتـنو ن ما در پا يتخـت آر يا نا ی باستا ن و خـرا نسـا ن کبيـر زنده گـی می کـرد ند ۰ و در قـبر ها ی شا ها ن ـ شا عــرا ن ـرهـبرا ن دينی و مذ هبی ـ شهيدا ن و ثروتمـندا ن همـه نبشتها و سـو انح اشخا ص دفن شـد ه ــ د عا ئيه ها و حمد و ثنا ء بدرگاه خداوند (( ج ) ) به زبا نهای عـربی ـ ازبکی و دری تحـرير شـده بود در ديا ر ما بلخ نه برادر پشـتونی فو ت کرده بو د و نه کدام هموطن پـشـتـو ن ما زنده گی ميگـرد ونه د ر بلخ کسـی پشتو ميدا نسـت ۰ و بخصو ص قـد ا مـت فرهـنـگ پر با ر چند هـز ار سـا له ترکتباران و تاجکها شـوونيستها را بـه غيظ وا داشته بود که بـه چـنـيـن حـر کا ت جـنـون آ مـيز اقـدام نمودند ۰ شوونيستها با از بين بردن تاريخ و فـرهنگ ديگـران می خوا ستند برای مليت خود تاريخ و فــر هنگ چند هـزار سا له ء زنده گی شهری و آ نهم در مـر کـز و پا يتخـت آ ريا نای با سـتا ن و خـراسـا ن کـبيـر  يعـنـی در بلخ ما ونـه در کـو ه ســليما ن و اطـراف آن مـيخـو ا ستند ايجا د نما يـنـد اگـر طا لبان مـجــسمـه ها ی بزرگ و بيما نند ســنـگی بودا را که يکی از پـنـج عجوبـه های بی مانند تارخی کـه تـکـر ار نمی شونده ـ بينظـيرو با عظمـت بوده ميراث فـر هـنـگی و هـنـری مـر بـو ط بمد نيت مـردما ن محلات مذ کور بود طالبان وحشی و بی فرهنگ با اسـتـفـا د ه نا درست از نا م مقـد س اسلا م بدانها حمله برده و آنها را نا بود نمو دند ولی اين قـبـر ها و زيارتگاهها که نوشـتهای از قـرانکـر يم داشــتـند بـکـی ضرر رسانيده بـود ؟اين يک فـر هـنگ ستيزی و دشمنی به تاريخ و افتخارات فر هنگی مـردم ما و يک جفای عظيم بر حق گـذ شـتگان ترکتباران ميبا شـد برتر ی جويان قومی در راس خاندان آل يحی و و زير محمد گل خان مهـمـند هـزارن هـزار سنگ های نوشته دار قـبـر هـا را کـه هـر کـدام از آن نـما دی از هنـر  ــ فرهنگ و تاريخ پر با ر مـردما ن تـر کســتا ن جـنـو بـی بود و آنها اکـثـراء نو شـته هـا ی کـمـيا ب و بی نظير تاريخی بودند ۰ براستيکـه توسط آن سنگ نوشته ها ثا بت ميگردد از روزيکه شهــر بلخ ايجا د گـر ديد ه کـها در آنجا زنده گی وحکو مـت کرده است فـرهنگيان و دانشمندان مـربوط بـه کدام قوم و تباری بوده است هـر گاه قبر ستا نها تو سط شوونيسـتها ويران نميشد امـرو ز بر اساس علم دی ـ ان ـ ای پيدا و ثابت کـر د ن اولادهء گذ شتگان ما کاری دشـواری نبود ۰ و برای مـحقـيـقـين ـ ز يــست شـنا سا ن ـسـيا هـا ن ـ مـو ر خـين جهت مطا لعه و بررسی تاريخ گذ شته آريا نا ی باستان وخرا سـا ن کبير از اهميت و ارزش زيا د وويژه ء بر خودار بود واز سنگ نوشـته هـای مذکور شوونيستها و برتری جو يان قومی فـر هنگ ســيز برای ساختن پلها استفـاده نمودند و سنگهای محکم وبزرگ کـه شـکسـتا ندن آنها برای شوونيستها نهايت مشکل و غير عملی بود آنها را بـه دريا ی چـشمـه شـفاء و يا دريای بلخ نيز ميگو يند انـدا خـتـنـد که در جـريان سيلابها ی قو ی سنگ نوشتـها ی مذکور در اثر تصادم با سـنگ هـای ديگر همـه خورد خمير گرديدند ۰اينست عذابيکـه شوونيســتها از فرهنک شگوفان ـدرخشان و پر با ر و قديمی مليتـهای ديگـر ميکشيدند و تاهنوز می کشند هـر گاه مبارزه ای گسترده ای وطنپرستان برضد محمد گل خان مهمند نمی بود از وی نيز تا هنوز بابای ديگـر ملت ساخته بودند ۰۰ با تا سف حا لا هيچکسی نمی تواند آن آثار تاريخی بر باد رفتـه را دو باره زنده و احيا ء نما يد ۰ اينسـت عمق فا جعـه ای ستمگری و بی دادگری در حق اقوام ومليتـهای ديگـر و تاريخ پر شکوه تر کســتان پيشرو براستی برتری جويان قومی بدين وسيلـه و سايل ديگر توانستند رابطه نسل نو را از نسلهای پيشين قطع نما يند هـر گاه انقلاب سرخ حفيظ اله امين ويا اما رت اسلامی سبز ملا عمـر تا هنوز دوام ميکرد  يا اينکه گلب الدين حکمتيا ر متوانست که کا بل را اشغال نموده و قـدرت دولتی را تصرف و غصب ميکـرد شايد مليتهای غير پشتون تا هـنوز بشکل از اشکا ل از افغا نســتان تصفيـه و جاروب گـرديد ه بودند
۰
 

 ادامه دارد       

انجنیر امان  الله  استوار

روزندال   ـــــ  هـــا لند 

     Ostowar@Tiscali.nl

P h  :  0031-62-93- 23-475

                     

 

قسمت اول

 


بالا
 
بازگشت