سید موسی عثمان هستی

مدیر مسؤول ماهنامه طنزی وانتقادی بینام در کانادای تورنتو

 

نامه سرکشاده دریک طنزبه کرزی

شنیده می شود که کشاله (دوسیه ) کام بخش ژورنالیست جوان ، به قصر ریاست جمهوری افغانستان قدم رنجه فرموده .

 پوهانداستاد سلام خان عظیمی رییس ستره محکمه وحلیم جان نسیمی عضو ستره محکمه ،که ازمردمان پاک ،شریف ووطن پرست بوده اند واز سابق داران قضا استند .من زیر دست هر دواین شخصیت قضائی افغانستان کار کرده ام. وهردو مرد روشنفکر ،دانشمند وپاک نفس می باشند.

درزمانیکه من با آنها همکار بودم وحق استادی به من هم داشتندودارند .

چون من شناخت از نزدیگ به هردو دارم .علت فیصله قضائِی افغانستان را در قسمت کام بخش وغوث زلمی ،که دورازانصاف وعدالت است نمی دانم چرا ؟ چنین فیصله غیر عادلانه فیصله وصورت گرفته است.

اینقدر می دانم که ستره محکمه به هرعلتی که بوده، زیر تاثیرفاشیست مذهبی قرارگرفته امید است، که کرزی در قسمت این دوژورنالیست، زیر تا ثیر فاشیست مذهبی بازهم قرارنگیرد، از صلاحیت قانونی خود کارگرفته امرتجدید نظردوسیه (کشاله )هارا به مرجعه مربوط صادرکند. درغیرآن از قوه قضایی طالبان خواهش می کنیم که در یک محکمه غیابی کشاله های غوث زلمی وکام بخش را به یک قاضی بسپارد، که نه از فقه خبر داشته باشد، ونه از قانون مدنی، تا از فيصله قاضی طالبان پندی به قوه قضائی آزاد ومسقل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!دولت خودکام!!! تفنگ سالاری افغانستان شود.

 واگرکرزی امرتجدید نظردر قسمت کشاله های ظالمانه دهد. من حاضر

استم در یک  جلسه علنی به دفاع ازغوث زلمی که قربانی دسیسه دشمنان ثابت لوی ثارنوال سابق افغانستان شده اندوکام بخش که قربانی فاشیستان مذهبی گردیده، دفاع کنم ،ثابت سازم، که هردو قربانی سیاست بازی های فاشیستان مذهبی شده اند واز فقه لاشتکی فاشیستی در قسمت شان کار گرفته شده.   

تجدید نظر

 

درعالم پیری اگر مرا قاضی مقرر کنند

دوسیه کام بخش را سرم زیروزبرکنند

ترسم از انیکه این دولت ناپایه دارما

مانند طالب وخلق ازمملکت فرارکنند

خودرفته درغرب ونشینن به قصرها

زندانیم،عمرتباه، بیگناه، دربدرکنند

از من به قسم  مفتی وقاضی  نابکار

ظلم وستم به مردم و،مرابیدادگرکنند

دستوردهد"سیاف به سلام وحلیم"اگر

کرزی وقضا زبزدلی کی تجدیدنظرکنند

ملت به پا خیزدودادوفغان به پا کنند

سودی نجشد،گرصدا ،رسا تا قمرکنند

تاوان ظلم وستم دهد زیردست وملت

کرسی نشین وخاینین ،کجاضررکنند

مادربیادکام بخش وغوث زلمی تاسحر

تاکی بگو؟ای خاین دین، چشم ترکنند

قاتل وتفنگ سالاربُود،چون حاکم وطن

پیروجوان ملت بیچاره،خون جگرکنند

"هستی"همیش گفته حقیقت بملت اش

ظلم وستم زیاد شده چه انشا دگر کنند

 

 

تف سربالا

اجنبی که  بنام   نگهبان   ما   بود

                      دیدم  آخر  که  یک   دراکولا   بود
                     قورمه سبزی ونان وعده  نمود بما
                     سرکاسه  باز شد   دیدم  حلوا  بود
                   حرف  دوستی و کمک  میزد  بما
                   آخرکار دوستی اوهم   وا ویلا  بود
                    ظاهراش  کش  وفش  و فریبا   بود

دیدم اش  سر پاین  و پای بالا  بود
ما دیوانه   ندانسته  بودیم  رازاش
ورنه ازظاهر او  باطن او پیدا  بود

پرسیدم حرف  دموکراسی  چه  شد

گفت خاموش یک نیرنگ بیجا بود
گربپرسی  صلح و دوستی با طالب

در حقیقت  عشق کر و  نا بینا  بود
گرکنم افشا رازمجاهدوطالب وسیا
ترسم ازآن که گویندتف سربالا بود

تو چه میگفتی در انتخابات  دیروز

کور و کرکس  نبود وهمه  بینا بود

دوستی با "طالب"دشمنی با انسان

خیانتکار"آی اس آی"و"سیا"بود

چه کند"هستی"که طالع ات بالاست

و رنه سیاه زهر مار درامریکا  بود
 نوت: یکی ازمجاهدین درتیلفون به من  گفت: ما وامریکا یی هاازدوستی پیشیمان استیم .فردا درسایت خبرخواندم ،که اوباما دعوت از طالب کرد.

من به دوست خود این چند بیت طنز آمیزرا نوشته کردم، وخدمت آن ایمیل نمودم .که این بیت ها طعنه به امریکا وشورای نظار نیست. بخاطریک دل داری به دوستم میباشد سایت جرمن جرمن حق نداردکه ازناخن افگار بگیرد

 


بالا
 
بازگشت