پوهندوی دکتورشفیق الله انوری

 

دیالوگ ومذاکره عوض جنگ

 

* ترجمه  ازروزنامۀ نیوزدویچلند آلمانی نشریۀ  مؤرخ ٢٨ برج جولای سال ٢٠٠٩ 

 

محقق صلح یوهان گالتونگ ( Johan Galtung) ادامۀ جنگ رامقابل طالبان درهندوکش حماقت دانست . وی براین عقیده است که امریکایی ها چانس بردن جنگ رادرافغانستان نداشته و حملۀ بزرگ رانیزحماقت  محض تلقی نمود.

یوهان گالتونگ به این نظراست که باتروریزم تنها ازطریق دیالوگ ومذاکره مبارزه شده میتواند . شخص موصوف ازجملۀ بنیانگذارتحقیق صلح شمرده میشود . درسال ١٩٥٩ اين تبعۀ کشورناروی دراوسلو (Oslo) انستیتوت بین المللی تحقیق صلح راتأسیس نمودودرسال ١٩٩٣ جایزۀ گاندی راکسب نمود . وی درسطح جهان در١٢٠ منازعه وجنگ کشورهای مختلف به حیث میانجی صلح اشتراک نموده است . درمناطق بحرانی مانندشمال قفقاز ، اکوادور ، افغانستان وسریلانکا وی همیشه فعال بود . بااین محقق صلح ، نسرین مسعودی  ( Nissrine Messaodi) خبرنگار روزنامۀ آلمان جدیدمصاحبه نموده است که اینک متن آن حسب ذیل تقدیم میگردد :

 

سوال : اکنون قوای نظامی آلمان فدرال دریک حملۀ بزرگ درسمت شمال افغانستان اشتراک نموده است .وزیردفاع آلمان فرانس یوزیف یونگ Franz Josef Jung )) استعمال قوأرابه نسبت وخامت وضع امنیتی درکندز  دلیل میآورد . شمااین دلیل وی را چطورارزیابی مینمائید؟

جواب : بطور ساده وبسیط حمله د رافغانستان حماقت است . اشتراک درجنگ به هیچ یکی ازجانب قضیه ،یعنی نه برای افغانهاونه برای آلمانیها امنیت راتأمین کرده میتواند. برعکس آن منازعه وبرخوردراهنوزبحرانی ترمیسازدزیرااین بصورت کامل واضح است : کسیکه یک شخص رابه قتل میرساند بایدبگویم که برای هرمقتول به تعدادده هااقارب ، دوستان وآشنایان وجودداردکه ازعاملین قتل نفرت میورزند . روی این دلیل میتواندبرای آلمان خطرناک واقع شود . من این راواقعآ احمقانه تلقی مینمایم .

 

سوال : یونگ(وزیر دفاع آلمان  ) مکررآ تاکیدنمودکه مقصدعملیات نظامی بمنظورتأمین ثبات منطقه بوده ونه ازجنگ . ایااین رنگ دادن موضوع بدین ارتباط نیست ؟

جواب : بلی . طبعآ این یک جنگ است . این چنین اعمال جنگ بصورت خاص هیچنوع ثبات رابمیان آورده نمیتواند . افغانستان بایدبه خودافغانهاسپرده شود . درحقیقت پروژه های انکشافی ازهمه مهمتراند. امایک سربازدریک دست بااسلحه ودردست دیگربایک بوتل آب آشامیدنی نمیتواند کمکهای انکشافی قابل قبول وموثق راانجام دهد . این بهترمیبوداگرچنین پروژه هاازطرف کشورهای اسلامی پرستاری ورهنمائی میگردید زیراتوسط بمباردمان ، کشورهای غربی مقابل افغانها اعتمادشانراازدست میدهند . کشورهای اسلامی درافغانستان نسبت به کشورهای غربی موفقیت بیشتر میداشته باشند . آنهاازقوانین اسلامی آگاهی دارندودرموردافغانها ذشت قضاوت نمی نمایند .

 

سوال : طالبان  درسطح بین المللی  به صفت جنایتکاران شناخته شده اندکه بایددرمقابل آنهامبارزه صورت گیرد.

جواب :در هرگروپ بندی طالبان ، میانه رو وافراطی وجوددارد. باتروریزم فقط ازطریق دیالوگ ومذاکره وآشتی دادن مبارزه صورت میگیرد . اضلاع متحدۀ امریکادرینموردزمینۀ بحث ومذاکره باطالبان راازدست داده است .حتی طالبان بعدازتاریخ یازدهم برج سیپتیمبر حاضر بودندکه اوسامابن لادن رابه یکی ازکشورهای اسلامی تسلیم نمایند. امریکاجنگ راآغاز نمودوروی این دلیل بیشتر نفرت مردم رابخودجلب ساخت . غربی هابایداز سیاست تشددشان گذشت کنند . بمباردمان بالای قصبات وشهرهای افغانستان پرابلم راهنوزشدت میبخشد. درارتباط بمیان آوردن صلح شخص خودم نیز درافغانستان به صفت میانجی کاروفعالیت نموده ام .

 

سوال : پیشنهادشمادرینموردچه میباشد. چطور میتوان باطالبان ویادیگرگروه های افراطی عمل نمود؟

جواب : بازهم مکررآ تاکیدمینمایم که آماده گی برای دیالوگ ومذاکره کلیدحل پرابلم است . درتنظیم های جهادی اتحادسمت شمال وگروه مقاومت طالبان رهبرانی وجوددارندکه میتوانندباهم یکجاحکومت ائتلافی تشکیل نمایند . درینموردبایدآنهاراجستجووهمرای شان به توافق رسید .

 

سوال : به نظرشمایک پیشنهادحل مشخص برای افغانستان چطورمعلوم خواهدشد ؟

جواب : پیشنهادالترنتیف برای افغانستان چنین میباشد: اول این رابایددرک نمودکه افغانستان دارای یک دولت متفق نیست وشایدیک دولت اتحادی یافدرالی باشد. درینجانبایداز مردمان جنگجوصحبت بعمل آیدبلکه سعی وتلاشهای خودمختای درمقابل کابل جدی گرفته شود. دوم اینکه طالبان بایددریک حکومت ائتلافی سهم داشته باشند. بصورت کلی بیدون طالبان ویاتنهاطالبان هیچ امکان ندارد. سوم : من براین عقیده هستم که همرای کشورهای درموردافغانستان که قسمآ درداخل آن نماینده گی هادارندراجع به یک اتحادیۀ دولت بحث صورت گیرد. این یک وظیفۀ خوبی برای اروپایی هامیباشد . جامعۀ اتحادیۀ اروپاراجع به این یک اندازه میداندکه چطوریک اتحادیۀ دولتی ساخته میشود. برای این مقصدبه تأمین امنیت ضرورت است . لاکن این بایدنه تنهاازطریق همکاری مشترک شورای امنیت بلکه توسط همکاری مشترک سازمان کنفرانس اسلامی نیزصورت گیرد. کشورآلمان درابتدا باید عوض جانبداری ازکشوراضلاع متحدۀ امریکامیانجیگری مینمود. 

 

سوال : قرارمعلوم سازمان تروریستی متذکره همیشه نیرومندمیگردد .ایااین ازاثرجنگ است ؟

جواب : درعمل طالبان والقاعده مانندسابق انقدرنیرومندنیستند. دراینجاافزایش بی امنیتی وانتقام جویی ازاعمال جنگی ،نفرت درمقابل اضلاع متحدۀ امریکاوکشورهای غربی که توسط نیروهای نظامی شان امریکاراکمک مینمایند، سبب نیرومندی طالبان میگردد . حتی امریکایی هامیخواهندشرارت وتهدیدمردم راهمیشه دامن بزنند وبدینترتیب اندازۀ پرابلم تروریزم راغلط قضاوت مینمایند. بابمباردمان نمیتوان جنگ رامقابل افغانستان وتروریزم برد . درینموردهیچ چانس رانمیبینم .   

 

سوال : تقریبآتأثیرات منفی اسلام درسرخط خبرهای رسانه های غربی قراردارد. درینجاهیجان وقیامهای اسلامی وجوددارند.ایامعتقدهستیدکه چنین گذارش یک جانبه است ؟

جواب : راجع به عیسویت نیزمیتواندگذارش منفی داده شودامااین عمل صورت نمیگیرد. درغرب اسلام رابصورت کل دین شراندازوانمودمیسازند. به معنی حقیقی آن این برخوردبین دوگروپ افراطیون یعنی اسلامی وعیسوی تفکیک میگردد. طوریکه شمافرمودیدکه درینجاجنبش صلح بسیارفعال درکشورهای اسلامی وجوددارد. اینچنین اشخاص درجامعۀ غربی به ندرت شهرت دارند . اینها ازطبقۀ بالایی  قشر متوسط جامعه بمیان آمده اندوزورگویی وخشونت رادرجهان اسلام تحت انتقادقرار میدهند . هرگاه گروه های اسلامی مسالمت آمیز اسلامی وغربی باهم وحدت نماینددرینصورت یک جنبش عظیمی براه می افتد . ازآنجمله سازمان مالیزیایی از طرف چندرامظفر (Chandra Mozaffar) بنام " سازمان بین المللی برای جهان عادل " بسیار متنفذمیباشد . اعضای این سازمان به اساس اصول دین وشرعیت مقابل گروه های وهابی اسلامی که مربوط حکومت عربستان صعودی وطالبان اند، مبارزه مینمایند.

 

سوال : ایاشمابهبودی سیاست اضلاع متحدۀ امریکاراتحت رهبری حکومت اوباما میبینید ؟

جواب : درحقیقت امر رئیس جمهور امریکایک شخص زرنگ وهوشیار است . باوجوداین ، واقعیتهابرخلاف آن صحبت میکند. سیاست خارجی وی از  زمان سیاست جورج دبلیو بوش هیچ فرقی ندارد. بدینمنوال من براین عقیده هستم که این قدرت بزرگ جهانی در سالهای ٢٠٢٠ شکست خواهدخورد. مخالفتهای در عرصه های اقتصادی ، نظامی ، فرهنگی وطبعآ سیاسی زوال این امپراطوری رافراهم خواهدساخت . من برای تان یک مثال میدهم  . اطاعت ایالات متحده از دولت فدرالی وجودندارد . آن وقتهای که درآن اضلاع متحدۀ امریکاحاکم بزرگ جهان بودواسنادی راکه تقدیم مینمود، بیدون قید وشرط امضأ میگردید، به پایان رسیدواین سحر وجادو نیز ازبین رفت .

 

 

 

مأخذ :

* Galtung , J . ( 2009) : Reden statt Schießen . Die Großoffensive in Afghanistan ist dumm. ND-Zeitung .64 Jahrgang /Nr. 173 . Berlin-Ausgabe . Seiten 1 und 7 .

ررآسو/

ش .انوری

برلین ،جرمنی ٢/٨ /٢٠٠٩ 

 


بالا
 
بازگشت