نگرانی مردم از بقای نظام متمرکزو ناکارا و ضرورت تغیر آن در کشور

در صورت ایجاد نظام مردمی


عبدالقدیر صوفی زاده

کابل – افغانستان

ثور- 1379

May-2009

تاریخ مردم خراسان گوا است که دولت های استبدادی ، محورگرا، یکه تاز، فاقد عدالت اجتماعی ، علت اساسی تفرقه های قومی ، زبانی و عقده های تاریخی - فرهنگی بین اقوام افغانستان با وجود زندگی باهمی شان در حوزه تمدنی آریانا یا ایران بزرگ و خراسان کهن بنام افغانستان بوده است .اما مردم تاریخ سازآریانا وخراسان ، که مرکز رهبری آن بلخ ، بخارا، سمرقند ، هرات ، غور و کابل در ادوار تاریخ گذشته مردمان ما بوده است ، باربار مورد تحاجم انگریز ها ، روس های تزاری ، مفل ها و پاکستانی ها  در تبانی با شهونیزم داخلی قرار گرفته ، واز سده های دور تا کنون مناطق مربوط به زحمتکشان افغانستان اعم از تاجیکان ، هزاره ها ، تاجیکان ایماق ، قزلباش ها ، تاجیکان کیان ، بیات ها ، پشه یی ها ، تاجیکان پامیری ، ازبک ها ، ترکمن ها، پشتون ها وغلجایی های غیر وابسته به استبداد و خاندان حاکم  بار بار مورد تحاجم مستبدین داخلی و  اجانب وابسته به درباریان بی مردم قرار داشته ومردم مان شاهد سوختن خانه و زمین شان بوده اند.

 با تأسف غارت ها و مصیبت های جانگاه و وحشتناک تاریخ کشور مان به باد فراموشی سپرده شده است ، به خاطرعدم تکرار تاریخ استبدادی کشور مان  وزندگی باهمی اقوام و ملیت های  با هم برادرافغانستان در کشور واحد  ضرورت دیده میشود تا اقوام کشور یک دیگررا بپزیرند ویک دیگر پذیری را بیاموزند ، در وطن قانون اساسی و دولتی داشته باشند که جوابگوی نیازمندی های همه مردم کشور، اعم از فارسی زبان و پشتوزبان باشد، این نیازمندی های جامعه ضرورت به یک بازبینی در قانون اساسی و نوع نظام دارد ، باید زحمتکشان وخلق های ستم دیده افغانستان در تغیر قانون اساسی و نوع نظام ریاستی به پارلمانی یا متحده فدرال با هم اتحاد عمل و نظر نموده ودر انتخابات و بعداز آن توجه وهدف مردم  در مورد تغیرقانون اساسی و نوع نظام ریاستی به پارلمانی باشد در این راستا  مبارزه هدفمندکارگران ، دهقانان ،  زحمتکشان،جامعه مدنی ،احزاب سیاسی دموکرات ،علما ، روحانیون و دانشمندان را در یک محور واحد وهدفمند میطلبد ، مبارزه  پیگیروهدفمند در برابر نظام های استبدادی راه پیروزی ومحقق شدن منافع مردم و حکومت مردم سالار در وطن مان را مهیا میسازد .

این بازبینی تغیروسازندگی ایجاب میکند تا نگرش جدید در قانون اساسی و نوع نظام ،نگرش در طرح کاندیدان به خاطر تغیر در قانون اساسی ، نگرش وبازتابی باشد  از عدالت اجتماعی ،عدالت  قومی ، عدالت زبانی ، حقوق بشر ، تساوی حقوق مرد وزن ، آزادی بیان و آندیشه وبرسمیت شناختن حقوق حقه مردم و اقوام در قانون ونظام جدید جمهوری پارلمانی ویا جمهوری دموکرات فدرال.

زحمتکشان ، مردم مومن و مسلمان و باهم برادر کشور تاریخ گوا است که اقوام آریایی و خراسانی در گذشته های تاریخ  طوری که در بالا گفته شد در معراق رهبری آریانا بزرگ و خراسان که مرکز و رهبری آن بلخ ، بخارا ، سمرقند ، هرات ،غور،  کابل وایران کنونی بود ، اکنون فرهنگ با عظمت این حوزه تمدنی  به فراموشی سپرده شده است ویا به اجبار نادیده گرفته شده و میشود.

 تاریخ وفرهنگ افغانستان ، پاکستان ، تاجکستان ، سمرقند و بخارا بنابر سیاست های قوم گرایانه گذشته دولت ها استبدادی ومحورگرا در تبانی انگلیس و روس های تزاری در توافق هم  رو به انقراض گذاشته و از سال 1371هجری شمسی  وپیروزی مجاهدین تا اکنون در پشت پرده با توافق امریکا ، انگلیس ، پاکستان ، امارات متحد عربی و عربستان در همکاری نسبی جرمنی و فرانسه  در نابود سازی نظام گذشته در بخش های  اداری ، نظامی و تخصصی  گام بر داشته ، به مغز شویی کادرهای ملکی و نظامی و جوانان مبادرت و رزیده اند ، ودارد تا کشور را از داشتن زبان و فرهنگ مردم ، بی بهره سازند و با این مغز شویی ، تمام ساختار های اداری ، تخنیکی را از بین بردند و تمام کارگران مسلکی ، کارمندان و متخصصین عرصه های مختلف اداری و تخنیکی یا بیکارشده اند ویا بنام های نه دانستن انگلیسی و کمپیوترجای شان به افراد بی تحصیل و آمده از دولت های بیگانه با معاش گزاف و بلند بالا خالی شده است .

این کشورها مداخله گر در تبانی به یاران داخلی شان باید بدانند ملتی که تاریخ ،فرهنگ و زبان نوشتاری بیشتر از یک هزارسال و مبارزان ملی داشته باشد خود را فراموش نمی کنند ولی بد بختانه افرادی در درون این ملت و حوزه تمدنی ما پیدا میشوند که گاهگاهی خو درا به اجانب فروخته وباعث فریب و از هم گسستگی این مردم شده اند ، و در این مقطع تاریخ به خاطر فریب شما خلق های بیدار،  از بند رسته و به بلوغ رسیده سیاسی و ملی ، بازهم حلقات شهونیسی و محوریت خواه وارتجاع حاکمه چندسر دو باره آرزو دارند تا با معامله گران پول و سرمایه و نه عزت وشرف شما مردم ایتلاف نمایند و یک بار دیگر شما ملت بیدار و تاریخ ساز افغانستان را فریب داده  و با این فریب کاران حاکمیت استبدادی  تک قومی خود را بنام دموکراسی در انتخابات بالای تان تحمیل نمایند .

هموطنان چون ایتلاف ها آگاهانه و هدفمند نیستند بنأ به نفع مردم مان نیست ، باید مردم زحمتکش واز بند رسته مان فرهنگ ایتلاف و سازش را به خاک سپرده و در این سده تاریخ خود را وارث و نگهبان حقیقی همبستگی ملی کشور شان بسازند .

هموطنان ، تأمین وحفظ حقوق مساوی شهروندی ،عدالت ، مساوات ، آزادی بیان و عقیده ،محوستم و بهره کشی ،مبارزه هدفمند در برابر ستمگران و زر اندوزان دارایی مردم و ظیفه اساسی ما و شما مردم جفاکشیده  فارسی زبان وپشتو زبان افغانستان درهمه  استان ها و شهرستان های مختلف کشور اعم از جلال آباد ، کردیز ، ارگون ، لوگر ، غزنی ، لغمان ، پنجشیری ، پروان ، کاپیسا ، هرات ، غور ، بدخشان ، بلخ و تخارستان، هرات ، بادغیس ، قندهار و پکتیا  با هماهنگی وطنی ماو شما اقوم وملیتهای  فراموش شده در افغانستان میباشد .

همآهنگی و وحدت خود جوش در افغانستان مشکل تاریخی و منطقوی  شما را برطرف نموده شما مردم دارای رهبر و ورییس جمهور مردمی شده ، وبا یافتن  رهبر واحد و مردم سالار که دور از جنایت جنگی ، گرایش قومی باشد و مردم به آن زعامت اعتماد کند و به دور آن جمع شوند ، این شخصیت دور از هر گونه تعصب قومی و منطقوی به اتحاد شماو ضرورت  سیاسی ، اجتماعی ، امنیتی و اقتصادی شما اقوام  با طرح های روشن تاریخی  بدون تعصب و حق تلفی دیگران میتوانید  در قدرت  سیاسی مشارکت حقیقی نماید ، مشارکت حقیقی یعنی همگانی اندیشیدن رییس جمهور منتخب مردم .

 موجودیت علما ، دانشمندان و تحصیل کرده گان اقوام افغانستانی  در حاکمیت و قدرت دولتی در بخش های سیاسی ، نظامی ، اجرایی ، عدلی و قضایی کشور میباشد ، کتله منسجم شما و دانشمندان شما از حقوق فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی خود با حفظ عدالت اجتماعی ،  زبانی ، قومی  و حقوق شهروندی قانونأ مستفید شده  میتوانند.

تغیر نظام ریاستی به نظام پارلمانی و تغیرو اصلاح  در قانون اساسی کشوردر مجلس بزرگ ملی مردم مان وکشور مان ضرورت به همبستگی ملی و حق  شهروندی دارد ، همبستگی ملی و وحدت خودی زحمتکشان جایگاه مردم بی نان ،بی خانه و بی چیز رادرافغانستان مشخص می نماید.

 مردم مان میدانند که  امروز زمان عوض شده  ، با تغیر زمان باید خود را از نو شناخت وبا این نو شناسی ،عدالت خواهی ، اتحاد مردمی و مطرح ساختن خود را درجامعه بوجود آورد ، شکست و طلسم استبداد گران قومی ،عظمت طلب ، محورگرا ، تمامیت خواه  رادر جامعه افغانستان اعلان کرد وبا نیرو های عدالت خواه ، ترقی پسند ودموکرات ، اولین  گام را برای به یاد آوردن از تاریخ نیاکان مان ومبارزه ، آزادی خواهانه آن ها علیه زمان شاه ، دوست محمد خان ، عبدالرحمن خان ، ال یحیی ، نادر ، هاشم ، انقلابیون مردم فریب نورمحمد ترکی ،حفیظ الله امین ، نجیب الله ، اخوانی های تند رو وکند رو و طالبان ، این جنایت کاران جنگی و تروریست های سیاه دل  وشرکای جرمی داخلی و خارجی آن ها با نقض عدالت انسانی ،نقض صلح خواهی و نقض حقوق شهروندی ، تاریخ ننگین شان را افشاه و به مبارزه ملی ومردمی  زحمتکشان بی چیز ارجحیت داد ومردم مان که مبارزین راه آزادی واسلام واقعی ، در گذشته وحال بوده اند مایه افتخار مان است واز آن جمله میتوان از:

میر مسجدی خان کوهستانی قاعد ملی در جنگ دوم افغانستان و انگلیس  ،

 بابه قچقار خان کوهدامنی مبارز راه آزادی ، میر بچه خان کودامنی مبارز ملی ،

شاه حبیب الله کلکانی ،

محمد عثمان خان پروانی پسر محمد سرور خان پروانی مبارز وآزادیخواه ،

جوهرشاه خان غوربندی ،

لعل محمد خان کابلی ،

 احمد قلی خان چنداولی ،

تاج محمد خان پغمانی ،

محمد ولی خان دروازی بدخشی ،

 آدم خان لوگری ،

غلام محی الدین خان ارتی کابلی ،

مرزامحمد محدی چنداولی ،

مرزا فقیر احمد خان پنجشیری رییس جنگلات زمان امان الله خان مبارزو مشروط خواه که در زمان نادروهاشم اعدام شد ،

 مرزافقیرمحمد خان پنجشیری مشروطه خواه  توسط اعمال نادروهاشم در راه شمال کشور ترور شد ،

غلام جیلانی خان چرخی ،

سیداسمعاعیل خان بلخی ،

 میرغلام محمد خان غبار رهبر حزب وطن نویسنده ،مورخ و آزادیخواه ،

 داکتر عبدالرحمن محمودی رهبر حزب خلق آزادیخواه ومبارز ضد استبدادی ،

رییس غلام حیدرخان پنجشیری آزادیخواه ویکی از رهبران و همقطاران میر غلام محمد غبار،

عبدالحق واله کابلی مشروطه خواه ،

عطاالحق خان صاحب زاده کابلی  وخاندان آزادیخواه شان ،

 مرزا مهدی خان کابلی مشروطه خواه ،

 احمد شاه مسعود قهرمان ملی سپر سالار راه آزادی وعدالت رهبر شورای نظار ،

مجید کلکانی مبارز وآزادیخواه  رهبر ساما ،

 اکادمیسن دستگیر پنجشیری مورخ ، نویسنده ، شاعر و آزادیخواه و رهبر زحمتکشان افغانستان یا رهبر خلق کارگر ،

عبدالحمید محتاط تاریخ نویس ومبارزپرچمی ،

 سلطان علی کشتمند مبارز وسیاست مدار پرچمی،

شهیرالله شهپرسیاست مدار و مبارز  عضو رهبری خلق کارگر،

 ابراهیم سامل پنجشیری سیاست مدارومورخ  عضو رهبری خلق کارگر و رهبر کارگران جوان ،

 الحاج سراج الدین ظفری مبارزر عضو شورای رهبری کارگران جوان (حزب آرمان مردم)،

شهید  استاد عبیدالله پنجشیری آزادیخواه عضو کارگران جوان(حزب آرمان مردم) ،  

قانون دان محمداکرم عبقری یکی از بانیان قانون جزا و قانون مدنی  افغانستان ،

محمد طاهر بدخشی مبارز ، آزادیخواه ورهبر ستم کشان افغانستان رهبر سازا،

حفیظ پنجشیری  رهبری سفزا،

مولوی باعث بدخشی سیاستمدار ، مبارزو آزادیخواه  رهبر سفزا،

عبدالطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی ،

 مظراب شاه روهین کوهستانی سیاستمدار وآزادیخواه یکی از رهبران کارگران جوان (حزب آرمان مردم افغانستان)، شهید ظاهر آشوب  نجرابی آزادیخواه و مبارز یکی از رهبران کارگران جوان (حزب آرمان مردم افغانستان) ،

سردار محمد نبرد آزادیخواه و مبارز یکی از رهبران  کارگران جوان ،

شهید انجنیر عبدالرحمن سلیم بابکرخیل مبارز و آزادیخواه یکی از رهبران کارگران جوان (حزب آرمان مردم افغانستان)،

الحاج عبدالحی مرام نجرابی ژورنالیست  ، مورخ وآزادیخواه یکی از رهبران کارگران جوان (حزب آرمان مردم افغانستان)،

شهید پهلوان احمد جان پنجشیری  پهلوان ومبارزضد استبداد ، مجاهد راه آزادی و عدالت ،

 انجنیر سید مرزا صدیق لوگری مبارز و سیاستمدار یکی از رهبران کارگران جوان ،  

انجنیر میردادپنجشیری هم سنگران دستگیر پنجشیری و مجاهد

 و  هزار ها مبارز راستین دیگر که شما در ادوار تاریخ پیرو راه و آزادیخواهی آن ها بوده اید

امروز راه این آزادیخواهان مردم وخلق های زحمتکش واز بند رسته را به اتحاد ، مبارزه و مقاومت میطلبد تا جلوی بحران اقتصادی ، سیاسی ، نظامی واجتماعی کشور را گرفته  ودر  تاریخ کنونی شکارخوش باوری استبداد گران و حکام درباری نشده  وباور به مردم مان پیداشود  که خدای ما ،دین مان و ملک مان یکی  است  ، هرکسی میتواند درهرجا که ملک خداست زندگی کند ، اما نیاز به عمل ، تأمین حق وعدالت ، حقوق شهروندی ، دادن حق به حقدار،مشارکت سیاسی واداری در حکومت ، تساوی عادلانه بین اقوام ، اتحاد آگاهانه و بسیج همگانی را در این مقطع تاریخ  دارد ودر این مقطع زمان از مردم مسلملن افغانستان میطلبد که:

1- مردم وهمه زحمتکشان افغانستان  از کارگران ،دهقانان ، پیشه وران ، استادان ، علما ، روحانیون ، روشنفکران،انجنیران و داکتران و کافه ملت افغانستان  درخواست مینماید ، بدور یک محورمترقی ، دموکرات ومردم سالار  با طرح روشن نظام جمهوری پارلمانی جمع شوید ، تا رییس جمهور کشور را با تعهد ایجاد نظام پارلمانی و انتخابی شدن والی ها ، ولسوال ها ، شاردار ها  انتخاب نمایید .

2- بعد از اتحاد های خودی مردمی و آگاهانه  در دهات ،استان ها ، شهر ها وشهرستان ها  ، شورای مووقت خودی را در سطح کشور بسازید ،وبعدأ نماینده های انتخابی، دهات ، شهر ها ، استان ها یا ولایات ولسوالی ها را  در سطح کشور رهبری وکمیته اجرایی انتخابی خودرا انتخاب کنید، تا این رهبری و کمیته مشروعیت تصمیم گیری را در سطح کلان کشوری  پیداکند وشما تجمع  بنیادی خود را با فراموش کردن تمامی اختلافات سلیقوی ، مذهبی ، حزبی ومنطقوی  تان در کشور با نشان دادن توانایی و استعداد خود درجهت حفظ منافع مردم در خط اول و منافع ملی وکلان کشوردر خط عمومی  به کار برید در غیر آن نه محورگرا های قومی و نه شبه دیموکرات های غربی بنام دموکراسی  به شما چیزیی تحفه میدهد و شما باید بدانید که حق گرفته میشود نه داده .

باید حق خود را از استبداد گران و معامله گران با همکاری نیروهای مترقی و زحمتکش در حاکمیت گرفت و مشارکت آگاهانه سیاسی ومردمی کرد .

3- فارسی زبانان و پشتو زبانان افغانستانی  به حق میگویم که  منفعت تان در صلح و صفا زندگی کردن بایک دیگربا حفظه عدالت قومی و زبانی در کشورچند قومی و چند زبانی است ، نه پذیرفتن اراده ، تحاجم فرهنگی  بیگانگان در کشور، ارده شما را در حقانیت مردمی تان به اثبات میرساند .

4-همبستگی مان در افغانستان یک ضرورت تاریخی است تا کشور خود را بشناسیم و خود را بشناسانیم و تبارگرایان واستبداد گران درباری باید بدانند اگر شما زحمتکشان و مردم بی چیز از آن ها برتری ندارید هرگز کمتری از دیگران نیز ندارید ، اگر شما دست به دست هم بدهید و از منافع یکدیگر درهرکجایی که هستید دفاع کنید در این زمان است که به حق میگویم که شما در تأ مین دموکراسی ، مساوات و عدالت اجتماعی  پیروز می شوید، اگر شما متحد نشوید  فراموش خواهید شد .

5-شما مردم با هم برادر خوب میدانید که کارگران ،دهقانان و زحمتکشان مسلمان کشور مان پراگنده اند، اما با درنظر داشت امکانات رسانه یی و تکنولوژی امروزی دیگر پراگندگی جمعیت نمیتواند بهانه یی برای دوری ما وشما مردم  از یکدیگر شود.

 وشما به تشکیل و ایجاد مراکز نشراتی، انترنتی، تلویزیونی، و نهاد های فرهنگی ،سیاسی دانشگایی  دست بزنید و داواطلبانه در ساختن مکاتب وانکشاف کشوری کوشا شوید، اتحادیه ای منطقوی و فرا منطقوی  بسازید که یکدیگرتان  را در روزگار بد یاری رسانید بتوانید ، درراه بدست آوردن حقوق خود کار کنید، واز هویت وفرهنگ خود دفاع کنید و درراه شگوفایی آن تلاش جمعی نماید.

 

6-شما نیروهای ملیونی باید از خواب گران بیدار شوید  و به راه افتید، باهمبستگی خود ، درسطح شهر ها، استان ها و ولایات، در سطح مکتب ها، دانشگاه ها، محل کار و هرجایی که هستید، همبستگی خود را تحکیم ببخشیدو با شعارعدالت و انسانیت در کشور، علمدار عدالت و قانون شوید و نشان بدهید که ملت متمدنی مثل گذشته در کشور هستید. اما این کارتان نباید هرگزهمبستگی تان را برهم بزند،هدف از همبستگی تنها و تنها باید حفظ حقوق قومی و زبانی تان مطابق قانون باشد نه تجاوزبه حقوق دیگران ، همبستگی برای تامین عدالت اجتماعی ، عدالت زبانی ، عدالت قومی ، حفظ حقوق بشر  با اقوام برادر دیگر ، اساس زندگی ، دموکراسی ، صلح و زیست باهمی است واین زیست باهمی میتواند اساس یک نظام عادلانه پارلمانی و مردم سالار را در کشور بر اساس مقتضات زمانی افعانستان پایه ریزی کند  .

7- نظام عادلانه وقابل قبول باید با تغیر قانون اساسی ونوع نظام ریاستی و متمرکز به نظام جمهوری پارلمانی یا دموکرات فدرال  در یک  مجلس بزرگ ملی یا  لوی جرگه قانون اساسی جدید بعد از انتخابات جای عوض کند و در آن مجلس تثبیت و تایید گردد ، دراصلاح قانون اساسی مصوب لوی جرگه کشور، نوع نظام  ریاستی تمرکزگرا را به نظام پارلمانی یا فدرال تعدیل کند.

8- حقوق اساسی شهروندی بدون ملحوظات قومی در قانون اساسی جدید نظام پارلمانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری برسمیت شناخته شود.

9- با تغیر نظام متمرکز وریاستی ناکار ، افساد گستر به نظام جمهوری پارلمانی که در آن  ولسوال ها ،والی ها و شهردارها انتخابی گردد، مشروط ،به داشتن تحصیلات عالی و تجارب کاری بیشتر از پنج سال در دولت ویا موسسات معادل دولت در قانون  اساسی جدید بعد از انتخابات تسجیل شود  .

10-به خاطر تأمین عدالت قومی ونظم عادلانه ، رییس جمهورانتخابی  در یک دوره انتخابات معاون اول و صدرعظم را از اقوام کوچک مثل ،قزلباش ، پشه یی ،بلوچ ، نورستانی ، بیات ، پامیری ،براهوی ،ایماق ، کیان ، گجر، ترکمن ، هندو ویا سک وغیره ودر دو دوره انتخابات از اقوام بزرگتر کشور مثل پشتون ،تاجیک ،غلجایی ،هزاره و ازبک کاندید و انتخاب نمایند .

11-مجلس کبیر ملی بعد از انتخابات موجودیت قوای ایتلاف ،قوای ناتو و ایساف را قانونمند سازند ، ضرورت کمی قوای نظامی و امنیتی کشور را به ارده مردم معین نمایند تا مبارزه جدی علیه تروریزم یا دهشت افگنی صورت گیرد .

12-  ریاست جمهوری پارلمانی جنایتکاران جنگی را مورد تعقیب عدلی قرار دهدو اگر ضرورت به تعدیل در قانون اساسی باشد باید تعدیل قانون اساسی بعد از تصویب دوثلث آرا مجلس نمایندگان صورت گیرد وبعد از تایید مجلس در یک همه پرسی عمومی با تایید 50% جمع یک مورد تصویب قرارگیرد .

چون مشکل افغانستانی ها،یک مشکل تاریخی در مورد زعامت ، نوع نظام ونبود قانون دموکراتیک میباشد که این زعامت و نظام در طول تاریخ  برباد کننده دوستی اقوام ، عامل قتل، کشتار ، بردگی و به اسارت کشانیدن مردمان این سر زمین بوده است و این کشور ضرورت به رهبری واحد ودور از تعصب قومی ، زبانی ، حزبی با رایی دموکراتیک دارد.

13- ضرورت همبستگی شهروندی وضرورت همبستگی ملی ، حق صلح خواهی ، حق شهری بودن ، حقوق شهروندی ،  حق کار ، حقوق بیمه و تقاعد کارمندان ،کارگران وزحمتکشان را در زمان بازنشستگی ، ضرورت همه افراد و اقوام  باهم برادرکشورمیداند که باید عادلانه تأمین شود.

14- مردم مان و زحمتکشان  کشور نباید به سخن بیهوده گویان بی خاصیت وزعمای مردم فریب ،فسادگستر در اداره ومدیریت ، دولت مافیای مواد مخدر دیگر گوش دهند به این ملحوظ ضرورت به بحث های زیاد در کشور است تا مردم راه خود ، زعامت خود و دولت خود را پیداکنند .

بااحترام

ماستر انجنیر عبدالقدیر صوفی زاده

کابل-افغانستان

 

 


بالا
 
بازگشت