مهرانه نمکین    

         چند پرسانک از سایت قندول مندول « کوفی »

 

خواهرا و برادرای مهربانیم ده سایت و انترنیت !

سلام . نمیدانین که مه بین دو سنگ آرد استم ـ یکطرف بابه جان بریم امر کده که روزمره  دو سه سایته واز کنم ـ خبر ها و مقاله های نو نوِ شانه بریش  تیار بسازم ـ اون همو وقت اس که بعضی گپ ها بریم پیدا میشه ـ از طرف دیگه معلم صاحبایم مره از چیز نوشته کدن و نظریه دادن بری سایت ها منع کده میگوین که حالی وقت تو نیس ـ فقط سوال کن و بخوان و بدان !

ده اِی روزا چند همصنفیم مره ماکم گرفته ان  ـ از یکه ایمیل دارم و ایمیل روان کده میتانم ـ چند سوال شانه که نمیدانم چه معنا و مقصد داره ـ به سایت کوفی که میگن از خاله جانیم حاج فوزیه کوفی وکیله صاحبه شورای ملی اس ـ روان کنم تا جواب بتن .

حالی ده جمله سایت هایی که  پدر جانیم اجازه واز کدنشانه داده ـ سایت کوفی شامل نیس که علم خوده بیارم تا گپ چیس .

ای مشکله شرمیده شرمیده به پدرجانیم گفتم ـ کاریم سختتر شد ـ بابه جان وختیکه  مره  ناز بته « ایندیرا» صدا میکنه ـ میگه مثل پاندیت نهرو آرزو دارم تو ایندیرای مه و اوغانستان شوی ـ نمی فامم او چه رقیمیش اس؟!

خوب وختی پرسانمه کدم ـ کمی فکر کد و باز ناز داده گفت ـ ایندیرا ! همی جایش اس که خودیت تصمیم بگیری .

باز همو بود که به بسیار مشکل تصمیم گرفتم ـ سوال همصنفی هایمه که چند نفرک استن ، به همو آدرسی که داده بودن ـ ایمیل کنم مگه ده آدرس سایت هایی هم روان کنوم که اجازهِ  واز کدنشانه دارم و معطل نتیجه باشم . این تصمیمه به ای دلیل گرفته توانستم که بری سوال کدن اجازه داشتم و از طرف دیگه غیر از چند دزد و دغل همه میگفتن که « پرسیدن عیب نیس ندانستن عیب اس ! »

میدانین همصنفی هایم چرا خودشان ای کاره نمی کنن ؟ از خاطری که می ترسن ـ نگفتین از چه می ترسن ؟ اگرچه ده اوغانستان و کابل جان بری ترسیدن دلیل کم نیس ، مگه مه که کنج و کاو کدم غیر از همی چیزی نیافتم که اونها از خودِ « ترس » می ترسن .

 ده کدام جای خوانده بودم که ترس یک بیماری و عیب نیس ـ یک چیز اس که بری حفاظت حیات ده زنده جانها موجود می باشه ـ مگه نمی فامم که اِی گپ شامل ترسیدن از خود « ترس» هم میشه یا نی ؟

باز مثلیکه پای خوده از گلیم خود دراز تر کدم ـ توبه !

اینه بگیرین سوال های همصنفی هایمه . از ایکه گپ های خوده چند رقم نوشته کده بودن و ده گپ هایشان یگان خارک و میخچه گک بود ؛ مه به عقل خود درستیش کدیم ـ هرچه نباشه الا و بلا ده گردن مُلاس ـ مُلا اونهاستن مگه اي خواهرکشان میخوانه !

خلص گپ های اونها اینیس :

وختی سایت خیلی مقبول و قندول کوفی ره واز میکنیم ، ایطو یک نوشته از پیش چشم مان تیر شده میره :

« سایت کوفی : ازنشر نوشته های مخالف دین مبین اسلام ، ضد منافع ملی کشور مان افغانستان ، تبعیض گرایانه و تعصب آمیز معذرت میخواهد ! »

خدای نخواسته سوال اِی نیس که ای نوشتهِ پای دار و دونده ـ نوشتهِ خوب نبوده  یا عیب داره یا قابل اعتراض اس . هم کس نمیگه که اِی نوشته ره گم کنین . گپ ایس : از خاطری که به ضرورت ایطو یک نوشتهِ سانسوری و بچه ترسانک عقل دیگه سایت ها  نرسیده ـ معلومدار سایت کوفی خیلی عقلدارتر از اونهاس .

 باز میگن : ده مملکتی مثال اوغانستان سیاستگر کامیاب هموس که بیشتر ده پیش چشم مردم نماز بخوانه  و ده گوش مردم زیادتر الله الله بگویه و حریف هاره  کافر و بیدین و منافق گفته هم خودیش کُشته و غارت کده بره وهم دیگه هاره  به ای کار آتشی بسازه و هم رهِ خارجی ها و « « کافرا»ی دلخواه و بادار خوده واز کنه و خاک و و طنه بریشان قباله بته .

 ببینین حق نام خداس ـ همی رهبرا و قوماندانای جهادی و طالبی پر مدعا و یکه بزن ما غیر همی الله الله و اسلام اسلام گفتن و کافر و ملحد نشان دادن حریف ها کدام هنر دیگه داشته ان یا دارن یا میتوانن داشته باشن ؟!

ازی خاطر ما جوان ها امیدوار شده ایم که سایت کوفی و بی بی عزیز حاج فوزیه کوفی صاحبه حتماً به حقانیت میدانن که در عالم واقعی « موافق و مخالف دین مبین اسلام » چیس ـ  « ضد منافع ملی ما افغانستان » چیس ـ « تبعیض گرایانه و تعصب آمیز» چیس ؟؟؟

چرا که اونها از سرغنه های جهادی و طالبی نیستند ، روشنفکر و از جمله اندک روشنفکر های شورا میباشن و باز ده تلویزیون های بازار آزاد کابل جان  ، رادیوتلویزیون بی بی گل و وایس پوف امریکا خوب خوب گپا میزنن . ده همی مقام که رسیده ان کلان غنیمت اس و باز بری ما سیا سرا که چه عرض کنیم !

این حالی ما از سایت قندول کوفی و از بی بی و مادر و معلم و خیلی چیز های  خود حاج فوزیه جان کوفی خواهش میکنیم سرِ مصروفیت های بسیار بسیاری که دارن ، مخصوصن ده همی رخصتی های شورا یک ذره به ما توضیحات بتن که مقصد خود شان و سایت شان از دین مبین اسلام و موافق و مخالف اسلام چیس؟

 دین مبین اسلام از نظر اونها با دین مبین اسلام استاد سیاف و جناب حکمتیار و حضرت صاحب شور بازار و پیر گیلانی صاحب و ملا محمد عمر آخوند و بن لادن صاحب ...یکیس یکی نیس .

 ـ دین مبین اسلام حاج کوفی صاحب و سایت شان با « اسلام سیاسی امریکایی و انگلیسی » که رابرت درایفورس کافر ده کتاب « بازی شیطانی »(1) شرح داده و از الف تا یا با سند و ثبوت اس و مهمترین ثبوتش هم خود اوغانستان میباشه و رهبران معظم جهادی و طالبی و ضدامانی و ضد داودی و ضد مشروطیت و ضد مشروعیتش ؛ یکیس یکی نیس؟؟

دین مبین اسلام اوشان با دین مبین اسلام حضرت معاویه رضی الله تعالی و حضرت  سعد بن وقاص وحضرت خلیفة الله یزید و امثال شان رضی الله تعالی علیهیم اجمعین یکی اس ـ یا با دین مبین اسلام حضرت علی کرم الله وجه و حسین علیه السلام و حضرات امامان 12 گانه و قایم آل محمد حضرت امام غایب رضی الله تعالی علیهیم اجمعین!

خلاصه حقیقت دین مبین اسلام ، همو ره که منظور ای نوشتهِ پرنده و دوندهء سایت شان اس ؛ صاف و پوست کننده بری نسل جوان اوغانستان روشن بسازن  که هیچ شک و شبهه در آینده باقی نمانه و یک بار و چند بار و چندین بار دیگه از همی سوراخ بازهم ما اولاد های خود شان ره مار نیش نزنه و شیطان گمراه و بیراه نسازه .

آمدیم سر « منافع ملی کشور مان افغانستان » :

به راستی همی سبیل چه هس ؟

 یکبار می بینی که منافع ملی اوغانستان به لشکر کشی ها و چور و چپاو به هندوستان و کجا و کجا مربوط اس ـ یکبار به دوستی و غلامی به دولت فخیمه بریتانیای عظما بسته گی داره ، باری دیگه  به غلامی پاکستان و آتش زدن کابل و تمام شهر ها و قشلاق ها و پاش پاش ساختن عسکر و لشکر و دولت و حکومت و غرور و ناموس ملت برای پاکستان .

 باز اِی منافع ملی به دُم شوروی گره میخوره ـ باز به دُم امریکا و ناتو ...

 همی حالی خو بری خود ما بچه ها و دختر های کم عقل چیزی به نام « افغانستان » اوقدر حقیقت معلوم نمیشه ؛ ایکه  پدرا  و مادرای ما ازو جمله خود کوفی صاحبه اوغانستانه چطو لمس کده و چه وقت مثل یک واقعیت ده بیداری یا ده خو دیده ان ـ نمیدانیم .

به ای خاطر مثل بالا فکر میکنیم که کلید معما پیش کوفی صاحبه و سایت شان اس . چرا اگه که خدا نخواسته مثل ما نادان باشن ـ سایت خوده با منافع و ضد منافع افغانستان باز نمی کنن !

ده حصه « تعصب گرایانه و تبعیض آمیز» بی بی صاحبه حاج فوزیه جان کوفی ره زحمت نمی تیم ـ از خاطر ایکه  اگه دو مسئله بالا حل شوه ؛ حل اِی مسأله آسان تر خواد شد . چرا که تا ما حقیقت دین مبین اسلام و حقیقت اوغانستانه  ده اختیار نداشته باشیم گپ تعصب و تبعیض چندان معنا نداره .

ده ضمن از بی بی صاحبه فوزیه کوفی و سایت شان خواهش قطعی داریم که مجامله نفرماین و ما و دیگراره ـ به نسبیت اینشتاین ـ حواله نتن . اونا هستی و نیستی را ثابت بفرماین  ؛ باز معادله های نسبیت ایش ره  خود ما جستجو میکنیم !

نگفته نمانه که همصنفی هایم ده سوال هایشان چیزکای دیگه هم ذکر کده بودن که خودیم سانسوریش کدم .

حالی مه شله نیستم که اِی سوال ها بجاس یا بیجا ـ  شما نشریش کنین و خانم مهربان و وکیل عصری و انترنیتی و خوب خوبان ما ـ خوده سر ازونها زحمت بتن . شاید هم اِی سوال ها از نادانی و کم سنی و نابالغی ما پیدا شده . سرِ ِما که به سقف و به سنگ بخوره ـ  دیدی که نه سوالی  اس و نه مسألتُن مسأله ای !

ما هم حتی با دهلک و دنبک بیشتر خواد خواندیم که : از چیز های مخالف دین مبین اسلام ، ضد منافع ملی کشور مان افغانستان ، تبعیض گرایانه و تعصب آمیز معذرت میخواهیم !

 نه نه ـ معذرت نمی خواهیم با تیغ و تیر و تیزاب و تفنگ و غل و زنجیر و زندان و اعدام و انفجار و انتحار و سوختاندن خانه ها و تار ومار کدن خاندان و قوم و قریب و قبیله عمل می کنیم ـ چرا که نعوذ بالله  دین مبین اسلام همون خیالات و خواهشات خود ما و منافع ملی اوغانستان هم همون مقام  و مرام و هوس و هوای خودک مان اس !!

                                                                            با احترام

                                                              مهرانه نمکین

                                 از شش درک کابل جانِ پایه تخت حزبستان دنیا

                --------------------------------------------------------------

نوت : اگه ای نوشته فضولانه بریتان قابل تحمل نبود و نشریش نکدین ؛ لطفن به سطل کثافات هم نندازین . هرچه نباشه ؛ ما به کلمات « دین مقدس اسلام » و « منافع ملی کشور مان اوغانستان » بسیار حرمت می گذاریم . ده ایها حقایق مقدس و محترم حتماً موجود خواد بود که یک روز نی یک روز پیداییش میشه ـ اگه نشریش میکدین لطفاً به حرف کلانتر باشه که بچه ها خوانده بتوانن ـ بچه ها سر همه ما حق دارن !

(1) کتاب « بازی شیطانی » شاید از همون چیزهای « مخالف دین مبین اسلام و ضد منافع ملی ما کشور مان افغانستان !» اس که ده سایت کوفی امکان نشر نداره ـ ولی در سایتای دیگه هس  ؛ کمی جستجو کنین ـ نقد و تیار و مفت و مجانی به اختیار تان قرار می گیره . بیچاره بابیم با صد و چند دالر و چقدر رنگ زردی و ترس و لرز یک نسخهء ناقص اوره از کدام سر دنیا خواسته و به دست آورده بود!

 

 


بالا
 
بازگشت