فصل( خزان) برهمه دوست داران وطن عزيزم افغانستان مبارک باد

8


سال1384 سال مرغ است

 

رمضان المبارک 1426                                  عقرب ( لرم )1384                    

             2005 October

 شوال المعظم                          

 آبان                                      November   

 

 روز شمار سال 1384

  شنبـــــــــه

Sat

يکشنبـــــــــه

Sun

دوشنبــــــــه

Mon

سه شنبـه

Tus

چهـارشنبـــه

Wed

پنج شنبــه

Thu

جمعـــــــــه

Fri

 

 

۱

۱۹

23

 

 

۲

۲۰

24

 

 

٣

۲۱

25

 

 

۴

۲۲

26

 

 

۵

٣۲

27

 

 

۶

۲۴

28

 

طــرح :

ديزاين :        از

تنظيم   :

 

 

سراج الدين اديب

= = = =  = =

 

ـ ابلهی گفت و احمقی باور کرد.

 

ـ از آه مظلومات و نالهء غريبان سخت بترسيد و بر حذر باشيد.

 

ـ آه مظلوم به سوهان ماند گرخود نبرد ، برنده را تيز کند.

 

۷

۲۵

29

 

 

٨

۲۶

30

 

 

۹

۲۷

31

 

 

۱۰

٨۲

Nove

 

 

۱۱

۲۹

2

 

 

۱۲

۰٣

3

 

 

13

شوا ل

4

 

 

۱۴

۲

5

 

 

۱۵

٣

6

 

 

۱۶

۴

7

 

 

۱۷

۵

8

 

 

18

۶

9

 

 

۱۹

۷

10

 

 

۲۰

٨

11

 

 

۲۱

۹

12

 

 

۲۲

۱۰

13

 

 

23

۱۱

14

 

 

۲۴

۱۲

15

 

 

۲۵

٣۱

16

 

 

۲۶

۱۴

17

 

 

۲۷

۱۵

18

 

 

28

۱۶

19

 

 

۲۹

۱۷

20

 

 

30

٨۱

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ 2 عقرب ( 24، اکتوبر ) روز ملل متحد                                                                                                                 

ـ 3 عقرب 1358، حکومت حفيظ الله امين نام 12000 نفر را که در طول يکنيم سال گذشته در زندان پلچرخی اعدام شده بودند در ديوار های وزارت داخله نصب کرد                                                                                                           

ـ 13 عقرب  تا 15 عقرب( اول تا 3 شوال ) عيدسعيد فطر      ـ 19 عقرب ( 10 نومبر ) روز جهانی جوانان

ـ 26 عقرب ( 17 نومبر ) روز جهانی محصلان

ـ 27 عقرب 1360 ( 18 نومبر 1981 ) تعيين ديگو کوردويز بحيث نماينده خاص ملل متحد در امور افغانستان

ـ 29 عقرب 1359( 20 نومبر1980 ) مجمع عمومی ملل متحد دومين قطعنامه را که در آن اخراج قوای شوروی از افغانستان مطالبه شده بود با 111 رای موافق و 22 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصويب رسانيد

ـ 29 عقرب 1365  ببرک کارمل از وظايف حزبی و دولتی سبکدوش سخته شد و اين سمت بدوش داکتر نجيب الله محول شد.

 

 

ـ   {  ديشب بياد كابل زيبا گريسـتم              =            چون شمع عاشقانه سراپاگريستم  }

ـ   {  اجل آفتاب است و ما شبنميم               =            چو او بردمد ما گسسته دميم اديب    }

ـ   ابر را گفتم چه باشد باعث سژرابيت    =             گفت وقتی گريه بر عاجز گياهان کرده ام بيدل }

ـ  {   آسيا يک پيکر آب و گل است             =            ملت افغان در آن پيکر دل است اقبال لاهوری  }

 

 


باز گشت